Tài liệu Kết cấu trục khuỷu, bạc lót bánh đà doc

5 787 12
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2013, 14:15

3. KÃÚT CÁÚU TRỦC KHUU, BẢC LỌT BẠNH Â. A. KÃÚT CÁÚU TRỦC KHUU 3.1. Nhiãûm vủ , âiãưu kiãûn lm viãûc v u cáưu âäúi våïi trủc khuu. - Tiãúp nháûn lỉûc khê thãø truưn tỉì piston xúng âãø tảo mä ment quay cho âäüng cå. Âiãưu kiãûn lm viãûc trủc khuu. + Trủc khuu chëu lỉûc quạn tênh v lỉûc khê thãø. + Chëu va âáûp chëu xồõn. + Mi mn låïn , (khọ bäi trån täc âäü cao). • u cáưu: +Trủc khuu cọ âäü cỉïng vỉỵng låïn cọ âäü bãưn cao v trng lỉåüng nh +Cọ tênh cán bàòng cao khäng xy ra cäüng hỉåíng trong phảm vi täúc âäü sỉí dủng. +Âäü chênh xạc cao trong gia cäng cå khê. +Kãút cáúu trủc khuu phi âm bo tênh cán bàòng täút (ténh v âäüng). 3.2. Âàûc âiãøm kãút cáúu cạc dảng trủc khuu. 1. Trủc khuu ngun Trủc khuu gäưm cọ cạc pháưn: Âáưu trủc khuu, khuu trủc (chäút, mạ,cäø trủc khuu) v âi trủc khuu. Hçnh 2.14: Kãút cáúu täøng thãø âáưu trủc khuu  Âáưu trủc khuu thỉåìng dng âãø làõp bạnh ràng dáùn âäüng båm nỉåïc,båm dáưu bäi trån, båm cao ạp, bạnh âai (puly) âãø dáùn âäüng quảt giọ v âai äúc khåíi âäüng âãø khi âäüng âäüng cå bàòng tay quay. Cạc bạnh ràng ch âäüng hồûc bạnh âai dáùn âäüng làõp trãn âáưu trủc khuu theo kiãøu làõp càn hồûc làõp trung gian v âãưu l làõp bạn nguût âai äúc hm chàût bạnh âai, phåït chàõn dáưu, äø chàõn dc trủc âãưu làõp trãn âáưu trủc khuu. Ngoi ra cạc bäü pháûn thỉåìng gàûp kãø trãn trong mäüt säú âäüng cå cn cọ làõp bäü gim dao âäüng xồõ n ca hãû trủc khuu åí âáưu trủc khuu bäü dao âäüng xồõn cọ tạc dủng thu nàng lỉång sinh ra do mä men kêch thêch trãn hãû khuu do âọ dáûp tàõc dao âäüng tàõt dao âäüng gáy ra båỵi mä men. Bäü dao âäüng xồõn thỉåìng làõp åí âáưu trủc khuu l nåi cọ biãn âäü dao âäüng xồõn låïn nháút. Khuu trủc  Cäø trủc : cạc cäø trủc thỉåìng cọ cng kêch thỉåïc âỉåìng kênh. (Âỉåìng kênh cäø trủc thỉåìng tênh theo sỉïc bãưn v âiãưu kiãûn hçnh thnh mng dáưu bäi trån, quy âënh thåìi gian sỉí dủng v thåìi gian sỉía chỉỵa âäüng cå).  Trong mäüt vi âäüng cå cäø trủc lm låïn dáưn theo chiãưu tỉì âáưu âãún âi trủc âãø âm bo sỉïc bãưn va ìkh nàng chiu lỉûc ca cäø trủc âỉåüc âäưng âãưu hån.  Khi âỉåìng kênh cäø trủc tàng lm tàng thãm âäü cỉïng vỉỵng trủc khuu màût khạc mä men quạn tênh âäüc cỉûc ca trủc khuu tàng lãn, âäü cỉïng chäúng xồõn ca trủc tàng lãn m khäúi lỉåüng chuøn âäüng quay hãû thäúng trủc khuu váùn khäng thay âäøi. 33 Tuy váûy khi tàng kêch thỉåïc cäø trủc kêch thỉåïc ca äø bi trủc s tàng theo âäưng thåìi trng lỉåüng trủc khuu låïn nãn nh hỉåíng âãún táưn säú dao âäüng xồõn ca hãû trủc cọ thãø xy ra cäüng hỉåíng trong phảm vi täúc âäü sỉí dủng. Hçnh 2.15: Kãút cáúu khuu trủc  Chäút khuu cọ thãø láúy âỉåìng kênh ca chäút khuu láúy bàòng âỉåìng kênh ca cäø trủc khuu, nháút l âäüng cå cao täúc do phủ ti v lỉûc quạn tênh låïn mún váûy âãø tàng kh nàng kh nàng lm viãûc bảc lọt v chäút khuu ngỉåìi ta thỉåìng tàng âỉåìng kênh chäút khuu. Nhỉ váûy kênh thỉåïc v khäúi lỉåüng âáưu to thanh truưn âáưu to s tàng theo táưn säú dao âäüng riãng s gim cọ thãø xy ra hiãûn tỉåüng cäüng hỉåíng trong phảm vi täúc âäü sỉí dủng cho phẹp. Vç váûy cáưn phi lỉûa chn chiãưu di sao cho cọ thãø tho mn âiãưu kiãûn hçnh thnh ma ìng dáưu bäi trån. v trủc khuu cọ âäü cụng vỉỵng låïn, do âọ âãø gim trng lỉåüng chäút khuu phi lm räùng, chäút khuu räùng cọ tạc dủng chỉïa dáưu bäi trån bảc lọt âáưu to thanh truưn gim khäúi lỉåüng quay thanh truưn, läù räùng trong chäút khuu cọ thãø lm âäưng tám hồûc lãûch tám våïi chäút khuu.  Mạ khuu l bäü pháûn näúi liãưn giỉỵa cäø trủc v chäút khuu, hçnh dảng mạ khuu ch úu phủ thüc vo dảng âäüng cå, trë säú ạp sút khê thãø v täúc âäü quay ca trủc khuu. Khi thiãút kãú mạ khuu âäüng cå cáưn gi m trng lỉåüng , mạ khuu cọ nhiãưu dảng nhỉng ch úu dảng mạ hçnh chỉỵ nháût v hçnh trn cọ kãút cáúu âån gin dãù chãú tảo, dảng mạ hçnh ä van cọ kãút cáúu phỉïc tảp loải mạ khuu hçnh chỉỵ nháût phán bäú låüi dủng váût liãûu khäng håüp do tàng khäúi lỉåüng khäng cán bàòng mạ khuu, mạ khuu dảng trn sỉïc bãưn cao cọ kh nàng gim chiãưu dy mạ do âọ cọ thãø tàng chiãưu di cäø trủc v chäút khuu v gim mi mn cäø trủc v chäút khuu màût khạc mạ trn dãù gia cäng.  Âäúi trng làõp trãn khuu cọ hai tạc dủng: + Cán bàòng mä men lỉûc quạ n tênh khäng cán bàòng âäüng cå ch úu l lỉûc quạn tênh ly tám nhỉng âäi khi dng âãø cán bàòng lỉûc quạn tênh chuøn âäüng tënh tiãún nhỉ âäüng cå chỉỵ V +Gim phủ ti cho cäø trủc nháút l giỉỵa âäüng cå bäún k cọ 4,6,8 xy lanh vç åí âäüng cå ny cọ lỉûc quạn tênh v mä men quạn tênh tỉû cán bàòng nhỉng ỉïng sút giỉỵa cäø trủc chëu ỉïng sút ún låïn, khi dng âäúi trng mä men quạn tênh nọi trãn âỉåüc cán bàòng nãn cäø trủc giỉỵa khäng chëu ỉïng sút ún do lỉûc quạn tênh mä men gáy ra. Màût khạc trủc khuu khäng phi l chi tiãút cỉïng vỉỵng tuût âäúi v thán mạy trong thỉûc tãú bë biãún dảng nãn trong âäüng cå dng âäúi trng âãø cán bàòng. 34 Hçnh 2.17: Kãút cáúu cạc dảng mạ khuu  Âi trủc khuu thỉåìng làõp våïi cạc chi tiãút mạy ca âäüng cå truưn dáùn cäng sút ra ngoi mạy cäng tạc. - Trủc thu cäng sút âäüng cå thỉåìng âäưng tám våïi trủc khuu dng màût bêch trủc khuu âãø làõp bạnh â. Ngoi kãút cáúu dng âãø làõp bạnh â trãn âi trủc khuu cn cọ làõp cạc bäü pháûn âàûc biãût: +Bạnh ràng dáùn âäüng cå cáúu phủ: Trong mäüt vi loải âäüng cå do âàûc âiãøm kãút cáúu phi bäú trê dáùn âäüng cå cáúu phủ phi làõp bạnh ràng âi trủc khuu nãn phêa âi trủc khuu phi cọ màût bêch âãø làõp bạnh ràng. +Va ình chàõn dáưu trãn âi trủc khuu cọ tạc dủng ngàn khäng cho dáưu nhåìn chy ra khi cạc te. Cạc dảng trủc khuu phủ thüc vo säú xi lanh, cạch bäú trê xi lanh säú k âäüng cå v thỉï tỉû lm viãûc ca cạc xi lanh kãút cáúu trủc khuu phi Âm bo âäüng cå lm viãûc âäưng âãưu biãn âäü dao âäüng v mä men xồõn tỉång âäúi nh. - Âäüng cå lm viãûc cán bàòng êt rung âäüng. -ỈÏng sút sinh ra do dao âäüng xồõn nh. -Cäng nghãû chãú tảo giạ thnh r. Kêch thỉïc ca trủc khuu phủ thüc ch úu vo khong cạch giỉỵa hai âỉåìng tám xi lanh, chiãưu dy ca lọt xi lanh v v phỉång phạp lm mạt. Âäúi våï i âäüng cå hai k kêch thỉåïc trủc khuu cn phủ thüc vo hãû thäúng quẹt thi. 35 1 2 Hçnh 2.18. Kãút cáúu täøng thãø trủc khuu ngun. 1-Âai äúc khåíi âäüng; 2-Bạnh ràng; 3- Âäúi trng; 4-Âỉåìng dáưu; 5,8- Cäø trủc khuu; 6-Mạ khuu; 7-Chäút khuu; 9-Bảc lọt. 2.Kãút cáúu trủc khuu ghẹp Trủc khuu ghẹp thỉåìng chãú tảo riãng thnh tỉìng bäü pháûn. Cäø trủc, mạ khuu, chäút khuu, ghẹp lải våïi nhau hồûc lm cäø trủc riãng räưi ghẹp våïi khuu.Thỉåìng dng trong âäüng cå cåỵ låïn, trủc khuu âỉåüc chãú tảo thnh tỉìng âoản räưi ghẹp lải våïi nhau bàòng màût bêch trủc khuu låïn thỉåìng ghẹp trong âäüng cå cåỵ låïn âäüng cå tu thu âäüng cå ténh âải nhỉng cng dng trong âäüng cå cåỵ nh, nhỉ xe mä tä, âäüng cå xàng cåỵ nh, âäüng cå cao täúc cọ cäng sút låïn âãø âãø gim hiãûn tỉåüng dao âäüng ca trủc cáưn rục ngàõn chiãưu di trủc khuu . 