Công tác kế toán tại C.ty Phát triển kỹ thuật xây dựng

44 454 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2012, 10:16

Công tác kế toán tại C.ty Phát triển kỹ thuật xây dựng Đề án môn học Đặng Thu TrangMục lụcMục lục. 1Danh mục các từ viết tắt. 2Lời nói đầu. 3Phần 1: Những vấn đề cơ bản về khấu hao TSCĐ và kế toán khấu haoTSCĐ trong các doanh nghiệp. 41.1.Những vấn đề chung về TSCĐ trong các doanh nghiệp. 41.1.1.Khái niệm, vai trò và đặc điểm của TSCĐ. 41.1.2.Phân loại TSCĐ trong doanh nghiệp. 51.1.3.Đánh giá TSCĐ. 71.1.3.1.Nguyên giá TSCĐ. 71.1.3.2.Giá trị hao mòn. 101.1.3.3.Giá trị còn lại. 101.2.Tính khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp. 111.2.1.Khái niệm hao mòn và khấu hao TSCĐ. 111.2.2.Các phơng pháp tính khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp. 121.2.2.1.Phơng pháp khấu hao đờng thẳng. 131.2.2.2.Phơng pháp khấu hao theo số d giảm dần. 151.2.2.3.Phơng pháp khấu hao theo sản lợng. 161.3.Kế toán khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp. 171.3.1.Chứng từ kế toán. 171.3.2.Tài khoản kế toán. 191.3.3.Phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ. 201.4.Chuẩn mực kế toán quốc tế và kinh nghiệm của một số nớc về trích khấu hao và kế toán khấu hao TSCĐ. 22Phần 2: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện phơng pháp trích khấu hao TSCĐ và kế toán khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp. 302.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện phơng pháp trích khấu hao và kế toán khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp. 302.2.Đánh giá phơng pháp trích khấu hao TSCĐ và kế toán khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp. 312.2.1.Ưu điểm. 312.2.2.Tồn tại. 322.3.Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện phơng pháp trích khấu hao TSCĐ và kế toán khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp. 34Trang 1Đề án môn học Đặng Thu TrangKết luận. 37Danh mục tài liệu tham khảo. 38Danh mục các từ viết tắtTSCĐ: Tài sản cố định.TSCĐHH: Tài sản cố định hữu hình.TSCĐVH: Tài sản cố định vô hình.DN : Doanh nghiệp.KH: Khấu hao.Trang 2Đề án môn học Đặng Thu TrangLời nói đầu TSCĐ là cơ sở vật chất không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân cũng nh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kể doanh nghiệp nào. TSCĐ của doanh nghiệp, theo quan điểm kế toán, là những tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát lâu dài của doanh nghiệp, có giá trị thực sự đối với doanh nghiệp và có giá phí xác định. TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là yếu tố quyết định đối với quá trình sản xuất cũng nh là khả năng của doanh nghiệp đó. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền sản xuất xã hội và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kĩ thuật, TSCĐ trong nền kinh tế quốc dân và trong các doanh nghiệp không ngừng đợc đổi mới, hiện đại hóa và tăng nhanh chóng về số lợng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất lao động và chất lợng sản phẩm. Điều đó đặt ra cho công tác quản lý TSCĐ yêu cầu ngày càng cao. Khấu hao TSCĐ là nội dung rất quan trọng trong kế toán TSCĐ ở doanh nghiệp. Việc xác định đúng đắn số khấu hao phải tính và phân bổ phù hợp vào các đối tợng sử dụng TSCĐ vừa đảm bảo có đủ nguồn vốn để tái tạo TSCĐ, trả nợ vay . vừa đảm bảo hạch toán đúng đắn chi phí sản xuất kinh doanh để tính đúng giá thành sản xuất sản phẩm và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nền kinh tế nớc ta đang trên đà phát triển và hội nhập. Kế toán là một lĩnh vực vô cùng quan trọng, nó ngày càng thể hiện vai trò quan trọng đó của mình. Trong những năm qua, công tác kế toán đã không ngừng đợc sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện dần. Kế toán khấu hao TSCĐ là một lĩnh vực của kế toán và không nằm ngoài quy luật đó. Hiện nay công tác kế toán khấu hao TSCĐ đang đi trên con đờng tiến tới sự hoàn thiện nên có nhiều vấn đề đang còn tồn tại. Trong các doanh nghiệp, công tác quản lý và sử dụng TSCĐ hiện tại vẫn còn những hạn chế. Do đó trờng hợp TSCĐ không sử dụng hoặc sử dụng không hết công suất để mất mát, h hỏng trớc thời hạn sử dụng dẫn đến việc ghi chép không rõ ràng, trích khấu hao không đầy đủ là những hiện tợng không chỉ ảnh hởng đến doanh nghiệp mà còn ảnh hởng đến cả nền kinh tế. Việc nghiên cứu đề tài này không những giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những quy định, chế độ trích khấu hao TSCĐ và kế toán khấu hao TSCĐ trong Trang 3Đề án môn học Đặng Thu Trangcác doanh nghiệp hiện nay mà còn có thể đóng góp một phần nhỏ vào quá trình hoàn thiện nó. Đề án này ngoài phần lời nói đầu và kết luận còn gồm 2 phần chính:Phần 1: Những vấn đề cơ bản về khấu hao TSCĐ và kế toán khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp.Phần 2: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện phơng pháp trích khấu hao TSCĐ và kế toán khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp. Phần 1: Những vấn đề cơ bản về khấu hao TSCĐ và kế toán khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp.1.1. Những vấn đề chung về TSCĐ trong các doanh nghiệp.1.1.1. Khái niệm, vai trò và đặc điểm của TSCĐ.*Khái niệm TSCĐ: là những t liệu lao động có giá trị lớn (từ 10 triệu đồng trở lên) và thời gian sử dụng lâu dài (thờng là trên 1 năm hay 1 chu kỳ kinh doanh).* Vai trò của TSCĐ trong doanh nghiệp:Nh chúng ta đã biết, sản xuất của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã hội, là hoạt động trung tâm đóng vai trò quan trọng trong tất cả các hoạt động của xã hội. Sự tồn tạiphát triển của nó gắn liền với sự tồn tạiphát triển của xã hội. Hoạt động đó đợc diễn ra dựa trên sự kết hợp 3 yếu tố chủ yếu là: lao động, t liệu lao động và đối tợng lao động.Là một bộ phận của t liệu lao động, TSCĐ là cơ sở không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân nói chung cũng nh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kể doanh nghiệp nào. TSCĐ là cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp, nó phản ánh năng lực sản xuất hiện có, trình độ tiến bộ khoa học công nghiệ của đơn vị, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà tốc độ tăng TSCĐ trong các doanh nghiệp ngày một cao. Do đó việc quản lý, sử dụng TSCĐ một cách hiệu quả, trích và phân bổ khấu hao một cách hợp lý, đầy đủ là yêu cầu và mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp trong chiến lợc kinh doanh của mình.Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển toàn diện của nền kinh tế thị trờng và xu thế quốc tế hoá nh hiện nay, TSCĐ xuất hiện không chỉ với t cách là t liệu lao động tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm mà nó còn Trang 4Đề án môn học Đặng Thu Trangthể hiện vai trò, tầm quan trọng của mình thông qua các giao dịch kinh tế phát sinh đa dạng, là cơ sở đảm bảo để doanh nghiệp cầm cố, thế chấp hay cho thuê với mục đích tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh nói chung và hiệu quả sử dụng, vai trò của TSCĐ nói riêng. * Đặc điểm của TSCĐ: Đặc điểm nổi bật và quan trọng nhất của TSCĐ là tồn tại trong nhiều chu kì kinh doanh của doanh nghiệp.Riêng đối với TSCĐHH thì có thêm các đặc điểm:- Giữ nguyên hình thái hiện vật lúc ban đầu cho đến khi h hỏng hoàn toàn.-Trong quá trình tồn tại, TSCĐ bị hao mòn dần.