Tài liệu MỘT SỐ NÉT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ KHCN pptx

27 391 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 12:15

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam VUSTA VUSTA MỘT SỐ NÉT VỀ TỔ CHỨC MỘT SỐ NÉT VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ KHCN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ KHCN Ban Tổ chức – Cán bộ Ban Tổ chức – Cán bộ Hà Nội, tháng 6/2009 Hà Nội, tháng 6/2009 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam Thành lập ngày 29/7/1983 (Quyết định số 121/HĐBT) Thành lập ngày 29/7/1983 (Quyết định số 121/HĐBT) Chủ tịch LHHVN Chủ tịch LHHVN - Nhiệm kỳ I (1983-1988): GS.VS.AHL Nhiệm kỳ I (1983-1988): GS.VS.AHL Đ Đ Thiếu Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa tướng Trần Đại Nghĩa - Nhiệm kỳ II, III (1988-1999): GS.TS. Hà Học Nhiệm kỳ II, III (1988-1999): GS.TS. Hà Học Trạc Trạc - Nhiệm kỳ IV, V (1999 – 2008): GS.VS. Vũ Nhiệm kỳ IV, V (1999 – 2008): GS.VS. Vũ Tuyên Hoàng Tuyên Hoàng - Nhiệm kỳ V (2008 – 2009): PGS.TS. Hồ Uy Nhiệm kỳ V (2008 – 2009): PGS.TS. Hồ Uy Liêm Liêm Chức năng Chức năng  Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trong Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trong ngoài nước ngoài nước  Làm đầu mối giữa hội thành viên với các cơ Làm đầu mối giữa hội thành viên với các cơ quan Đảng, Nhà nước quan Đảng, Nhà nước  Đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các Đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các Hội thành viên, hội viên trí thức KH&CN Hội thành viên, hội viên trí thức KH&CN Việt Nam Việt Nam Nhiệm vụ Nhiệm vụ  Tham gia thực hiện xã hội hoá các hoạt động khoa học – Tham gia thực hiện xã hội hoá các hoạt động khoa học – công nghệ, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân công nghệ, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân  Xoá đói giảm nghèo, phát triển cộng đồng bảo vệ môi Xoá đói giảm nghèo, phát triển cộng đồng bảo vệ môi trường trường  Thực hiện công tác vận động trí thức khoa học – công nghệ, Thực hiện công tác vận động trí thức khoa học – công nghệ, tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Nhà nước tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Nhà nước  Tư vấn, phản biện GĐXH các Dự án, chương trình, chính Tư vấn, phản biện GĐXH các Dự án, chương trình, chính sách, pháp luật Việt Nam sách, pháp luật Việt Nam  Tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức phi Chính phủ Tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức phi Chính phủ của các nước của các nước Mô hình tổ chức của VUSTA Mô hình tổ chức của VUSTA Tính đến 01/2009, đã có: Tính đến 01/2009, đã có:  68 Hội thành viên TW (và 45 Hội chuyên ngành 68 Hội thành viên TW (và 45 Hội chuyên ngành thuộc Tổng hội Y học Việt Nam, 14 Hội chuyên thuộc Tổng hội Y học Việt Nam, 14 Hội chuyên ngành thuộc Tổng hội Địa chất, 12 Hội chuyên ngành thuộc Tổng hội Địa chất, 12 Hội chuyên ngành của Tổng hội Xây dựng, 13thuocTổng hội cơ ngành của Tổng hội Xây dựng, 13thuocTổng hội cơ khí). khí).  