Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường trung cấp kinh tế kỹ thuật nam định luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

104 1,469 4
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 09:37

MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài Giáo dục chuyên nghiệp là bậc học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành tri thức và đạo đức cho người học. Bởi vậy, các nội dung giáo dục của giai đoạn này được thiết kế chuyên biệt để hoàn thiện trình độ giáo dụcsở đã bắt đầu từ ở nhiều nước. Mục tiêu giáo dục được xác định nhằm tạo nền tảng cho quá trình học tập suốt đời và phát triển nguồn nhân lực. Trên cơ sở đó, các nước có thể mở rộng và phát triển các cơ hội giáo dục tiếp tục một cách có hệ thống. Các chương trình ở bậc học này thường có tính phân môn nhiều hơn và cần giáo viên từ nhiều chuyên môn khác nhau. Bậc học này cũng tạo cơ sở hoàn thiện các kỹ năng cơ bản, có ý nghĩa cho người học đến suốt đời. Hoàn thành bậc học này người học có thể theo học lên bâc cao hơn Cao đẳng, Đại học . Những thành tựu mà giáo dục đã đạt được là động lực to lớn, là cơ sở, điều kiện để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đảng ta khẳng định: “Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài giáo dục phải đi trước một bước làm tiền đề cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, đổi mới công tác quản giáo dục và đào tạo, đội ngũ cán bộ quản giáo dục đặt ra một yêu cầu cấp bách hàng đầu của việc tiếp tục triển khai, điều chỉnh và nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay”. Hội nghị lần thứ II Ban Chấp hành TW Đảng khoá XIII đã chỉ rõ: “Hiện nay, sự nghiệp giáo dục và đào tạo đang đứng trước mâu thuẫn lớn giữa yêu cầu cần phải phát triển nhanh quy mô giáo dục và đào tạo, vừa phải gấp rút nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong khi khả năng và điều 1 kiện đáp ứng yêu cầu còn nhiều hạn chế, đó là mâu thuẫn trong qua trình phát triển. Những thiếu sót chủ quan nhất là những yếu kém về quản đã làm cho mâu thuẫn đó càng thêm gay gắt”. Để phát triển giáo dục và đào tạo góp phần “Nâng cao dân trí - Đào tạo nhân lực - Bồi dưỡng nhân tài” chúng ta phải quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản giáo dục nói chung và đội ngũ cán bộ quản trường học nói riêng. Nghị quyết hội nghị TW III (Khoá XIII) bàn về công tác cán bộ đã khẳng định “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của Cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của Đất nước, của chế độ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã dạy “Có cán bộ tốt việc gì cũng xong, muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản giáo dục là lực lượng cốt cán trực tiếp đề ra và thực hiện các mục tiêu giáo dục. Xây dựng đội ngũ quản giáo dụcmột vấn đề cấp thiết. Nghị quyết hội nghị Trung Ương lần thứ II Khoá VIII đã chỉ rõ một trong những giải pháp chủ yếu đó là: “Đổi mới cơ chế quản lý, bồi dưỡng cán bộ, sắp xếp chấn chỉnh và nâng cao năng lực của bộ máy quản .” cùng với việc “Quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản giáo dục và đào tạo theo hướng tập trung làm tốt chức năng quản nhà nước”. Xây dựng đội ngũ nhà giáođội ngũ quản giáo dục theo hướng chuẩn hoá, nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ quản và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản một cách toàn diện là một trong những nội dung quan trọng của đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Những 2 năm gần đây, dưới ánh sáng của đường lối đổi mới, đặc biệt là sự vận dụng đúng đắn và sáng tạo những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Định, địa chỉ: số 81 Đường Giải Phóng kéo dài Thành Phố Nam Định đã đạt được những thành tựu quan trọng trong quá trình đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực, nguồn lao động có tay nghề cao cho xã hội, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố khác. Đặc biệt, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Định là đơn vị nhiều năm liên tục đạt danh hiệu”đơn vị tiên tiến xuất sắc”cấp thành phố được UBND Tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định trao tặng, với những thành tích nổi bật về chất lượng đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, đội ngũ giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, kết quả xây dựng trường đạt chuẩn đầu ra, công tác xã hội hoá giáo dục đạt hiệu quả cao . Tuy vậy, bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Định còn gặp không ít những khó khăn và thách thức: Trên địa bàn Thành Phố Nam Định hiện nay có gần 5 trường Trung cấp chuyên nghiệp, 4 trường Cao đẳng, 5 trường Đại học có đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp do đó công tác tuyển sinh đầu vào là vô cùng khó khăn. Đây cũng là một trong những mặt hạn chế trong công tác đào tạo, đặc biệt là công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của trường. Bên cạnh đó đội ngũ giáo viên còn thiếu sù đồng bộ về cơ cấu bộ môn, một số giáo viên chuyên môn còn yếu, đội ngũ cán bộ giáo viên hoạt động chưa thực sự có hiệu quả, thiếu sự kết hợp đồng bộ giữa các bộ phận, một số bộ phận cán bộ giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục chuyên nghiệp hiện nay. 3 Xuất phát từ cơ sở luận và thực tiễn đã nêu ở trên thì việc nghiên cứu xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuậtmột ý nghĩa quan trọng và vô cùng cần thiết. Bởi lẽ, muốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển, muốn chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng lên đáp ứng được yêu cầu đổi mới và xây dựng chuẩn đầu ra đối với giáo dục chuyên nghiệp hiện nay có nhiều yếu tố trong đó yếu tố quan trọng góp phần quyết định thành công của giáo dục và đào tạo là đội ngũ cán bộ giáo viên. Vì vậy tác giả chọn đề tài luận văn thạc có tên: “Một số giải pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Định”. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp quản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Định. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Công tác quản Trường Trung cấp Chuyên nghiệp 3.2. Đối tượng nghiên cứu Giải pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Định 4. Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất được những giải pháp quản khoa học, hợp vận dụng vào thực tiễn một cách phù hợp thì sẽ nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Định. 4 5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 5.1. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở luận của quản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trung cấp Chuyên nghiệp (TCCN); - Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản chất lượng đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Định; - Đề xuất giải pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Định. 5.2. Phạm vi nghiên cứu 5.2.1 Giới hạn về đối tượng nghiên cứu: Các giải pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, phù hợp với sự phát triển KT - XH tại tỉnh Nam Định nói chung, của trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Định nói riêng. 5.2.2 Giới hạn khách thể điều tra + 1000 học sinh trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Định. + 30 cán bộ quản giáo viên cơ hữu trình độ Đại họcThạc sĩ. + 20 giáo viên thỉnh giảng có trình độ Đại họcThạc sĩ. 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thuyết Phân tích, tổng hợp và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật và các tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu; 6.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra khảo sát: Dùng phiếu hỏi điều tra xã hội học để lấy số liệu, lấy ý kiến chuyên gia, phỏng vấn; - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn giáo dục - Phương pháp chuyên gia 6.3. Phương pháp thống kê toán học 5 7. Kết cấu của đề tài Ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận, danh mục Tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở luận của đề tài Chương 2. Thực trạng quản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật Nam Định Chương 3. Một số giải pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật Nam Định 6 Chương 1 CƠ SỞ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. lược lịch sử nghiên cứu vấn đề Các nghiên cứu về giáo dục từ trước tới nay đều đã chỉ ra rằng, có 5 điều kiện cơ bản để phát triển giáo dục: môi trường kinh tế của giáo dục; chính sách và công cụ thể chế hóa giáo dục; cơ sở vật chất kỹ thuật và tài chính giáo dục; đội ngũ giáo viên và người học; nghiên cứu luận và thông tin giáo dục. Trong đó, các nghiên cứu đều khẳng định giáo viênmột trong những điều kiện cơ bản nhất, quyết định sự phát triển của giáo dục. Vì vậy, nhiều nước đi vào cải cách, phát triển giáo dục thường bắt đầu bằng việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Rất nhiều thành tựu nghiên cứu giáo dục đã thừa nhận quản giáo dục là nhân tố then chốt bảo đảm sự thành công của phát triển giáo dục. Thông qua quản giáo dục, việc thực hiện mục tiêu đào tạo, các chủ trương chính sách giáo dục quốc gia, nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục… mới được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Trong bối cảnh thế giới ngày nay, với xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu đổi mới, phát triển giáo dục nhanh chóng để theo kịp và phục vụ đáp ứng yêu cầu mới của xã hội thì việc nghiên cứu khoa học quản giáo dục và áp dụng những thành tựu về khoa học quản giáo dục, đặc biệt là ứng dụng vào công tác quản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là yêu cầu khách quancấp thiết. Để giúp các nhà quản giáo dục thực hiện tốt yêu cầu này, thời gian qua những nhà khoa học đã dành nhiều sự quan tâm nghiên cứu khoa học quản giáo dục, một trong những kết quả cụ thể là nghiên cứu và thực hiện những giải pháp, biện pháp thích 7 hợp, khả thi để quản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội đặt ra. Chúng ta có thể thấy rằng một số nước trong khu vực ASEAN như: Singapore, Thái Lan,… các nước ở khu vực châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,… và các nước phát triển khác như: Anh, Pháp, Hoa Kỳ,… trong phát triển giáo dục đã luôn luôn quan tâm nghiên cứu về khoa học quản giáo dục, ứng dụng thành công việc quản nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo của nước mình, đáp ứng yêu cầu của xã hội, đã đóng góp vào sự thành công về sự phát triển giáo dục nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước nói chung. Ngày nay, thực hiện chính sách mở cửa, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xã hội hoá giáo dục và đào tạo, làm cho sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp chung của mỗi người dân, với quyết tâm cháy bỏng: chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, với chiến lược sáng tạo đi tắt - đón đầu. Thực chất quá trình phát triển giáo dục nói chung và quá trình phát triển đội ngũ giáo viên của ngành giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề nói riêng đó là cách nâng cao ý thức của toàn xã hội đối với giáo dục, huy động các lực lượng, các nguồn lực của xã hội để phát triển quy mô và chất lượng của giáo dục, đồng thời biến giáo dục thành quyền và nghĩa vụ của mọi người dân, thành phúc lợi của toàn dân, thành dịch vụ cho mỗi cá nhân có nhu cầu và điều kiện muốn học tập, phát triển. Đây cũng là cách để cho nền giáo dục nước nhà có chất lượng cao, có khả năng đào tạo những người thực tài, có tầm nhìn chiến lược, có ý thức vươn lên hàng đầu, có năng lực sáng tạo và cạnh tranh quốc tế, có khả năng biến trí thức thành sản phẩm, lợi ích kinh tế. Xuất phát từ những nhận thức trên, từ năm 1990 đến nay các chính sách của Nhà nước ta ngày càng quan tâm đến lĩnh vực giáo dục đào tạo và phát triển giáo viên. 8 Ngày 24/11/1993 Chính Phủ ban hành nghị định số 90/CP về đa dạng hoá các loại hình trường lớp và hình thức đào tạo. Quyết định 255/CT của Chính phủ: Chuyển một số trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề từ các bộ, tổng cục về trực thuộc các Tổng Công ty. Ngày 15 tháng 6 năm 2004, Ban chấp hành Trung ương đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản giáo dục. Ngày 11/12/1998 Chủ tịch nước đã công bố lệnh ban hành “Luật giáo dục”, luật có hiệu lực ngày 01/01/1999 - Ngày 27/06/2005 ban hành “Luật giáo dục” sửa đổi dựa trên cơ sở nội dung của Luật ban hành năm 1998 đã được sửa đổi ở nhiều điều khoản cho phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, khu vực và quốc tế. Tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 6 khoá IX (tháng 11/04) Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo nhấn mạnh: “Khâu quan trọng nhất là người thầy. Tất cả hoạt động của chúng ta sẽ triển khai sắp tới phải xoay quanh vấn đề xây dựng đội ngũ giáo viên, bởi thầy giáo giỏi, tâm huyết với sự nghiệp mới có trò giỏi, có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu hợp lý, có chất lượng về chuyên môn, đạo đức thì mới có thể đưa giáo dục phát triển”. Chỉ thị 40- CT/TƯ, ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng chỉ rõ: “Trước những yêu cầu mới… đội ngũ nhà giáo có những hạn chế, bất cập. Số lượng giáo viên còn thiếu nhiều… cơ cấu giáo viên đang mất cân đối giữa các môn học, bậc học .Chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ… chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển KT - XH” Tại chương IV về “Nhà giáo” điều 70 - Luật Giáo dục: 1- Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác. Về chính sách đối với Nhà giáo, điều 80: “Nhà nước có chính sách 9 bồi dưỡng nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuẩn hoá nhà giáo. Nhà giáo được cử đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Chính phủ”. Điều 81- Quy định về chế độ tiền lương; điều 82 quy định thêm về chính sách đối với nhà giáo. Luật đã thể hiện cao nhất về việc phát triển không ngừng về cả số lượng, chất lượng, kinh tế và chính sách cho mọi người làm công tác giáo dục và giảng dạy, điều đó đã thể hiện tính ưu việt của đường lối lãnh đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước dành cho đội ngũ giáo viên nói riêng và cán bộ quản Giáo dục - Đào tạo nói chung. Ở nước ta trong thời gian qua, vấn đề quản Giáo dục - Đào tạo nói chung, quản đội ngũ giáo viên nói riêng đã có nhiều tác giả đề cập và nghiên cứu dưới nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau. Đặc biệt là sau khi có Nghị quyết TW2 Khoá VIII, Bộ giáo dục - đào tạo và nhiều tác giả đã có những công trình nghiên cứu về công tác quản giáo dục như: - “Quản giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam” (Phạm Văn Kha -Hà Nội, 1999); - “Quản quá trình giáo dục đào tạo” (Nguyễn Đức Trí - Hà Nội, 1999); - “Tổ chức quản quá trình giáo dục đào tạo” (Nguyễn Minh Đưỡng - Hà Nội, 1996); - “Nghiên cứu việc bồi dưỡng cán bộ giảng dạy (CBGD) Đại họcgiáo viên dạy nghề” (Phạm Thành Nghị, 1993) - “Chương trình bồi dưỡng cán bộ và công chức nhà nước” (Học viện hành chính Quốc gia, 1996) - “Chương trình bồi dưỡng cho cán bộ quản Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề” (Trường cán bộ quản giáo dục Trung ương 2) 10 . chất lượng đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Định; - Đề xuất giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Trung cấp. lượng đội ngũ giáo viên tại trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật Nam Định Chương 3. Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường trung cấp kinh tế kỹ thuật nam định luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục , Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường trung cấp kinh tế kỹ thuật nam định luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn