Tài liệu Chương 3: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ppt

25 762 7
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 13:16

Chương 3 Chương 3 Sứ mệnh lịch sử Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân của giai cấp công nhân 1.Khái niệm GCCN và sứ mệnh lịch sử của GCCN 1.Khái niệm GCCN và sứ mệnh lịch sử của GCCN 2.Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh 2.Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN lịch sử của GCCN 3.Các giai cấp và tầng lớp trung gian 3.Các giai cấp và tầng lớp trung gian 4.Vai trò Đảng Cộng sản trong quá trình thực 4.Vai trò Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN 5.Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam 5.Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam 1. Khái niệm GCCN và sứ mệnh 1. Khái niệm GCCN và sứ mệnh lịch sử của GCCN lịch sử của GCCN 1.1. Khái niệm 1.1. Khái niệm - Cơ sở phương pháp luận: - Cơ sở phương pháp luận: + GCCN là sản phẩm của c/m công nghiệp. + GCCN là sản phẩm của c/m công nghiệp. + Hai tiêu chí nhận biết GCCN + Hai tiêu chí nhận biết GCCN Về nghề nghiệp Về nghề nghiệp Về vị trí trong QHSX TBCN Về vị trí trong QHSX TBCN - Khái niệm: GCCN là một tập đoàn xã hội ổn định, hình - Khái niệm: GCCN là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình hình thành và thành và phát triển cùng với quá trình hình thành và phát triển của nền SX công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của nền SX công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của LLSX có tính chất XHH ngày càngcao; là phát triển của LLSX có tính chất XHH ngày càngcao; là LLSX cơ bản và tiên tiến, trực tiếp hoặc LLSX cơ bản và tiên tiến, trực tiếp hoặc gi¸n tiÕp gi¸n tiÕp tham tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; là lực lượng chủ yếu chất và cải tạo các quan hệ xã hội; là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ CNTB lên CNXH. của tiến trình lịch sử quá độ từ CNTB lên CNXH. “ “ GC vô sản là do cuộc c/m công nghiệp GC vô sản là do cuộc c/m công nghiệp sản sinh ra; cuộc c/m này xảy ra ở Anh vào sản sinh ra; cuộc c/m này xảy ra ở Anh vào nửa sau của thế kỷ trước, và sau đó tái diễn ở nửa sau của thế kỷ trước, và sau đó tái diễn ở tất cả các nước văn minh trên thế giới”. tất cả các nước văn minh trên thế giới”. ( ( Mác-Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St H Mác-Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St H 1980 tr441,442). 1980 tr441,442). “ “ Phát minh đầu tiên làm thay đổi sâu sắc Phát minh đầu tiên làm thay đổi sâu sắc tình cảnh người lao động Anh là cái máy sợi tình cảnh người lao động Anh là cái máy sợi Jenny của anh thợ dệt Jame Hargeaves ở Jenny của anh thợ dệt Jame Hargeaves ở Standhill, gần Blackburn thuộc Nord – Lanca Standhill, gần Blackburn thuộc Nord – Lanca sihre (năm 1764). sihre (năm 1764). (Mác-Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St H (Mác-Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St H 1980 tr441,442 1980 tr441,442 ). ). “ “ GCVS là một g/c xã hội hoàn toàn chỉ sống dựa vào GCVS là một g/c xã hội hoàn toàn chỉ sống dựa vào việc bán sức lao động của mình, chứ không phải sống việc bán sức lao động của mình, chứ không phải sống dựa vào lợi nhuận của bất cứ số tư bản nào, đó là một dựa vào lợi nhuận của bất cứ số tư bản nào, đó là một g/c mà hạnh phúc và đau khổ, sống và chết, toàn bộ sự g/c mà hạnh phúc và đau khổ, sống và chết, toàn bộ sự sống còn của họ đều phụ thuộc vào yêu cầu về lao động, sống còn của họ đều phụ thuộc vào yêu cầu về lao động, tức là vào tình hình chuyển biến tốt hay xấu của công tức là vào tình hình chuyển biến tốt hay xấu của công việc làm ăn, vào những sự biến động của cuộc cạnh việc làm ăn, vào những sự biến động của cuộc cạnh tranh không gì ngăn cản nổi. Nói tóm lại, g/c VS hay g/c tranh không gì ngăn cản nổi. Nói tóm lại, g/c VS hay g/c của những người VS là g/c lao động trong thế kỷ XĨX”. của những người VS là g/c lao động trong thế kỷ XĨX”. ( “ Những nguyên lý của CNCS ”, Mác-Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St H 1980 tr441,442). “ “ Giai cấp Vô sản là giai cấp những công nhân làm Giai cấp Vô sản là giai cấp những công nhân làm thuê hiện đại, vì mất các tư liệu sản xuất của bản thân, thuê hiện đại, vì mất các tư liệu sản xuất của bản thân, nên buộc phải bán sức lao động của mình để sống” nên buộc phải bán sức lao động của mình để sống” (Tuyên ngôn của ĐCS- Mác-Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St Hn 1980 tr540). 1.Khái niệm giai cấp công nhân và 1.Khái niệm giai cấp công nhânsứ mệnh lịch sử của GCCN sứ mệnh lịch sử của GCCN 1.2. Nội dung SMLS của GCCN. 1.2. Nội dung SMLS của GCCN. - SMLS của g/c cách mạng: - SMLS của g/c cách mạng: + Lật đổ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới tiến bộ + Lật đổ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới tiến bộ hơn. hơn. + SMLS đó do địa vị lịch sử khách quan (đặc biệt là + SMLS đó do địa vị lịch sử khách quan (đặc biệt là địa vị kinh tế - xã hội) của g/c đó quy định. địa vị kinh tế - xã hội) của g/c đó quy định. Sự chuyển biến các hình thái kinh tế xã hội Sự chuyển biến các hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử trong lịch sử Thời gian Trình độ k/tế xã hội HTKTXH Cộng sản nguyên thủy HTKTXH Chiếm hữu nô lệ HTKTXH Phong kiến HTKTXH Tư bản chủ nghĩa HTKTXH Cộng sản chủ nghĩa g/c chủ nô g/c phong kiến g/c tư sản g/c công nhân - N N éi éi dung SMLS của g/c công nhân: dung SMLS của g/c công nhân: xóa bỏ chế độ TBCN, xóa bỏ chế độ người xóa bỏ chế độ TBCN, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng GCCN, nhân dân lao bóc lột người, giải phóng GCCN, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi áp bức, bóc động và toàn thể nhân loại khỏi mọi áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội CSCN lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội CSCN văn minh. văn minh. Mác: GCCN là người đào huyệt chôn CNTB, Mác: GCCN là người đào huyệt chôn CNTB, tõng b­íc x©y dùng tõng b­íc x©y dùng CNXH, CNCS. CNXH, CNCS. 2. Những điều kiện khách quan quy định 2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN sứ mệnh lịch sử của GCCN Sø mÖnh lÞch sö cña GCCN Trong CNTB GCCN gắn với lực lượng sản Trong CNTB GCCN gắn với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, cho xuất tiên tiến nhất, cho nªn nªn là lực lượng là lực lượng quyết định phá vỡ QHSX TBCN. quyết định phá vỡ QHSX TBCN. Sau khi giành được chính quyền GCCN Sau khi giành được chính quyền GCCN đạibiểu cho sự tiến hóa tất yếu của lịch đạibiểu cho sự tiến hóa tất yếu của lịch sử, cho nên, là giai cấp duy nhất có khả sử, cho nên, là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo xã hội xây dựng một PTSX năng lãnh đạo xã hội xây dựng một PTSX mới cao hơn PTSX TBCN mới cao hơn PTSX TBCN Mét c¸ch Mét c¸ch tổng quát: do địa vị kinh tế - xã hội khách tổng quát: do địa vị kinh tế - xã hội khách quan của GCCN quy định quan của GCCN quy định Về kinh tế: GCCN l con đẻ c a nền sản xuất công nghiệp hiện đại a vị kinh tế - xã hội đã tạo ra những đặc iểm chính tr - xã hội của GCCN và do đó, tạo khả năng để GCCN ho n th nh th ng lợi SMLS của mình. Về xã hội: GCCN trong CNTB bị giai cấp tư sản áp bức bóc lột, điều đó đã tạo khả năng cho GCCN đo n kết các giai cấp khác v đi đầu trong các cuộc đ u tranh. Sứ mệnh lịch sử Của gccn 3. Các giai cấp và tầng lớp trung gian 3. Các giai cấp và tầng lớp trung gian - Đó là các giai cấp: nông dân, tầng lớp trí thức, tiểu - Đó là các giai cấp: nông dân, tầng lớp trí thức, tiểu thương, tiểu chủ… thương, tiểu chủ… Mác: Trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp Mác: Trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản là thực sự cách mạng. Các giai tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản là thực sự cách mạng. Các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp; giai cấp vô sản, trái lại, là sản phẩm của bản thân công nghiệp; giai cấp vô sản, trái lại, là sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp. nền đại công nghiệp. (Mác-Ăngghen:Tuyển (Mác-Ăngghen:Tuyển tập t1 Nxb ST Hn 1980 tr554) tập t1 Nxb ST Hn 1980 tr554) ->Chỉ duy nhất GCCN có SMLS xóa bỏ CNTB, ->Chỉ duy nhất GCCN có SMLS xóa bỏ CNTB, từng bước xây dựng CNXH, CNCS trên phạm vi từng bước xây dựng CNXH, CNCS trên phạm vi toàn thế giới. toàn thế giới. [...]... Cng sn l nhõn t quyt nh u tiờn m bo cho GCCN hon thnh thng li s mnh lch s ca mỡnh Sự lãnh đạo của ĐCS là nhân tố quyết định CS mang bn cht giai cp cụng nhõn CS ó th hin vai trũ lónh o thụng qua vic thc hin cỏc nhim v 4.3 Vai trũ ca ng Cng sn trong quỏ trỡnh thc hin s mnh lch s ca GCCN ra ng li Sự lãnh đạo của ĐCS Tuyờn truyn, vn ng a ng li vo thc tin cuc sng T chc thc hin ng li Gng mu thc hờn ng li... 20, vi chớnh sỏch khai thỏc thuc a ln ca thc dõn phỏp Hn ch: S lng ớt, trỡnh ngh nghip thp Cũn mang nhiu tn d ca tõm lý v tp quỏn nụng dõn L mt b phn ca giai cp cụng nhõn th gii: L mt giai cp tiờn tin, l giai cp cú tinh thn cỏch mng trit nht, l giai cp cú tinh thn on kt, ý thc t chc k lut v cú tinh thn quc t vụ sn c im riờng: + Ra i trc g/c t sn dõn tc b ba tng ỏp bc nng n + Sinh ra v trng thnh... thụng qua vic thc hin 2 giai on cỏch mng: Cỏch mng dõn tc dõn ch nhõn dõn: lónh o ton dõn hon thnh thng li trn vn cuc cỏch mng gii phúng dõn tc v ang tin hnh cụng cuc xõy dng ch ngha xó hi v bo v T quc xó hi ch ngha Cỏch mng XHCN: i u trong s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ Giai cp cụng nhõn vn phi lm gỡ hon thnh x mnh ls? Cn xõy dng giai cp cụng nhõn phỏt trin v s lng Giỏc ng v giai cp, Vng vng v... giai cp cụng nhõn v nhng ni dung xỏc nh khỏi nim v giai cp cụng nhõn? 2 Nhng quan im c bn ca cỏc nh kinh in ca ch ngha MỏcLờnin v iu kin khỏch quan quy nh s mnh lch s ca giai cp cụng nhõn? Cõu hi tho lun v ụn tp 3 Phõn tớch cỏc quan im ca Lờnin v H Chớ Minh v iu kin thnh lp ng cng sn v mi quan h gia ng vi giai cp cụng nhõn? 4 Phõn tớch nhng iu kin giai cp cụng nhõn Vit Nam lm trũn s mnh lch s ca... ng Cng sn - ng Cng sn l t chc cao nht ca GCCN, m bo vai trũ lónh o của GCCN (T in CNCS khoa hc) - ng Cng sn mang bn cht giai cp cụng nhõn 4 Vai trũ ca ng Cng sn trong quỏ trỡnh thc hin s mnh lch s ca GCCN 4.2 Quy lut hỡnh thnh CS đcs = cn Mỏc + ptcn Xâm nhập PTCN Đ.tranh tự phát Bộ phận tiên tiến Đ.tranh tự giác ĐCS Lãnh đạo Chủ nghĩa Công liên 4.3 Vai trũ ca ng Cng sn trong quỏ trỡnh thc hin s mnh... khúa X v tip tc xõy dng giai cp cụng nhõn VN thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc "Giai cp cụng nhõn VN l mt lc lng xó hi to ln, ang phỏt trin, bao gm nhng ngi lao ng chõn tay v trớ úc, lm cụng hng lng trong cỏc loi hỡnh sn xut kinh doanh v dch v cụng nghip, hoc sn xut kinh doanh v dch v cú tớnh cht cụng nghip" Cõu hi tho lun v ụn tp 1 Phõn tớch nhng thuc tớnh c bn ca giai cp cụng nhõn v nhng... phong tro cỏch mng nhiu nc khỏc ó c v giai cp cụng nhõn non tr Vit Nam 5.2 Vai trũ lónh o giai cp cụng nhõn trong cỏch mng Vit Nam Ngay c khi nú cha cú ng m ó t chc mt cỏch t phỏt nhiu cuc u tranh chng bn t bn thc dõn v c nhõn dõn ng h ng ó em yu t t giỏc vo phong tro cụng nhõn, lm cho phong tro cỏch mng nc ta cú mt bc phỏt trin nhy vt v cht 5.2 Vai trũ lónh o giai cp cụng nhõn trong cỏch mng Vit . Chương 3 Chương 3 Sứ mệnh lịch sử Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân của giai cấp công nhân 1.Khái niệm GCCN và sứ mệnh lịch sử của GCCN 1.Khái. hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN 5 .Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam 5 .Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam 1. Khái niệm GCCN và sứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chương 3: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ppt, Tài liệu Chương 3: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ppt, Tài liệu Chương 3: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn