Tài liệu Tổng quan về kế toán ngân hàng pdf

66 398 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2013, 17:15

LOGO “ Add your company slogan ”              !     !"#$#%#&'()   "#$%&'()*+*  ,-."'/-/' !( &0-/0*1'(23'4-/ *&  5 -0 6-/7&&8 92:9 ! '034; <=&0-> ?-@ABC!-D BC!-E  (2!&0&7'&0& %! FGH%74FG- I!-    !"#$#%#&'()   J *$%9(K J *%#    !"#$#%#&'()   !"#$#%&'(#)* +#,-" A 2-B=3,-@(L'?@&0->MA+ A +=3,3,0F0-/$%- A +=3,03,0(%N&0&('03,0?0'/-/' ! A *O&%6--O=&P&(N&' !034 A M->2'BQ(K0 !'/-/ A .%9(K'-'=9L-03-&- A *R(N&'D3S-?@$%9,-00$%@ A MK?@2- -/%$%@'/-/' ! A  :6-3T-&'4-U%34 ?V'I    !"#$#%#&'()   !"#$#%%.# +#%/ A - ;:9$%9'N%=>-/,--&'4&0 %6-=@'-U%=-/ A ,-0-O&'W2%34X'&#- 0/?-@ A Y-/%Z-/$%@,--&'4Z2G A M->2F01,H$%@$%9(K1,H-- A 0$%(23'40$%9 (K'-%0&#-0 A "2 -(K',-03'4M: A I-'(23'4I-   *+,   0#% 10" #%.# +#%  + #,-"  -2'4$%=/:!20= -/%      3 * & $%=   LN&%O:62[  2 # 3# $# 4 5#% 162728# 3" 9$# 4 5#% :;<" : '=" %.# +#% : ,>#% ?62  -./0,   @AB  *F0-/ $%- *F0-/ $%-  ! I-  ! I- .%9(K- -'Y -- .%9(K- -'Y -- \GM ! 0$%] \GM ! 0$%]  ! 34  ! 34 ^0-/ -O='?-2 (--/ ^0-/ -O='?-2 (--/  -./0,   CDCC  <" 28# " E#  F3"  :2G#:8 &'0" %2H  32 #28?[" 2! :! &N   F0 ?- @ A -    W2   -0  6 -/ ?-/2 @(2&07&&8; <=&0->?-@ABC!- :9 92 $% &_  - '   Z- F  3 ;3" # 28?"IH +#,-" A *RB=3,3,0F0-/$%- A Y-/%0I4,-F0-/$%- A `00*^.?@$%9,-*a-/$%- J#%"K: <" 28#[FQ340I4 0-O&'(C-F%Ob-0- 0-3,H:X:%!-&'4 Z2G0I4?03 $%=@   [...]... lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng Cung ứng dịch vụ bảo hiểm Tư vấn tài chính, tiền tệ Kinh doanh chứng khoán… 25 Chương 1 1.3 MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.1 Khái niệm về kế toán ngân hàng 1.3.2 Đối tượng kế toán ngân hàng 1.3.3 Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng 1.3.4 Đặc điểm của kế toán ngân hàng 1.3.5 Chứng từ kế toán ngân hàng 1.3.6 Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng 1.3.7... làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán Ngân hàng là loại hình TCTD được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan Các loại hình ngân hàng gồm: Ngân hàng thương mại, Ngân hàng phát triển, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng chính sách, Ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác Tổ... Quy trình kế toán ngân hàng 1.3.8 Tổ chức bộ máy kế toán ngân hàng 26 Chương 1 1.3.1 KHÁI NIỆM VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Kế toán ngân hàng là một môn khoa học và nghệ thuật ghi chép, tổng hợp, phân loại và giải thích các nghiệp vụ bằng con số có tác động đến tình hình TC của các NH, nhằm cung cấp các thông tin về tình hình TC và kết quả hoạt động của NH, làm cơ sở cho việc ra các quyết định liên quan đến... phi ngân hàng là loại hình TCTD được thực hiện một số hoạt động ngân hàng như: Nội dung kinh doanh thường xuyên, nhưng không được nhận tiền gửi không kỳ hạn, không làm dịch vụ thanh toán TCTD phi ngân hàng gồm: Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính và các TCTD phi ngân hàng khác 27 Chương 1 1.3.2 ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Sơ đồ 1.7 Đối tượng và phương pháp phân loại đối tượng kế toán ngân hàng. .. Đối tượng kế toán ngân hàng Tài sản Tài sản Có Sự chu chuyển của tài sản Sử dụng vốn Vốn Vốn cố định Vốn lưu động 28 Nguồn vốn Tài sản Nợ Nguồn vốn Chương 1 1.3.2 ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Tiền mặt tại quỹ Tiền gửi tại NHNN Tài sản Là số tiền mà NH bỏ ra để có các tài sản tại ngân quỹ, cho vay, đầu tư, TSCĐ, công cụ lao động, vật liệu những tài sản này trực tiếp mang lại thu nhập cho Ngân hàng hoặc... động tín dụng Bảo lãnh Tạm ứng cho ngân sách Nhà nước Góp vốn, mua cổ phần 12 Chương 1 1.3.4 Mở TK, hoạt động thanh toán ngân quỹ 1.1.3 HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Mở tài khoản: NHNN được mở tài khoản ở ngân hàng nước ngoài, tổ chức tiền tệ, ngân hàng quốc tế Hoạt động thanh toán ngân quỹ: NHNN tổ chức hệ thống thanh toán liên ngân hàng và cung cấp các dịch vụ thanh toán Đại lý kho bạc nhà nước: NHNN... kỳ phiếu và các giấy tờ ngắn hạn khác đối với tổ chức cá nhân và các TCTD khác Ngân hàng thực hiện nghiệp vụ cho thuê tài chính qua Công ty cho thuê tài chính trực thuộc ngân hàng chủ quản 23 Chương 1 Dịch vụ thanh toánngân quỹ 1.2.2 NỘI DUNG VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM Tài khoản tiền gửi Các dịch vụ thanh toánngân quỹ 24 Chương 1 1.2.2 NỘI DUNG VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM Góp vốn, mua... sinh lời của NH Tiền gửi tại các TCTD Cho vay các TCTD Tài sản Có Cho vay TCKT, cá nhân Các khoản đầu tư Tài sản cố định và tài sản khác Tài sản Có khác Tiền mặt Tiền gửi Hoạt động cho vay Đầu tư CK HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG Tài sản cố định Sử dụng vốn khác Vốn cố định Vốn Vốn lưu động 29 Góp vốn mua CP Chương 1 1.3.2 ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Nguồn vốn Phân loại nguồn vốn theo báo cáo tăng... từ lĩnh vực này chuyển sang lĩnh vực khác - Sự biến động trong cùng một đối tượng kế toán tức là từ bản thân một loại tài sản, một loại nguồn vốn -Việc theo dõi sự biến động không ngừng của đối tượng kế toán chính là sự chu chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng 32 Chương 1 1.3.3 NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NGÂN HÀNG  Ghi chép, phản ánh, tính toán theo đúng pháp luâ ̣t, chuẩ n mực kế... Nguồn vốn Vốn và các quỹ Nguồn vốn chủ sở hữu Nguồn vốn khác Thu nhập, chi phí Sơ đồ 1.11 Phân loại nguồn vốn theo báo cáo tài chính doanh nghiệp 31 Chương 1 1.3.2 ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Sự chu chuyển của Tài sản - Nguồn vốn -Vốn của ngân hàng này sẽ chuyển sang vốn của ngân hàng khác và ngược lại -Sự biến động giữa các đối tượng xẩy ra một rất thường xuyên liên tục Tiền từ hoạt động huy động vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tổng quan về kế toán ngân hàng pdf, Tài liệu Tổng quan về kế toán ngân hàng pdf, Tài liệu Tổng quan về kế toán ngân hàng pdf