55 Liên hiệp hội tỉnh thành phố. 55 Liên hiệp hội tỉnh thành phố.  245 tổ chức KH&CN trực thuộc LHHVN & 500 tổ 245 tổ chức KH&CN trực thuộc LHHVN & 500 tổ chức KH&CN thuộc hệ thống VUSTA chức KH&CN thuộc hệ thống VUSTA  06 tờ báo, 77 tạp chí, khoảng 80 tờ tin thuộc hệ 06 tờ báo, 77 tạp chí, khoảng 80 tờ tin thuộc hệ thống VUSTA thống VUSTA Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam Đại hội đại biểu toàn quốc Hội đồng Trung ương 55 LHH Địa phương Đoàn chủ tịch Uỷ ban kiểm tra 68 Tổng Hội, Hội ngành TW Tổng hội y học: 45 hội thành viên Tổng hội địa chất: 14 hội thành viên Tổng hội XD: 12 hội thành viên Ban KHCN kinh tế Văn phòng Ban Tổ chức cán bộ Ban ĐT Phổ biến kiến thức Ban Thông tin Ban hợp tác quốc tế Các đơn vị KH&CN Báo Khoa học Đời sống Tạp chí Khoa học & Tổ quốc Báo, tạp chí, bản tin Quỹ VIFOTEC Nhà xuất bản Tri thức Hội đồng đăng bạ kỹ sư Ban công tác phía Nam Văn phòng tư vấn, phản biện GĐXH Công tác tổ chức đơn vị KHCN Công tác tổ chức đơn vị KHCN tính đến 6/2009 tính đến 6/2009 Số lượng Số lượng  có 250 đơn vị KH&CN (đơn vị 81) có 250 đơn vị KH&CN (đơn vị 81)  43 Viện 43 Viện  15 Liên hiệp KHSX 15 Liên hiệp KHSX  191 Trung tâm 191 Trung tâm  1 Văn phòng 1 Văn phòng Lĩnh vực hoạt động: Lĩnh vực hoạt động:  35 đơn vị tham gia hoạt động phát triển cộng đồng 35 đơn vị tham gia hoạt động phát triển cộng đồng XĐGN XĐGN  67 đơn vị tham gia nghiên cứu về các vấn đề xã hội, 67 đơn vị tham gia nghiên cứu về các vấn đề xã hội, văn hoá kinh tế; văn hoá kinh tế;  24 đơn vị tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế 24 đơn vị tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khoẻ; chăm sóc sức khoẻ;  24 đơn vị hoạt động về môi trường; 24 đơn vị hoạt động về môi trường;  40 đơn vịhoạt động đào tạo; 40 đơn vịhoạt động đào tạo;  số còn lại tham gia nghiên cứu, phát triển ứng dụng số còn lại tham gia nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ. công nghệ. Địa bàn hoạt động Địa bàn hoạt động  222 đơn vị trụ sở tại Hà Nội 222 đơn vị trụ sở tại Hà Nội  3 3 đơn vịđơn vị ở Hải Phòng Hải Phòng  2 2 đơn vị đơn vị Hải Dương Hải Dương  1 1 đơn vịđơn vị ở Yên Bái Yên Bái  1 1 đơn vịđơn vị ở Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc  1 1 đơn vịđơn vị ở Ninh Bình Ninh Bình  1 1 đơn vịđơn vị ở Quảng Bình Quảng Bình  19 19 đơn vịđơn vị ở Tp. HCM Tp. HCM Ph Ph ương châm ương châm  Tự quản, tự chủ về tài chính Tự quản, tự chủ về tài chính  Tự chịu trách nhiệm về các hoạt động Tự chịu trách nhiệm về các hoạt động Nh Nh ân sự ân sự (thống kê từ 153 đơn vị) (thống kê từ 153 đơn vị)  1.453 người kiêm nhiệm 1.453 người kiêm nhiệm  1.795 cán bộ chính nhiệm 1.795 cán bộ chính nhiệm  Trong Trong đó: đó: 241 Th 241 Th ạc sỹ, ạc sỹ, 365 Ti 365 Ti ến sỹ ến sỹ , 230 , 230 GS,PGS GS,PGS [...]... xuất hoạt động việc thực hiện pháp luật, thực hiện điều lệ Phối hợp với Bộ KH&CN kiểm tra đơn vị Tổ chức hội nghị tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các tổ chức Hỗ trợ thủ tục nhận tài trợ từ các tổ chức quốc tế thủ tục đoàn ra đoàn vào     Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng một số chính sách Tạo điều kiện về mặt tổ chức, hỗ trợ các thủ tục hành chính để các đơn vị. .. động trong các hoạt động của mình: bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo, thay đổi chức năng nhiệm vụ/ lĩnh vực hoạt động Tạo đều kiện khuyến khích các đơn vị 81 tham gia các hoạt động của LHHVN: tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện đề tài, dự án, đào tạo nâng cao năng lực, hội thảo khoa học Tổ chức xét duyệt, phân bổ các đề tài, dự án cho các đơn vị Giải thể đơn vị    Kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị. .. tổ chức khoa học công nghệ ở địa phương Hội nghị KH của các tổ chức ngoài nhà nước Kiến nghị      Thủ tục thành lập đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN nên theo hướng đơn giản hoá/ theo hướng tạo điều kiện cho các tổ chức Cần có văn bản quy định cụ thể về thủ tục trình tự giải thể đơn vị