Tài liệu Báo cáo: Nghiên cứu Phương án xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin hiện đại cho khu Công nghệ cao Hoà lạc ppt

108 677 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2013, 17:15

TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG THÔNG TIN HIỆN ĐẠI CHO KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC Tài liệu hội thảo Mã số: 216-2000-TCT-RDP-VT-67 Chủ trì: TS.Trần Hồng Quân Cộng tác viên: Ths.Bạch Văn Lợi Chu Tiến mạnh Lê Ngọc Giao Đỗ Mạnh Quyết Trần Thiện Chính NỘI 02/2001 1 MỤC LỤC PhÇn 1. QUY HO CH T NG TH KHU HO L CẠ Ổ Ể À Ạ .9 1. Hi n tr ngệ ạ 9 2. Quy ho ch c a JICA cho khu v c h nh lang 21ạ ủ ự à .9 2.1. Các giai o n phát tri nđ ạ ể 9 2.1.1. Giai đoạn 1 (2000 - 2010) 9 2.1.2. Giai đoạn 2 (2010 - 2020) 10 2.1.3. Giai đoạn 3 (sau năm 2020) .11 2.2. D báo v kinh t xã h iự ề ế ộ .12 2.2.1. Dân số .12 2.2.1.1. Dân số theo dự kiến của JICA .12 2.2.1.2. Dân số theo dự kiến của Bộ Xây dựng (Không tính lực lượng quân sự) .13 2.2.1.3. Lượng lao động 13 2.2.2. Thu nhập .13 2.2.2.1. GRDP .14 2.2.2.2. GRDP trên đầu người 14 2.3. M t s v n phát tri n ngu n nhân l cộ ố ấ đề ể ồ ự .15 3. Tóm t t các n i dung v ch tiêu kinh t -k thu t c b n c a d án u t ắ ộ à ỉ ế ỹ ậ ơ ả ủ ự đầ ư b c 1 - Giai o n I khu công ngh cao Ho L cướ đ ạ ệ à ạ 19 3.1. Quan i m phát tri n giai o n uđ ể ể đ ạ đầ .20 3.1.1. Động lực phát triển giai đoạn đầu 21 3.2. Các khu ch c n ng, c c u xây d ng b c 1ứ ă ơ ấ ự ướ .21 3.3. C c u u t theo l nh v c ơ ấ đầ ư ĩ ự 22 3.4. K ho ch s d ng t ai các khu ch c n ng giai o n Iế ạ ử ụ đấ đ ứ ă đ ạ .23 3.5. T ng h p nhu c u lao ngổ ợ ầ độ 23 3.6. N ng xu t lao ng d ki nă ấ độ ự ế .24 4. K ho ch phát tri n m ng vi n thôngế ạ ể ạ ễ 25 4.1. Hi n tr ng Vi n thông c a khu v c Ho L cệ ạ ễ ủ ự à ạ 25 4.2. Nhu c u òi h i ph c v i v i m ng Vi n thông khu v c Ho L c ( n n m ầ đ ỏ ụ ụ đố ớ ạ ễ ự à ạ đế ă 2020) 26 4.2.1. Định hướng 26 4.2.2. Nhu cầu hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn I (Trong đó thông tin liên lạc) .26 4.3. Quy mô xây d ng h th ng thông tin liên l c b c 1-giai o n I.ự ệ ố ạ ướ đ ạ 28 4.3.1. Hệ thống tổng đài điện thoại số .28 4.3.1.1. Tổng đài .28 4.3.1.2. Mạng cáp truyền dẫn: 29 4.3.2. Hệ thống thông tin di động 29 PhÇn 2. C C KHU V C QUI HO CH TRONG KHU CÔNG NGH CAO HO Á Ự Ạ Ệ À L CẠ 30 1. Khu Ph n m mầ ề 30 1.1. Nh ng n i dung chính c a khu ph n m mữ ộ ủ ầ ề 30 1.1.1. Vị trí .30 1.1.2. Các nội dung của khu phần mềm .30 1.1.2.1. Chức năng .30 1.1.2.2. Các khối hoạt động chính 30 1.1.2.3. Các công trình chính và nhu cầu sử dụng diện tích 31 1.1.2.4. Nhu cầu lao động 31 2 1.1.2.5. Yêu cầu sử dụng hạ tầng kỹ thuật .32 1.1.2.6. Lịch trình phát triển khu phần mềm bước 1 32 1.2. Tóm t t các c i m c b n c a Khu Ph n m mắ đặ đ ể ơ ả ủ ầ ề .32 2. Khu Nghiên c u phát tri nứ ể .34 3. Khu Trung tâm K thu tỹ ậ 36 3.1. Nh ng n i dung chính c a khu Trung tâm K thu t ữ ộ ủ ỹ ậ 36 3.1.1. Vị trí quy hoạch khu trung tâm 36 3.1.2. Các nội dung của khu trung tâm 36 3.1.2.1. Chức năng .36 3.1.2.2. Các khối hoạt động (các công trình chính) .36 3.1.2.3. Các công trình xây dựng và một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật bản 36 a) Trung Tâm Khu Công nghệ cao .36 b) Trung tâm hợp tác công nghệ .37 Các chức năng chính 37 cấu trung tâm: .37 Học viện kỹ thuật 38 Trung tâm huấn luyện kỹ năng .39 c) Lao động 39 3.1.2.4. Lịch trình phát triển của Khu trung tâm Khu Công nghệ cao Hoà Lạc 40 3.2. Tóm t t các c i m c b n khu Trung tâm K thu tắ đặ đ ể ơ ả ỹ ậ .40 4. Khu ô th th ng m iĐ ị ươ ạ 42 4.1. Nh ng n i dung chính c a khu ô th th ng m iữ ộ ủ Đ ị ươ ạ .42 4.1.1. Vị trí quy hoạch khu thương mại .42 4.1.2. Các nội dung của Khu Đô thị thương mại .42 4.1.2.1. Chức năng .42 4.1.2.2. Các khối hoạt động ( Các công trình chính) .42 4.1.2.3. Các công trình xây dựng và một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật bản 42 a) Công trình hành chính khu thương mại Khu công nghệ cao .42 Vai trò của nhà hành chính khu thương mại Khu công nghệ cao: .43 Những hạng mục chính: .43 b) Trung tâm thương mại Khu công nghệ cao .43 Vai trò của trung tâm thương mại Khu công nghệ cao 43 Những hạng mục chính: .43 c) Trung tâm giao dịch dịch vụ 43 Vai trò của trung tâm giao dịch 43 Những hạng mục chính: .44 d) Bến xe trung tâm khu công nghệ cao Hoà Lạc 44 Vai trò của bến xe trung tâm: .44 Những hạng mục chính: .44 e) Trung tâm hội thảo .44 Vai trò của trung tâm hội thảo 44 4.1.2.4. Lao động 45 4.1.2.5. Lịch trình phát triển của Khu Đô thị thương mại Khu công nghệ cao .45 4.2. Tóm t t các c i m c b n c a Khu ô th th ng m iắ đặ đ ể ơ ả ủ Đ ị ươ ạ 45 5. Khu Công nghi p công ngh caoệ ệ .47 5.1. Nh ng n i dung chính c a khu công nghi p công ngh caoữ ộ ủ ệ ệ .47 5.1.1. Vị trí quy hoạch xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao: .47 5.1.2. Các nội dung của khu công nghiệp công nghệ cao 47 5.1.2.1. Chức năng, hoạt động: 47 5.1.2.2. Các công trình .48 5.1.2.3. Lao động và dân cư .48 5.1.2.4. Lịch trình phát triển .50 5.2. Tóm t t các c i m c b n c a Khu Công nghi p công ngh cao ắ đặ đ ể ơ ả ủ ệ ệ 50 6. Khu ô th m iĐ ị ớ 55 3 6.1. Nh ng n i dung chính c a khu ô th m iữ ộ ủ Đ ị ớ 55 6.1.1. Vị trí quy hoạch xây dựng khu phố mới 55 6.1.2. Các nội dung của khu phố mới 55 6.1.2.1. Chức năng, các hoạt động chính .55 Khu vực dân cư .55 6.1.3. Các khu dân cư tại Khu CNC Hoà Lạc 56 Khu vực dân cư .56 6.1.4. Nhu cầu lao động: 56 6.1.5. Hạ tầng kỹ thuật .56 6.1.6. Lịch trình phát triển .57 6.2. Tóm t t các c i m c b n c a Khu ô th m iắ đặ đ ể ơ ả ủ Đ ị ớ .57 7. Khu Nh cao c pà ở ấ 60 7.1. Nh ng n i dung chính c a khu nh cao c p Khu Công ngh cao Ho L cữ ộ ủ à ở ấ ệ à ạ .60 7.1.1. Vị trí quy hoạch xây dựng khu nhà ở cao cấp .60 7.1.2. Các nội dung của khu nhà ở cao cấp 60 7.1.2.1. Hoạt động, chức năng .60 7.1.2.2. Các khu Dân cư tại khu CNC Hoà Lạc .60 7.1.2.3. Dự báo nhu cầu lao động 61 7.1.2.4. Lịch trình phát triển .61 7.2. Tóm t t các c i m c b n c a Khu nh cao c pắ đặ đ ể ơ ả ủ à ở ấ .62 8. Khu Gi i tríả 64 8.1. Nh ng n i dung chính c a khu Gi i tríữ ộ ủ ả .64 8.1.1. Vị trí quy hoạch xây dựng khu giải trí: 64 8.1.2. Các nội dung của khu giải trí .64 8.1.2.1. Chức năng - hoạt động 64 8.1.2.2. Các công trình chính trong khu Giải trí 64 8.1.2.3. Nhu cầu lao động phục vụ trong khu Giải trí .64 8.1.2.4. Nhu cầu hạ tầng kỹ thuật 65 a) Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật .65 b) Nhu cầu hạ tầng kỹ thuật 65 8.1.2.5. Lịch trình phát triển .65 8.2. Tóm t t các c i m c b n c a Khu Gi i tríắ đặ đ ể ơ ả ủ ả 65 PhÇn 3. D B O NHU C U D CH V CHO KHU CÔNG NGH CAO HO L CỰ Á Ầ Ị Ụ Ệ À Ạ .67 1. Công c d báoụ ự 67 2. Các khu v c d báoự ự .67 3. Các s li u kinh t -xã h iố ệ ế ộ 68 3.1. Phân b dân c v các y u t kinh t , xã h i theo khu v cố ư à ế ố ế ộ ự 68 4. K t qu d báoế ả ự 69 4.1. D báo d ch v tho iự ị ụ ạ .69 4.1.1. Các kết quả dự báo .70 4.1.2. Kết quả dự báo lưu lượng thoại .71 4.2. D báo các lo i d ch v phi tho i v b ng r ng c s d ngự ạ ị ụ ạ à ă ộ đượ ử ụ .71 4.3. K t qu d báo s l ng máy tínhế ả ự ố ượ .72 4.4. K t qu d báo l u l ng d ch v b ng r ngế ả ự ư ượ ị ụ ă ộ .73 5. M t s nh n xétộ ố ậ 88 PhÇn 4. C C XU H NG PH T TRI N CÔNG NGHÁ ƯỚ Á Ể Ệ .89 1. Xu h ng phát tri n công ngh m ngướ ể ệ ạ .90 4 1.1. Các nh khai thác à .92 1.2. V n ch t l ng d ch v c a IPấ đề ấ ượ ị ụ ủ .93 1.3. Công ngh MPLSệ 93 1.3.1. Lịch sử phát triển MPLS 93 1.3.2. Giải pháp của các nhà cung cấp .97 1.3.3. Công việc chuẩn hoá MPLS .98 1.3.4. Nguyên tắc bản của MPLS 98 1.3.5. Ưu, nhược điểm của MPLS 101 Nhược điểm của MPLS .102 1.3.6. Những nghiên cứu đón đầu của ITU-T SG 13 IP .102 1.3.7. Sử dụng kiến trúc MPLS cho IP qua ATM trong B-ISDN như thế nào 103 1.3.8. Sử dụng MPLS để hỗ trợ IP QoS như thế nào .104 1.3.9. Sử dụng MPLS để hỗ trợ VPN như thế nào 104 1.4. Công ngh truy n d n ệ ề ẫ 105 1.5. Công ngh truy nh pệ ậ 105 1.6. L a ch n gi i pháp công ngh cho h t ng c s thông tin khu CNC Ho l c.ự ọ ả ệ ạ ầ ơ ở à ạ 106 2. C u trúc m ng th h m iấ ạ ế ệ ớ 106 2.1. C u trúc m ng th h m i NGNấ ạ ế ệ ớ .106 2.2. C u trúc m ng khu CNC Ho l cấ ạ à ạ .106 2.3. Các khuy n ngh v c u trúc v các giai o n phát tri nế ị ề ấ à đ ạ ể .106 PhÇn 5. GI I PH P CHO M NG KHU CNC HO L CẢ Á Ạ À Ạ .107 1. Gi i pháp cho m ng thông tin n i b khu v cả ạ ộ ộ ự .107 2. Gi i pháp k t n i v i m ng qu c gia v qu c tả ế ố ớ ạ ố à ố ế .107 PhÇn 6. T I LI U THAM KH OÀ Ệ Ả .108 5 Đề xuất phương án triển khai mạng băng rộng khu công nghệ cao Ho là ạc MỞ ĐẦU Đặc điểm nổi bật của tình hình thế giới hiện nay là xu thế toàn cầu hoá của các nền kinh tế và phân công lao động Quốc Tế; dẫn đến sự tự do hoá về thương mại, phát triển mạng mẽ về sản xuất và dịch vụ. Trong lịch sử phát triển nhân loại, trình độ trí tuệ của lực lượng sản xuất ngày càng cao, từng bước nhanh chóng giúp con người thoát khỏi lao động bắp phổ thông bằng lao động khoa học kỹ thuật, năng xuất lao động ngày càng tăng và chất lượng sản phẩm phục vụ các nhu cầu con người ngày càng tốt hơn, giá thành rẻ, tạo ra của cải tích luỹ ngày càng nhiều. Đời sống kinh tế xã hội phát triển rõ rệt, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay trên Thế giới xu hướng sản xuất các sản phẩm bằng Công nghệ cao đang dần trở thành vấn đề trọng yếu trong nền kinh tế các Quốc gia. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ này đã tạo ra khoảng cách chênh lệch về thu nhập kinh tế và trình độ cuộc sống xã hội giữa các nước giàu và nghèo, các nước đang phát triển vốn đã lớn ngày càng lớn hơn; do đạt được ưu thế đầu vào sản phẩm (nguyên liệu, năng lượng, lao động .) ít hơn, song sản phẩm tạo ra chất lượng cao và nhiều hơn, đưa các nước thế giới thứ ba và các nước đang phát triển vào nguy tụt hậu. Công nghệ cao sẽ tạo cho các nước phát triển phát huy thế mạnh về trình độ công nghệ của mình để thu được lợi nhuận rất lớn, còn các nước đang phát triển trở thành nơi tiêu thụ sản phẩm và vô tình phụ thuộc vào các nước phát triển. Đất nước Việt Nam xuất phát điểm của nền kinh tế quá thấp, sản xuất nhỏ, manh mún, thuần nông; Sự đầu tư vào sở hạ tầng vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế hầu như không gì. Sau năm 1975, cục diện kinh tế thế giới đã những bước nhảy vọt lớn về trình độ khoa học kỹ thuật và phát triển với tốc độ rất nhanh. Sau hơn 10 năm thực hiện chính sách mở cửa (Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI năm 1986 của Đảng Cộng Sản Việt Nam), nền kinh tế của Việt Nam đã đạt được các thành tựu to lớn. Tuy nhiên, những thành tựu trên là do sự tăng trưởng trong các lĩnh vực sản xuất sử dụng công nghệ thấp, do xuất khẩu tài nguyên thô hoặc sản phẩm chế đơn giản. Một mốc quan trọng trong quá trình này là vào năm 2006 Việt Nam sẽ tham gia chính thức vào tổ chức khu vực thương mại tự do Châu Á (AFTA) và tổ chức thương mại Quốc tế (WTO). Lúc đó, nước ta sẽ phải đối mặt hoàn toàn với các thách thức của quá trình toàn cầu hoá kinh tế, những sản phẩm chất lượng thấp không thể cạnh tranh trên thị trường thương mại Quốc Tế và khu vực. Vì vậy, cần thiết phải nuôi dưỡng năng lực công nghệ và tạo ra các sản phẩm Công nghệ cao. Nhận thức tầm quan trọng chiến lược này, Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VIII tại Nội đã xác định rõ phương châm, định hướng quyết định cho sự nghiệp phát triển kinh tế của Đất nước ta là: “Kinh tế, khoa học kỹ thuật cần phải đi tắt, đi đón đầu và nhanh chóng trở thành nước công nghiệp sau 25 năm”. Thủ tướng Phan Văn Khải đã nhấn mạnh: “Muốn vậy, trong sự nghiệp phát triển kinh tế CNH-HĐH, công 6 Đề xuất phương án triển khai mạng băng rộng khu công nghệ cao Ho là ạc nghệ phải là mũi nhọn, cần các công nghệ cao để tạo ra nhiều sản phẩm với chất lượng cao, tiêu tốn ít nguyên liệu, năng lượng và nhân lực”. Xuất phát từ định hướng phát triển kinh tế đất nước và những yêu cầu cấp thiết trên, ngày 12-10-1998, Thủ tướng Phan Văn Khải đã quyết định số198/1998/QĐ- TTg thành lập Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, phê duyệt quy hoạch tổng thể và dự án đầu tư Bước I-Giai đoạn I Khu Công nghệ cao Hoà Lạc. Quyết định xác định rõ chức năng, tính chất Khu Công nghệ cao Hoà Lạc: Là yếu tố quan trọng để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá nền kinh tế khu vực và cả nước với vai trò là cầu nối tiếp nhận chuyển giao và tiến tới sáng tạo các công nghệ cao mới. Là điểm thử nghiệm, thí nghiệm rút kinh nghiệm cho việc đẩy mạnh phát triển các khu công nghệ cao trong cả nước. Đây thực sự là yếu tố khởi đầu ý nghĩa thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước theo đúng định hướng, bước cụ thể hoá chủ trương của Đảng trong lĩnh vực phát triển công nghiệp tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Nhiệm vụ của khu Công nghệ cao Hoà Lạc là dần từng bước chuyển từ tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đồng hoá cải tiến để tiến tới sáng tạo Công nghệ cao Việt Nam, và phát triển đồng bộ vững chắc cùng các lĩnh vực: Tài chính và tiền tệ, rút ngắn khoảng cách giữa nước ta và các nước. Tiếp thu và vận dụng công nghệ tiên tiến vào điều kiện Việt Nam, đồng thời trước mắt phải đào tạo nguồn cán bộ, đào tạo con người (con người là thế mạnh ở Việt Nam); đào tạo gắn với nhu cầu sản xuất tại các xí nghiệp và doanh nghiệp. Khu Công nghệ cao Hoà Lạc nằm trong tổng thể Đô thị Thành phố vệ tinh Hoà Lạc trong chuỗi đô thị Miếu Môn-Xuân Mai-Hoà lạc-Sơn tây của vùng đô thị Nội. Để triển khai đầu tư xây dựng và vận hành, khai thác sử dụng khu Công nghệ cao hiệu quả, đáp ứng mục đích chuyển giao, nghiên cứu ứng dụng và cải tiến, sáng tạo Công nghệ cao và sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống cán bộ nhân viên, đảm bảo môi trường và xắp xếp các chức năng trong khu CNC một cách khoa học, phát huy hiệu quả vốn đầu tư, phát triển đúng lịch trình như dự án đã đề ra . Việc lập quy hoạch chi tiết và chia lô các khu chức năng xây dựng bước 1, làm sở pháp lý triển khai các bước tiếp theo là cần thiết và cấp bách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, chuyển đổi cấu kinh tế của tỉnh Tây, góp phần san sẻ gánh nặng dân số của Thành phố Nội trong thế kỷ 21, dần từng bước xây dựng Thành phố Hoà Lạc với nhân tố nòng cốt là công nghiệp công nghệ cao thành một thành phố vườn, khoa học công nghiệp công nghệ cao, trở thành một trung tâm Công nghệ cao của khu vực Đông Nam Á trong tương lai. Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp công nghệ cao nhằm triển khai cụ thể hoá Dự án NCKT đầu tư xây dựng Bước 1 - Giai đoạn I các khu chức năng của khu Công nghệ cao Hoà Lạc, làm sở cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng các công trình trong khu, góp phần đưa khu công nghiệp công nghệ cao vào hoạt động theo đúng lịch trình. 7 Đề xuất phương án triển khai mạng băng rộng khu công nghệ cao Ho là ạc Nằm trong tổng thể qui hoạch phát triển đó, Qui hoạch tổng thể hạ tâng focư sở thông tin Kkhu CNC Hoà lạc đóng vai trò then chốt trong việc góp phần vào thành công của dự án này. Chính vì nhận thức đựoc tầm quan trọng của vấn đề nên trong năm 2000-2001, nhóm qui hoạch của Viện KHKT Bưu điện được Tổng công ty BCVT Việt nam giao nhiệm vụ cùng phối hợp với Ban quản lý Khu CNC Hoà lạc tiến hành nghiên cứuxây dựng Qui hoạch tổng thể hạ tầng sở thông tin cho khu vực này. Hạ tầng thông tin khu vực CNC Hoà lạc vừa phải bảo đảm công nghệ tiên tiến mới nhất của Tin học, Viễn thông vừa phải bảo đảm thông tin liên lạc trước mắt và lâu dài. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn của nhóm Qui hoạch và thực hiện đề tài này. Tuy nhiên với kinh nghiệm và công cụ thiết kê,qui hoạch hiện đại cho đến nay chúng tôi đã điều tra khảo sát và dần hình thành phương án tổng thể phát triển hạ tầng sở thông tin khu CNC Hoà lạc. Báo cáo này trình bày một số nét chính những nghiên cứu và tính toán đã thực hiện cho qui hoạch hạ tầng sở thông tin khu CNC Hoà lạc. Chúng tôi hy vọng nhận được sự đóng góp chân thành của các chuyên gia trong lĩnh vực qui hoạch, công nghệ viễn thông để nhanh chóng thể đưa ra được bản qui hoạch tổng thể cho khu CNC Hoà lạc góp phần vào sự thành công của Dự án cũng như định hướng cho các dự án đầu tư hạ tầng sở thông tin khu vực Hoà lạc và Hành lang 21. 8 Đề xuất phương án triển khai mạng băng rộng khu công nghệ cao Ho là ạc PhÇn 1. QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU HOÀ LẠC 1. Hiện trạng Khu vực phát triển Hành lang 21 nằm dọc hai bên Quốc lộ 21A, trải dài từ Sơn Tây ở phía Bắc đến Miếu Môn ở phía Nam. Khu vực này giáp với sông Hồng ở phía Bắc, Hồ Tuy Lai (Mỹ Đức - Tây) ở Phía Nam, Sông Tích Giang ở phía Đông và dãy núi Ba Vì, Tản Viên ở phía Tây. khoảng 79.000 người hiện đang sinh sống trong khu vực phát triển Hoà Lạc và Xuân Mai. Phần lớn dân cư mức thu nhập từ thấp đến trung bình, trình độ học vấn chưa cao, chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, môi trường sống còn gặp nhiều khó khăn. Khu vực phát triển phần lớn là đất canh tác, sở hạ tầng như hệ thống nhà ở, các công trình công cộng, hệ thống giao thông vận tải, nước sạch, nước thải và vệ sinh, chất thải rắn, điện, dịch vụ bưu điện, viễn thông . hầu như chưa được hình thành. 2. Quy hoạch của JICA cho khu vực hành lang 21 Nghiên cứu của JICA bao gồm việc lập Quy hoạch Định hướng và Quy hoạch tổng thể. Quy hoạch định hướng đề cập đến vấn đề phát triển vùng đối với khu vực nằm dọc theo quốc lộ 21A, bao gồm Sơn Tây, Hoà Lạc, Xuân Mai và Miếu Môn, được gọi là "Phát triển hành lang 21". Trong đó, quy hoạch tổng thể tập trung giải quyết vấn đề phát triển khu vực Hoà Lạc và Xuân Mai, được gọi là "Phát triển Đô thị Hoà Lạc và Xuân Mai". Phát triển hành lang 21 được coi là dự án tầm chiến lược quốc gia trong bối cảnh xuất hiện các vấn đề đô thị nghiêm trọng đầy khó khăn thử thách và tình hình cạnh tranh khốc liệt trên thị trường trong thế kỷ 21. Điều kiện tiên quyết để đặt dự án vào đúng quỹ đạo thực hiện được sự nhất trí xuyên suốt. Những vấn đề sau đây là yêu cầu bắt buộc để khởi đầu và thực hiện thành công dự án: 1. Bắt đầu thực thi vững vàng phát triển giai đoạn một của ĐHQG và KCNC Hoà Lạc, 2. Tạo ra một không gian đô thị hấp dẫn và thuận tiện, đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm thu hút người dân, du khách và các nhà đầu tư, 3. Thành lập bộ máy thực thi phối hợp tốt với sự hỗ trợ của các quan tiên phong để đảm bảo phát tiển cân đối, bền vững và đạt hiệu quả kinh tế. 2.1. Các giai đoạn phát triển 2.1.1. Giai đoạn 1 (2000 - 2010) Giai đoạn 1 được gọi là "giai đoạn khởi đầu" thực hiện theo chiến lược các chức năng chủ yếu như ĐHQG và KCNC Hoà Lạc. Trong giai đoạn này, ĐHQG sẽ xây dựng nền 9 Đề xuất phương án triển khai mạng băng rộng khu công nghệ cao Ho là ạc móng khu trường đại học bằng cách di chuyển và sát nhập các trường đại học thành viên, thành lập thêm một số khoa trong đó khoa công nghệ. KCNC Hoà Lạc cũng sẽ đặt nền móng của mình trong giai đoạn này bằng cách triển khai các chức năng đa dạng như nghiên cứu và đào tạo, giao lưu công nghệ, khu phần mềm, khu công nghệ cao, trung tâm dịch vụ, thương mại và kinh doanh Trong giai đoạn này Hành lang 21 chỉ giới hạn phát triển ở Hoà Lạc. Giai đoạn khởi đầu phát triển độc lập, chủ yếu tập trung vào việc đưa voà sử dụng các chức năng và sở đô thị đã được lựa chọn ở Hoà Lạc, vì vậy không bắt buộc phải mối liên kết chặt chẽ với trung tâm nội trong giai đoạn này. cở hạ tầng bản như các đường huyết mạch, nước, nước thải và vệ sinh, chất thải rắn, điện, dịch vụ bưu điện, viễn thông . cần được phát triển để hỗ trợ giai đoạn này. Hơn nữa một khu Trung tâm Đô thị hấp dẫn và tập trung sẽ được xây dựng một phần, giã vai trò hạt nhân của toàn bộ dự án Phát triển Hành lang 21. 