Tài liệu Quy định trao đổi thông tin nội bộ doc

9 2,773 23
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 01:17

QUI ĐỊNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN NỘI BỘ I. MỤC ĐÍCH: Nhằm qui đònh trách nhiệm trong việc trao đổi, bảo vệ thông tin nội bộ đảm bảo thông tin nội bộ không tắc nghẽn và không tiết lộ các thông tin cần bảo mật. II. PHẠM VI: Áp dụng cho các thông tin chính thức (có giá trò thi hành) liên quan đến: - Khách hàng và thò trường, yêu cầu của khách hàng, sự thoả mãn của khách hàng, khiếu nại, góp ý. - Chỉ đạo, lãnh đạo. - Cung cấp nguồn lực đào tạo, tuyển dụng. - Sản xuất và gia công. - Đo lường và cải tiến. III. NỘI DUNG: 1. Việc trao đội thông tin hàng ngày được thực hiện theo qui đònh và mối quan hệ trong các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 mà Công ty đang áp dụng. 2. Việc chuyển tài liệu hay thông tin ra bên ngoài Công ty phải được sự chấp thuận của Ban Tổng Giám đốc hoặc người được uỷ quyền. Các tài liệu, công văn chuyển ra bên ngoài Công ty, ra ngoài bộ phận phải được kiểm soát bằng sổ chuyển công văn. 3. Để thuận tiện trong việc phối hợp hoạt động, việc truyền thông tin được qui đònh thêm như sau: 3.1 Phòng Tổ chức hành chánh và các Bộ phận khác: Loại thông tin Bộ phận chuyển giao Bộ phận nhận thông tin Thời gian chuyển giao Báo cáo nhân sự hàng ngày Phòng Tổ chức Hành chánh Ban Tổng Giám đốc Trước 10 giờ hàng ngày Thông báo cắt điện Phòng Tổ chức Hành chánh Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Xí nghiệp Chậm nhất 1 giờ sau khi nhận được thông báo. Các loại thông báo Phòng Tổ chức Hành chánh Các phòng, Xí nhgiệp may thêu Chậm nhất 2 giờ sau khi ký. Chi ứng lương, công tác phí Phòng Tổ chức Hành chánh Phòng kế toán Tối thiểu 1 đến 3 ngày sau khi duyệt 3.2 Phòng Kế toán và các Bộ phận khác: Trang: 1 / 12 Loại thông tin Bộ phận chuyển giao Bộ phận nhận thông tin Thời gian chuyển giao Bảng đề xuất nhân sự hàng tháng Phòng Kế toán Phòng Tổ chức Hành chánh Ngày 1 đến 2 hàng tháng Lòch tăng ca (chủ nhật, tăng ca bình thường) Phòng Kế toán Phòng Tổ chức Hành chánh Trước ít nhất 4 giờ chiều Bảng kê tạm ứng Phòng Kế toán Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 5 đến ngày 10 hàng tháng Bảng chấm công Phòng Kế toán Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 1 đến 3 hàng tháng Bảng đề nghò lương CBCNV mới vào trong tháng Phòng Kế toán Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 5 đến ngày 10 hàng tháng Thẻ chấm công Phòng Kế toán Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng Các vấn đề về trợ cấp Phòng Kế toán Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 3 đến ngày 5 hàng tháng Điều động nhân sự trong phạm vi phòng Phòng Kế toán Phòng Tổ chức Hành chánh Ngay sau khi điều động ít nhất 4 giờ Báo cáo nghỉ việc hàng tháng Phòng Kế toán Phòng Tổ chức Hành chánh Trước 13 giờ ngày cuối tháng Báo cáo công nợ Phòng kế toán Ban Tổng Giám đốc Hàng tuần vào thứ bảy Báo cáo thuế VAT Phòng kế toán Ban Tổng Giám đốc Từ ngày 7 đế ngnày 9 hàng tháng Báo cáo tình hình tài chính (kết quả kinh doanh, tài