Mẫu báo cáo đề tài tiểu luận công cụ web

21 3,715 18
  • Loading ...
1/21 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2013, 09:26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN CÔNG CỤ WED Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ MSSV TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN CÔNG CỤ WED GIẢNG VIÊN: Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan: Tiểu luận “Tên đề tài tiểu luận” là đề tài nghiên cứu khoa học riêng của tôi. Không có sự hợp tác với ai khác, không sao chép của tác giả nào trước đó. Các tài liệu, tư liệu, thông tin, hình ảnh, âm thanh, … trong tiểu luận được thu thập từ thực tế. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong tiểu luận này chưa nộp cho bất kỳ trường nào để được cấp phát chứng chỉ hay văn bằng và chưa công bố tại bất kỳ công trình nào khác. TP. HCM, ngày tháng năm Tác giả tiểu luận (Ký tên) Họ và tên LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH, .1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .2 MỞ ĐẦU .3 CHƯƠNG 1 TIÊU ĐỀ CHƯƠNG 1 5 CHƯƠNG 2 TIÊU ĐỀ CHƯƠNG 2 6 CHƯƠNG 3 TIÊU ĐỀ CHƯƠNG 3 7 KẾT LUẬN 8 PHỤ LỤC .9 TÀI LIỆU THAM KHẢO .10 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH, Trang Bảng 1: Tên bảng 1 .15 Bảng 2: Tên bảng 2 .26 Bảng 3: Tên bảng 3 .32 1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GS.TS Giáo sư tiến sĩ NXB GD, HN Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh SV Sinh viên 2 MỞ ĐẦU 0.1- Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu: 0.1.1- Lý do chọn đề tài: Nêu lý do chọn đề tài nghiên cứu của mình. 0.1.2- Mục đích nghiên cứu: Nêu Mục đích nghiên cứu 0.2- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 0.2.1- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu . 0.2.2- Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu 0.3- Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu: 0.3.1- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu được sử dụng như: 0.3.1.1- Phương pháp thu thập dữ liệu cần: Những tài liệu từ sách, báo, tạp chí, Internet cùng các công trình nghiên cứu của các học giả chuyên ngành ngôn ngữ được sử dụng tham khảo. 0.3.1.2- Phương pháp thu thập dữ liệu tham khảo: Những bảng biểu, khuôn mẫu, hình ảnh, đoạn video clip . được tác giả trực tiếp thu thập và xử lý phục vụ nghiên cứu. 0.3.2- Nguồn tài liệu: 0.4- Phần mềm và công cụ sử dụng thiết kế website - - 0.5- Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm: 3 0.6- Bố cục của tiểu luận: Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo… nội dung của tiểu luận này gồm: − Chương 1: − Chương 2: − Chương 3: − … 4 CHƯƠNG 1 TIÊU ĐỀ CHƯƠNG 1 1.1- Đề mục 1 Nội dung… 1.2- Đề mục 2 Nội dung… 1.3- Đề mục 3 Nội dung… 1.4- Đề mục 4 Nội dung… 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo đề tài tiểu luận công cụ web , Mẫu báo cáo đề tài tiểu luận công cụ web

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn