Tài liệu 07B/TTTT Số đài phát thanh - truyền hình và số chương trình phát thanh, truyền hình của các đài phát thanh - truyền hình Trung ương và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương pptx

1 860 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 20:15

C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc 279 279 Biểu số: 07 B/TTTT Ban hành theo Quyết định số QĐ-TTg ngày của Thủ tớng Chính phủ Ngày nhận báo cáo: ngày 31 tháng 3 năm sau Số ĐàI PHáT THANH - TRUYềN HìNH Số CHƯƠNG TRìNH PHáT THANH, TRUYềN HìNH CủA CáC ĐàI PHáT THANH - TRUYềN HìNH TRUNG ƯƠNG CáC TỉNH/ THàNH PHố TRựC THUộC TRUNG ƯƠNG (Năm) Đơn vị báo cáo: Bộ Thông tin Truyền thông Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê n v tớnh Mó s S lng A B C 1 1. S chng trỡnh truyn hỡnh Chng trỡnh 01 a) Chia theo ngụn ng - Ting Vit Chng trỡnh 02 - Ting nc ngoi Chng trỡnh 03 - Ting dõn tc ớt ngi Vit Nam Chng trỡnh 04 b) Chia theo ni dung chng trỡnh - Tin tc - Thi s Chng trỡnh 05 - Khoa giỏo - Vn ngh Chng trỡnh 06 - Th thao - Gii trớ - Thụng tin kinh t Chng trỡnh 07 - Thanh thiu niờn Chng trỡnh 08 - Ni dung khỏc Chng trỡnh 09 c) Chia theo cp qun lý i - Trung ng Chng trỡnh 10 - a phng Chng trỡnh 11 2. S chng trỡnh phỏt thanh a) Chia theo ngụn ng - Ting Vit Chng trỡnh 12 - Ting nc ngoi Chng trỡnh 13 - Ting dõn tc ớt ngi Vit Nam Chng trỡnh 14 b) Chia theo ni dung chng trỡnh - Tin tc - Thi s Chng trỡnh 15 - Khoa giỏo - Vn ngh Chng trỡnh 16 - Th thao - Gii trớ - Thụng tin kinh t Chng trỡnh 17 - Thanh thiu niờn Chng trỡnh 18 - Ni dung khỏc Chng trỡnh 19 c) Chia theo cp qun lý i - Trung ng Chng trỡnh 20 - a phng Chng trỡnh 21 3. S i phỏt thanh - truyn hỡnh Chia theo cp qun lý - Trung ng i 22 - a phng i 23 Ngy . thỏng . nm . Ngi lp biu Th trng n v (Ký, h tờn) (Ký, úng du, h tờn) . TRUYềN HìNH Và Số CHƯƠNG TRìNH PHáT THANH, TRUYềN HìNH CủA CáC ĐàI PHáT THANH - TRUYềN HìNH TRUNG ƯƠNG Và CáC TỉNH/ THàNH PHố TRựC THUộC TRUNG ƯƠNG (Năm). Biểu số: 07 B/TTTT Ban hành theo Quyết định số. .QĐ-TTg ngày của Thủ tớng Chính phủ Ngày nhận báo cáo: ngày 31 tháng 3 năm sau Số ĐàI PHáT THANH - TRUYềN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu 07B/TTTT Số đài phát thanh - truyền hình và số chương trình phát thanh, truyền hình của các đài phát thanh - truyền hình Trung ương và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương pptx, Tài liệu 07B/TTTT Số đài phát thanh - truyền hình và số chương trình phát thanh, truyền hình của các đài phát thanh - truyền hình Trung ương và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương pptx, Tài liệu 07B/TTTT Số đài phát thanh - truyền hình và số chương trình phát thanh, truyền hình của các đài phát thanh - truyền hình Trung ương và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương pptx