Tài liệu BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG pptx

1 1,343 9
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 16:15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. BIÊN BẢN THANH HỢP ĐỒNG. -----*----- - Căn cứ HĐKT số : /ngày gi÷a …………………………………………………………………………………………………………………………… Hôm nay ngày . tháng . năm 200 , chúng tôi gồm : ĐẠI DIỆN BÊN A :………………………………………………………………………. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại : ………………………………………………………………………………………………………… Do ông : ……………………………………………………………………………………………………………… Chức danh : ………………………………………………………………………………………………………… ĐẠI DIỆN BÊN B :………………………………………………………………………… Địa chỉ :……………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại : ………………………………………………………………………………………………………… Do ông :………………………………………………………………………………………………………………. Chức danh : ……………………………………………………………………………………………………… Hai bên tiến hành bàn giao và thanh hợp đồng trên với các nội dung như sau : 1- Nội dung công việc bên B đã thực hiện : Bên B đã bàn giao toàn bộ số đã nhận cho bên A theo nội dung đã ghi trong hợp đồng.(KÌm theo b¶ng kª chi tiÕt) 2- Tổng giá trị kinh phí bên B được hưởng thanh toán : Tổng giá trị hợp đồng bên B được hưởng thanh toán (Bao gồm thuế giá Trị gia tăng là : 3- Bên A đã thanh toán cho bên B :……………………………………………… B»ng Ch÷:…………………………………………………………………………… 4- Kết luận : Bên A và bên B đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình (đã nêu trong hợp đồng) Sau khi đọc kỹ chúng tôi đồng ý ký tên vào biên bản thanh, biên bản này được lập thành 02 bản có gia trị như nhau, bên A và Bên B mỗi bên giữ 01 bản. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B . vụ của mình (đã nêu trong hợp đồng) Sau khi đọc kỹ chúng tôi đồng ý ký tên vào biên bản thanh lý, biên bản này được lập thành 02 bản có gia trị như nhau,. ghi trong hợp đồng. (KÌm theo b¶ng kª chi tiÕt) 2- Tổng giá trị kinh phí bên B được hưởng thanh toán : Tổng giá trị hợp đồng bên B được hưởng thanh toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG pptx, Tài liệu BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG pptx, Tài liệu BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG pptx

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn