Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ở trường đại học y hải phòng luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục

90 2,002 2
  • Loading ...
1/90 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 13:21

1 Bộ giáo dục và Đào tạo Trờng Đại học Vinh Nguyễn Thị Kim Loan Một số giảI pháp nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ quản trờng đại học Y hảI phòng luận văn thạc khoa học giáo dục Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 60.14.05 Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hữu Cát Vin h 201 1 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn thạc giáo dục học, tác giả đã được sự hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo tận tình của các giảng viên, các nhà khoa học; sự quan tâm tạo điều kiện học tập, nghiên cứu của các cơ quan; sự động viên, giúp đỡ nhiệt tình của đồng nghiệp, bạn bè và gia đình. Với tấm lòng kính trọng và tình cảm chân thành của mình, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cán bộ lãnh đạo, quản của Trường Đại học Vinh, Khoa Đào tạo sau đại học, chuyên ngành đào tạo Cao học Quản giáo dục, cùng các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến và giảng viên, và Hội đồng Khoa học Trường Đại học Vinh. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Phó Giáo sư - Tiến - Nhà Giáo ưu tú Trần Hữu Cát, Người Thầy đã trực tiếp hướng dẫn nghiên cứu đề tài khoa học, đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các giảng viên, các cán bộ của các khoa, phòng, ban Trường Đại học Y Hải Phòng đã trợ giúp tôi trong việc cung cấp thông tin và tư vấn khoa học trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn khoa học Thạc sĩ. Xin bày tỏ tình cảm chân thành cảm ơn đến đồng nghiệp, bạn bè, người thân, gia đình đã tận tình giúp đỡ, kích lệ, động viên tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn. Mặc dầu có rất nhiều cố gắng, nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót, xin mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người, để luận văn được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Kim Loan 2 MỤC LỤC Trang 3 Lời cảm ơn 1 Mở đầu 5 Chương 1. Cơ sở luận của đề tài 8 1.1. Lịch sử của vấn đề nghiên cứu 8 1.2. Một số khái niệm cơ bản 11 1.3. Những yêu cầu cơ bản đối với người quản đại học 23 1.4. Các yếu tốt quản có tác động đến chất lượng đội ngũ cán bộ quản trường đại học 27 1.5. Vị trí, nhiệm vụ, vai trò của trường đại học 31 Kết luận chương 1. 33 Chương 2. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản và công tác quản nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản Trường Đại học Y Hải Phòng 35 2.1. Khái quát về Trường Đại học Y Hải Phòng 35 2.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản của Trường Đại học Y Hải Phòng 46 2.3. Thực trạng về quản các yếu tốt nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản của Trường Đại học Y Hải Phòng 51 Kết luận chương 2. 54 Chương 3. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản Trường Đại học Y Hải Phòng 55 3.1. Cơ sở để xây dựng giải pháp 55 3.2. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản Trường Đại học Y Hải Phòng 58 3.2.1. Giải pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức về vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ quản 58 3.2.2. Giải pháp đổi mới công tác rà soát và quy hoạch chiến lược đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo của trường 59 3.2.3. Giải pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ quản 60 3.2.4. Giải pháp phân cấp, phân quyền cụ thể cho từng cấp cán bộ quản 64 4 3.2.5. Giải pháp cải tiến công tác đánh giá, xếp loại cán bộ quản hàng năm 66 3.2.6. Giải pháp tăng cường hoàn thiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản 73 3.2.7. Giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đội ngũ cán bộ quản 74 3.3. Khảo sát tình hình cần thiết và khả thi của các giải pháp 76 Kết luận chương 3. 78 Kết luận và kiến nghị 79 Danh mục tài liệu tham khảo 83 Các phụ lục 5 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN GD-ĐT : Giáo dục - Đào tạo GV : Giáo viên HS,SV : Học sinh, sinh viên MT : Mục tiêu ND : Nội dung PP : Phương pháp CSVC : Cơ sở vật QLGD : Quản giáo dục CBQL : Cán bộ quản GS : Giáo sư PGS : Phó Giáo sư BSCKI : Bác chuyên khoa 1 BSCK2 : Bác chuyên khoa 2 BS : Bác CĐ : Cao đẳng ĐH : Đại học SĐH : Sau đại học CLB : Câu lạc bộ TNCS : Thanh niên cộng sản TW : Trung ương XHCN : Xã hội chủ nghĩa CBVC : Cán bộ viên chức CBGV : Cán bộ giảng viên 6 MỞ ĐẦU 1. DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1. Cơ sở luận Theo chỉ thị số 40 CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng khoa IX, ngày 15/6/2004 đã nhấn mạnh: “Phải tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáocán bộ quản giáo dục một cách toàn diện”, với mục tiêu “xây dựng đội ngũ nhà giáocán bộ quản giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm nhà giáo” [9]. Một số nhà khoa học giáo dục Việt Nam đã có những nhận định rất sâu sắc rằng: Từng bước đổi mới nâng cao công tác quản giáo dục là nhiệm vụ không đơn giản. Nhược điểm lớn nhất của tuyệt đại bộ phận cán bộ quản giáo dục trong các nhà trường hiện nay là “nền tri thức quản lý” còn hạn hẹp trong khuôn khổ một vài môn học, chưa được xây dựng từ tri thức tổng thể của khoa học quản giáo dục, quản nhà trường, cho nên họ vấp váp trước những thách đố từ yêu cầu phát triển tổng thể của ngành và của nhà trường. Sự thiếu hụt về những tri thức các khía cạnh tổ chức sư phạm, kinh tế-xã hội, của qui trình đào tạo khiến cho khả năng quản lý, thái độ quản của họ còn phiến diện, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. 1.2. Cơ sở thực tiễn Trường Đại học Y Hải Phòng, trong những năm qua đã chú trọng đến công tác đội ngũ cán bộ, giảng viên nói chung, trong đó cũng rất quan tâm đến công tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ quán nói riêng. Song đội ngũ cán bộ quản còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác quản thích ứng với sự nghiệp đổi mới giáo dục-đào tạo của nhà trường. 7 Mặt khác, từ trước đến nay tại Trường Đaị học Y Hải Phòng chưa có ai nghiên cứu hệ thống, đồng bộ hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý. Xuất phát từ luận và thực tiễn đã nêu trên, tác giả chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản Trường Đại học Y Hải Phòng” để nghiên cứu làm luận văn Thạc Giáo dục học. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản Trường Đại học Y Hải Phòng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục – đào tạo của Trường. 3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1. Khách thể nghiên cứu Đội ngũ cán bộ quản vấn đề quản nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản các nhà trường. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Một số giải pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản Trường Đại học Y Hải Phòng. 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Có thể nâng cao được chất lượng đội ngũ cán bộ quản Trường Đại học Y Hải Phòng nhằm đáp ứng các yêu cầu đổi mới, phát triển của nhà trường trong giai đoạn hiện nay, nếu xây dựng được một số giải pháp quản phù hợp, khoa học, thực tiễn và khả thi. 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1. Nghiên cứu cơ sở luận của quản chất lượng đội ngũ cán bộ quản các trường cao đẳng – đại học. 8 5.2. Nghiên cứu và đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản tại Trường Đại học Y Hải Phòng. 5.3. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản Trường Đại học Y Hải Phòng. 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1. Phương pháp nghiên cứu luận Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, hệ thống hoá… để nghiên cứu các tài liệu thuyết, sách báo, các công trình khoa học. 6.2. Phương pháp thực tiễn Sử dụng các phương pháp quan sát, điều tra, lấy ý kiến chuyên gia, tổng kết kinh nghiệm giáo dục, quản giáo dục… để nghiên cứu thực trạng. 6.3. Các phương pháp bổ trợ Sử dụng phương pháp thống kê toán học, phương pháp khảo nghiệm, phương pháp phân tích định tính, định lượng để đánh giá các giải pháp đề xuất. 7. CẤU TRÚC LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở luận của đề tài Chương 2: Thực trạng đội ngũ cán bộ quản và công tác quản đội ngũ cán bộ quản Trường Đại học Y Hải Phòng. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản Trường Đại học Y Hải Phòng. 9 Chương 1 CƠ SỞ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. LỊCH SỬ CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Bước sang thế kỷ 21, với sự hình thành và phát triển của nền kinh tế tri thức, của xã hội tri thức, sự nghiệp giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển lớn mạnh của đất nước. Việc đào tạo nguồn nhân lực giầu khả năng sáng tạo, nắm bắt được công nghệ mới, nhất là công nghệ cao đang là một vấn đề trọng tâm mà tất cả các nước trên thế giới đặc biệt quan tâm. Đất nước ta đang trên con đường phát triển, đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá với mục tiêu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình thay đổi cơ cấu nguồn nhân lực. Vì vậy, sự nghiệp giáo dục-đào tạo của đất nước ta phải cải cách đổi mới toàn diện, để vươn lên thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và bắt nhịp được với sự phát triển của khu vực và thế giới. Các Trường Đại họcCao đẳng có vai trò và nhiệm vụ rất quan trọng là đào tạo chất lượng đội ngũ lao động bậc cao cho đất nước; trong quá trình cải cách không chỉ đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, mà còn chú ý đến đổi mới quản giáo dục, quản nhà trường, trong đó có việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nói chung và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản nói riêng. Vấn đề đội ngũ CBQL và nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, đã được Đảng, nhà nước và nhiều nhà khoa học, cán bộ quản lý, giáo viên quan tâm nghiên cứu. 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ở trường đại học y hải phòng luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục , Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ở trường đại học y hải phòng luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn