Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh các trường THPT huyện kinh môn, tỉnh hải dương luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục

108 2,853 5
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 13:16

Bộ giáo dụcđào tạo Trờng đại học vinh Trần văn thuấn MộT Số BIệN PHáP QUảN NHằM NÂNG CAO CHấT Lợng giáo dục đạo đức cho học sinh các trờng thpt huyện kinh môn, tỉnh hải dơng Luận văn thạc sĩ: khoa học giáo dục Vinh 2011 MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài  !"#$%&%#'()*&+,- ./01''2.3 02'0"4$54+/1 6&'4748./98:#$; <7$4=5'1>5./8448 (%&&6&?-'0-@0" 5&A1B<./9C%4"/DE0 BFGFHF,./1I70JKL6MMMH<NIOP  ! "#$%&!"'()*+$*(,-!  $./0!%1!2345(6!0)78 9#$%&: ;<8=$. * %>:?+ @<QI70H4H<L 6MMMR1B%885C..STIU(9"% .3<#'E0L99T#'&985C'5& 'V89U0+/W2416A#*085CU'4 :0XW0+#'#IT' 478 A85C8'.@'.@S./; & ''.@9"%#/(SU"+1 YZ[L0&#/0V.@H(>.9F'4 \8F]250O:5  ;%&4(4A ?*>BCD,)*5%&234 )E*8F"G%>(H> ;I! ;  ; ! B?*><8 BIF]BT^G5#8/G'85C#_ 54250OPJKC%&7K#0"!KC77 K#%&<LPBM5B ;K.KGMB`1J.  .S].@\8F]'85CU8+ ('#-P]`#-P0+`1 >&9"/S./#'$#'.3:+ 70%/(_#@W24#'2.3' /1BaI.@$'L$'998 085CT+98:4#'bE0I94 .SS./1J0+I.@?'0' 44 ;80<.S+/@<C# L&*?.cU8/95. W24L.3+',/8&W24*9 #'.@(&0'041<.S+Ld eE,#'(7&W24'&8E8I5f /08#$US4 49*W24L<.SW,/ &gL+; &'<.S/4 49*+ (#+%Lc.S%LCT0d 8.@LT.SC %L$ %<1H88'0 #&F4I\,9'JhaH<86MMM,O P7 N (/ N  * O * N * P 5 N (5 N 0 N  N +!+/ O Q P * N +"* O  / P  * N  % O !' P * N / P " O %' R !S5 O +5 O % N  N !/ O * P (* T 0 N  0!0 N / N Q P %'* R *(* R 0* P  0 O %' O 8U-71 @7%&%%V  ;!W;50!X"/%1!) E*Y/!%%V#CZ[;>+**  4234!7!*\1;*[1"/@ .<8 iLL4e;85C''':85C& g48'5&; &'.@85CU( @j4*916*0L &989;#'D9C A08UL1'.@A#''W249<39 #'L.aA'4939T:&85CU k : <#&'@U&g1HE0 85CU(9"%'L997(#'W0 5_W24dI./W24_1.85C U(9"%D$#/C+#'&#CTI#/ 4,cU&&01 F&08.a l JFmJ0+ n o^%p q F<i.a?% . r  l . n  n  r 1J7$As*9 #''%bc#&(*9#'c8d1 F'8AUVa.8Wt ud8v2b (1>+2.@%L#&'.@W0+C*9% =( e(b.3w5Cc4D9 8#'$&8'.3(0#$t0& U.@'0'1 J./'07#&85CU2.38 ,98'71H; &'.@'%885C2 7...(85C'5&,'85C U1x,98-c587#'c57.++% ($': “Một số biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh các trường THPT huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương” 2. Mục đích nghiên cứu J+SS+Uc*#'y#,$85CU( *#2$W,4 &9897<cz,.3 U(8.@JFmJL#'(JFmJ0& o^%L+L99,.385C8.@1 3. Đối tượng nghiên cứu ^4 &9897<cz,.3U( 8.@JFmJ0&o^%sF<i.a-LL99 ,.385C( 4. Giả thuyết khoa học 6&7<c%885CU (S8.@JFmJ [ 0&o^%sF<i.aVL1L & 9897<c39cbD9!39#/AA9808 ]#'%885CU{L99, .385CU('.@1 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ]8^8_A4+'+VCA'+V$`)*5  ;>+%&U9U ]8a890C $5  ;>+ %&U9U".b5!cF%'8 ]8d8,2D4+(.?W60*D%  ;>+%&U9U".b5!cF%'8 6. Phạm vi nghiên cứu H+ l  l .3+ r  l +. r 8 &9897<cz ,.385CU(a q 8.a l JFmJ0&o^% sF<i.a .@.3+UOB8 47<c8#+&8 4 '%8H'8#+ 4%#'(8.@JFmJ0& ^%sF<i.a 7. Phương pháp nghiên cứu e8^89%'/;CAf |J"399T8#&H<'./8'&9 T8 8111L#$85C85CU(L( JFmJL+1 |JA:c*#$85C85CU7<c85C7<c 85CUv |x05aSc*#&+U$' e8a8B%'/;$` |m.a98978O78%784'.@ .5./@H'+/9&v1 |m.a989$O>w5C9.c:e1m } B8 47<c8#+&8 4%8H'#'(S 8.@0&1 |mT"&85COm.a989'0z" 8 &9897<c85C2&88..3:1 e8d8B%'g |J+ : < :]a]OHL'#&w5C9$:w cL&#'A '0d& < :1 |me#,Ome#,B\~•; &' T.H'S8.@#$8 4H'+$&F&.S939 8.385C'.@#&85C U(1 8. Cấu trúc luận văn '9S9*#'I945* #]k.aO Chương 11BaST*#$7<c485CU( JFmJ Chương 21J7<c85CU(S8.@ JFmJ0&o^%GF<i.a Chương 31\&9897<c85CU(S8.@ JFmJ0&o^%GF<i.a Z CHƯƠNG I CỞ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THPT 1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài €9.aH%-@"o"JwQ}}[•YJBRG'..S '85C/JF"2++7:A#$85C U%7889E ,ALL889EO PiIJJ.•yxJ`,Wd(#&85CU1 €9.aJ0'(>Q[•‚kYYJBR2zU #': 70If1BL.3U'@S: 5#*0 sL: /S'LU1 udQkƒ[kJBRz%9<0#(#'J.389 ;:L.@%5'&#$U'#&98&+ 8,/+.3.@'&7&U11 1.2. Các nghiên cứu ở trong nước BJIF]BT^2LOPBL''%LUA'.@#% 5C`1.@(C+4585CU8' .@.OPH'`Po*`Po+*'5?<`PB .@L UO&+T'4UTA %'.@`1 o-..S.@Z‚•‚xx2L $%A+U#$85CU$8<./2 .3% -L4c(85C(1 6&o(„85C6&#'J.@H(>.9F'42 LLL9,7(#'_#+U'0#/88< F'J0yHU^mF'„m^FmJ, i#'$8<81H:87&#'<989#$85C • U88<2(A89*8 599b#$45#'9.a989+U1J8<0y HU^+U#'A '0aSc85C(85C U1J8<F'Jb(#,$"U78A85C U%7<508 4%(,'8 4%(W2 4#'#t0&9.a989.50(:+aSL8 5C/77 ]5.…cUU./5f &8'#U(1 Jd8<m^FW,98-;.c(:<8 '##'4+UU,b8 &85CU78A98:8WdL.C+ 7(,#&&,.385C1 J8<mJ,i2+UaSc( 485C485C./&9D84'0#/ 85CUz.3C+85CU$&9#'c .S$&9&g1 BL8<0%#'85CU. '#$ 85C2$*9/85CU16T5C†F](H$W,‡% &85C‡A<989&LQFHFR‡$85C '95.‡2% 4%AL+7/ 85CU1 mF'„+U7&85C*U (#/85CU :&8#'. 5 8%A8+‚‚‚1 H; &0$'('8' 4W24UU#/&.308*T  US4 49*+584+-; 8aI.@#'2L$ '#871 J8%A+U#$85CU-H4H< U6MQYƒZR:4$'.%A2•O ƒ ‡B<%885C..STIU#'( #+&85C75‡5mJ,i'&1 H$'•2$45/#$85CUTI#'. .S8.@-:((*9Y‚ xx J%4"/W245*U.37 (; &.@$'(L0T2*939 .aA+U(%&7ox1‚•QYY YY}R5m^F'&z+U8$'#$ .@#/.8'C+#'498:1J9# .aA+U'02W,&$%A+U#$8 5CU98:81H8.c,'#,$85C0$ 54#'82.388<$*9#'c<+aS (1 J"/]Tm6H]2#$8 9E+U#$F]BT^#'#$85C:&0#/ 85CU&g'%Wd'U7(' .@1ˆ2#O'.@-f8('at0&a '.@S'.@.3 I#$9E, U$&998#'S'.@_ 4&9#_W05J"7546&&9./ dI./xFB#'+a8T'B1^8 2sXO‡J0W24.<?#/,9#'8,9 L{W,&4+39L98:5‰.@' $&98:5,<(.@‡Š}Y1Zƒ‹1J8<2 -9'7<+U++05#'3 S88<./#$c*#'9.a989::%A A1 J0+9<NI%9<'T.#f9C+U 9!39#/@1B0#fV4.@#f+U#$ Y #,$85CU(9"%.3+U#'A '0- L4c*TIW24_4<(#'. .L40+<#'$'85CU(9" %$&"/&01J8<#'0#(L9 .349e =A#'#&D9CCL+1 2. Một số khái niệm cơ bản 2.1. Khái niệm về quản ~<c'4<0-4.@- L398#'9%41F4.@'9 9b5A4.@4'04VeL A47<c$'1JdB8^8P\,U4W249 04'''+70%8/$0+9<L 4s:$V481>sL9<'U aS<W,#/#*48T7 4*939'a:<W,L1^4)4,A$:,0 A.45'A9<L.S`1.#*0dB1^8 A7<c'44,0 ,U4AU4*9: 'z$'93948z.3 C+*9:"U1ˆ#T4"U *9:9<L47<c.5'L.@s01 iT,99b5#'9U94 .@+L,$I_8#$7<c1J!0d89* 88<8'L7&8#$7<c1 Jd8<J0.@++U78A4 - 49*L+&"U4z8 @4w5C39c,%C#'9.a&4z ,4zOP~<c'&* XTW88 A'#''8L' z9.a989,#'g,` B0*P7<c`.35!,9" ..L I_,1BL,$7&8L.@z ‚
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh các trường THPT huyện kinh môn, tỉnh hải dương luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục , Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh các trường THPT huyện kinh môn, tỉnh hải dương luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn