Tài liệu Đề án chuyên ngành kế toán docx

25 906 2
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 21:16

Đề án chuyên ngành .1 1 LỜI MỞ ĐẦU .1 Chương I: Cơ sở lý luận chung về Bảng cân đối kế toán 3 1. Lý luận chung về Bảng cân đối kế toán .3 2. Kết cấu, nội dung và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán .4 3. Nguyên tắc, cơ sở số liệu của việc lập Bảng cân đối kế toán .8 Chương II: 9 Thực trạng của bảng cân đối kế toán theo chế độ kế toán Việt Nam 9 1. Thực trạng Bảng cân đối kế toán theo" chế độ kế toán mới " của Việt nam hiện nay .9 2. Những thông tin về Bảng cân đối kế toán của Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế 13 3. Đánh giá chung về bảng cân đối kế toán Việt Nam 14 Chương III: .15 Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện Bảng cân đối kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam 15 1. Một số kiến nghị với nhà nước 15 2. Một số phương hướng và giải pháp đối với doanh nghiệp nhằm hoàn thiện bảng cân đối kế toán .16 KẾT LUẬN 24 Danh mục tài liệu tham khảo: .25 LỜI MỞ ĐẦU Trong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì công tác kế toán là công tác quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động sản Sv. Đinh Việt Hà 1 Đề án chuyên ngành xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh gay gắt với nhau, không chỉ các doanh nghiệp tăng cường đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động mà còn phải quan tâm tới công tác quản lý tài sản và nguồn vốn của mình. Quản lý kinh tế của doanh nghiệp đảm bảo thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển và điều quan trọng là phải tự bù đắp được toàn bộ chi phí của hoạt động sản xuất, kinh doanh và kết quả cuối cùng là phải có lãi. Muốn vậy, doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để quản lý tốt tài sản và nguồn vốn của mình để từ đó tính toán các hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho hiệu quả . Để làm được điều đó, các nhà quản lý doanh nghiệp phải thường xuyên nắm bắt một lượng thông tin kinh tế cần thiết. Các thông tin về thị trường và các thông tin trong nội bộ doanh nghiệp. Vì vậy, một trong những công cụ quản lý kinh tế quan trong nhất của doanh nghiệp là công tác kế toán. Công tác kế toán có nhiệm vụ cung cấp thông tin một cách kịp thời chính xác đầy đủ số liệu cho các nhà quản lý. Từ đó các nhà quản lý sẽ đưa ra các quyết định phù hợp với sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị trong doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toántài liệu quan trọng để nghiên cứu , đánh giá tổng quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trình độ sử dụng vốn và triển vọng kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của bảng cân đối kế toán, Em đã đi tìm hiểu về lĩnh vực này và em đã chọn tên cho đề tài: "Hoàn thiện bảng cân đối kế toán theo chế độ kế toán mới của Việt Nam" Mặc dù đã để tâm nghiên cứu đề tài này nhưng do còn có những hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn, về nguồn tài liệu . nên đề án không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự phê bình và chỉ bảo của các thầy cô để bài viết có thể hoàn thiện hơn. Sv. Đinh Việt Hà 2 Đề án chuyên ngành Chương I: Cơ sở lý luận chung về Bảng cân đối kế toán 1. Lý luận chung về Bảng cân đối kế toán 1.1. Mục đích của Bảng cân đối kế toán Việc áp dụng những chuẩn mực kế toán được quốc tế chấp nhận như là một biện pháp cần thiết tạo tính minh bạch và giải thích đúng đắn các báo cáo tài chính. Bảng cân đối kế toán không nằm ngoài những chuẩn mực quốc tế, nên nó cũng thể hiện tính minh bạch trong các báo cáo tài chính. Đây chính là mục đích của các báo cáo tài chính nói chung của các doanh nghiệp hay là mục đích của Bảng cân đối kế toán nói riêng. Tính minh bạch của Bảng cân đối kế toán được đảm bảo thông qua việc công bố Sv. Đinh Việt Hà 3 Đề án chuyên ngành đầy đủ và có thuyết minh rõ ràng về những thông tin hữu ích, cần thiết cho việc ra quyết định kinh tế của nhiều đối tượng sử dụng. Khái niệm Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng thể, là bảng tổng hợp - cân đối tổng thể phản ánh tổng hợp tình hình vốn kinh doanh của đơn vị cả về tài sản và nguồn vốn hiện có của đơn vị ở một thời điểm nhất định. 1.2. Vai trò của Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán có một vai trò quan trọng, bởi nó là tài liệu để nghiên cứu, đánh giá tổng quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn ở một thời điểm nhất định. Thời điểm quy định là ngày cuối cùng của kỳ báo cáo. Đồng thời bảng cân đối kế toán còn thể hiện triển vọng kinh tế tài chính của đơn vị. 1.3. Ý nghĩa của Bảng cân đối kế toán Thông qua bảng cân đối kế toán, ta có thể xem xét quan hệ cân đối từng bộ phận vốn và nguồn vốn, cũng như các mối quan hệ khác. Và thông qua việc nghiên cứu các mối quan hệ đó giúp cho người quản lý thấy rõ tình hình huy động nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vay nợ để mua sắm từng loại tài sản, hoặc quan hệ giữa công nợ khả năng thanh toán, kiểm tra các quá trình hoạt động , kiểm tra tình hình chấp hành kế hoạch…Từ đó phát hiện được tình trạng mất cân đối, và có phương hướng và biện pháp kịp thời đảm bảo các mối quan hệ cân đối vốn cho hoạt động tài chính thực sự trở nên có hiệu quả, tiết kiệm và có lợi cho doanh nghiệp. 2. Kết cấu, nội dung và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 2.1. Kết cấu Bảng cân đối kế toán Kết cấu của bảng cân đối kế toán có thể là một trong hai kiểu: bảng cân đối kế toán kết cấu dọc, và bảng cân đối kế toán kết cấu ngang theo hai mẫu sau đây: BẢNG SỐ 1 Sv. Đinh Việt Hà 4 Đề án chuyên ngành BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Kiểu kết cấu dọc) TT Chỉ tiêu Số tiền Tài sản (vốn) (vốn phân theo kết cấu) … … … TỔNG CỘNG A Tổng cộng Nguồn vốn (Nguồn hình thành của vốn) … … … TỔNG CỘNG B BẢNG SỐ 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Kiểu kết cấu ngang) TÀI SẢN TIỀN NGUỒN VỐN TIỀN I. Tài sản ngắn hạn II. Tài sản dài hạn I. Nợ phải trả II. Vốn chủ sở hữu CỘNG TÀI SẢN A CỘNG NGUỒN VỐN A Dù kết cấu kiểu bảng dọc hay bảng ngang thì Bảng cân đối kế toán cũng đều được chia làm 2 phần: Phần tài sản và phần nguồn vốn, được thể hiện trong nội dung của Bảng cân đối kế toán như sau: 2.2. Sơ lược nội dung bảng cân đối kế toán Nội dung của bảng cân đối kế toán luôn luôn bao gồm hai phần: Sv. Đinh Việt Hà 5 Đề án chuyên ngành - Phần tài sản: Phản ánh vốn theo hình thái tài sản - Nguồn vốn: Phản ánh nguồn hình thành các loại vốn- nguồn của tài sản * Phần Tài sản: phản ánh toàn bộ tài sản hiện có của đơn vị tại thời điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các tài sản này được phân theo những tiêu thức nhất định để phản ánh được kết cấu của vốn kinh doanh. Các loại tài sản thường sắp xếp theo tính luân chuyển của tài sản. Cụ thể như sau: - Tài sản cố định (đã và đang hình thành) và các khoản đầu tư dài hạn. - Sau đó là tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn thường được sắp xếp theo tuần tự (Nguyên vật liệu; công cụ dụng cụ; chi phí sản xuất dở dang; thành phẩm; các khoản phải thu; vốn bằng tiền). Hoặc bên tài sản, có thể sắp xếp các bộ phận trên theo tuần tự ngược lại: -Trước hết là thanh toán lưu động gồm: vốn bằng tiền- đầu tư ngắn hạn- các khoản phải thu - hàng hoá tồn kho, sau đó mới đến tài sản cố định. Xét về mặt kinh tế: số liệu bên "Tài sản" thể hiện tài sản và kết cấu các loại tài sản của doanh nghiệp hiện có ở thời kỳ lập báo cáo; taị các khâu của quá trình kinh doanh. Do đó có thể đánh gía tổng quát năng lực sản xuất kinh doanh và trình độ sử dụng vốn của đơn vị. Xét về mặt pháp lý, tài sản chính là vốn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. * Phần Nguồn vốn: Phản ánh nguồn vốn hình thành tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Việc sắp xếp các nguồn vốn có thể có 2 cách: Một là, trước hết chia thành nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn vay nợ , sau đó phân theo phạm vi sử dụng cụ thể. Sv. Đinh Việt Hà 6 Đề án chuyên ngành Hai là, trước hết là nguồn vốn vay nợ, sau đó mới đến nguồn vốn chủ sở hữu. (Nguồn vốn tự có) Về mặt kinh tế: số liệu bên "Nguồn vốn" thể hiện các nguồn vốn mà đơn vị đang sử dụng trong kỳ kinh doanh. Tỷ lệ và kết cấu của từng nguồn vốn phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp. Về mặt pháp lý: số liệu bên "nguồn vốn" thể hiện trách nhiệm về mặt pháp lý của doanh nghiệp đối với Nhà nước , đối với Ngân hàng, đối với cấp trên, với khách hàng và cán bộ , công nhân viên của đơn vị về tài sản đang sử dụng . 8 Bảng cân đối kế toán có thể kết cấu theo: kiểu 1 bên (mẫu Bảng số 1), và có thể kết cấu theo: kiểu 2 bên - kiểu Tài khoản ( mẫu Bảng số 2) 2.3. Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán Do kế toán là phương tiện thu thập thông tin cho việc quản lý một cách thường xuyên , liên tục và có hệ thống, bởi vậy nó cần có nhiều phương pháp; các phương pháp đó liên kết chặt chẽ với nhau và tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh các phương pháp, các phương pháp của hạch toán kế toán không thể tiến hành một cách riêng biệt. Tính biện chứng của quá trình nhận thức từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ hình thành khái niệm đến phán đoán, phân tích trong xử lý thông tin kế toán …đã hình thành phương pháp lập bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán được ứng dụng rộng rãi trong mọi tổ chức; cũng có thể ứng dụng Bảng cân đối kế toán trên từng bộ phận tài sản và nguồn vốn, từng quá trình kinh doanh hoặc cân đối toàn bộ tài sản và nguồn vốn hoặc cân đối kết quả chung cho toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị hạch toán. Để lập được Bảng cân đối kế toán, ngoài tài khoản tổng hợp ta cần phải căn cứ cả vào số liệu của tài khoản phân tích. Và Bảng cân đối kế toán mới được lập phải dựa vào số dư của các tài khoản ở cuối kỳ trước. Theo chế độ kế toán hiện hành của nước ta thì: các tài Sv. Đinh Việt Hà 7 Đề án chuyên ngành khoản loại I " Tài sản lưu động" và tài khoản loại II " Tài sản cố định " là cơ sở để ghi vào bên tài sản của Bảng cân đối kế toán, còn các tài khoản loại III và tài khoản loại IV " Nguồn vốn chủ sở hữu" là cơ sở để nghi vào bên " Nguồn vốn" của Bảng cân đối kế toán. 3. Nguyên tắc, cơ sở số liệu của việc lập Bảng cân đối kế toán 3.1. Nguyên tắc Bảng cân đối kế toán được lập phải dựa trên nguyên tắc: phù hợp với những tiêu chuẩn đã được quy định, thống nhất về nội dung, kết cấu, thời hạn lập và nộp … Bảng cân đối kế toán phải phản ánh được những cân đối tất yếu giữa hai mặt của vốn với nguồn; của thu với chi và kết quả lỗ, lãi; của công nợ và khả năng thanh toán… Bảng cân đối kế toán phải thể hiện được tính minh bạch trong các báo cáo tài chính. Thông thường các Bảng cân đối kế toán có kết cấu 1 bên, đôi lúc lại có kết cấu 2 bên. 3.2. Cơ sở số liệu Cơ sở số liệu để lập Bảng cân đối kế toán: - Căn cứ vào các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết - Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán kỳ trước Số liệu của các tài sản được nghi và sắp xếp trong Bảng cân đối kế toán theo tính luân chuyển của chúng. Còn số liệu của bên Nguồn vốn thì thể hiện các nguồn vốn mà đơn vị sử dụng trong kỳ kinh doanh, thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp , đồng thời thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với Nhà nước , đối với ngân hàng, với khách hàng, và cán bộ trong doanh nghiệp về tài sản mà doanh nghiệp đang sử dụng. Sv. Đinh Việt Hà 8 Đề án chuyên ngành Chương II: Thực trạng của bảng cân đối kế toán theo chế độ kế toán Việt Nam 1. Thực trạng Bảng cân đối kế toán theo" chế độ kế toán mới " của Việt nam hiện nay * Bảng cân đối kế toán gồm 4 cột ( theo bảng cân đối kế toán mới ban hành năm 2006) Bảng cân đối kế toán Đơn vị báo cáo: ……………… Mẫu số B 01 – DN Địa chỉ: …………………………. (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày . tháng . năm .(1) Đơn vị tính: . TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối năm (3) Số đầu năm (3) 1 2 3 4 5 A-TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100=110+120+130+140+150) 100 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1.Tiền 111 V.01 2. Các khoản tương đương tiền 112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 (…) (…) Sv. Đinh Việt Hà 9 Đề án chuyên ngành III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 1. Phải thu khách hàng 131 2. Trả trước cho người bán 132 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (…) (…) IV. Hàng tồn kho 140 1. Hàng tồn kho 141 V.04 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (…) (…) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 1 2 3 4 5 5. Tài sản ngắn hạn khác 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 I- Các khoản phải thu dài hạn 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 ( .) ( .) II. Tài sản cố định 220 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (…) (…) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 (…) (…) 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (…) (…) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 (…) (…) Sv. Đinh Việt Hà 10 [...]... bang-can-doi-ke-toan-cua-cong-ty-co-phan-theo-yeu-cau-cua-thi-truong-chung.html 2 Các chuẩn mực kế toán quốc tế ( Tài liệu hướng dẫn thực hành)- NXB Chính trị quốc gia ( Xuất bản lần II) 3 Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp – Trường đại học kinh tế quốc dân- NXB Đại học kinh tế quốc dân 2006 4 Kế toán tài chính – TS Phan Đức Dũng – NXB Thống 2009 5 Lập, đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính- NXB Tài chính (2002) 6 Chế độ kế toán mới (Tài liệu hướng dẫn thực... và trình bày báo cáo tài chính, các chuẩn mực kế toán cần phải được tuân thủ Điều đó đòi hỏi chế độ kế toán doanh nghiệp phải thống nhất với chuẩn mực kế toán và phù hợp với thực tế của các doanh nghiệp Các ý kiến đề xuất trên đây Sv Đinh Việt Hà 24 Đề án chuyên ngành xuất phát từ những vướng mắc của các doanh nghiệp trong thời gian qua với hi vọng góp phần hoàn thiện chế độ kế toán doanh nghiệp nói... , thì đều cần phải hiểu rõ, nắm vững công tác quản lý kế toán nói chung và Bảng cân đối kế toán nối riêng Không có một đơn vị nào lại không có bộ phận kế toán Bộ phận kế toán là nơi cung cấp cho nhà quản lý , cho người lãnh đạo những thông tin đầy đủ nhất về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị Như vậy, mọi đơn vị