sản cố đònh ) Phòng kế toán Ban Tổng Giám đốc Hàng q, sáu thág, một năm Hồ sơ thuế, ngân hàng, cô quan khác Phòng kế toán Ban Tổng Giám đốc Theo yêu cầu cụ thể Thông tin pháp luật Phòng kế toán Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Tối thiểu 1 đến 3 ngày Thông tin thanh toán, thu hồi công nợ Phòng kế toán Ban Tổng Giám đốc 1 giờ sau khi phát sinh 3.3 Kho nguyên phụ liệu và các bộ phận khác: Loại thông tin Bộ phận chuyển giao Bộ phận nhận thông tin Thời gian chuyển giao Phiếu nhập Kho nguyên phụ liệu may Phòng kế toán 1 đến 3 ngày sau khi nhập hàng Hoá đơn giao hàng Kho nguyên phụ liệu may Phòng kế toán 1 đến 3 ngày sau khi nhập hàng Phiếu giao nhận Kho nguyên phụ liệu may Phòng kế toán 1 đến 3 ngày sau khi nhập hàng Trang: 2 / 12 trực tiếp xuất hàng hoá vật tư tài sản Phiếu xuất hàng nội bộ Kho nguyên phụ liệu may Phòng kế toán Trong vòng 10 ngày riêng cuối tháng từ 17 giờ ngày hôm trước Phiếu xuất bán, xuất khác Kho nguyên phụ liệu may Phòng kế toán Sau một ngày Kiểm kê tài sản Kho nguyên phụ liệu may Phòng kế toán Đònh kỳ sáu tháng, một năm Kiểm tra số lượng nguyên phụ liệu nhập Kho nguyên phụ liệu may Phòng Kế hoạch Kinh doanh Sau khi kiểm hàng xong Thông tin hàng nhập kho Kho nguyên phụ liệu may Phòng Kế hoạch Kinh doanh 30 phút sau khi nhận được 3.4 Phòng Kế hoạch Kinh doanh và các Bộ phận khác: Loại thông tin Bộ phận chuyển giao Bộ phận nhận thông tin Thời gian chuyển giao Hơp đồng gia công Phòng Kế hoạch Kinh doanh Phòng kế toán, Phòng quản lý chất lượng, Xí nghiệp Dệt nhuộm Sau khi nhận được hợp đồng 4 giờ Hợp đồng ngoại (xuất hàng) Phòng Kế hoạch Kinh doanh P.kế toán, Xí nghiệp may thêu (bộ phận Kỹ thuật) Trong vòng 4 giờ sau khi nhận được Hợp đồng ngoại thương: kinh doanh và sản xuất xuất nhập khẩu, gia công ngoại Phòng Kế hoạch Kinh doanh Phòng Kế toán 1 đến 2 ngày sau khi ký hợp đồng, nếu mở LC phải đưa ngay Hợp đồng ngoại (nhập hàng) Phòng Kế hoạch Kinh doanh P.kế toán Trong vòng 4 giờ sau khi nhận được Kế hoạch sản xuất hàng tháng, q, sáu tháng, năm Phòng Kế hoạch Kinh doanh Ban Tổng Giám đốc, Phòng quản lý chất lượng, Xí nghiệp Dệt nhuộm, Xí nghiệp may thêu, Phòng Tổ chức Hành chánh, Phòng Kế toán Trước khi đưa gia công ít nhất 01 ngày Lòch gia công Phòng Kế hoạch Kinh doanh Xí nghiệp Dệt nhuộm, Phòng quản lý chất lượng may Lòch gia công, lòch xuất hàng, đơn giá, bảng số lượng đơn hàng Tài liệu sản xuất, mẫu gốc, rập, sơ đồ, bảng màu Phòng Kế hoạch Kinh doanh Xí nghiệp may thêu, Xí nghiệp Dệt nhuộm Ngay sau khi nhận của khách hàng 1 giờ Mẫu đối được khách xác nhận Phòng Kế hoạch Kinh doanh Xí nghiệp may thêu, Xí nghiệp Dệt nhuộm Ngay sau khi nhận của khách hàng 1 giờ Chứng từ nhập khẩu Phòng Kế hoạch Kinh doanh (bộ phận XNK) Phòng Kế toán, kho NPL may 2 giờ sau khi đã nhận được Packing list hàng nhập Phòng Kế hoạch Kinh doanh (bộ phận XNK) Phòng Kế toán, kho NPL may 2 giờ sau khi đã nhận được Trang: 3 / 12 Đònh mức nguyên phụ liệu sản xuất, hao hụt Phòng Kế hoạch Kinh doanh Xí nghiệp Dệt nhuộm, Phòng quản lý chất lượng may, Xí nghiệp may thêu Ít nhất 1 ngày trước khi