Tài liệu Giáo trình luật kinh tế Việt Nam docx

97 1,517 25
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 03:17

GIÁO TRÌNH LUẬT KINH TẾ VIỆT NAM [...]... hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước 3.1.2 Đặc điểm: 1 HTX là một tổ chức kinh tế tự chủ mang tính tương trợ - Trước tiên HTX là 1 tổ chức kinh tế tự chủ điều đó thể hiện ở chỗ: +HTX được thành lập để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, +lợi nhuận là mục tiêu quan trọng nhất + HTX là 1 tổ chức kinh tế có quyền tự chủ... chốt, xương sống của nền kinh tế dựa trên những đòi hỏi thực tiễn của nền kinh tế thời điểm dó và chủ trương của Đảng và ngành nghề lĩnh vực đó +Doanh nghiệp Nhà nước do Nhà nước đầu từ vốn nên nó thuộc sở hữu Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp Nhà nước là một bộ phận của tài sản Nhà nước Doanh 11 nghiệp Nhà nước sau khi được thành lập là một chủ thể kinh doanh, tuy nhiên chủ thể kinh doanh này không có... nhau về lợi ích kinh tế, tài chính, công nghệ, thông tin, đào tạo trong một hoặc một số chuyên ngành kinh tế kỹ thuật chính do Nhà nước thành lập nhằm tăng cường, tích tụ, tập trung, phân công chuyên môn hoá và hợp tác sản xuất để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao, nâng cao khả năng và hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên và của toàn Tổng công ty, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế 3 Dựa vào cách... hữu hạn chỉ có khả năng trả nợ đến mức giá trị vốn tài sản của nó Đó là vốn điều lệ 2- Doanh nghiệp a- Khái niệm doanh nghiệp Điều 3 của luật doanh nghiệp có định nghĩa rằng: " Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh" Theo định nghĩa pháp lý đó thì doanh... trường hợp chấm dứt tư cách xã viên đã nêu ở trên 3.7- VỐN VÀ TÀI SẢN CỦA HTX 3.7.1- Tài sản của HTX Luật HTX quy định: Tài sản của HTX là tài sản thuộc sở hữu của HTX được hình thành từ vốn hoạt động của HTX Tài sản, vốn hoạt động của HTX được quản lý và sử dụng theo quy định của luật HTX, điều lệ của HTX và các quy định khác của Pháp luật 3.7.2- Vốn góp của xã viên - Khi gia nhập xã viên phải đóng... tài chính của HTX tại thời điểm trả lại vốn, sau khi HTX đã quyết toán năm kinh doanhvà đã giải quyết xong các quyền lợi, nghĩa vụ kinh tế của xã viên đối với HTX CHƯƠNG IV - PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 4.1 KHÁI NIỆM DOANH NGHIỆP VÀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP: 4.1.1 Khái niệm doanh nghiệp Điều 3 của luật doanh nghiệp có định nghĩa rằng: " Doanh nghiệp là tổ chức kinh. .. động kinh doanh a- Quyền của doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh trong tổ chức hoạt động của mình Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh là tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân, hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh doanh, lấy thu bù chi và đảm bảo có lãi để tồn tại và phát triển Doanh nghiệp có quyền chủ động trong hoạt động kinh doanh Cụ thể doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh... doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính 1- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính a- Quyền của doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh có quyền tự chủ về vốn cụ thể là: - Được sử dụng các quỹ và vốn của doanh nghiệp để phục vụ kịp thời các nhu cầu trong kinh doanh theo nguyên tắc bảo... động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - Thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý vốn tài sản, các quỹ, các quy định về kế toán, thống kê, hạch toán, kiểm toán và các chế độ tài chính khác - Công bố công khai báo cáo tài chính hàng năm, chịu trách nhiệm về tính xác thực và hợp pháp của các hoạt động tài chính doanh nghiệp - Nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của Pháp luật. .. động công ích nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do Nhà nước giao Doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân, có quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm vi vốn do doanh nghiệp quản lý Doanh nghiệp Nhà nước có tên gọi, có con dấu riêng và có trụ sở chính trên lãnh thổ Việt Nam 2- Đặc điểm - Là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn và trực tiếp thành . GIÁO TRÌNH LUẬT KINH TẾ VIỆT NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Giáo trình luật kinh tế Việt Nam docx, Tài liệu Giáo trình luật kinh tế Việt Nam docx, Tài liệu Giáo trình luật kinh tế Việt Nam docx