Tiểu luận:Hệ thống quản lý giao dịch ATM

10 1,569 1
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 13:54

Hệ thống quản lý giao dịch ATM (Automated Teller Machine) là một ứng dụng nhằm hỗ trợ công tác quản lý các giao dịch được thực hiện trên các máy ATM,như là một thành phần trong hệ thống quản lý ngân hàng. M C L CỤ Ụ I Gi i thi u t ng quanớ ệ ổ II Quy đ nh – Nghi p vị ệ ụ III Phân tích thi t kế ế 1.Thi t k mô hình th c th k t h pế ế ự ể ế ợ 2.Thi t k mô hình d li u quan hế ế ữ ệ ệ 2.1 Mô hình d li u quan hữ ệ ệ 2.2 Danh m c các b ng và tân t c a t ng b ngụ ả ừ ủ ừ ả 3.Danh sách ch c năng ch ng trìnhứ ươ 4.D li u m uữ ệ ẫ 5.Thi t k giao di n ch ng trìnhế ế ệ ươ I.Gi i thi u t ng quanớ ệ ổ H th ng qu n giao d ch ATM (Automated Teller ệ ố ả ị Machine) là m t ng d ng nh m h tr công tác qu n ộ ứ ụ ằ ỗ ợ ả các giao d ch đ c th c hi n trên các máy ATM,nh là ị ượ ự ệ ư m t thành ph n trong h th ng qu n ngân hàng.ộ ầ ệ ố ả Here comes your footer  Page 4 II.Quy đ nh –Nghi p vị ệ ụ 1.Nghi p v m th :ệ ụ ở ẻ - M i khách hàng đ c m 1 tài kho n th ngân hàngỗ ượ ở ả ẻ ở - M i khách hàng do m t nhân viên ph trách m tài kho n ỗ ộ ụ ở ả - M i nhân viên có th không ph trách ho c ph trách m ỗ ể ụ ặ ụ ở tài kho n cho nhi u khách hàng tùy thu c ch c v c a ả ề ộ ứ ụ ủ NV - M i tài kho n th thu c v duy nh t m t khách hàng,t n ỗ ả ẻ ộ ề ấ ộ ồ t i mãi mãi trong CSDL c a ngân hàngạ ủ Here comes your footer  Page 5 - M i khách hàng s đ c c p 1 th ATM đ giao ỗ ẽ ượ ấ ẻ ể dich,th này v n thu c quy n s h u c a ngân hàngẻ ẫ ộ ề ở ữ ủ - Sau 90 ngày k t ngày đăng ký m th ,n u khách ể ừ ở ẻ ế hàng không nh n th ,th s b vô hi u hóa,ngân hàng ậ ẻ ẻ ẽ ị ệ có quy n thu phí phát sinh t th (phí th ng niên,phí ề ừ ẻ ườ phát hành) - Th có th i h n s d ng là mãi mãiẻ ờ ạ ử ụ - Th đ c c p l i có phí khi th b h h ngẻ ượ ấ ạ ẻ ị ư ỏ Here comes your footer  Page 6 - Ch th chính có quy n yêu c u ngân hàng m duy ủ ẻ ề ầ ở nh t m t th ph và quy đ nh h n m c tài kho n mà ấ ộ ẻ ụ ị ạ ứ ả th ph đ c s d ng,có quy n yêu c u đóng th ẻ ụ ượ ử ụ ề ầ ẻ ph .ụ - Th ph ch có quy n th c hi n các giao d ch trên h n ẻ ụ ỉ ề ự ệ ị ạ m c tài kho n quy đ nh,không đ c v n tin s d tài ứ ả ị ượ ấ ố ư kho n.ả - Tài kho n có các tình tr ng: ho t đ ng,khóaả ạ ạ ộ Here comes your footer  Page 7 2.Nghi p v giao d ch – thanh toán:ệ ụ ị - Đ ng ti n giao d ch là VNĐồ ề ị - M i l n rút t i thi u là 50 nghìn đ ngỗ ầ ố ể ồ - M i ngày khách đ c rút t i đa 20 tri u đ ng,m i l n ỗ ượ ố ệ ồ ỗ ầ rút t i đa 5 tri u đ ng,h n m c có th thay đ i b i ố ệ ồ ạ ứ ể ổ ở ngân hàng - G i ti n và chuy n kho n không b gi i h n v m t ử ề ể ả ị ớ ạ ề ặ h n m cạ ứ Here comes your footer  Page 8 - Khách hàng có quy n khi u n i v giao d ch trong ề ế ạ ề ị vòng 30 ngày k t ngày giao d ch đ c th c hi nể ừ ị ượ ự ệ - Khi th b nu t,khách hàng ph i đem biên lai ghi nh n ẻ ị ố ả ậ và gi y t tùy thân đ n ngân hàng đ nh n l i ấ ờ ế ể ậ ạ th ,quá 90 ngày k t ngày th b nu t,ngân hàng s ẻ ể ừ ẻ ị ố ẽ h y th ,khách hàng ph i làm th t c c p th m iủ ẻ ả ủ ụ ấ ẻ ớ - Khi th b m t,sau 30 ngày t khi khách hàng thông ẻ ị ấ ừ báo,ngân hàng s h y thẽ ủ ẻ Here comes your footer  Page 9 III.Phân tích – Thi t k :ế ế 1.Mô hình th c th k t h p:ự ể ế ợ Here comes your footer  Page 10 . trìnhứ ươ 4.D li u m uữ ệ ẫ 5.Thi t k giao di n ch ng trìnhế ế ệ ươ I.Gi i thi u t ng quanớ ệ ổ H th ng qu n lý giao d ch ATM (Automated Teller ệ ố ả ị Machine). h tr công tác qu n lý ộ ứ ụ ằ ỗ ợ ả các giao d ch đ c th c hi n trên các máy ATM, nh là ị ượ ự ệ ư m t thành ph n trong h th ng qu n lý ngân hàng.ộ ầ ệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận:Hệ thống quản lý giao dịch ATM, Tiểu luận:Hệ thống quản lý giao dịch ATM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn