Tài liệu Lap Ke hoach Kinh Doanh ppt

65 654 6
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 16:16

1 LËp kÕ ho¹ch kinh doanh 2 Đặt vấn đề VNR có thường xuyên xây dựng kế hoạch kinh doanh không? Nếu có, KH kinh doanh đó có điểm yếu không? Nếu có, điểm yếu đó là gì? Khó khăn chủ yếu khi xây dựng kế hoạch kinh doanh của VNR là gì? Mục đích của khóa học Giúp bạn có được những kỹ năng và hiểu biết cần thiết để vạch ra kế hoạch kinh doanh dễ hiểu và hấp dẫn đối với những nhà đầu tư và đối tác. 3 Theo b¹n, sau khi kÕt thóc kho¸ häc, b¹n cã thÓ: 4 Tæng quan vÒ KHKD  KHKD lµ g×?  T¹i sao ta cÇn KHKD?  KÕt cÊu chung cña b¶n KHKD?  Tiªu chuÈn cña mét KHKD tèt? 5 KÕ ho¹ch kinh doanh lµ g×? 6 T¹i sao ta cÇn KHKD? 7 Khi nµo cÇn KHKD? 8 Tổng quan quy trình lập kế hoạch kinh doanh Xác định và mô tả Phân tích và lập KH Lượng hoá và tóm tắt Tổ chức một cách hệ thống Kế hoạch kinh doanh 9 Kết cấu KHKD Tóm tắt tổng quan Mô tả công ty: Lịch sử, sứ mệnh, sở hữu, mục tiêu Mô tả sản phẩm/dịch vụ Phân tích thị trường Chiến lược và kế hoạch marketing KH sản xuất và đầu tư KH quản lý KH tài chính Những cải tiến dự định trong hoạt động của công ty Phụ lục 10 Làm thế nào để xây dựng được một KHKD có chất lượng 1.Xác định rõ mục tiêu xây dựng KHKD 2.Phân bổ thời gian và nguồn lực xứng đáng cho KHKD 3.Chia sẻ kinh nghiệm và hỏi ý kiến người khác về KHKD 4.Lập một KHKD đặc thù của doanh nghiệp bạn [...]... dựng được một KHKD có chất lượng 6 Liệt những điểm chính trong mỗi phần kế hoạch trước khi viết 7 Hãy bảo đảm rằng kế hoạch tài chính của bạn là đáng tin cậy 8 Hãy viết phần tóm tắt tổng quan cuối cùng 11 Doanh nghiệp đang mạnh Triết kinh doanh tốt Huy động vốn Kế hoạch kinh doanh tốt Thành công 12 Tóm tắt tổng quan Mục tiêu: Giúp hiểu nhanh Tăng và thu hút sự chú ý Khi nào và ở đâu? Để ở những... cho các nhà quản lý và người lao động? 33 KH tài chính Mục tiêu: trình bày đầy đủ và tin cậy các dự báo về hoạt động tài chính của công ty Dữ liệu (phương pháp dự báo) được sử dụng Các phương án phải được xem xét để hạn chế rủi ro Phải được tổng kết và điều chỉnh định kỳ khi thích hợp Phải nhất quán với các phần khác của KHKD 34 Nhu cầu tài chính Đầu tư tài sản cố định: Nhà xưởng (đất đai và nhà),... bị, nguyên liệu và lao động cần thiết Khả năng của doanh nghiệp và những cản trở Kế hoạch đầu tư: Dự kiến đầu tư: Sản phẩm/dịch vụ/cơ sở hạ tầng? Quy mô đầu tư: Tăng sản lượng /doanh thu/năng lực Nguồn lực và cản trở Các ảnh hưởng bên ngoài: Luật môi trường, lao động, phúc lợi, 26 KH quản lý Ban quản lý và các nguyên tắc quản lý (năng lực của những người giữ vai trò chủ chốt trong doanh nghiệp)... ra cho doanh nghiệp ta Điểm mạnh và điểm yếu của họ là gì? Điểm mạnh đặc biệt của doanh nghiệp ta (sản phẩm / dịch vụ) trong thị trường mục tiêu? Làm thế nào để khách hàng của ta nhận ra điểm mạnh đó? Làm thế nào để duy trì và tăng cường lợi thế cạnh tranh đó? 22 Chiến lược marketing Ví dụ về các chiến lược marketing cạnh tranh Giá thấp Chất lượng cao Dịch vụ hoàn hảo Độc quyền trong một thị... kiến? Cần bao nhiêu thời gian để thực hiện những cải tiến dự kiến? Những vấn đề quan trọng nào còn tồn tại trong lĩnh vực bán hàng và Marketing? Bạn có kế hoạch như thế nào để giải quyết những vấn đề này? 30 Kế HOạCH cải tiến NÂNG CAO hiệu quả hoạt động của công ty: Tài chính Mô tả kế hoạch của bạn nhằm cải tiến hệ thống kế toán công ty? Hiện nay, bạn vay hoặc huy động tiền cần thiết cho hoạt động... cạnh tranh Chiến lược marketing Phương pháp bán hàng Tổ chức bán hàng Định giá 20 Phân tích thị trường Sản phẩm / dịch vụ có công dụng tốt và hấp dẫn nhưng có thể không bán được vì: Giá cao Không an toàn Không phù hợp nhu cầu 21 Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh Ai là, và sẽ là đối thủ cạnh tranh với sản phẩm / dịch vụ của ta? Những ảnh hưởng nào họ có khả năng gây ra cho doanh nghiệp ta Điểm mạnh... (đất đai và nhà), thiết bị và phư ơng tiện phục vụ hạ tầng Phát triển sản phẩm và thử nghiệm, nghiên cứu thị trường, sản xuất thử 35 Nhu cầu tài chính Chi phí lưu động Lương cho cán bộ quản lý và nhân viên (chi phí ban đầu) Vốn lưu động và lưu kho Chi phí marketing và bán hàng Bảo dưỡng và các dịch vụ hỗ trợ Thuế, chi phí thuê ngoài, chi phí khác 36 ... kiến này? Những vấn đề quan trọng nào còn tồn tại trong lĩnh vực sản xuất? Bạn có kế hoạch như thế nào để giải quyết những vấn đề này? 29 Kế HOạCH cải tiến NÂNG CAO hiệu quả hoạt động của công ty: Marketing và bán hàng Bạn đã thực hiện những cải tiến nào để nâng cao hiệu quả bán hàng? Các hình thức hoạt động bán hàng Chi phí bán hàng (chỉ rõ đơn vị chi phí và thời gian) Số người tham gia nâng . 1 LËp kÕ ho¹ch kinh doanh 2 Đặt vấn đề VNR có thường xuyên xây dựng kế hoạch kinh doanh không? Nếu có, KH kinh doanh đó có điểm yếu không?. hoạch tài chính của bạn là đáng tin cậy 8.Hãy viết phần tóm tắt tổng quan cuối cùng 12 Doanh nghiÖp ®ang m¹nh TriÕt lý kinh doanh tèt KÕ ho¹ch kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Lap Ke hoach Kinh Doanh ppt, Tài liệu Lap Ke hoach Kinh Doanh ppt, Tài liệu Lap Ke hoach Kinh Doanh ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn