Con người trong truyện ngắn và tiểu thuyết của mạc can luận văn thạc sĩ ngữ văn

104 2,589 18
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2013, 19:54

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH --------------------- TRẦN THỊ ANH ĐÀO CON NGƯỜI TRONG TRUYỆN NGẮN TIỂU THUYẾT CỦA MẠC CAN LUẬN VĂN THẠC NGỮ VĂN NGHỆ AN – 2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH --------------------- TRẦN THỊ ANH ĐÀO CON NGƯỜI TRONG TRUYỆN NGẮN TIỂU THUYẾT CỦA MẠC CAN Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60.22.34 LUẬN VĂN THẠC NGỮ VĂN Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hoa Bằng  NGHỆ AN - 2012 MỤC LỤC  MỞ ĐẦU    !"#$%& '()*&)!"# +,-$.$!"# /00$#12#34 Chương 1. Truyện ngắn tiểu thuyết của Mạc Can trong bối cảnh truyện ngắn tiểu thuyết Nam Bộ đương đại 1.1. Những nét chính về truyện ngắn tiểu thuyết Nam Bộ đương đại 56.. 7#893 1.2. Mạc Can sự nghiệp sáng tác :;4(%< #=*>?##=@..2(%< Chương 2. Nhân vật văn học quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn tiểu thuyết của Mạc Can 2.1. Nhân vật trong truyện ngắn tiểu thuyết của Mạc Can   A.  *&    B  3  4  C  #=*  >    ?#    D D E E F F F D F F  F F  #=@   GB  3    #=*  >    ?#  #=@  2  (% < 2.2. Quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn tiểu thuyết của Mạc Can A.*&H#*&*#3II 4 J#*&*#3I#=*>?# #=@2(%< Chương 3. Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn tiểu thuyết của Mạc Can 3.1. Nghệ thuật miêu tả ngoại hình hành động nhân vật G*#3&!#K%LB3 G*#3&!#K5B3 3.2. Nghệ thuật tạo dựng ngôn ngữnhân vật M#3#NOB3 G*#3%7NOB3 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO F ' E E 'P // // // DF D D DE PD PP ' MỞ DẦU 1. Lý do chọn đề tài (%<M&5O4!#9?#2G&Q5 IRL-%G4ST%.KUVKW#5?# #=@X5G4:*G&YFF+Z[KU4*#32 \QG],X^<(YFF_FF+Z[KU.$`&4 *Ka#>YFF+Z2#B&40]B:* G&Q!%M&54CNbM&5Na@#C&5c !0$&C&5K#39CG$!9LGNKS@V d(5Na@CeCfR8C^9#^@?##=@ TM*#I&L:3=&9   9%ga0 3C.9.#MIRhi<0?0C1NO@ 24(%<QUMjCNH##=*>?##=@2N 1$=NTB&5&%C9Lk#$-OG& Q5G5#..$`&=$K.&5.B3R@$I 9B=S&90h&&k2eR8C9N9%0M Oa@C4e&Sh#8l&-@4CMO $0!CX40#5RN&= m$]INH#@24C=$.B#0 *M!#5I2.K AL&?#(%<C1N=0NL !"#&5.g=2#5I7*$..2N + NH#!"#=CI@&#0$&5$gn N.!"#$!9L4Co9*Ml.4G& Q5-% <kl.4G&Q5R.W"Cp-G&C G#=cJ#p.CG#=cG3qCG#=cGC(%<0 l!2&LrM#NR..=@#II3 2INH#M*#C?##=@ C C6.9@1$?#s -4 :lOM!Ckl7Bt&542 4!1NH#=@V!"#$!$%& 'M&M#34*$:l&)&#0. L9H#.@lB3H#.L..240 #C#=*>?##=@2(%<0!!-U@$# O7#2OIlkl7uM729KBC 1N=vR@H#K2M#34=0$!&&5$gn *Rwb24l4:*G&I -%0#4G&Q50!(oR.@# NC1N6ah&B=M&5Rx*&B4 2. Lịch sử vấn đề G4(%<a#*!4MB#CONL =.9@!"#(%<b#C2=@#v&K. !.9.C%$C3$ $.O9l*#C $!9L@(%<..$`&2NCB=060Oy R@K&3#=*>?##=@2N<1NO 9!"#(%<M%VO3.. #=*>?##=@2(%<[O3.. I#=*>?##=@2(%<<1N3$ $M% / OyR@0M!H#@ah&0MO &Ug@? 7*N*!"# 2.1. Những nhận định, đánh giá về truyện ngắn tiểu thuyết của Mạc Can #=*>?##=@2(%<0#=@#&7 #=*C&yzIC0UB4B#>:L3=CR4 a#*!44L=M3$"0@:42N2 "MN#.MyM#3C$!9L49U$.! G3a;()*!+X^W.&%Vd:l?# #=@()*!+(%<S)*#H#K2$.$.. (7R*9@52#59! .*M3$"  `=aH#&M2@#!CR>M%0O^ #`=<#=*@7R=xbM.l?O#K&2 &5I0$CBM!p7R*=$1 a0&I CIuO!&*&CO#5CO#93 LK&@#{G#@%@5@&u9#^ &2R@$M&IiX2=vd()*!M &5?##=@N:ClOB3#7Ou #Lh&CLLLIC#0 &5#5 M-*&5.a@i G4X^W.03a;#=*>2(%<Vd#=* ,"#-.g6N3#M%TaM#MO=@#RLK #=*#/001 2.'M%&!&IMn=#1 R;$M%3&5&@K#3%&)iG3a; 4$(%<CK@VdA(%<&5@4S &@&57M%2I4r&@&5"4 TM5Mf=T9-CTg@TK&5]IRN? D $B9* B#MNCB#MB3GOLN@CNS? #5INCO7INo$CMB#B32&L:.L 6&5&7#=*GM%RN7#=* GO#.2N"I:&uMg.ICNM%R?!& #=*I;MhR.I9vR?0&x^!i 2Ga#9K!C4G#=! GS3a;()*!2(%<VdM&5?##=@. 1y#.$`&k?M%a#*94&UM%B=C B= @IiG4(!YG#=c|#B p-ZS0yR@4(%<3a15VdRN09"I OI@ICx0u&x0K&NCx0Mb &#l&> Mb<x0O&-R?hC b&-8I##`2&LLB&x#<0Mj3=&(% <dRNT iiG4(G03a;() *!Vd()*!C?##=@g#!2&5b91a#* 9MB#4l:*G&xlN#=*>S%  @@&0i :4}.l9@()*!34567')$8.9 :1!#8{~MhCvVd<B##=*()*!- 9K g#3T&5B3aN_IR?#=*}MR? #=*B##=*RN7!&5#=*siCd.K ."g#3hR?#^"iCd&oR@1C.K. "@$B&KCzM?Rg#3h.M!). &KMRCRNR@9&o0BH#K&R@9B#0 #=U<1MO&K7R*C&K#=C&KB&LC&K @MyC&K^lC >$o%#M#B$!h.RN ##!9&o49K#=*iCdp7#=?8M%." g#3S0U!0$$gR>5B&B3C M!&o E =xB&^B#R#C9`u9ICM>&R9I@5R %i<6!#8{~MhCX^W.09@l*#.$`& ;2<-:6)=hX^W.Cl.$`&=C(%<S "n 7V>"#$?@67/AB1>!CMB##=* IO&5B##=*g)*7#=* D)6 )EFG*7RLKH#=*C#=* `=a# Iu4(5R.%M%MkH#hH#hB#0! R>$l=COB36#5M%$89@2@l= G(%<SR;M;M&KU!#=oT. &5CT&5&-9KMSi !•h9(%<€M#$09@(%<VH9" 2>!=Q@Sn.59Il#?##=@,I- J! 62(%<Vd<=%!9URN?I  U 2NM%9=98#=*#@@?##=@ MB##=*cUx09^B#M6&eCLK IgRNa#*CM%9"6$K3&L .Rn@l9^B#9@0@ICM&e B 9KN9@)$L.MICLB##=*MO *.CO9L=!g=f=O&#&N.i 2.2. Những nhận định, đánh giá về Con người trong truyện ngắn tiểu thuyết của Mạc Can. 9@D!>2KCI&vC42 (%<lR@$2OIeR8CdX-#5I M9%C(%<& KRR0QU@CN OIeR8LK&o9*NSg&91COB# #=*II 4!@2Ni 2Ga#9K!C4G#=c J#p.S3a;?##=@()*!Vd.$`&() P *!2(%<0&5$.@&lM%C5#?*  IC.B3C$K.K&5IRL2kG&Q5 O3$!lGB36M%CLB=M.$`&@ #5INCR003=i3a;R.Vd.$`&() *!M&5* &l42G&Q5#=@$)IR 0M!B$3IX$fIB3a#*M%3" RN$KM%L9]kM&5I@RN#=!C7#=! *$ ?*H#4$#g#=cC!RNMll >L.4#=!*$@ iG4(:4A. 603a;Vd•zB4B#>2#.MUu0 R@$K#.#MB#R@$2I9B=S&90 h&&k2eR8C9NC9%iG$!9L:4}.S3 a;42(%<S@$37!g=.*&22 zB%#=24:*G&Vd7@$l R@$Ih.9?#*Mba0-#llI 6o=!#g#*B.I_O.B4 8?zv0M&%#^K=&%&jMb4-B 5S0TaaiG$!9LGNK603a;() *!Vd?##=@R?#=*-%&0.2&5.4 -8?C#y"B$3I<#=*2&5L& "U4g&29!#IG&Q5H#99@5aS 5C!!iG4(G03Vda() *!CNM%=RNxI3#Q‚NQMC&R@$C&# 2T!L.a@6B= RNR;&(u I0&5$g&*0#Mu9M7N-B& ^i J#$gL9=M!"##=*>?##=@2 (%<C1N=vCI#=*>?# F . vật văn học và quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn và tiểu thuyết của Mạc Can  2.1. Nhân vật trong truyện ngắn và tiểu thuyết của Mạc. 1. Truyện ngắn và tiểu thuyết của Mạc Can trong bối cảnh truyện ngắn và tiểu thuyết Nam Bộ đương đại 1.1. Những nét chính về truyện ngắn và tiểu thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Con người trong truyện ngắn và tiểu thuyết của mạc can luận văn thạc sĩ ngữ văn , Con người trong truyện ngắn và tiểu thuyết của mạc can luận văn thạc sĩ ngữ văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn