Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Lào pdf

2 961 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 08:17

Mẫu số 01a TÊN ĐƠN VỊ : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT LÀO Kính gửi : 1. Tên đơn vị đề nghị cấp phép: 2. Địa chỉ: 3. Điện thoại: 4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư số: Ngày cấp: Cơ quan cấp: 5. Mục đích đề nghị cấp giấy phép cho phương tiện vận tải: Công vụ Việc riêng Kinh doanh vận tải Mục đích khác 6. Đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải theo danh sách dưới đây: Số TT Biển đăng ký Nhãn hiệu phương tiện Trọng tải ( số ghế) Thời hạn đề nghị cấp phép 1 2 3 4 5 1 2 3 7. Ghi chú khác: , ngày tháng năm 200 . Thủ trưởng đơn vị Ký tên ( đóng dấu) . đích đề nghị cấp giấy phép cho phương tiện vận tải: Công vụ Việc riêng Kinh doanh vận tải Mục đích khác 6. Đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho. Mẫu số 01a TÊN ĐƠN VỊ : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT LÀO
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Lào pdf, Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Lào pdf, Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Lào pdf

Từ khóa liên quan