Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục của thành phố vinh, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

108 2,111 6
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 13:23

bộ giáo dục và đào tạo trờng đại học vinh Nguyễn TH Thanh Thuỷ MộT Số GIảI PHáP NÂNG CAO CHấT LƯợNG ĐộI NGũ Nữ CáN Bộ QUảN GIáO DụC CủA THàNH PHố VINH, TỉNH NGHệ AN luận văn thạc KHOA HọC GIáO DụC 1 NGHÖ AN – N¨m 2012 2 bộ giáo dục và đào tạo trờng đại học Vinh Nguyễn Thanh Thuỷ MộT Số GIảI PHáP NÂNG CAO CHấT LƯợNG ĐộI NGũ Nữ CáN Bộ QUảN GIáO DụC CủA THàNH PHố VINH, TỉNH NGHệ AN luận văn thạc KHOA HọC GIáO DụC Chuyên ngành: qUảN GIáO DụC Mã số: 60.14.05 Ngời hớng dẫn khoa học: TS. Hoàng Th Minh Phơng NGHệ AN Năm 2012 3 LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng sâu sắc và tình cảm chân thành tác giả xin trân trọng cảm ơn: Ban Giám hiệu, Phòng Sau Đại học Trường Đại học Vinh và các thầy, cô giáo đã trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tác giả xin chân thành cảm ơn Sở GD&ĐT Nghệ An, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chuyên viên, cán bộ quản Phòng GD&ĐT Thành phố Vinh đã tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc cô hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Thị Minh Phương người đã tận tình, trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tác giả nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tác giả xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đã động viên cổ vũ nhiệt tình cho tác giả trong quá trình học tập, nghiên cứu luận văn. Mặc dù tác giả đã có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi sai sót. Tác giả rất mong được sự góp ý, chỉ dẫn của quý thầy cô và bạn bè đồng nghiệp quan tâm đến đề tài này. Nghệ An, tháng 9 năm 2012 Tác giả Nguyễn Thị Thanh Thủy 4 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 1. do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4 4. Giả thuyết khoa học 4 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 4 6. Phương pháp nghiên cứu 4 7. Cấu trúc luận văn 4 Chương 1. CƠ SỞ LUẬN CỦA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NỮ CÁN BỘ QUẢN GIÁO DỤC 5 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 5 1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài 5 1.1.2. Những nghiên cứu trong nước 7 1.2. Một số khái niệm cơ bản 10 1.2.1. Quản 10 1.2.2. Quản giáo dục 11 1.2.3. Cán bộ quản giáo dục 14 1.2.4. Đội ngũđội ngũ cán bộ quản giáo dục 15 1.2.5. Chất lượngchất lượng đội ngũ cán bộ quản giáo dục 19 1.3. Một số vấn đề về nữ cán bộ quẩn giáo dục 19 1.3.1. Những yêu cầu cơ bản đối với cán bộ quản giáo dục 21 1.3.2. Những tiêu chí đánh giá người cán bộ quản giáo dục 22 1.3.3. Đặc điểm nữ cán bộ quản giáo dục 23 1.4. Đặc trưng của nữ cán bộ quản 25 1.5. Nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dục 25 1.5.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dục 25 1.5.2. Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dục 26 1.5.3. Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sử dụng và luân chuyển cán bộ quản 27 1.5.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dục 27 1.5.5. Công tác đánh giá, sàng lọc đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dục 28 1.5.6. Chế độ, chính sách đối với đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dục 28 Kết luận chương 1 29 Chương 2. THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NỮ 30 5 CÁN BỘ QUẢN GIÁO DỤCTHÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN 2.1. Khái quát tình hình phat triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dụcThành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 30 2.1.1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Vinh 30 2.1.2. Tình hình văn hoá - giáo dục của Thành phố Vinh 33 2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dục của Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 36 2.2.1. Thực trạng về số lượng, cơ cấu đội ngũ 36 2.2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ nữ giáo viên và cán bộ quản giáo dụcThành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 39 2.2.3. Đánh giá chung về chất lượng đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dục của Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 48 2.3. Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dục của Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 50 2.3.1. Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dục 50 2.3.2. Công tác đánh giá, tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dục 51 2.3.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dục 52 2.3.4. Thực trạng chế độ, chính sách cho đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dục 53 2.4. Đánh giá chung về thực trạng 54 2.4.1. Ưu điểm 54 2.4.2. Hạn chế 55 2.4.3. Nguyên nhân 56 Kết luận chương 2 58 Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NỮ CÁN BỘ QUẢN GIÁO DỤCTHÀNH PHỐ VINH TỈNH NGHỆ AN 59 3.1. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp 59 3.1.1. Đảm bảo tính hệ thống 59 3.1.2. Đảm bảo tính toàn diện 59 6 3.1.3. Đảm bảo tính thực tiễn 60 3.1.4. Đảm bảo tính khả thi 60 3.2. Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dụcThành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 61 3.2.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản nữ theo mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ 61 3.2.2. Thực hiện tốt bình đẳng giới trong công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dục 63 3.2.3. Làm tốt công tác nữ trong đề bạt, bổ nhiệm, thuyên chuyển và miễn nhiệm cán bộ quản giáo dục 65 3.2.4. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dục 73 3.2.5. Thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dục 75 3.2.6. Xây dựng và điều chỉnh các chính sách hỗ trợ về điều kiện vật chất, tinh thần để phát triển đội ngũ nữ giáo viên của Thành phố 77 3.3. Mối quan hệ giữa các giải pháp 79 3.4. Thăm dò tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp đề xuất 80 3.4.1. Thăm dò tính cần thiết của các giải pháp 80 3.4.2. Thăm dò tính khả thi của các giải pháp 83 Kết luận chương 3 87 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 7 NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CBQL Cán bộ quản CNH - HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá CĐ Cao đẳng ĐH Đại học GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo GDTX Giáo dục thường xuyên HĐND Hội đồng nhân dân KT - XH Kinh tế - Xã hội MN Mầm non QLGD Quản giáo dục TH Tiểu học THCS Trung họcsở THPT Trung học phổ thông UBND Ủy Ban nhân dân 8 DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ, BIỂU ĐỒ Trang Bảng số 2.1: Thống kê đội ngũ cán bộcán bộ nữThành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 37 Bảng số 2.2: Bảng thống kê đội ngũ nữ CBQL giáo dục qua các năm ở Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 38 Bảng 2.3: Thống kê trình độ chuyên môn đội ngũ giáo viên nữ Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 39 Bảng số 2.4. Bảng thống kê chất lượng đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dục Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (Tính đến tháng 5/2012) 41 Bảng số 2.5: Kết quả đánh giá thực trạng những vấn đề cần quan tâm đối với nữ cán bộ quản giáo dục 43 Bảng số 2.6: Tổng hợp kết quả đánh giá những khó khăn của những người nữ làm công tác quản giáo dục 44 Bảng số 2.7: Kết quả tim hiểu mức độ ủng hộ của gia đình đối với cán bộ quản nữcán quản nữ tham gia công tác xã hội 46 Bảng số 3.1: Kết quả khảo sát tính cần thiết của các giải pháp 80 Bảng số 3.2: Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các giải pháp 83 Biểu đồ 3.1: Kết quả khảo sát sự cần thiết của các giải pháp 86 Biểu đồ 3.2: Kết quả khảo sát tính khả thi của các giải pháp 87 MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài 9 Ngày nay, vấn đề nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau của xã hội không còn là vấn đề riêng của từng quốc gia mà nó trở thành vấn đề chung của toàn cầu. Ở Việt Nam, ngay trong bản tuyên ngôn độc lập thành lập nhà nước đầu tiên của nhân dân lao động, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố thực hiện nguyên tắc "nam nữ bình đẳng". Mấy chục năm qua vừa kháng chiến vừa kiến quốc đầy gian nan, nhưng Việt Nam đã có những bước tiến lên căn bản trong việc nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, khắc phục tình trạng bất bình đẳng giới. Chính phủ đã thể chế hoá bằng hệ thống chế độ, chính sách bảo đảm quyền lợi cho phụ nữ. Bản Hiến pháp đầu tiên (1946) đã thừa nhận quyền bình đẳng nam nữ trong mọi lĩnh vực. Hiến pháp năm 1959 lại nêu rõ "Phụ nữ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có quyển bình đẳng với nam giới về các mặt sinh hoạt chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội và gia đình". Các Hiến pháp 1980, 1992 đều tiếp tục khẳng định quyền bình đẳng nam nữ. Đảng và Nhà nước đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm phát huy vai trò của lao động nữcán bộ nữ như Nghị quyết 04/NQ - TƯ ngày 17/4/1994 về đổi mới vận động phụ nữ trong tình hình mới đã nêu rõ là công tác cán bộ nữ có vị trí chiến lược trong công tác cán bộ - một khâu có tác dụng quyết định việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng và Nhà nước nói chung và trong từng ngành nói riêng. Chỉ thị 37/CT-TƯ ngày 16/5/1994 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề công tác nữ trong tình hình mới đó nêu các quy định, các giải pháp quản cụ thể mà các cơ sở cần thực hiện nhằm xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ nữ và đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ nữ làm công tác nghiên cứu khoa học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành Chỉ thị 15/GD-ĐT ngày 19/9/1994 về việc đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong ngành giáo dục và đào tạo trong tình hình mới. Chỉ thị đã đề cập đến vấn đề 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục của thành phố vinh, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục , Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục của thành phố vinh, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn