đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf

78 589 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2012, 16:57

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC THÁI NGUYÊN - 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 60.72.20 HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. TRỊNH XUÂN TRÁNG THÁI NGUYÊN - 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 3 Lời cảm ơn! Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu, Khoa Đào tạo sau đại học và các Bộ môn Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin gửi đến các Thầy, Cô trong Bộ môn Nội, trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên lời cảm ơn sâu sắc về sự tâm huyết trong mỗi bài giảng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn TS. Trịnh Xuân Tráng, người Thày với tấm lòng tận tụy, đã nhiệt tình hướng dẫn, động viên, trực tiếp giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn . Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi tiến hành nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Cục Y tế - Bộ Giao thông Vận tải, Bệnh viện Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc - nơi tôi đang công tác. Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, những người bạn thân thiết đã luôn giúp đỡ, động viên, khích lệ trong thời gian tôi học tập và hoàn thành luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn. Thái Nguyên, tháng 11 năm 2009 Tác giả Nguyễn Huy Hùng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 4 danh môc C¸c ch÷ viÕt t¾t BG : Bình giáp BN : Bệnh nhân CS :Cộng sự CG : Cường giáp ĐT : Điều trị ĐTT : Độ tập trung FT3 : Free Triiodothyronin FT4 : Free Tetraiodothyronin HC : Hội chứng KGTH : Kháng giáp tổng hợp LNHT : Loạn nhịp hoàn toàn. NG : Nhược giáp PTU : Propylthiouracil TB : Trung bình TC :Triệu chứng TG : Tuyến giáp T3 : Triiodothyronin T4 : Tetraiodothyronin TRAb : TSH Receptor Antibodi TSAb : Thyroid Stimulating Antibodi TSH : Thyroid Stimulating hormon. TSI : Thyroid Stimulating Immunoglobulin TTT : Thổi tâm thu ƯCMD : Ức chế miễn dịch V : Thể tích Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 5 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN . 3 1.1. Vài nét về bệnh Basedow . 3 1.2. Đặc điểm dịch tễ 3 1.3. Bệnh nguyên, bệnh sinh 4 1.4. Triệu chứng lâm sàng 9 1.5. Cận lâm sàng 9 1.8 Biến chứng của bệnh Basedow . 12 1.9. Chẩn đoán . 12 1.10. Điều trị 14 1.11. Tình hình nghiên cứu bệnh Basedow . 25 CHƢƠNG 2 : ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1. Đối tượng nghiên cứu 26 2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu . 26 2.3. Phương pháp nghiên cứu 26 2.4. Phương pháp thu thập số liệu 28 2.5. Vật liệu nghiên cứu 34 2.6. Xử lý số liệu 34 CHƢƠNG 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1. Đặc điểm bệnh nhân trước điều trị bằng 131I 35 3.2. Liều điều trị dược chất 131I cho một bệnh nhân . 41 3.3. Kết quả điều trị . 41 3.4. Một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị 45 CHƢƠNG 4 : BÀN LUẬN 46 4.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu trước điều trị 47 4.2. Biểu hiện một số triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng trước điều trị 48 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 6 4.3. Chỉ định và chống chỉ định điều trị bằng 131I 50 4.4. Cách tính liều và liều điều trị 50 4.5. Kết quả sau 4 tháng điều trị 52 4.6. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị . 56 KẾT LUẬN 59 1. Kết quả điều trị 59 2. Một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị 59 KIẾN NGHỊ . 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 7 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi . 35 Bảng 3.2. Phân bố bệnh nhân theo giới, địa dư 35 Bảng 3.3. Thời gian dùng thuốc KGTH trước khi điều trị bằng 131I 36 Bảng 3.4. Phân độ bướu giáp . 36 Bảng 3.5. Một số triệu chứng lâm sàng của BN Basedow trước điều trị bằng 131I 37 Bảng 3.6. Phân loại BMI của bệnh nhân Basedow khi vào viện 37 Bảng 3.7. Một số biểu hiện điện tâm đồ của BN Basedow trước điều trị bằng 131I 38 Bảng 3.8. Biểu hiện một số chỉ số hormon trước điều trị 38 Bảng 3.9. Biểu hiện một số chỉ số sinh hoá máu trước điều trị . 39 Bảng 3.10. Biểu hiện chỉ số công thức máu trước điều trị 39 Bảng 3.11. Biểu hiện mức độ nhiễm độc giáp trước điều trị . 40 Bảng 3.12. Thể tích tuyến giáp trước điều trị . 40 Bảng 3.13. Độ tập trung 131I tại tuyến giáp sau 24h khi vào viện 40 Bảng 3.14. Liều điều trị . 41 Bảng 3.15. Kết quả sau 4 tháng điều trị . 41 Bảng 3.16. Thay đổi một số triệu chứng lâm sàng . 42 Bảng 3.17. Sự thay đổi cân nặng trước và sau điều trị 42 Bảng 3.18. Một số biểu hiện điện tâm đồ của BN Basedow trước và sau điều trị bằng 131I 43 Bảng 3.19. Sự thayđổi thể tích tuyến giáp trước và sau 4 tháng điều trị . 43 Bảng 3.20. Sự thay đổi một số chỉ số sinh hoá trước và sau điều trị . 44 Bảng 3.21. Sự thay đổi nồng độ hormon trước và sau điều trị . 44 Bảng 3.22. Sự thay đổi một số chỉ số công thức máu trước và sau điều trị 45 Bảng 3.23. Liên quan giữa thể tích tuyến giáp trước điều trị với kết quả sau điều trị . 45 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 8 Bảng 3.24. Liên quan giữa liều điều trị 131I với kết quả sau điều trị 46 Bảng 3.25. Liên quan giữa tuổi và kết quả cường giáp sau điều trị 46 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 9 Đặt vấn Đề Basedow l bnh tuyn giỏp thng gp nc ta cng nh trờn th gii, chim 45,8% cỏc bnh ni tit, 2,6% cỏc bnh ni khoa iu tr ti bnh vin Bch Mai [21]. Bnh cú th gp mi la tui, c tr s sinh [24], song phn ln xut hin tui lao ng, t l mc bnh n ln hn nam [8]. Bnh cú biu hin lõm sng l tỡnh trng nhim c giỏp vi bu giỏp lan to, bnh lý mt v bnh lý da do xut hin khỏng th khỏng th th TSH (TSH receptor antibody - TRAb). Bnh do nhiu nguyờn nhõn nhng ngy nay nhiu tỏc gi ó tha nhn õy l bnh t min dch [14], [26]. Bnh Basedow cú th gõy nhng bin chng nng v tim mch, mt, cn nhim c giỏp cp .nhng nu c phỏt hin, chn oỏn v iu tr kp thi thỡ bnh cú th khi hon ton. Hin nay, cú ba phng phỏp iu tr bnh c bn l: iu tr ni khoa bng thuc khỏng giỏp tng hp, phu thut tuyn giỏp v iu tr bng Iod phúng x 131I. Mi phng phỏp iu tr u cú nhng u, nhc im khỏc nhau [15]. Trờn th gii nm 1946, 131I ln u tiờn c s dng iu tr bnh bu c c lan to (bnh Basedow), n nay ó cú hng triu bnh nhõn c iu tr bng 131I. min Nam (Vit Nam) 131I ó c dựng iu tr Basedow t nm 1964 (ti bnh vin Ch Ry), v ln u tiờn nm 1978 bnh vin Bch Mai [1]. Vic s dng 131I trong iu tr cỏc bnh cng giỏp ang cú xu hng tng nhanh trong nhng nm gn õy nc ta, do tớnh hiu qu, kinh t ca phng phỏp iu tr ny. Nhng cng cú nhng quan im cha c thng nht v cng cha cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu ỏnh giỏ v tỡm hiu v s Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 10 thay đổi các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng cũng như những biến chứng khi điều trị bằng phóng xạ 131I. Để góp phần đánh giá kết quả, từng bước nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh Basedow chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: "Đánh giá kết quả điều trị bệnh Basedow bằng 131I tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên” Với các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả điều trị Bệnh nhân Basedow bằng 131I. 2. Xác định một số yếu tố liên quan tới kết quả điều trị bệnh Basedow bằng 131I. [...]... ỏnh giỏ cỏc triu chng lõm sng, kt qu xột nghim, thuc iu tr, liu lng thuc iu tr c ghi vo mu bnh ỏn riờng Bnh nhõn ni trỳ c theo d i t khi vo vin n khi ra vin ỏnh giỏ triu chng lõm sng v xột nghim nng hormon ti hai thi im: khi vo vin v sau 4 thỏng iu tr 131 I Sau ú thu thp s liu nghiờn cu Cỏc bc tin hnh: 2.4.1 Bc 1: Khỏm lõm sng, cn lõm sng khi vo vin: - Hi bnh: Bnh nhõn c hi bnh tỡm hiu thi gian mc... khỏm li, xột nghim li nh k ti Khoa Y hc ht nhõn Bnh vin a khoa Trung ng Th i Nguyờn ỏnh giỏ hiu qu iu tr ca 131 I, chỳng t i tin hnh phõn tớch s thay i cỏc triu chng lõm sng, cn lõm sng trc iu tr v sau iu tr ti thi im 4 thỏng tỡm hiu cỏc yu t nh hng n kt qu iu tr chỳng t i so sỏnh mi liờn quan gia cỏc yu t trong cỏc nhúm cũn cng giỏp, bỡnh giỏp, nhc giỏp sau iu tr Chỳng t i trc tip trc tip khỏm tt c... (tỏc dng t t) ri c o thi ra ngoi ch yu qua thn v t i hp thu khong 73% ng thn, thi gian bỏn hu ca 13 1I l 8 ngy [17] - Tớnh cht vt lý v c ch tỏc dng ca tuyn giỏp Tuyn giỏp hp thu chn lc iod v s hp thu cng mnh khi tuyn giỏp cng cng 13 1I cú cựng s phn vi iod t nhiờn 13 1I phỏt ra hai loi tia l tia v tia Tia ca 131 I tỏc dng lờn t chc liờn bo tuyn giỏp lm gim mc ti mỏu cho tuyn, gim mc sinh sn t bo, do... tt [37] 1.7.3 iu tr ngoi khoa - Nguyờn tc: Ct b bỏn phn thu giỏp, ch li mt mu nh t chc cựng vi ng mch giỏp di, cú th ct b mt thu hoc ch búc ly nhõn - Ch nh: + Bu giỏp nhõn + Bu giỏp to gõy mt thm m hoc chốn ộp c quan lõn cn S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Th i Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 32 + iu tr ni khoa tht bi + Tai bin khi iu tr ni: gim bch cu + Ngi bnh khụng cú iu kin iu tr ni khoa - Chng... gii phúng hormon Lm gim khi lng mụ tuyn giỏp 1.7.1 iu tr bng Iod phúng x nc ta phng phỏp iu tr Basedow bng 131 I cú xu hng tng nhanh, v c cỏc c s y hc ht nhõn trong nc cú iu kin s dng Tuy nhiờn, ch nh x tr Basedow Vit Nam cú phn ớt rng r i hn cng nh ch trng dựng liu 131 I thp hn, phự hp vi sinh lý ngi Vit Nam [33], v gim thiu s bnh nhõn b suy giỏp sau iu tr [9] n nay quan im ny ó cn bn thay i, ... Phng phỏp: nghiờn cu ct ngang - Thit k nghiờn cu: so sỏnh trc sau iu tr 13 1I S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Th i Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 34 2.3.2 Phng phỏp chn mu Chn mu cú ch ớch 2.3.4 Ch tiờu nghiờn cu * Ch tiờu chung: - Tui - Ngh nghip - Gii - a d - Thi gian mc bnh ó c iu tr thuc khỏng giỏp tng hp * Ch tiờu lõm sng: - BMI - to ca bu giỏp - Tn s tim - Ra nhiu m h i - Du hiu li mt - Run tay... (nhúm Thiouracil c la chn nhiu hn nhúm Imidazol ) S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Th i Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 29 Bnh nhõn chun b iu tr Iod phúng x hoc phu thut Bnh nhõn khụng cú iu kin phu thut, iu tr Iod phúng x hoc iu tr phu thut, Iod phúng x tht bi Cỏc thuc khỏng giỏp trng u tiờn c s dng iu tr bnh Basedow l Methimazole v Propylthiouracil ca gc thionamide Hin nay, cỏc thuc khỏng giỏp trng... hai nhúm: Nhúm Thiouracil: Propylthiouracil, Methythiouracil, Benzylthyouracil Nhúm Imidazol: Methimazol, Neomercazol, Metizol, Carbimazol + Tỏc dng ca thuc KGTH: Tỏc dng ti tuyn: c ch quy np Iod vụ c t mỏu vo mụ tuyn giỏp c ch to Iod hu c t Iod vụ c c ch kt hp Iod hu c vi Tyrosin to thnh MIT, DIT c ch sinh tng hp cỏc phõn t Thyroglobulin hoc lm bin i cu trỳc Thyroglobulin Tỏc dng ngoi tuyn giỏp... nhng bin chng c bit trong h tim mch + Chng ch nh ca ngoi khoa n i chung: bnh nhim trựng cp tớnh, bnh mỏu - Bin chng: Suy chc nng tuyn giỏp chim t l khỏ cao (50-60%), nu ct b ton b tuyn giỏp [49] Cn nhim c giỏp kch phỏt Lit thn kinh qut ngc Ct phi tuyn cn giỏp Nhng bin chng ph thuc phn ln vo k nng v kinh nghim ca phu thut viờn [54], [60] 1.8 Tỡnh hỡnh nghiờn cu iu tr bnh Basedow bng 13 1I Trờn th gii iu... vit ca 131 I, nhng cha ỏnh giỏ ht c nhng u nhc im ca phng phỏp iu tr ny Vỡ th cn phi cú nhiu nghiờn cu hn na, tip tc theo r i, rỳt kinh nghim t thc tin, l iu rt cn thit iu ú giỳp chỳng ta ngy cng hiu rừ hn v vn ny, gúp phn vo s phỏt trin, i lờn ca ngnh Y t nc nh S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Th i Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 33 Chng 2 Đ i t-ợng và ph-ơng pháp nghiên cứu 2.1 i tng nghiờn cu . t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 13 1I t i bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh. HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC TH I NGUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf, đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf, đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf, Rối loạn trục điều hoà dưới đồi - tuyến yên - tuyến giáp, Triệu chứng cận lâm sàng, Vài nét chung về bệnh Basedow Dịch tễ Biến chứng của bệnh Basedow, Điều trị bằng Iod phóng xạ, Điều trị nội khoa, Chẩn đốn - Chẩn đốn xác định Tình hình nghiên cứu điều trị bệnh Basedow bằng, Bước 1: Khám lâm sàng, cận lâm sàng khi vào viện:, Bước 2: Điều trị:, Địa điểm, thời gian nghiên cứu Vật liệu nghiên cứu Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu Đặc điểm bệnh nhân trƣớc điều trị bằng, Liều điều trị dƣợc chất Kết quả điều trị Bảng 3.15. Kết quả sau 4 tháng điều trị, Thời gian điều trị thuốc KGTH trước khi điều trị bằng Một số biểu hiện về cận lâm sàng trước điều trị, Chỉ định và chống chỉ định điều trị bằng Cách tính liều và liều điều trị, Cận lâm sàng, Kết quả điều trị

Từ khóa liên quan