sản xuất Kết quả thử mẫu thành phẩm Phòng Kế hoạch Kinh doanh Xí nghiệp Dệt nhuộm (Xdệt) 2 giờ khi có kết quả nhuộm Yêu cầu may mẫu bán hàng, mẫu đối, mẫu sản xuất, Phòng Kế hoạch Kinh doanh Xí nghiệp Dệt nhuộm Ngay sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng 2 giờ Yêu cầu mẫu xuất hàng. Phòng Kế hoạch Kinh doanh Xí nghiệp may thêu, Xí nghiệp Dệt nhuộm Ngay sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng 2 giờ Thông tin hàng nhập kho Phòng Kế hoạch Kinh doanh Kho NPL may 4 giờ sau khi nhận được Tiến độ cung cấp nguyên phụ liệu Phòng Kế hoạch Kinh doanh Xí nghiệp Dệt nhuộm, Xí nghiệp may thêu Ngay sau khi có xác nhận hoặc điều chỉnh của nhà cung cấp Bảng cân đối NPL Phòng Kế hoạch Kinh doanh Xí nghiệp may thêu, Xí nghiệp Dệt nhuộm Ít nhất 2 giờ trước khi phát hành kế hoạch sản xuất tổng Kế hoạch sản xuất cho từng đơn hàng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Xí nghiệp may thêu, Xí nghiệp Dệt nhuộm Ngay sau khi nhận nguyên phụ liệu đồng bộ Phiếu cấp phát nguyên phụ liệu cho từng đơn hàng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Xí nghiệp may thêu, Xí nghiệp dệt nhuộm Sau khi có kế hoạch sản xuất cho từng đơn hàng từ 30 phút đến 1 giờ và có yêu cầu nhận của Xí nghiệp may thêu Thông báo sản xuất Phòng Kế hoạch Kinh doanh Phòng Quản lý chất lượng, Xí nghiệp may thêu (bộ phận kỹ thuật), Xưởng cắt, xưởng may, xưởng hoàn thành, Xí nghiệp Dệt nhuộm 2 giờ trước khi triển khai sản xuất Kế hoạch sản xuất bổ sung Phòng Kế hoạch Kinh doanh XN Dệt nhuộm, Xí nghiệp may thêu 1 giờt sau khi nhận được thông tin Các thông tin khác liên quan đến quá trình sản xuất trong quá trình thực hiện đơn hàng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Xí nghiệp may thêu, Xí nghiệp Dệt nhuộm, Phòng quản lý chất lượng Từ 15 đến 30 phút sau khi nhận được từ Ban Tổng Giám đốc, khách hàng hoặc đơn vò khác Báo cáo thực hiện ngày Phòng Kế hoạch Kinh doanh Ban Tổng Giám đốc, khách hàng Mỗi ngày lúc 14 giờ Packing list Phòng Kế hoạch Kinh doanh Xí nghiệp may thêu Trước ngày xuất hàng một tuần Lòch xuất hàng, đơn giá, bảng số lượng đơn hàng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Xí nghiệp Dệt nhuộm, Phòng quản lý chất lượng may Lòch gia công, lòch xuất hàng, đơn giá, bảng số lượng đơn hàng Lòch xuất hàng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Phòng Quản lý chất lượng, Giám đốc Xí nghiệp may thêu, Xưởng 2 giờ sau khi làm xong Trang: 4 / 12 hoàn thành, Xí nghiệp dệt nhuộm \Khiếu nại khách hàng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Khách hàng 30 phút sau khi nhận được Phiếu xuất hàng nội bộ Phòng Kế hoạch Kinh doanh (cán bộ mặt hàng) Phòng kế toán Trong vòng 10 ngày riêng cuối tháng từ 17 giờ ngày hôm trước Chi mua hàng Phòng Kế hoạch Kinh doanh (cán bộ mặt hàng) Phòng kế toán Tối thiểu 1 đến 3 ngày Chi ứng lương, công tác phí Phòng Kế hoạch Kinh doanh Phòng kế toán Tối thiểu 1 đến 3 ngày Bảng đề xuất nhân sự hàng tháng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Phòng Tổ chức Hành chánh Ngày 1 đến 2 hàng tháng Lòch tiếp khách hàng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Phòng Tổ chức Hành chánh Trước ít nhất ngày khi khách hàng đến Lòch tăng ca (chủ nhật, tăng ca bình thường) Phòng Kế hoạch Kinh doanh Phòng Tổ chức Hành chánh Trước ít nhất 4 giờ chiều Bảng chấm công Phòng Kế hoạch Kinh doanh Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 1 đến 3 hàng tháng Bảng đề nghò lương CBCNV mới vào trong tháng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 5 đến ngày 10 hàng tháng Thẻ chấm công Phòng Kế hoạch Kinh doanh Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng Sản lượng sản xuất tổng hợp trong tháng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 1 đến ngày 2 hàng tháng Các vấn đề về trợ cấp Phòng Kế hoạch Kinh doanh Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 3 đến ngày 5 hàng tháng Điều động nhân sự trong phạm vi Xí nghiệp, phòng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Phòng Tổ chức Hành chánh Ngay sau khi điều động ít nhất 4 giờ Báo cáo nghỉ việc hàng tháng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Phòng Tổ chức Hành chánh Trước 13 giờ ngày cuối tháng 3.7 Xí nghiệp may và các Phòng, Xí nghiệp: Loại thông tin Bộ phận chuyển giao Bộ phận nhận thông tin Thời gian chuyển giao Bảng đơn giá lương Xí nghiệp may thêu Phòng Tổ chức Hành chánh Ngày 5 hàng tháng Bảng đề xuất nhân sự hàng tháng Xí nghiệp may thêu Phòng Tổ chức Hành chánh Ngày 1 đến 2 hàng tháng Lòch tăng ca (chủ Xí nghiệp may thêu Phòng Tổ chức Hành Trước ít nhất 4 giờ chiều Trang: 5 / 12 nhật, tăng ca bình thường) chánh Bảng chấm công Xí nghiệp may thêu Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 1 đến 3 hàng tháng Bảng đề nghò lương CBCNV mới vào trong tháng Xí nghiệp may thêu Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 5 đến ngày 10 hàng tháng Thẻ chấm công Xí nghiệp may thêu Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng Báo cáo sản lượng Xí nghiệp may thêu Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 3 đến ngày 5 hàng tháng Các vấn đề về trợ cấp Xí nghiệp may thêu Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 3 đến ngày 5 hàng tháng Điều động nhân sự trong phạm vi Xí nghiệp, phòng Xí nghiệp may thêu Phòng Tổ chức Hành chánh Ngay sau khi điều động ít nhất 4 giờ Báo cáo nghỉ việc hàng tháng Xí nghiệp may thêu Phòng Tổ chức Hành chánh Trước 13 giờ ngày cuối tháng Chi ứng lương, công tác phí Xí nghiệp may thêu Phòng kế toán Tối thiểu 1 đến 3 ngày Các thông tin sản xuất Xí nghiệp may thêu Phòng Kế hoạch Kinh doanh Sau khi có sự vụ phát sinh chậm nhất 30 phút Khả năng thực hiện tiến độ, lòch giao hàng Xí nghiệp may thêu Phòng Kế hoạch Kinh doanh Sau khi nhận được kế hoạch sản xuất, lòch xuất hàng 1 giờ Báo cáo thực hiện hàng ngày Xí nghiệp may thêu Phòng Kế hoạch Kinh doanh Mỗi sáng trước 8 giờ Lệnh xuất hàng, số lượng xuất hàng, số kiện, bảng cân đối nguyên phụ liệu Xí nghiệp may thêu Bộ phận Xuất nhập khẩu u, Mỹ trước 5 đến 7 ngày. Phản hồi đònh mức nguyên phụ liệu Xí nghiệp may thêu Phòng Kế hoạch Kinh doanh 3 giờ sau khi nhận được bản đònh mức sản xuất của Phòng KHKD Bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu Xí nghiệp may thêu Phòng quản lý chất lượng 2 giờ sau khi làm xong Bản hướng dẫn phối bộ dán số Xí nghiệp may thêu Phòng Quản lý chất lượng 2 giờ sau khi làm xong Biên bản họp triển khai Xí nghiệp may thêu Phòng Quản lý chất lượng 2 giờ sau khi làm xong Lòch làm việc Xí nghiệp may thêu Phòng Tổ chức, Phòng Kế hoạch, Phòng Quản lý chất lượng, Xí nghiệp may thêu (bộ phận kỹ thuật, Xưởng cắt, xưởng may, xưởng hoàn thành Trước 15 giờ mỗi ngày Trang: 6 / 12 Báo cáo sản lượng cắt, may, thêu, hoàn thành Xí nghiệp may thêu Phòng Tổ chức, Phòng Kế hoạch kinh doanh Trước 9 giờ sáng mỗi ngày Chuẩn sản xuất, kế hoạch cắt Xí nghiệp may thêu Phòng Quản lý chất lượng Trước khi sản xuất ít nhất 12 giờ Báo cáo tổng hợp Xí nghiệp may thêu Phòng Kế hoạch KD 9 giờ sáng hàng ngày Packing list thực tế Xí nghiệp may thêu Phòng Kế hoạch KD, Xưởng Hoàn thành Ngay sau khi kiểm song 1 giờ Bảng màu Xí nghiệp may thêu Phòng Quản lý chất lượng may 4 giờ đến 1 ngày Lòch xuất hàng Xí nghiệp may thêu Phòng Quản lý chất lượng may Đưa trước ít nhất 2 ngày khi xuất hàng 3.8 Phòng Quản lý chất lượng may và các Bộ phận khác: Loại thông tin Bộ phận chuyển giao Bộ phận nhận thông tin Thời gian chuyển giao Bảng đề xuất nhân sự hàng tháng Phòng quản lý chất lượng Phòng Tổ chức Hành chánh Ngày 1 đến 2 hàng tháng Lòch tăng ca (chủ nhật, tăng ca bình thường) Phòng quản lý chất lượng Phòng Tổ chức Hành chánh Trước ít nhất 4 giờ chiều Bảng chấm công Phòng quản lý chất lượng Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 1 đến 3 hàng tháng Bảng đề nghò lương CBCNV mới vào trong tháng Phòng quản lý chất lượng Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 5 đến ngày 10 hàng tháng Thẻ chấm công Phòng quản lý chất lượng Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng Các vấn đề về trợ cấp Phòng quản lý chất lượng Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 3 đến ngày 5 hàng tháng Điều động nhân sự trong phạm vi Xí nghiệp, phòng Phòng quản lý chất lượng Phòng Tổ chức Hành chánh Ngay sau khi điều động ít nhất 4 giờ Báo cáo nghỉ việc hàng tháng Phòng quản lý chất lượng Phòng Tổ chức Hành chánh Trước 13 giờ ngày cuối tháng Chi ứng lương, công tác phí Phòng quản lý chất lượng Phòng kế toán Tối thiểu 1 đến 3 ngày Kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu nhập Phòng quản lý chất lượng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Sau khi kiểm hàng xong 1 giờ hàng ngày Thông báo cách xử lý kỹ thuật, nguyên phụ liệu của khách hàng Phòng quản lý chất lượng Phòng Kế hoạch KD Ít nhất 2 giờ sau khi xử lý Chất lượng hàng hóa nhập kho Phòng quản lý chất lượng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Từ 1->3 ngày sau khi nhâp Trang: 7 / 12 Báo cáo chất lượng vải Phòng Quản lý chất lượng Phòng kế hoạch KD Ngay sau khi kiểm xong 2 giờ Báo cáo chất lượng cắt, may, hoàn thành Phòng Quản lý chất lượng Xí nghiệp may thêu 8 giờ ngày hôm sau Báo cáo hàng phế Phòng Quản lý chất lượng Xí nghiệp may thêu Trong ngày ngay sau khi phát sinh 1 giờ Báo cáo tình hình xảy ra sự cố Phòng Quản lý chất lượng Xí nghiệp may thêu Trong ngày ngay sau khi phát sinh 1 giờ Báo cáo chất lượng hàng tháng Phòng Quản lý chất lượng Tổng Giám đốc Cuối tháng 3.9 Xí nghiệp Dệt nhuộm và các bộ phận khác: Loại thông tin Bộ phận chuyển giao Bộ phận nhận thông tin Thời gian chuyển giao Bảng đề xuất nhân sự hàng tháng Xí nghiệp Dệt nhuộm Phòng Tổ chức Hành chánh Ngày 1 đến 2 hàng tháng Lòch tăng ca (chủ nhật, tăng ca bình thường) Xí nghiệp Dệt nhuộm Phòng Tổ chức Hành chánh Trước ít nhất 4 giờ chiều Bảng chấm công Xí nghiệp Dệt nhuộm (X dệt) Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 1 đến 3 hàng tháng Bảng đề nghò lương CBCNV mới vào trong tháng Xí nghiệp Dệt nhuộm Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 5 đến ngày 10 hàng tháng Thẻ chấm công Xí nghiệp Dệt nhuộm Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng Các vấn đề về trợ cấp Xí nghiệp Dệt nhuộm Phòng Tổ chức Hành chánh Từ ngày 3 đến ngày 5 hàng tháng Điều động nhân sự trong phạm vi Xí nghiệp, phòng Xí nghiệp Dệt nhuộm Phòng Tổ chức Hành chánh Ngay sau khi điều động ít nhất 4 giờ Báo cáo nghỉ việc hàng tháng Xí nghiệp Dệt nhuộm Phòng Tổ chức Hành chánh Trước 13 giờ ngày cuối tháng Chi ứng lương, công tác phí Xí nghiệp Dệt nhuộm Phòng kế toán Tối thiểu 1 đến 3 ngày Thông báo cách xử lý kỹ thuật, nguyên phụ liệu của khách hàng Xí nghiệp Dệt nhuộm Phòng Kế hoạch KD Ít nhất 2 giờ sau khi xử lý Tiến độ dệt Xí nghiệp Dệt nhuộm Phòng Kế hoạch Kinh doanh 9 giờ sáng mỗi ngày Kết quả thử mâu mộc Xí nghiệp Dệt nhuộm Phòng Kế hoạch Kinh doanh Sau khi thử mẫu 3 giờ Kết quả kiểm tra hàng mộc Xí nghiệp Dệt nhuộm Phòng Kế hoạch Kinh doanh Theo yêu cầu cụ thể Tiến độ điều nhuộm Xí nghiệp Dệt nhuộm Phòng Kế hoạch Kinh 9 giờ sáng mỗi ngày Trang: 8 / 12 doanh Sự cố sản xuất Xí nghiệp Dệt nhuộm Phòng Kế hoạch Kinh doanh Ngay sau khi phát sinh 2 giờ Hồ sơ thanh lý đơn hàng Xí nghiệp Dệt nhuộm Phòng Kế toán 1 đến 2 ngày sau khi sản xuất xong Báo cáo tổng hợp dệt nhuộm hàng tháng Xí nghiệp Dệt nhuộm Tổng Giám đốc Cuối tháng Tiến độ dệt nhuộm Xí nghiệp Dệt nhuộm Phòng Kế hoạch Kinh doanh, khách hàng 9 giờ sáng mỗi ngày Kết quả kiểm tra hàng thành phẩm Xí nghiệp Dệt nhuộm Phòng Kế hoạch Kinh doanh, khách hàng Theo yêu cầu cụ thể Sự cố sản xuất Xí nghiệp Dệt nhuộm Phòng Kế hoạch Kinh doanh Ngay sau khi phát sinh 2 giờ Báo cáo tổng hợp dệt nhuộm hàng tháng Xí nghiệp Dệt nhuộm Tổng Giám đốc Cuối tháng Báo cáo số liệu kế toán Xí nghiệp Dệt nhuộm Phòng Kế toán Hàng ngày trước 9 giờ Trang: 9 / 12 . QUI ĐỊNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN NỘI BỘ I. MỤC ĐÍCH: Nhằm qui đònh trách nhiệm trong việc trao đổi, bảo vệ thông tin nội bộ đảm bảo thông tin nội bộ không. nguyên phụ liệu và các bộ phận khác: Loại thông tin Bộ phận chuyển giao Bộ phận nhận thông tin Thời gian chuyển giao Phiếu nhập Kho nguyên phụ liệu may Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Quy định trao đổi thông tin nội bộ doc, Tài liệu Quy định trao đổi thông tin nội bộ doc, Tài liệu Quy định trao đổi thông tin nội bộ doc

Từ khóa liên quan