TÁI cấu TRÚC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VÀ một số điều KIỆN để PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM

35 420 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2013, 12:42

       MÔN: BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI Giảng viên hướng dẫn:  Nho ́ m thư ̣ c hiê ̣ n:   !"#$%& Thành phố Hồ Chí Minh 2013     '()  *  +  '  ' TRƯƠ ̀ NG ĐA ̣ I HO ̣ C TA ̀ I CHI ́ NH- MARKETING         MÔN: BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI PGS.TS. Hoàng Trần Hậu Nho ́ m 3 1. ,-. 2. /.(0 3. 1" 4. 021 5. 3415 6. 61703! 7. *83! 8. 029:! 9. 021,; 10. :!<=1 11. 341>0 12. 021,- 13. 02?9 Thành phố Hồ Chí Minh 2013     '()  *  +  '  ' TRƯƠ ̀ NG ĐA ̣ I HO ̣ C TA ̀ I CHI ́ NH- MARKETING  Nhóm 3 MU ̣ C LU ̣ C Trang @:ABTA ́ I C ́ U TRU ́ C DOANH NGHIÊ ̣ P BA ̉ O HIÊ ̉ M VA ̀ MÔ ̣ T SÔ ́ ĐIÊ ̀ U KIÊ ̣ N ĐÊ ̉ PHA ́ T TRIÊ ̉ N THI ̣ TRƯƠ ̀ NG BA ̉ O HIÊ ̉ M VIÊ ̣ T NAM I. TÔ ̉ NG QUAN VÊ ̀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM .5 II. TÁI CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 6 III. ĐỊNH HƯỚNG TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM .14 IV. MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM &+=! ,C DE,CFG!D&H IJK,L!E,CFG!D&H *! 5K"MNFG!D&H O*! 5K-MP6 &Q R*! 5KMSTE1 !U V&Q WNX/ FG!DIY V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM & !VV =ZNZ[  [\]SX!^FG!DIY I# " V =_!V`G6 Ea]b[S6 KN^ !VZFG!DI& %09X"_c CN^!VZZN  !D]E^6MGZdII O+^6]04!VZNX4Z#Z=!FG!DII Rb,L!V`G`G[eK,;]UX!^FG!DI W+d06CZ N`= 9]a!Z [\]SFG!DIO Page 3 of 40 Nhóm 3 PHẦN HAI: HOÁN ĐỔI RỦI RO TÍN DỤNG VÀ AIG TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH MỸ NĂM 2008 I KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH Ở MỸ NĂM 2008 &(!2F!9XKGIR I04#XKGIf II TÌM HIỂU VỀ MBS VÀ CDS &JXNEGFGFg 9.Zh: ihFXi^Mi! !iMj:kIQ INET!K! "^lhi^! ^im[ MnZj(k& III. AIG TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 2008 &[!o I6 Ea(K SMlZETKR O*pMZG!!G!JW R%96] !9 p!G!Jf W!V0H Page 4 of 40 Nhóm 3 PHẦN MỘT: TA ́ I C ́ U TRU ́ C DOANH NGHIÊ ̣ P BA ̉ O HIÊ ̉ M VA ̀ MÔ ̣ T SÔ ́ ĐIÊ ̀ U KIÊ ̣ N ĐÊ ̉ PHA ́ T TRIÊ ̉ N THI ̣ TRƯƠ ̀ NG BA ̉ O HIÊ ̉ M VIÊ ̣ T NAM I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM *#     ,  b&QWR]-  !M,    b  ^0#   q r 0F q !4 q *!4  0 [  #  ZE    !s   q !4 q  q *!4  _E4  0 !   ,-  F q !4 q *!4  E t   Q ^!VZFG!D_ EIH^!VZZ!# _&&^!VZ FG!D# ]&I^!VZr!!;!FG!DN^!VZFG!DEu Pa6[,;!Zl]lXN !FG!D];!-OYY!NKN ^!VZFG!DXvZG,; wx ]U T^ _!!E6IYYhIY&Y_ 1 ,L =Ea b ,P Fp`#E6 &H_Ryzb_-!U =Ea b ,P([\]SZ! # _^ Z" b ,PFp`#I_Hyzb_ {H&R |E}bIYY [4&fY&f |E}]bIY&Y[\]S# _^ Z" b ,PFp`#&&yzb_ {WRfR |E}[4&RHQ |E}TM= !UEu!G! `09 F}! ,L_ G !U !!E6IYYhIY&Y[RYQI& |E}_ Fpc! b! GWWR |E}:a E!DEN>e[ TM= !UEu0EaE,C { EDE , P[6!UX! 9 bR_R[_ {&OWYI |E}]bIYY[4HYROY |E}bIY&Y ~M= 4EuJ •_€^7UX! 9 9!;![>M#]XK G_ 0!4_6 EaX!^]• 4E b ,P_E} L!E Z` E ,ZN  !DX! 9_ ,;‚,;E,C[^!2F!9 X[,LKX! 9`= 9MƒXx i~‚,;F. E1KX! 9 ,;_ 9Xr~^S "b-]^!6]U!9[,CX!^ p6 EaX! ^b0]~b ;!.  DE9X9 `GXEN! ;!~ " N]U!9[,CX!^_]U^S "b-]^!6_8\[ZG!! ;! N!-.^!VZ Page 5 of 40 Nhóm 3 II. TÁI CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM Bối cảnh quốc tế và trong nước với hoạt động kinh doanh bảo hiểm Có thể thấy, bối cảnh kinh tế quốc tế hiện nay và trong thời gian tới (ít nhất là tới 2015) nổi lên 3 điểm lớn như sau: Thứ nhất_XKGX! 9 bIYYHEu NEaE9FG!D „ "!4P#…_ bIYYH_&Yr 0G!D# EEu[c IWY |)(_!GWYyM];!M=Ml !GORyK„M=N^1]l !"  #…[6 ^SN `= 9€F1 pu€F1| ^N TJ !"Xr5EKMJ !9Z l.Z]=N!!E6 !9Z iK^SN :a M= ZE !"FG!DE 9!;!Eu N!. >_[ 0ET! " bEaK!U 1 ,L_,ZEFN[6 ^lE ,_Z E†Fj+!3k[6!‡ +#0[~MSX!VX! 9 !" NEa]{ S !9Z]{[#^! ;! 1 ,LFG!Di^ˆ!^!2F!9X! 9  .0`GKXKG X! 9Mƒ !9Z lXx^! ~b !9Z i]N^!VZFG!DFv FaZG! "E9]!V0 6 EaX!^FG!Dv6]^!6 Thứ hai_`N p ]U ,-6!]^1]l !"Mƒ !9Z l^!2 6ƒG!Ua]!UM#^E!^!2F!9[!4`E9 pp]F=! G`= 9]U ,-6!]^1]l !"0G,PE9 1 ,L ^1]l !"K {,;V ="MN]U`G[e_!NMN ^1]l !" KN,;‚,;}!`0 a [!_‚,;E‚i !~NE19X! 9_ !" irpp N ZEX!^E [\]S_‚04`=!MƒZN  !D][a_E5!•!MSCZ N€ ƒ!~N- ``G[e_!NMN  1 ,L^1]l !"KN,;iE_-9`G[e_ !NMN  1 ,L^1]l !"!_ 1 ,LFG!D!!4K*!V 8Xrg!‚ 90]E,-!4Mƒ NEa0[Z J ;!N ^!VZFG!D Page 6 of 40 Nhóm 3 Thứ ba_ ppF!9ET!]Ur! ,L_ L! !9 _X"0X^SEN X!E_*!V [6!g 6!  #1!U NEaKF!9ET!X" . _[& &Y,;1 NEaKF!9ET!X"E 4 9!;! ~b`_ !4 !Eu#0 !V 6![;E=!];!FG!D]‚,;‚G0  !4 !0 biM=[!V =X4Kr 0N!FG!D:!‰i j+Jk_bIY&Y[b !V 6![;. KFG!D !4 ! XD { b&QHY];!QRY G !4!4_-J FpfHR Gzb  a  ZX|`+r… !9Z lE,C‚i[Š=Fu‹K 9!;!_^2F1G ,P. GF!9ET!X"^[l _Fu_,;F!D^#_6N_‡:a X! !4 ! #0 !V 6![;E=!];!FG!D pE} L!8 6MJxZ[;]Ub [SFG!DK 1 ,LFG!D`= 9 Bên cạnh đó, bối cảnh kinh tế- xã hội trong nước hiện nay và trong thời gian tới cũng nổi lên 5 điểm lớn như sau: Thứ nhất]Ur! ,L D9_1`09 Œ%wEu‚NE1ZG! N!- .UX! 9v];!ET!;!rp b ,PRb ;!_ Z ][\ ]S` . BN!. >E ,];!  #[E ,r•-.[6! 1 ,L !"];!  #[ N!. >V =# ,-6!]N TJ ! "• N!. >^!VZ,;  #[NZE%! 9]T r 0,;%96ZN  !DX! 9$‚ua!RbIY&&hIY&REuE,C<= a!X& r` 6!X/ZM=I8EuXŽE1K ,-04-MPE [6 N1`09 K"ZK,1`09 M=QOzIY&&z<h]<09 E1 Ka!"_#,;_a%96]+ , !DX!‚#0^SN EUN N!-. 9 Na!^"MN N!-.K+G],;EU[!4` S !9ZE9N6 EaKN TJ !"_FG!D_E5!•!N TJ0 ZG! !9MN _EN!N!V 6EDMvZ‚9Z_ET!;!_ N!. >[6!rp T J_ !"_`G 1_!9[,C‡MSZN  !DK!!EIY&&$IY&I+#0[ a 04Fv Fa4N^!VZFG!DE,-!4ZG! !9MN _ EN!N!V 6ED S!VMvZ‚9Z_ET!;!_ N!. >[6!rp^!VZ Page 7 of 40 Nhóm 3 pZ7CZ];!E€ 7K {^!VZE_N^!VZFG !D]=,;];!E€ 7KKMP~,;E!X•];!~`09_ `0E1E€ 7E€F!V >e Thứ hai_ iChiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020j*bX!V+6!a! +G `=[ Jwk_UX! 9*!V E,C^SX!9 !9Z l b ,P ];! =EaFp`#E6 XGfhHyzb•-.X! 9E,C0D^1_ iE „ Nr!VZ]^1]lE,C#!9XGHRy (• „ [VEr 1E6  4ORy• Z S 9K^#,.ZXG_R[M];!b IY&Y•XGN Z!~N]7]^#,E,C •Z46E_ i!9[,C T DZN  !DX]S^1]lK*!V E9bIYIYj<09 E1M=&fRz<+h0IfzY&zIY&&KK ,;"ZKk_,;Mƒ0Ea !}[SEDZN  !DE}Fa_„]!VE6!_E6 . [,C]b[S 6 `= 9N[6! 1 ,L^1]l S b ,PX! 9]N"MNc CZN  !D 1 ,L^1]lK "ZK  L!!MvZ ;!MƒZZ >Ed0MSZN  !D] !VK 1 ,LFG!D0!4_UX! 9*!V  b ,P, SMSFU]~_ . [,C b ,P_bM. ]MJ6 5 .Z_!V`GM‘^l}[S 569_X9 .6 09Xxv6_X! 9*!V ]•ZG!E,- E];!MJxZ[6ZN 46E_ 1 ,L !"*!V ZN  !D,E} Fa_,MSvX9 !~NG 1 ,Lr NE!UKN- ``G[e,;,MSZ=!CZ€ ƒ_#0XXb ]!VZN  !D {G 1 ,L+#0[~XXbN^!VZvFv EDK EaE!U„E} L!EZeX!98,!M’];!N-``G[e ,;[!4` Thứ ba_ D .0€^7 1 ,LFG!D L!!` 0ZN  !DM `0r5•_FG!D*5. !U !UbEDZN  !D ];!N„ !4EU 6!!9[,CN  !D 1 ,LFG!D*!V !! E6IYYhIY&Y pN„ !4E6 E,C5, ,-‚J];! !Ub!9 Page 8 of 40 Nhóm 3 [,CE€ *"^l_EZ](KFG!D;!E6 &_QIyjM];!l !4 O_Iyk• "[Z^SZ5!VZ]lFG!DE6 RR&W |E}jM];!l !4&YYYYY |E}k•E , P[6!UX! 9E6 HYROYjM];!l !4QYYYY |E}kj" N K*!V%! 9 !" {M=[!V =X4Ka!"_Tl=X4k= [!V " N 4 .0EZKFG!D*!V ]( .Z- !UM];!J FpK 9!;!jW_QHyk]X]Sj_Oyk"FG!DFp `#E,L!K*!V [OfYYYE}j ,-E,-&f)(k .Z-!UM ];!J Fp 4 9!;!jRQR)(k]X]SjfO)(k Nguồn: Swiss Re, Sigma No.2/2010 Thứ tư, ]!Va!ZX! 9`= 90M#aK*!V Mƒ 6- a! [C! 1 ,LFG!DZN  !D+!U0 6!U-a!;!N ^!VZFG!DM8Xr" ~ N J+€F!V [X!b[S !"KN^!VZFG!D ,;, SMS]~6_rV `G 1E!U5[6_ pEaEa!8NFaFG!D,] !9X! !V S !2‡" _TE1K 1 ,LFG!Da € ^S]E1 Page 9 of 40 Nhóm 3 ,;_"MN`G[e = K,;_E} L!8Zl a]"b[S KN^!VZFG!D Thứ năm,~XXbXr[,L ,;E,CKUX! 9*!V   ~b`Eu J \Xr" ^!VZ_ TJ]N#]U]! 5KFG !D%!FG #X! 9XXb p VX!9^!VZXTMP]. ]GED^0 p 6 EaMG‚. X!^L-a!;! p^,L,MJ1ESK!KN K D0[Xx. +=!];!!U^!VZ_. [^!VZ]{]• wx  i\E_ #[eF.  X!^_]!V[8[-a!;! 6 EaFG!D Khó khăn thách thức đối với các doanh nghiệp bảo hiểm !D]X! 9bIY&I]!!E6 ;!]•^!2F!9X[,L=Ea b ,PKN la KUX! 9 F}:“_<=_”)_ G !9Z lEM0!GM];!bIY&&_G,P[; ;! . GNUX! 95[6!] E€F!V _E=!];!NUX! 9Zl a!U]‚. Xd,*!V 9XK GC 6!#•XrE,CX!DMN ][MN,;XN p]•[a 0 - !9Z l#04XKGX! 9  X9 ];!TJ,-6!9!;!]UP‘ 1 ,L^1]l_ 1 ,L !"7];!MSEL!K!Ur 0G!D_#_<“E ,j}G N^!VZ]=E ,,;!k 6MJxZ6 . [; 4 1 ,L FG!D_ !" 1 ,LFG!D0‚. !V!U^!VZFG!D ,; ],;! 4G![\]S# ]Z!# +€F!V M=[,C^ !VZFG!D]=E ,,;!ZN  !D_!UE ,[Nr 0FG !DE 9!;!] X]SEuE,C.ZZxZ [Z^!VZFG !D 6!*!V a € Mƒ[# = "S]!V## [,C6 Ea ^1]lFG!D_~8[# =Ed0JEa6  4 1 ,LFG!D [4-  L!! ;! Page 10 of 40
- Xem thêm -

Xem thêm: TÁI cấu TRÚC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VÀ một số điều KIỆN để PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM , TÁI cấu TRÚC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VÀ một số điều KIỆN để PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM