Tài liệu Xã hội và tự nhiên docx

19 223 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2013, 07:15

Chương 9 HỘI TỰ NHIÊN “L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature mais c’est un roseau pensant” (Con người chỉ là một cây sậy, cái thứ yếu đuối nhất của tự nhiên, nhưng đólàmột cây sậy biết suy nghĩ.) B. Pascal Chương 9 HỘI TỰ NHIÊN 9.1. HỘI- BỘ PHẬN ĐẶC THÙ CỦA TỰ NHIÊN Tự nhiên: -Nghĩa rộng: toàn bộ thế giới vật chất tồn tại khách quan, bao gồm cả con người hội (đặc thù). -Nghĩa hẹp: giới tự nhiên (vô cơ, hữu cơ). Chương 9 HỘI TỰ NHIÊN Con người là động vật cao cấp nhất, là một bộ phận của tự nhiên, là sản phẩm cao nhất của qúa trình tiến hóa. Con người chỉ trở thành con người đích thực, khi sống trong môi trường hội, với những mối quan hệ hội giữa người với người. Chương 9 HỘI TỰ NHIÊN Một con người toàn diện cần có đầy đủ 7 lĩnh vực của trí năng ( seven types of intelligences ):  1- Ngôn ngữ: khả năng dùng ngôn ngữ để mô tả các sự kiện một cách thuyết phục, hình ảnh.  2- Logic-toán học: khả năng dùng các con số để tính toán mô tả, dùng các quan niệm toán học để kết nối, ứng dụng toán học vào đời sống, vào phân tích các số liệu, xây dựng các luận điểm, nhạy cảm với tính đối xứng, giải quyết các vấn đề trong thiết kế mô hình hóa. Chương 9 HỘI TỰ NHIÊN  3- Âm nhạc: khả năng hiểu phát triển kỹ năng âm nhạc, rung động trước âm nhạc, diễn giải các hình thức ý tưởng âm nhạc, biểu hiện qua sáng tạo âm nhạc trình diễn âm nhạc.  4- Không gian: khả năng cảm thụ trình bày thế giới một cách chính xác bằng hình ảnh trong không gian, khả năng sắp xếp màu sắc, đường nét, hình dáng, khả năng diễn giải các ý tưởng bằng hình ảnh, khả năng chuyển các ý tưởng bằng không gian hay hình ảnh thành các biểu hiện sáng tạo. Chương 9 HỘI TỰ NHIÊN  5- Thể hình: khả năng dùng cơ thể dụng cụ để tạo nên các hành động hữu hiệu, để xây dựng hay sửa chữa, cảm thụ thẩm mỹ của cơ thể dùng các giá trị đó để tạo nên các hình thức biểu hiện mới.  6- Giao cảm: khả năng tổ chức mọi người, truyền đạt rõ ràng những gì cần giải quyết, khả năng đồng cảm giải quyết các vấn đề vướng mắc, khả năng động viên kêu gọi mọi người tham gia thực hiện một mục đích chung. Chương 9 HỘI TỰ NHIÊN  7- Nội cảm: khả năng hiểu được chính mình, các chỗ mạnh chỗ yếu của mình, các mối quan tâm của mình, dùng các yếu tố đó để đặt ra mục đích phấn đấu, để hiểu chính mình có ích cho người khác đến đâu như thế nào, khả năng tạo nên các quan niệm lý thuyết dựa trên soi xét chính bản thân mình, khả năng dùng trực giác nhiệt tình của mình để tạo ra bộc lộ quan điểm riêng. Nguồn: Howard Gardner - giáo sư đại học Harvard. Xem http://www.pz.harvard.edu/PIs/HG.htm Chương 9 HỘI TỰ NHIÊN hội: hình thái vận động cao nhất của vật chất, bộ phận đặc thù của tự nhiên, lấy mối quan hệ người- người làm nền tảng. hội có qúa trình vận động tự thân có tính lịch sử, với những quy luật đặc thù. Chương 9 HỘI TỰ NHIÊN 9.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA QUY LUẬT HỘI - Tính khách quan. - Tính xu hướng. -Tính tất yếu. -Tính phổ biến. -Tính đặc thù: tồn tại tác động trong những điều kiện nhất định. -Tính phức tạp: để nhận thức được phải có phương pháp khái quát hóa trừu tượng hóa rất cao (thời gian dài, phạm vi rộng, sự tác động phức tạp). Chương 9 HỘI TỰ NHIÊN 9.3. SỰ TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA HỘI TỰ NHIÊN 9.3.1. Vai trò của yếu tố tự nhiên yếu tố hội trong hệ thống tự nhiên-xã hội Tự nhiên: điều kiện đầu tiên, thường xuyên tất yếu của mọi hoạt động hội. hội: tác động vào tự nhiên. > phát triển bền vững ( sustainable development ). [...]...Chương 9 HỘI TỰ NHIÊN 9.3.2 Mối quan hệ giữa con người tự nhiên phụ thuộc vào trình độ phát triển của hội Công cụ sản xuất phát triển, trình độ hiểu biết chinh phục tự nhiên của con người được nâng cao Các mối quan hệ hội tạo điều kiện cho sự nhận thức chinh phục tự nhiên Chương 9 HỘI TỰ NHIÊN 9.3.3 Mối quan hệ sự tác động lẫn nhau giữa hội tự nhiên phụ thuộc vào nhận... hội tự nhiên phụ thuộc vào nhận thức khả năng vận dụng quy luật tự nhiên quy luật hội trong hoạt động thực tiễn Chương 9 HỘI TỰ NHIÊN 9.3.4 Kết luận 1 Tính thống nhất vật chất của thế giới là cơ sở của sự thống nhất biện chứng giữa con người, hội tự nhiên 2 Sự phụ thuộc của mối quan hệ giữa con người tự nhiêno trình độ phát triển hội 3 Nguyên lý về sự điều khiển một cách... điều khiển một cách có ý thức mối quan hệ giữa con người tự nhiên Chương 9 HỘI TỰ NHIÊN 9.4 DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN HỘI 9.4.1 Một số khái niệm Dân số: số lượng người làm ăn, sinh sống trong một vùng lãnh thổ nhất định Môi trường: nơi sinh sống hoạt động của con người, nơi tồn tại của hội Chương 9 HỘI TỰ NHIÊN 9.4.2 Một số vấn đề cơ bản 9.4.2.1 Về dân số Số lượng... sách Chương 9 HỘI TỰ NHIÊN Khẩu hiệu “GST”: "Greet, Smile and Thank” Diễn văn kỷ niệm 40 năm ngày độc lập 9-8-2005: câu chuyện về bà cựu thư ký 63 tuổi, nhận việc lau chùi cầu tiêu, kiếm thêm tiền cho con đi học “Biết tin rằng phục vụ là việc làm danh dự Không phải là những việc thấp hèn” Chương 9 HỘI TỰ NHIÊN 9.4.2.2 Về môi trường Môi trường tự nhiên môi trường hội Sinh quyển... HỘI TỰ NHIÊN Dự trữ của Singapore năm 2004 là 112,8 tỷ USD, trừ đi nợ nước ngoài 19,4 tỷ, được khoảng 26 ngàn USD/người Dự trữ của Việt Nam là 6,51 tỷ USD, trừ đi số nợ ngoại quốc là 16,55 tỷ, nợ hơn 100 USD/người Tinh thần phục vụ của người Singapore hiện nay rất cao, nhưng Thủ tướng Lee Hsien Loong vẫn cho rằng Singapore thiếu văn hóa phục vụ tự nhiên Ông coi việc phục vụ như một danh dự, và. .. đề cơ bản 9.4.2.1 Về dân số Số lượng dân cư Chất lượng dân cư Mật độ dân cư Sự gia tăng dân số Sự phân bố dân cư theo lãnh thổ Tỉ lệ độ tuổi, tuổi thọ trung bình,… (Học thuyết Mantuýt) Chương 9 HỘI TỰ NHIÊN Lễ độc lập 9-8-1968: Nước Anh, tuy đã trả độc lập cho Singapore, vẫn còn giữ lại căn cứ quân sự ở Seletar Air Base, hẹn đến năm 1971 mới ra đi Đầu năm 1968, Anh rút sớm, khoảng 150 ngàn dân... HỘI TỰ NHIÊN 9.4.2.2 Về môi trường Môi trường tự nhiên môi trường hội Sinh quyển (biosphere): vùng lưu hành sự sống trên Trái đất Môi trường sinh thái (environment ecology) Ô nhiễm môi trường phát triển bền vững . 9 XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN 9.3. SỰ TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN 9.3.1. Vai trò của yếu tố tự nhiên và yếu tố xã hội trong hệ thống tự nhiên -xã hội. nhất của tự nhiên, nhưng đólàmột cây sậy biết suy nghĩ.) B. Pascal Chương 9 XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN 9.1. XÃ HỘI- BỘ PHẬN ĐẶC THÙ CỦA TỰ NHIÊN Tự nhiên: -Nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Xã hội và tự nhiên docx, Tài liệu Xã hội và tự nhiên docx, Tài liệu Xã hội và tự nhiên docx

Từ khóa liên quan