2.1.2. Giai đoạn 2 (2010 - 2020) Giai đoạn 2 là giai đoạn lớn mạnh nhằm tạo đà phát triển để xây dựng một thành phố vệ tinh bền vững với các chức năng đô thị đa dạng, đông dân cư trong khu vực Hòa Lạc và Xuân Mai. Giai đoạn này sẽ kéo dài tới năm 2020 đến khi hoàn thành xây dựng cấu đô thị của hành lang 21 về bản. Với các ảnh hưởng lan truyền trực tiếp từ Hoà lạc, Xuân Mai sẽ phân chia các chức năng đô thị và tiện ích trong đó chức năng phân phối và lưu thông thương mại sẽ giữ vai trò chủ yếu. Khu vực Xuân Mai và Miếu Môn sẽ tăng cường mối liên kết giữa hai khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng. Khu vực Sơn Tây sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu du lịch giải trí ngày càng tăng không chỉ của dân cư Nội mà cả du khách quốc tế. ĐHQG, KCNC Hoà Lạckhu công nghiệp Phú cát sẽ bắt đầu hoạt động cùng với các ngành công nghiệp dịch vụ chủ chốt như giao lưu quốc tế, thể thao, giải trí, các dịch vụ dân dụng thương mại và kinh doanh, hành chính địa phương, chăm sóc sức khoẻ và phúc lợi xã hội. Vì hành lang 21 sẽ phát triển như một thành phố vệ tinh trọng yếu nên cần tăng cường mối liên kết với trung tâm Nội, điều này đòi hỏi một hệ thống giao thông đường sắt công suất lớn (Mass Railway Transit - MRT) trong giai đoạn này. thể nói rằng, sự phát triển tiếp theo của Hành lang 21 chủ yếu là phát triển hệ thống giao thông đường sắt công suất lớn. Một vấn đề then chốt khác đối với sự phát triển trong giai đoạn này là làm thể nào để hình thành một thị trường nhà ở với các loại nhà ở khác nhau xem xét đến khả năng của người mua. 10 [...]... Tng hp nhu cu lao ng cỏc khu chc nng Bc 1-Giai on I Khu Cụng ngh cao Ho Lc nh sau: 23 xut phng ỏn trin khai mng bng rng khu cụng ngh cao Ho lc Bng 1- : Nhu cu lao ng bc 1 - giai on 1 STT Khu chc nng 2003 (ngi) 1 Khu phn mm 600 2 Khu Cụng nghip Cụng ngh cao 4.828 3 Khu Nghiờn cu-Trin khai R&D 900 4 Khu Trung tõm Khu Cụng ngh cao 200 5 Khu ụ th thng mi 500 6 Khu dõn c 150 7 Khu gii trớ 50 Tng hp 7.228... ngh cao 3.2 Cỏc khu chc nng, c cu xõy dng bc 1 Cỏc khu chc nng trong D ỏn Nghiờn cu kh thi Bc 1-Giai on I Khu cụng ngh cao Ho Lc: Tỏm khu chc nng c bn v hai khu phc v chung Bao gm cỏc khu: TT Bng 1- : Cỏc khu chc nng v din tớch s dng t Tờn khu chc nng Din tớch t T l % trong c (ha) cu s dng t 1 Khu phn mm 15,0 7,5 2 Khu Cụng nghip Cụng ngh cao 34,5 17,25 3 Khu Nghiờn cu-Trin khai R&D 20,0 10,0 4 Khu. .. bng rng khu cụng ngh cao Ho lc 2 Khu Nghiờn cu phỏt trin Khu Nghiờn cu phỏt trin nm trờn khu vc cỏc lụ t A1.1-A.1.5 phớa Bc giỏp vi khu Phn mm, phớa nam giỏp khu Trung tõm K thut, phớa tõy giỏp khu Nh cao cp Cỏc c im c bn ca khu vc ny tng i ng nht vi khu Phn mm, lao ng trong khu vc ny ch yu l cỏn b nghiờn cu cú trỡnh cao, nng xut lao ng cng c coi nh ngang vi khu Phn mm Mt c im quan trng ca khu vc... Qui hoch chi tit Bc 1-Giai on 1 3.4 K hoch s dng t ai cỏc khu chc nng giai on I Bng 1- : K hoch s dng t giai on 1 Tờn khu chc nng Giai on I (ha) TT 1 Khu R&D, Phn mm 118 2 Khu Trung tõm Khu cụng ngh cao 16 3 Khu Cụng nghip Cụng ngh cao 71 4 Khu ụ th Thng mi 26 5 Khu Nh cao cp 76 6 Khu Ph mi 74 7 Khu H tng k thut chung 142 8 H Tõn Xó 120 9 Khu khỏc 153 Tng cng 796 ha Ngun: Thuyt minh Qui hoch chi... hoch tng th Bc 1-Giai on 1 Khu Cụng ngh cao Ho Lc 3.1.2 Cỏc ni dung ca khu trung tõm 3.1.2.1 Chc nng Khu trung tõm Khu Cụng ngh cao Ho Lc cú cỏc chc nng hot ng chớnh nh sau: Chc nng qun lý nh nc Khu Cụng ngh cao Ho Lc Xõy dng v phỏt trin Khu Cụng ngh cao Ho Lc H tr cỏc hot ng o to ngun nhõn lc ca Khu Cụng ngh cao Ho Lc L hỡnh mu v tõm im cỏc hot ng trong Khu Cụng ngh cao Ho Lc 3.1.2.2 Cỏc khi hot... dng v phỏt trin thnh cụng Khu cụng ngh cao Ho Lc trong giai on u da trờn nhng yờu cu c bn: a Khu cụng ngh cao Ho Lc l mụ hỡnh Khu CNC kiu mu ca Vit Nam Mụ hỡnh khu cụng ngh cao cú nhng u vit so vi cỏc mụ hỡnh ng thi; do vy, phỏt trin trong th k 21 v ui kp cỏc nc i trc, Vit Nam s phi xõy dng mt s khu cụng ngh cao L mụ hỡnh Khu cụng ngh cao kiu mu ca Vit Nam, Khu cụng ngh cao Ho Lc cn tho món cỏc yờu... 1.000 USD) STT Khu vc Bc I 1 Khu phn mm 2.347 2 Khu Cụng nghip Cụng ngh cao 3 Khu R & D 3.942 4 Khu trung tõm 7.898 5 Khu ụ th Thng mi 22.422 6 Khu ph mi 31.061 7 Khu ph mi 31.061 8 Khu Gii trớ 185 4.571 Tng 115.000 Ngun: Thuyt minh Qui hoch chi tit Bc 1-Giai on 1 4 K hoch phỏt trin mng vin thụng 4.1 Hin trng Vin thụng ca khu vc Ho Lc Mng Vin thụng ca khu vc Ho Lc, hu nh cha c hon thnh; Thụng tin liờn lc... 3.1.1 V trớ quy hoch khu trung tõm V trớ quy hoch chi tit Khu Trung tõm Khu Cụng ngh cao ti khu t phớa nam H tõn xó, cú din tớch quy hoch t ai Bc 1-Giai on 1 l 10 ha, ranh gii c xỏc nh nh sau: Phớa bc: Giỏp ng phõn khu (ng B) v khu R&D Phớa nam: Giỏp ng chớnh ca Khu cụng ngh cao (ng A) Phớa tõy: Giỏp ng phõn khu (ng C) Phớa ụng: Giỏp nhỏnh h Tõn xó, cỏc khu cõy xanh Bao gm cỏc khu t: B1, B2, B3,... khai R&D 20,0 10,0 4 Khu Trung tõm Khu cụng ngh cao 10,0 5,0 5 Khu ụ th Thng mi 15,81 7,9 6 Khu Nh cao cp 18,8 9,4 7 Khu Ph mi 28,6 14,3 8 Khu Gii trớ 16,0 8,0 9 Khu H tng k thut chung 30,0 15,0 10 Khu khỏc 11,29 5,65 200 ha 100 % Tng cng (Cha k din tớch h Tõn Xó) Ngun: Thuyt minh Qui hoch chi tit Bc 1-Giai on 1 21 xut phng ỏn trin khai mng bng rng khu cụng ngh cao Ho lc 3.3 C cu u t theo lnh vc... mm Mt c im quan trng ca khu vc ny ú l nh hng ỏp dng kt qu nghiờn cu trc tip vo khu vc Cụng nghip cụng ngh cao do vy, nhu cu trao i thụng tin gia khu vc ny v khu Cụng ngh cụng nghip cao l rt cao D kin i vo hot ng 2002 34 xut phng ỏn trin khai mng bng rng khu cụng ngh cao Ho lc Bng 2- : Cỏc c im khu Nghiờn cu phỏt trin TT Khu chc nng v c quan Mt dõn c chun (m2/ngi) - Lụ t Din tớch s dng (m2) 54.100 . hướng cho các dự án đầu tư hạ tầng cơ sở thông tin khu vực Hoà lạc và Hành lang 21. 8 Đề xuất phương án triển khai mạng băng rộng khu công nghệ cao Ho. đầu Việc xây dựng và phát triển thành công Khu công nghệ cao Hoà Lạc trong giai đoạn đầu dựa trên những yêu cầu cơ bản: a. Khu công nghệ cao Hoà Lạc là mô
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo: Nghiên cứu Phương án xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin hiện đại cho khu Công nghệ cao Hoà lạc ppt, Tài liệu Báo cáo: Nghiên cứu Phương án xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin hiện đại cho khu Công nghệ cao Hoà lạc ppt, Tài liệu Báo cáo: Nghiên cứu Phương án xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin hiện đại cho khu Công nghệ cao Hoà lạc ppt

Từ khóa liên quan