Tài liệu Kết cấu nhóm thanh truyền pdf

7 573 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2013, 14:15

2. Kãút cáúu nhọm thanh truưn A.Kãút cáúu thanh truưn 2.1.Nhiãûm vủ v âiãưu kiãûn lm viãûc thanh truưn. Nhiãûm vủ: - Thanh truưn dng âãø näúi piston v trủc khuu. - Biãún chuøn âäüng tënh tiãún ca Pêton thnh chuøn âäng quay ca trủc khuu. Âiãưu kiãûn lm viãûc: +Chëu tạc âäüng ca lỉûc khê thãø +Chëu tạc âäüng ca lỉûc quạn tênh nhọm piston +Chëu tạc âäüng ca lỉûc quạn tênh thanh truưn Váût liãûu chãú tảo thanh truưn: Váût liãûu chãú tảo thanh truưn phi cọ âäü bãưn cå hc âäü cỉïng vỉỵng cao, thäng thỉåìng l thẹp cạc bon hồûc thẹp håüp kim Hçnh 2.8: Cạc dảng thanh truưn sỉí dủng trong âäüng cå âäút trong 27 2.2. Kãút cáúu thanh truưn Kãút cáúu thanh truưn âỉåüc chia lm 3 pháưn - Âáưu nh thanh truưn: Âáưu làõp ghẹp chäút pistäng. - Âáưu to thanh truưn: Làõp ghẹp giỉỵa thanh truưn våïi chäút khuyu. - Thán thanh truưn: L pháưn thanh truưn näúi giỉỵa âáưu nh v âáưu to. • Âáưu nh thanh truưn: Hçnh 2.9:Kãút cáúu cạc dảng âáưu nh thanh truưn NX: Kãút cáúu âáưu nh thanh truưn phủ thüc vo kêch thỉåïc chäút pittäng v phỉång phạp làõp ghẹp chäút pittäng våïi âáưu nh thanh truưn . - Khi chäút pittäng làõp tỉû do: - Âáưu nh thanh truưn cọ dảng hçnh trủ räùng. - Thanh truưn ca âäüng cå cåỵ låïn thỉåìng dng âáưu nh dảng cung trn âäưng tám,âäi khi dng kiãøu ävan âãø tang âäü cỉïng ca âáưu nh. - Trong nhỉỵng âäüng cå mạy bay, âäüng cå xàng dng trãn ä tä, âáưu nh thanh truưn cọ dảng hçnh trủ mng. Khi làõp chäút pittäng tỉû do do cọ sỉû chuøn âäüng tng âäúi giỉỵa chäút pittäng v âáưu nh nãn phi chụ bäi trån màût ma sạt. @Dáưu bäi trån âỉåüc âỉa lãn màût chäút pittäng v bảc lọt âáưu nh bàòng âỉåìng dáùn âáưu khoan dc theo thán thanh truưn. @Trong âäüng cå ä tä mạy kẹo v âäüng cå nh, bảc lọt âáưu nh âỉåüc bäi trån theo kiãøu hỉï ng âáưu vung tẹ. Trong âäüng cå hai k âáưu nh thanh truưn ln ln chëu nẹn, do âọ âáưu bäi trån âỉa lãn bãư màût chäút pittäng phi cọ ạp sút cao v âãø giỉỵ dáưu bäi trån,trãn bảc lọt âáưu nh thanh truưn thỉåìng cọ cạc rnh chẹo âãø chỉïa âáưu nhåìn. ÅÍ mäüt säú âäüng cå hai k täúc âäü cao do ạp sút trãn màût chäút låïn v khọ bäi trån nãn ngỉåìi ta thỉåìng khäng dng bảc lọt m dng ä bi âa. 28 Trong nhỉỵng âäüng cå lm mạt âènh pittäng bàòng cạch phun dáưu nhåìn nhåìn vo màût dỉåïi ca âènh pittäng, trãn âáưu nh thanh truưn phi bäú trê läù phun dáưu. Dáưu sau khi bäi trån bãư màût bảc lọt v chäút pittäng s phun qua läù phun vo màût dỉåïi âènh pittäng âãø lm mạt âènh. • Thán thanh truưn Kãút cáúu ca thán thanh truưn phủ thüc vo tiãút diãûn ngang thán thanh truưn + Loải thán thanh truưn cọ tiãút diãûn trn: thỉåìng dng trong âäüng cå ténh tải v tu thu täúc âäü tháúp. @Ỉu âiãøm ca cạc loải ny l dãù chãú tảo theo phỉång phạp rn tỉû do v dãù gia cäng. @Khuút âiãøm ca loả i thán thanh truưn ny l sỉí dung váût liãûu khäng håüp l. +Thán thanh truưn cọ tiãút diãûn chỉỵ I: âỉåüc dng ráút nhiãưu trong âäüng cå ä tä mạy kẹo v cạc loải âäüng cå cao täúc. Loải thán cọ tiãút diãûn ny sỉí dủng váût liãûu ráút håüp l( trủc y_y nàòm trong màût phàóng làõc. @Loải thán thanh truưn cọ tiãút diãûn chỉỵ I thỉåìng chãú tảo theo phỉång phạp rn khn ,thêch håüp våïi phỉång ạn sn xút låïn. ÅÍ mäüt vi âäüng cå nhiãưu hng xylanh, âäi khi dng loải thanh truưn cọ tiãút diãûn chỉỵ H âãø tàng bạn kênh chuøn tiãúp tỉì thán âãún âáưu to thanh truưn nhàòm tàng âäü cỉïng vỉỵng ca thán thanh truưn. + Loa ûi thán thanh truưn cọ tiãút diãûn hçnh chỉỵ nháût v hçnh ävan thỉåìng dng trong âäüng cå mä tä ,xưng mạy, âäüng cå cåỵ nh. Loải thán ny kãút cáúu âån gin dãù chãú tảo. Âäi khi âãø tàng âäü cỉïng vỉỵng v dãù khoan âỉåìng dáưu bäi trån, thán thanh truưn cọ gán gia cäú trãn sút chiãưu di ca thán. Âỉåìng kênh läù dáùn dáưu thỉåìng bàòng 4÷8 mm. Âỉåìng kênh läù dáùn dáưu phi bo âm cung cáúp âáưy â lỉåüng dáưu bäi trån v nhanh chọng âỉa dáưu lãn bäi trån khi khåíi âäüng. Vç váûy läù dáùn dáưu khäng nãn quạ låïn hồûc quạ bẹ. Do cäng nghãû khoan läù dáưu khọ khàn nháút l âäúi våïi cạc loải thanh truưn di , nãn cọ khi ngỉåìi ta gàõ n äúng dáùn dáưu bäi trån åí phêa ngoi thán thãø âãø âỉa dáưu tỉ âáưu to lãn âáưu nh. Chiãưu räüng h ca thán thanh truưn tàng dáưn tỉì âáưu nh lãn âáưu to âãø ph håüp våïi quy lût phán bäú ca lỉûc quạn tênh tạc dủng lãn thán thanh truưn trong màût phàóng làõc. Lỉûc quạn tênh phán bäú theo quy lût hçnh tam giạc. 29 ỏửu to thanh truyóửn Hỗnh 2.10: Kóỳt cỏỳu õỏửu to thanh truyóửn: 1-Nừp õỏửu to; 2-Bu lọng õỏửu to thanh truyóửn; 3-Thỏn thanh truyóửn; 4-Baỷc loùt Kờch thổồùc õỏửu to thanh truyóửn phuỷ thuọỹc vaỡo õổồỡng kờnh vaỡ chióửu daỡi chọỳt khuyớu. yóu cỏửu : - Coù õọỹ cổùng vổợng lồùn õóứ baỷc loùt khọng bở bióỳn daỷng. - Kờch thổồùc nhoớ goỹn + lổỷc quaùn tờnh chuyóứn õọỹng quay nhoớ; +giaớm kờch thổồùc họỹp truỷc khuyớu, - Chọự chuyóứn tióỳp giổợa thỏn vaỡ õỏửu to phaới coù goùc lổồỹn lồùn õóứ giaớm ổùng suỏỳt tỏỷp trung. - Dóự lừp gheùp cuỷm pittọng thanh truyóửn vồùi truỷc khuyớu. 2.3. Kóỳt cỏỳu mọỹt sọỳ daỷng thanh khaùc Kóỳt cỏỳu thanh truyóửn lừp kóỳ tióỳp: Loaỷi naỡy hai thanh truyóửn cuớa hai haỡng xi lanh giọỳng hóỷt nhau lừp kóỳt tióỳp trón cuỡng mọỹt chọỳt khuyớu. - ặu õióứm: Kóỳt cỏỳu õồn giaớn dóự chóỳ taỷo, hai thanh truyóử n laỡm hoaỡn toaỡn giọỳng hóỷt nhau nón chóỳ taỷo reớ tióửn. - Nhổồỹc õióứm: Chọỳt khuyớu phaới laỡm daỡi aớnh hổồớng chióửu daỡi truỷc khuyớu vaỡ thỏn maùy laỡm tng troỹng lổồỹng õọỹng cồ vaỡ giaớm sổùc bóửn truỷc khuyớu. 30  Loải thanh truưn trung tám : -Loải thanh truưn trung tám loải thanh truưn cọ hai thanh truưn cng làõp chung trãn mäüt chäút khuu c hai thanh truưn cng làõp trãn mäüt màût phàóng nãn mäüt thanh truưn cọ dảng hçnh nảng cn thanh truưn kia làõp âäưng tám v bë kẻp giỉỵa nảng thanh truưn nảng. -Ỉu âiãøm: Âäüng hc âäüng lỉûc hc hai thanh truưn trãn giäúng nhau hai hng xi lanh giäúng nhau nhỉng chäút khuu ngàõn hån chäút khuu thanh truưn làõp kãú tiãúp. -Nhỉåüc âiãøm: Loải thanh truưn ny cọ khuút âiãøm chãú tảo phục tảp, hån nỉỵa dng bảc lọt cọ kãút cáúu âàûc biãût màût trong v màût ngoi âãưu l màût lm viãûc do âọ khọ chãú tảo bảc lọt. 31 1 2 3 Hçnh 2.11: Kãút cáúu thanh truưn trung tám 1-Thanh truưn nảng; 2-Thanh truưn trung tám; 3-Âáưu to thanh truưn nảng. Loải thanh truưn chênh v thanh truưn phủ. Loải ny cọ mäüt thanh thanh truưn phủ làõp trãn thanh truưn chênh. -Ỉu âiãøm: Loải thanh truưn ny ngy nay âỉåüc dng khạ nhiãưu vç nọ ỉu âiãøm Kãút cáúu nhẻ gn gim âỉåüc kêch thỉåïc v trng lỉåüng thanh truưn v âäưng thåìi âm bo â cỉïng vỉỵng ca âáưu to thanh truưn. -Nhỉåüc âiãøm: Âäüng hc pittäng thanh truưn trãn hai hng xi lanh khäng giäúng nhau. Khi lm viãûc thanh truưn chênh cn chëu thãm mä men ún phủ. 32 1 2 3 4 Hçnh 2.12:Kãút cáúu thanh truưn chênh v thanh truưn phủ âäüng cå chỉỵ V 1- Âáưu nh thanh truưn chênh; 2-Thanh truưn chênh; 3- Âáưu to thanh truưn; 4-Thanh truưn phủ.  Loải thanh truưn hçnh sao: Trong âäüng cå hçnh sao thanh truưn ca cạc xi lanh cng nàòm chung trãn mäüt chäút khuu nãn khäng dng kiãøu thanh truưn làõp kãú tiãúp hồûc thanh truưn trung tám âỉåüc.Chäút khuu di nãn âäü cỉïng vỉỵng kẹm kh nàng chëu lỉûc trủc khuu .Trong âäüng cå hçnh sao dng cå cáúu thanh truưn chênh làõp nhiãưu thanh truưn phủ thanh truưn chênh cọ kêch thỉåïc låïn cọ âäü cỉïng vỉỵng cao nãn âáưu to thanh truưn chênh cọ nhiãưu chäút làõp nhiãưu thanh truưn phủ. 12 Hçnh 2.13:Thanh truưn chênh v thanh truưn phủ ca âäüng cå hçnh sao 1-Thanh tru ưn phủ âäüng cå hçnh sao, 2- Thanh truưn chênh âäüng cå hçnhsao 33 . 2.11: Kãút cáúu thanh truưn trung tám 1 -Thanh truưn nảng; 2 -Thanh truưn trung tám; 3-Âáưu to thanh truưn nảng. Loải thanh truưn chênh v thanh truưn phủ 30  Loải thanh truưn trung tám : -Loải thanh truưn trung tám loải thanh truưn cọ hai thanh truưn cng làõp chung trãn mäüt chäút khuu c hai thanh truưn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Kết cấu nhóm thanh truyền pdf, Tài liệu Kết cấu nhóm thanh truyền pdf, Tài liệu Kết cấu nhóm thanh truyền pdf