Cần có văn bản nhà nước quy định thuế cho các đơn vị KH&CN Xây dựng cơ sở dữ liệu chung quản lý đơn vị. .. thủ tục đăng ký hoạt động KH&CN khắc dấu Thủ tục thành lập đơn vị KHCN         Đơn xin thành lập đơn vị KHCN Phương án hoạt động KHCN Dự thảo điều lệ Biên bản họp Hội đồng sáng lập Danh sách nhân lực khoa học Hồ của các cán bộ chủ chốt Chứng minh tài chính Chứng minh trụ sở Các hoạt động tăng cường liên kết giữa VUSTA với các đơn vị KHCN       Thông qua Báo cáo hoạt động hàng năm... cho các tổ chức KH&CN ngoài công lập có môi trường hoạt động Tạo điều kiện cho các nhà khoa học đóng góp trí tuệ Tạo công ăn việc làm cho xã hội, góp phần cao thu nhập cho người lao động Khó khăn       Chế độ thuế đối với các đơn vị chưa rõ ràng Vẫn thiếu sự bình đẳng giữa các đơn vị trong ngoài nhà nước Một số đơn vị chưa đăng ký mã số thuế Quy định về thủ tục trình tự giải thể đơn vị chưa... đồng Tham gia năng động trong hợp tác quốc tế, đặc biệt các đơn vịcác hoạt động phát triển cộng đồng xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các hoạt động bảo vệ môi trường Môi trường pháp lý cho việc thành lập hoạt động của NGO       Sắc lệnh 102/SL/L004 ngày 20/5/1957 quy định quyền lập hội Nghị định 88/NĐ – CP ngày 30/8/2003 quy định tổ chức, quản lý hoạt động Hội Nghị... tiết một số điều của Luật KH & CN Thông tư số 10/2005/TT – BKHCN ngày 24/8/2005 hướng dẫn điều kiện thành lập đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ Nghị định 53/2006/NĐ – CP ngày 25/5/2006 về chính sách phát triển cácsở cung ứng dịch vụ ngoài công lập Nghị định 177 này là 148 cho thành lập quản lý Quỹ      Nghị định 65/2003/NĐ – CP ngày 11/6/2003 về tổ chức, hoạt động tư... chung, hoạt động của đơn vị rất có hiệu quả mang tính bền vững  Tổ chức bộ máy gọn nhẹ  Huy động được trí tuệ của các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực;  Tạo công ăn việc làm cho một bộ phận lao động (phần lớn là trí thức) trong xã hội  Đóng góp vào ngân sách nhà nước  Huy động được nhiều nguồn lực (tài chính, khoa học công nghệ, chuyên gia) từ Nhà nước, doanh nghiệp, tư nhân, các tổ chức quốc... Tuân thủ pháp luật Nhà nước, điều lệ các quy định của LHH Việt Nam Nhận xét chung     Các đơn vị biết cách kết hợp hài hoà kiến thức bản địa, tôn trong văn hoá truyền thống với các tri thức tiên tiến, hiện đại trong tất cả các hoạt động của mình Tham gia tích cực vào XĐGN, Phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, xã hội hoá các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân Góp... định số 64/2001/QĐ – TTg ngày 26/4/2001 về ban hành quy chế quản lý sử dụng viện trợ Phi chính phủ nước ngoài Thành lập đơn vị KH&CN     Giới thiệu NĐ 81/2002/NĐ-CP, TT 10/2005/TTBKHCN, QĐ 1350/LHH Chuyên viên hướng dẫn thủ tục thành lập, hỗ trợ hoàn thiện hồ thành lập tổ chức Họp hội đồng để đơn vị trình bày đề án thành lập, góp ý nội dung phương hướng hoạt động Quyết định thành lập đơn vị, . đơn vị đơn vị  Tổ chức hội nghị tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm hoạt Tổ chức hội nghị tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các tổ chức động của các. các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam VUSTA VUSTA MỘT SỐ NÉT VỀ TỔ CHỨC MỘT SỐ NÉT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu MỘT SỐ NÉT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ KHCN pptx, Tài liệu MỘT SỐ NÉT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ KHCN pptx, Tài liệu MỘT SỐ NÉT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ KHCN pptx