-Do có kết cấu phức tạp gồm nhiều bộ phận với mức độ hao mòn không đồng đều nên trong quá trình sử dụng TSCĐ có thể bị h hỏng từng bộ phận.1.1.2. Phân loại TSCĐ trong doanh nghiệp: Nh đã nêu ở trên, TSCĐ là những t liệu lao động có giá trị lớn (từ 10 triệu đồng trở lên) và thời gian sử dụng lâu dài (thờng là trên một năm hay một chu kì kinh doanh). TSCĐ thờng là bộ phận chủ yếu trong tổng số tài sản và đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp, vì vậy việc xác định một tài sản có đợc ghi nhận là TSCĐ hay không sẽ có ảnh h-ởng đáng kể đến báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. -Nhận biết TSCĐHH:+ Chắc chắn thu đợc lợi ích kinh tế trong tơng lai từ việc sử dụng tài sản đó;+ Nguyên giá tài sản phải đợc xác định một cách tin cậy;+ Có thời gian sử dụng từ một năm trở lên;+ Có giá trị từ 10.000.000 đồng (mời triệu đồng) trở lên. -Nhận biết TSCĐVH:+ Tính khả thi về mặt kĩ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đa tài sản vô hình vào sử dụng theo dự tính hoặc để bán;+ Doanh nghiệp dự định hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc để bán;+ Doanh nghiệp có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình đó;+ Tài sản vô hình đó phải tạo ra đợc lợi ích kinh tế trong tơng lai;+ Có đầy đủ các nguồn lực về kĩ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó;Trang 5Đề án môn học Đặng Thu Trang+ Có khả năng xác định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra tài sản vô hình đó;+ Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho TSCĐVH. Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trớc khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, lợi thế thơng mại không phải là TSCĐVH mà đợc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. TSCĐ trong một doanh nghiệp rất đa dạng, có sự khác biệt về tính chất kĩ thuật, công dụng, thời gian sử dụng .Do vậy phân loại TSCĐ theo những tiêu thức khác nhau là công việc hết sức cần thiết nhằm quản lý thống nhất TSCĐ trong doanh nghiệp, phục vụ phân tích, đánh giá tình hình trang bị, sử dụng TSCĐ cũng nh để xác định các chỉ tiêu tổng hợp liên quan đến TSCĐ.*Căn cứ vào hình thái biểu hiện, toàn bộ TSCĐ trong doanh nghiệp đợc chia làm hai loại là TSCĐHH và TSCĐVH: -TSCĐHH: Là những t liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất (từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản liên kết với nhau để thực hiện một hay một số chức năng nhất định) thỏa mãn các tiêu chuẩn của TSCĐHH, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu.TSCĐHH trong doanh nghiệp bao gồm: Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc: là tài sản cố định của doanh nghiệp đợc hình thành sau quá trình thi công, xây dựng nh trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, sân bãi, đờng xá, cầu cống . Loại 2: Máy móc thiết bị: là toàn bộ các loại máy móc, thiết bị dùng ttrong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nh máy móc chuyên dùng, thiết bị công tác, dây chuyền công nghệ, những máy móc đơn lẻ . Loại 3: Phơng tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: là các loại phơng tiện vận tải đờng sắt, đờng thủy, đờng bộ, đờng không, đờng ống và các thiết bị truyền dẫn nh hệ thống thông tin, hệ thống điện,đờng ống nớc . Loại 4: Thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nh máy vi tính phục Trang 6Đề án môn học Đặng Thu Trangvụ quản lý, thiết bị điện tử, thiết bị dụng cụ đo lờng, kiểm tra chất lợng, máy hút bụi, hút ẩm . Loại 5: Vờn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm: Là các v-ờn cây lâu năm nh vờn cà phê, vờn chè, vờn cao su, vờn cây ăn quả .; Súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm nh đàn voi, đàn ngựa, đàn trâu, đàn bò . Loại 6: Các loại TSCĐ khác: là toàn bộ các TSCĐ khác cha đợc liệt vào 5 loại trên nh tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật . -TSCĐVH: Là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lợng giá trị đã đợc đầu t thỏa mãn các tiêu chuẩn của TSCĐVH, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nh một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, nhãn hiệu thơng mại .*Căn cứ vào quyền sở hữu, TSCĐ đợc phân thành TSCĐ tự có và thuê ngoài. - TSCĐ tự có: Là những TSCĐ xây dựng, mua sắm hoặc chế tạo bằng nguồn vốn của doanh nghiệp do ngân sách cấp, do đi vay của ngân hàng, bằng nguồn vốn tự bổ sung, nguồn vốn liên doanh . - TSCĐ đi thuê: Lại đợc phân thành: + TSCĐ thuê hoạt động: Là những TSCĐ đợn vị đi thuê của các đơn vị khác để sử dụng trong một thời gian nhất định theo hợp đồng kí kết. + TSCĐ thuê tài chính: Thực chất đang là sự thuê vốn, là những TSCĐ mà doanh nghiệp có quyền sử dụng còn quyền sở hữu sẽ thuộc về doanh nghiệp nếu đã trả hết nợ.*Căn cứ vào công dụng và tình hình sử dụng, TSCĐ đợc phân thành: - TSCĐ dùng trong sản xuất - kinh doanh: Đây là TSCĐ đang thực tế sử dụng trong các hoạt động sản xuất - kinh doanh của đơn vị. Những TSCĐ này bắt buộc phải trích khấu hao tính vào chi phí sản xuất - kinh doanh. - TSCĐ hành chính sự nghiệp: Là TSCĐ của các đơn vị hành chính sự nghiệp (đoàn thể quần chúng, tổ chức y tế, văn hóa, thể thao .) - TSCĐ phúc lợi: Là những TSCĐ của đơn vị dùng cho nhu cầu phúc lợi công cộng (nh nhà văn hóa, nhà trẻ, câu lạc bộ, nhà nghỉ mát .)Trang 7Đề án môn học Đặng Thu Trang - TSCĐ chờ xử lý: Bao gồm những TSCĐ không cần dùng, cha cần dùng vì thừa so với nhu cầu sử dụng hoặc vì không thích hợp với nhu cầu đổi mới quy trình công nghệ, bị h hỏng chờ thanh lý, TSCĐ tranh chấp chờ giải quyết. 1.1.3. Đánh giá TSCĐ. Đánh giá TSCĐ là xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ. TSCĐ đợc đánh giá lần đầu và có thể đánh giá lại trong quá trình sử dụng. TSCĐ đợc đánh giá theo nguyên giá (giá trị ban đầu), giá trị hao mòn và giá trị còn lại.1.1.3.1. Nguyên giá TSCĐ. Nguyên giá TSCĐ là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có TSCĐ tính đến thời điểm đa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.* Nguyên giá TSCĐHH: - TSCĐHH mua sắm: Nguyên giá TSCĐHH mua sắm (kể cả mua mới và cũ) là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế đợc hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng nh: lãi tiền vay đầu t cho TSCĐ; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trớc bạ . Trờng hợp TSCĐHH mua trả chậm, trả góp, nguyên giá TSCĐ mua sắm là giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế đợc hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Khoản chênh lệch giữa giá mua trả chậm và giá mua trả tiền ngay đợc hạch toán vào chi phí tài chính theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó đợc tính vào nguyên giá của TSCĐHH theo quy định vốn hóa chi phí lãi vay. - TSCĐHH mua dới hình thức trao đổi: Nguyên giá TSCĐHH mua dới hình thức trao đổi với một TSCĐHH không t-ơng tự hoặc tài sản khác là giá trị hợp lý của TSCĐHH nhận về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả thêm hoặc trừ đi các khoản phải thu về) cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản Trang 8Đề án môn học Đặng Thu Trangthuế đợc hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. - TSCĐHH tự xây dựng hoặc tự sản suất: Nguyên giá TSCĐHH tự xây dựng hoặc tự sản suất là giá thành thực tế của TSCĐ cộng (+) các chi phí lắp đặt, chạy thử, các chi phí trực tiếp khác liên quan phải chi ra tính đến thời điểm đa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (trừ các khoản lãi nội bộ, các chi phí không hợp lý nh vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác vợt quá mức quy định trong xây dựng hoặc tự sản xuất). - TSCĐHH do đầu t xây dựng cơ bản hình thành theo phơng thức giao thầu: Nguyên giá TSCĐHH do đầu t xây dựng cơ bản hình thành theo phơng thức giao thầu là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại quy chế quản lý đầu t xây dựng hiện hành cộng (+) lệ phí trớc bạ, các chi phí liên quan trực tiếp khác. - Đối với TSCĐ là vờn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm thì nguyên giá là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra cho con súc vật, vờn cây đó từ lúc hình thành tính đến thời điểm đa vào khai thác, sử dụng, các chi phí khác có liên quan. - TSCĐHH đợc cấp, đợc điều chuyển đến . Nguyên giá của TSCĐHH đợc cấp, đợc điều chuyển đến là giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ ở các đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển . hoặc giá trị theo đánh giá thực tế của hội đồng giao nhận công (+) các chi phí mà bên nhận tài sản phải chi ra tính đến thời điểm đa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. - TSCĐHH đợc cho, đợc biếu, đợc tặng, nhận vốn góp liên doanh, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa . Nguyên giá TSCĐHH đợc cho, đợc biếu, đợc tặng, nhận vốn góp liên doanh, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa . là giá trị theo đánh giá thực tế của hội đồng giao nhận cộng (+) các chi phí mà bên nhận tài sản phải chi ra tính đến thời điểm đa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.Trang 9Đề án môn học Đặng Thu Trang*Nguyên giá TSCĐVH: - TSCĐVH loại mua sắm: Nguyên giá TSCĐVH loại mua sắm là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế đợc hoàn lại), các chi phí liên quan phải chi ra tính đến thời điểm đa tài sản vào sử dụng theo dự tính. - TSCĐVH mua dới hình thức trao đổi: Ngyuên giá TSCĐVH mua dới hình thức trao đổi với một TSCĐVH không t-ơng tự hoặc tài sản khác là giá trị hợp lý của TSCĐVH nhận về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả thêm hoặc trừ đi các khoản phải thu về) cộng (+) các khoản thuế ( không bao gồm các khoản thuế đợc hoàn lại), các chi phí liên quan phải chi ra tính đến thời điểm đa tài sản vào sử dụng theo dự tính. - TSCĐVH đợc tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp: Nguyên giá TSCĐVH đợc tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp là các chi phí liên quan trực tiếp đến khâu thiết kế, xây dựng, sản xuất thử nghiệm phải chi ra tính đến thời điểm đa TSCĐ đó vào sử dụng theo dự tính. - TSCĐVH đợc cấp, đợc biếu, đợc tặng: Nguyên giá TSCĐVH đợc cấp, đợc biếu, đợc tặng là giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp tính đến thời điểm đa TSCĐ đó vào sử dụng theo dự tính. - Quyền sử dụng đất: Nguyên giá của TSCĐ là quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn và quyền sử dụng đất lâu dài): là tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+) chi phí do đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trớc bạ .(không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất); hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn. - Quyền phát hành, bản quyền, bằng sáng chế: Nguyên giá của TSCĐ là quyền phát hành, bản quyền, bằng sáng chế: là toàn bộ các chi phí thực tế doanh nghiệp đã chi ra để có quyền phát hành, bản quyền, sáng chế.Trang 10[...]... doanh mà chỉ tính hao mòn TSCĐ 1 năm 1 lần 1.4.Chuẩn mực kế toán quốc tế và kinh nghiệm của một số nớc về trích khấu hao và kế toán khấu hao TSCĐ Trang 24 Đề án môn học Đặng Thu Trang 1.4.1.Chuẩn mực kế toán quốc tế Trong chuẩn mực kế toán quốc tế chúng ta có thấy đề cập đến TSCĐ ở IAS 16 và IAS 38 Vậy giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt nam có gì khác nhau trong quan niệm về TSCĐ... chuẩn mực kế toán quốc tế thì chuẩn mực kế toán Việt nam cũng có những điểm tơng đồng nh tiêu chuẩn để xác định là tài sản, các phơng pháp tính khấu hao hay xác định nguyên giá Hiện nay, kế toán Việt nam vẫn đang trên con đờng tiếp tục phát triển nhằm mục đích rút ngắn khoảng cách với chẩn mực quốc tế 1.4.2.Kinh nghiệm của một số nớc về trích khấu hao và kế toán khấu hao TSCĐ 1.4.2.1 .Kế toán Bắc Mỹ... phát triển, mỗi chặng đờng là một sự đổi mới trong hệ thống tài khoản, phơng pháp hạch toán, chứng từ sử dụng Trong mỗi giai đoạn khác nhau, kế toán khấu hao TSCĐ luôn là sự quan tâm của nhiều đối tợng Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, nó không chỉ là đối tợng quan tâm của những ngời làm kế toán, của doanh nghiệp mà còn là đối tợng quan tâm của nhà quản trị, nhà phân tích kinh doanh Do đó kế toán. .. trên sổ kế toán, hồ sơ của TSCĐ để xác định giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ + Xác định thời gian sử dụng còn lại của TSCĐ theo công thức sau: t1 T = T2 ( 1- - ) T1 Trong đó: T: Thời gian sử dụng còn lại của TSCĐ T1: Thời gian sử dụng của TSCĐ xác định theo quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC T2: Thời gian sử dụng của TSCĐ xác định theo quy định tại phụ... xuất theo công suất thiết kế của TSCĐ; - Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 50% công suất thiết kế *Nội dung của phơng pháp: - TSCĐ trong doanh nghiệp đợc trích khấu hao theo phơng pháp khấu hao theo số lợng, khối lợng sản phẩm nh sau: + Căn cứ vào hồ sơ kinh tế - kĩ thuật của TSCĐ, doanh nghiệp xác định tổng số lợng, khối lợng sản phẩm sản xuất theo công suất... thuộc và có phát sinh nghiệp vụ nhận vốn khấu hao đợc cấp, vay vốn khấu hao và cho vay vốn khấu hao, kế toán phản ánh: - Đợc cấp vốn khấu hao: Nợ TK 111, 112 Có TK 411 Và ghi đơn vào bên Nợ TK 009 - Vay vốn khấu hao: Nợ TK 111, 112 Có TK336 - Cho vay vốn khấu hao: Nợ TK 1368 Có TK 111, 112 *Khoản lãi trả cho khoản vay vốn khấu hao đợc phản ánh: - Tính vào giá trị công trình nếu công việc xây dựng cha... khác nhau 2.2.2.Tồn tại Bên cạnh những u điểm thì hiện nay các phơng pháp trích khấu hao cũng nh là kế toán khấu hao TSCĐ ở nớc ta cũng còn một số những nhợc điểm cần khắc phục Hiện nay số lợng cũng nh tỷ trọng TSCĐ đã khấu hao hết nguyên giá mà vẫn còn đợc sử dụng trong các doanh nghiệp ngày càng cao, điều đó chứng tỏ rằng phơng pháp khấu hao đợc áp dụng và việc tổ chức công tác kế toán để xác định mức... thoát công quỹ hay không? Khi đó ai sẽ là ngời chịu trách nhiệm? 2.3.Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện phơng pháp trích khấu hao TSCĐ và kế toán khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp Qua nghiên cứu về các phơng pháp trích khấu hao TSCĐ và kế toán khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp hiện nay, nh đã nêu ở trên hiện nay việc trích khấu hao cũng nh hạch toán khấu hao TSCĐ vẫn còn một số tồn tại, cha... doanh hợp tác giữa các quốc gia Phần 2: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện phơng pháp trích khấu hao TSCĐ và kế toán khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp 2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện phơng pháp tính khấu hao và kế toán khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp TSCĐ dùng vào việc sản xuất kinh doanh tất nhiên phải bị hao mòn, h hỏng và sau một thời gian sẽ hết khả năng sử dụng Khấu hao là tính toán và... giá trị sử dụng của TSCĐ Giá trị hao mòn lũy kế của TSCĐ: là tổng cộng giá trị hao mòn của TSCĐ tính đến thời điểm báo cáo 1.1.3.3 Giá trị còn lại Giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ: là hiệu số giữa nguyên giá TSCĐ và số khấu hao lũy kế (hoặc giá trị hao mon lũy kế) của TSCĐ tính đến thời điểm báo cáo Giá trị còn lại =Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Trờng hợp Nguyên giá TSCĐ đợc đánh giá lại . nay c ng t c kế toán khấu hao TSCĐ đang đi trên con đờng tiến tới sự hoàn thiện nên c nhiều vấn đề đang c n tồn tại. Trong c c doanh nghiệp, c ng t c quản. vào khai th c, sử dụng, c c chi phí kh c có liên quan. - TSCĐHH đ c cấp, đ c điều chuyển đến... Nguyên giá c a TSCĐHH đ c cấp, đ c điều chuyển đến..
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác kế toán tại C.ty Phát triển kỹ thuật xây dựng, Công tác kế toán tại C.ty Phát triển kỹ thuật xây dựng, Công tác kế toán tại C.ty Phát triển kỹ thuật xây dựng

Từ khóa liên quan