36 Hçnh 2.19: Kãút cáúu trủc khuu ghẹp 1 2 3 4 5 6 7 1- Cäø trủc khuu; 2- Mạ khuu; 3,6- Âỉåìng dáưu bäi trån chênh; 4- Cäø trủc khuu; 5- Âai äúc ghẹp mạ khuu v chäút khuu;7-ÄØ bi. 3. Kãút cáúu trủc khuu thiãúu cäø Âàûc âiãøm kãút cáúu trủc khuu loải ny kêch thỉïåc nh gn nãn cọ thãø rụt ngàõn chiãưu di ca thán mạy v gim khäúi lỉåüng âäüng cå. Trủc khuu thiãúu cäø cọ âäü cỉïng vỉỵng kẹm vç váûy khi thiãút kãút cáưn kêch thỉåïc cäø trủc, chäút khuu âäưng thåìi tàng chiãưu dy v chiãưu räüng mạ khuu âãø tàng âäü cỉïng vỉỵng cho trủ c khuu.Thỉåìng dng trong âäüng cå xàng ätä mạy kẹo v âäüng cå âiezen cäng sút nh do phủ ûû ti tạc dủng lãn cäø trủc nh. Hçnh 2.20.Kãút cáúu trủc khuu thiãúu cäø. 123 54 1-Läù dáưu bäi trån; 2-Chäút khuu; 3-Mạ thiãúu cäø; 4-Mạ khuu; 5-Âi trủc khuu. 4. Kãút cáúu trủc khuu chỉỵ V Loải trủc khuu ny thỉåìng dng trong âäüng cå cọ hai hng xi lanh gọc lãûch hai khuu kãút tiãúp 90 0 Trủc khuu chỉỵ V thỉåìng dng trong âäüng cå cọ cäng sút cåỵ trung bçnh v låïn, kãút cáúu phỉïc tảp khọ chãú tảo, giạ thnh cao. 37 12 3 4 5 67 8 9 Hỗnh 2.21: Kóỳt cỏỳu truỷc khuyớu chổợ ọỹng cồ chổợ V: 1-Baùnh rng khồới õọỹng;2- ổồỡng dỏửu bọi trồn;3- Chọỳt khuyớu; 4-Vờt dỏửu; 5-Maù khuyớu; 6- Lọự dỏửu bọi trồn truỷc cam; 7-Cọứ truỷc khuyớu; 8-Vờt bừt puly; 9- Vờt bừt quaỷt. B.Kóỳt cỏỳu baùnh õaỡ 3.2.3. Baùnh õaỡ: a) Nhióỷm vuỷ: - Tờch trổợ nng lổồỹng dổ trong haỡnh trỗnh sinh cọng õóứ buỡ õừp nng lổồỹng thióỳu huỷt trong caùc quaù trỗnh tióu hao cọng khióỳn cho truỷc khuyớu quay õóửu hồn - Baùnh õaỡ coỡn laỡ nồi ghi caùc kyù hióỷu caùc CT, CD, goùc phun sồùm , õaùnh lổợa sồùm - Trong 1 sọỳ loaỷi ngổồỡi ta duỡng nam chỏm vộnh cổớu taỷo ra nguọửn õióỷn thóỳ thỏỳp cuớa hóỷ thọỳng õaùnh lổợa baùnh õaỡ tổỡ (Vọlng Manhótic) b) Kóỳt cỏỳu: - Baùnh õaỡ õổồỹc sổớ duỷng trong õọỹng cồ õọỳt trong coù 3 daỷng: baùnh õaỡ daỷng õộa (phuỡ hồỹp vồùi õọỹng cồ nhióửu xylanh vaỡ tọỳc õọỹ cao), baùnh õaỡ daỷng chỏỷu, baùnh õaỡ daỷng vaỡnh.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Kết cấu trục khuỷu, bạc lót bánh đà doc, Tài liệu Kết cấu trục khuỷu, bạc lót bánh đà doc, Tài liệu Kết cấu trục khuỷu, bạc lót bánh đà doc