Tài liệu Bài hát cha ơi, yêu dấu có thừa - Nguyễn Tuấn (lời bài hát có nốt) docx

1 523 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2013, 04:17

=======================& 4 4 Cha ơi,yêu dấu thừa. ˆ _ _ « « « « « j Một ˆ _ _ « « « « « j ngày ˆ « « « « qua ˆ « « « « j một ˆ « « « « j tháng ˆ « « « « qua Một ˆ « « « « j nhạc : Nguyễn Tuấn ˆ « « « « j năm thơ : Lê mỹ Như Ý œ » » » » J mới œ » » » » J đó » » » » » » » » œ œ đã œ » » » » . trôi xa Chiều ˆ « « « « j llll ll ll ==========================& œ » » » » J nay ˆ « « « « j tâm #ˆ « « « « j hồn « « « « « « « « « ˆ ˆ œ » » » » . bối rối Mây ˆ « « « « j ˆ « « « « j buồn ˆ « « « « j lạc œ » » » » J lõng ˆ « « « « j trên ˆ « « « « . đời Niềm ˆ_ « « « « j ll ll ==========================& ˆ « « « « . thương niềm ˆ_« « « « « « « « « ˆ vương ˆ « « « « . vấn mong ˆ « « « « j ˆ « « « « . manh Tưởng ˆ_ « « « « j ˆ « « « « . như là ˆ_« « « « « « « « « sương ˆ ˆ « « « « j khói ˆ « « « « j vây ˆ_ « « « « j ˆ _ « « « « j quanh ˙ _ _ « « « « « cuộc đời ll ll ll ==========================& ˆ _ _ « « « « « ‰ Từ ˆ _ _ « « « « « j tin ˆ « « « « j cánh ˆ « « « « j nhạn ˆ_ « « « « j « « « « « « « « « ˆ bên ˆ_ ˙ _ _ « « « « « trời ˆ _ _ « « « « « j Mẹ ˆ _ _ « « « « « j ra ˆ « « « « j đi ˆ « « « « j ˙ « « « « chẳng một ˆ « « « « j lời ˆ_ « « « « trối ˆ « « « « j ll ll ll ==========================& ˙ « « « « . trăn ‰ Lòng ˆ _ _ « « « « « j ˙ « « « « đau nước ˆ « « « « j mắt ˆ « « « « khôn « « « « « « « « « ˆ ˆ ˙ « « « « ngăn Thương ˆ « « « « j Cha ˆ « « « « chất « « « « « « « « ˆ #ˆ ll ll ll ==========================& ˙ « « « « ngất triền ˆ_ « « « « j miên ˆ « « « « nhớ « « « « « « « « « ˆ_ ˆ ˙ _ _ « « « « « . Mẹ ‰ Cha ˆ « « « « j ˙ « « « « ơi yêu ‰ œ » » » » J dấu œ » » » » J « « « « « « « « « ˆ ˆ ˙ « « « « thừa Dặm ‰ ˆ « « « « j ngàn ˆ « « « « j ˆ « « « « j ngăn ll ll ll ll ==========================& ˙ » » » » cách con ˆ « « « « j chưa ˆ « « « « thể ˆ « « « « j ˙ « « « « . về ‰ Vu ˆ « « « « j ˆ « « « « Lan £ « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ lễ ˆ_ ˆ _ _ Mẹ ˙ _ _ « « « « « gần kề ll ll ll ==========================& ˆ _ _ « « « « « j Tình ˆ_ « « « « con ˆ « « « « j ấp « « « « « « « « « ˆ_ ˆ ˙ « « « « ủ ˆ « « « « j gửi ˆ « « « « về ˆ « « « « j dâng ˙ « « « « Cha ˆ « « « « ‰ Nỗi œ » » » » J lòng ˆ « « « « thương œ £ » » » » » » » » » » » nhớ œ œ thiết ll ll ll ==========================& œ » » » » . tha Con œ » » » » J œ » » » » . nay chỉ œ» » » » » » » » mong œ œ » » » » . ước gặp ˆ « « « « j lại ˆ « « « « j œ » » » » Cha một ˆ « « « « j ˆ « « « « ngày ‰ Thỏa ˆ « « « « j ˆ « « « « j lòng #œ » » » » con chốn œ» » » » » » » œ quê ll ll ll ==========================& ˙ « « « « người Quên #ˆ « « « « j đời ˆ « « « « viễn « « « « « « « « « ˆ ˆ #˙ » » » » xứ ngày ˆ « « « « j mai œ » » » » xum œ » » » » J ˙ « « « « . vầy. Œ ll ll ”” . =======================& 4 4 Cha ơi ,yêu dấu có thừa. ˆ _ _ « « « « « j Một ˆ _ _ « « « « « j ngày ˆ « « « « qua ˆ. ˆ_ ˆ ˙ _ _ « « « « « . Mẹ ‰ Cha ˆ « « « « j ˙ « « « « ơi yêu ‰ œ » » » » J dấu œ » » » » J « « « « « « « « « ˆ có ˆ ˙ « « « « thừa Dặm ‰ ˆ « « « « j ngàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài hát cha ơi, yêu dấu có thừa - Nguyễn Tuấn (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát cha ơi, yêu dấu có thừa - Nguyễn Tuấn (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát cha ơi, yêu dấu có thừa - Nguyễn Tuấn (lời bài hát có nốt) docx

Từ khóa liên quan