cần phải quan Sv Đinh Việt Hà 25 Đề án chuyên ngành. .. bảng cân đối kế toán đối với mỗi đối tượng cũng có những nét riêng Tuy nhiên, để đưa ra quyết định hợp lý, phù hợp với mục đích của mình, các đối tượng Sv Đinh Việt Hà Đề án chuyên ngành 15 cần xem xét tất cả những gì có thể thông qua bảng cân đối kế toán để định hướng cho việc nghiên cứu, phân tích tiếp theo.Bảng cân đối kế toán được kết cấu dưới dạng bảng cân đối số dư các tài khoản kế toán và được... giữa chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán bởi lẽ nếu xét theo đoạn 49 của VAS 21 thì trên thực tế vào điểm cuối năm tài chính doanh nghiệp vẫn có thể có các khoản chi phí trả trước ngắn hạn Chẳng hạn, ngày 1/7/08 doanh nghiệp trả trước 90 triệu tiền thuê nhà trong 9 tháng Nếu căn cứ chế độ kế toán thì khoản chi phí trả trước này liên quan đến hai niên độ kế toán nên sẽ được hạch toán vào tài khoản 242... thống báo cáo tài chính doanh nghiệp nói riêng KẾT LUẬN Để trở thành công cụ quản lý có hiệu lực, kế toán nói chung và đặc biệt là Bảng cân đối kế toán nói riêng phải luôn được cải tiến và hoàn thiện nhằm đáp ứng công tác quản lý trong nền kinh tế thị trường hiện nay Bảng cân đối kế toán là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, việc hạch toán đầy đủ chính xác của Bảng cân đối kế toán, là một vấn đề mà các nhà... KẾ TOÁN CHỈ TIÊU Thuyết 1 Tài sản thuê ngoài 2 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 3 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 4 Nợ khó đòi đã xử lý 5 Ngoại tệ các loại Số cuối Số minh 24 năm (3) năm (3) 6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án Lập, ngày tháng năm Người lập biểu (Ký, họ tên) Ghi chú: Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Sv Đinh Việt Hà đầu Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 13 Đề án chuyên ngành. .. hạch toán trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh không thể tính hết cho kỳ phát sinh chi phí Số dư cuối kỳ của tài khoản này được điền vào chỉ tiêu “Chi phí trả trước ngắn hạn” trên bảng cân đối kế toán Sv Đinh Việt Hà Đề án chuyên ngành 17 Tài khoản 242 chỉ phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD trên một số năm tài chính Số dư cuối kỳ của tài. .. trên bảng cân đối kế toán Do đó, nếu căn cứ theo quy định của chế độ kế toán hiện hành thì tài khoản 142- “Chi phí trả trước ngắn hạn” cuối năm số dư sẽ bằng không nghĩa là trên bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp chỉ tiêu “chi phí trả trước ngắn hạn” sẽ không có số liệu Do cuối năm kết chuyển chi phí chờ kết chuyển, số dư TK142 được kết chuyển sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh... đương tiền Tài sản thuê tài Các khoản phải trả Các khoản phải thu thương mại chính thương mại và trả khác và phải thu khác Các khoản đầu tư Thuế phải trả Vốn đã phát hành tính theo pp CSH Thuế chuyển hoãn Các quỹ dự trữ Hàng tồn kho Các khoản dự phòng 3 Đánh giá chung về bảng cân đối kế toán Việt Nam Bảng cân đối kế toán là một phương pháp kế toán và là một báo cáo kế toán chủ yếu phản ánh tổng quát . Bảng cân đối kế toán Kết cấu của bảng cân đối kế toán có thể là một trong hai kiểu: bảng cân đối kế toán kết cấu dọc, và bảng cân đối kế toán kết cấu ngang. phòng 3. Đánh giá chung về bảng cân đối kế toán Việt Nam Bảng cân đối kế toán là một phương pháp kế toán và là một báo cáo kế toán chủ yếu phản ánh tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề án chuyên ngành kế toán docx, Tài liệu Đề án chuyên ngành kế toán docx, Tài liệu Đề án chuyên ngành kế toán docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn