Tài liệu 40 Món bánh nổi tiếng Á- Âu doc

50 286 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2013, 14:15

40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ 1 http://www.ebooks.vdcmedia.com MC LC Bấnh hẩnh nhên .3 Bấnh mò chiïn tưm 4 Bấnh trưi nûúác .5 Bấnh àêåu xanh nûúáng 6 Bấnh da lúån .7 Bấnh quy lẩc .8 Bấnh dễo 9 Bấnh trấi mêån hûúng cam 11 Bấnh dêu têy .13 Sandwich kểp thõt ngåi .14 Bấnh phư mai 15 Bấnh chocolate nhên nho .16 Bấnh tưm Hâ Nưåi 18 Bấnh dây kểp chẫ 19 Bấnh dûa melon 20 Bấnh ûúát thõt nûúáng .22 Bấnh cën nhên thõt .23 Bấnh khn chocolate 24 Bấnh nûúáng mêån vâ cam 26 Bấnh xưëp .27 Bấnh chëi 28 Bấnh gưëi Thấi 29 40 MON BANH NệI TIẽậNG ấU - A 2 http://www.ebooks.vdcmedia.com Baỏnh caõ rửởt hoa quaó 30 Baỏnh mũ tiùỡu .31 Baỏnh gatử dỷõa .32 Baỏnh caỏ chiùn 33 Baỏnh khoai nỷỳỏng .34 Baỏnh aõo dỷõa 35 Baỏnh chuửởi Nagasari 36 Baỏnh sandwich ngỷồa vựỗn .37 Baỏnh taỏo flan .38 Baỏnh nỷỳỏng chocolate .39 Baỏnh ngaõn sao 40 Baỏnh nỳ vỷõng 42 Baỏnh cuửởn xuỏc xủch .43 Caỏch phuó kem lùn baỏnh 44 Baỏnh crepe 45 Baỏnh gửởi 46 Club Sandwich 47 Baỏnh thừt cuửởn 48 Sandwich cuửồn caỏ hửỡi 49 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ 3 http://www.ebooks.vdcmedia.com BẤNH HẨNH NHÊN Thûúãng thûác mốn bấnh nây kêm vúái nûúác trâ nống rêët ngon. Nïëu àûúåc bẫo quẫn tưët, bấnh hẩnh nhên cố thïí dng cẫ thấng. Ngun liïåu: - 200 g bưåt mò. - 150 g múä, thùỉng lêëy nûúác. - 150 g àûúâng. - 1 mỵng câ phï thëc tiïu mùån. - 2 trûáng gâ, låc chđn, lêëy lông àỗ. - 1 ưëng vani. - 50 g lẩc hóåc hẩt àiïìu rang. Thûåc hiïån: Rêy bưåt mò vâo mêm. Cho àûúâng, múä nûúác, lông àỗ trûáng, thëc tiïu mùån vâo, nhưìi thêåt k. bưåt trong 2 giúâ. Vô bưåt thânh tûâng viïn bùçng quẫ qët, êën dểt. Àùåt bấnh vâo khn cố thoa dêìu, êën hẩt àiïìu hóåc lẩc vâo chưỵ lộm úã giûäa. Cho bấnh vâo lô nûúáng khoẫng 20 pht túái khi chđn vâng. Thûúãng thûác: Bấnh chđn, nưíi vâ xưëp. Àïí ngåi, cho vâo hưåp àêåy kđn, dng dêìn. 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ 4 http://www.ebooks.vdcmedia.com BẤNH MỊ CHIÏN TƯM Àêy sệ lâ mốn quâ khấ bêët ngúâ dânh cho bẩn bê trong bûäa tiïåc nhúâ mi võ khấ hêëp dêỵn vâ lẩ miïång. Ngun liïåu: - 5 lất bấnh mò sandwich, àïí núi thoấng khoẫng 1 giúâ cho se mùåt - 200 g tưm s, bốc vỗ, cho vâo cưëi giậ nhuỵn - Tỗi bùm nhuỵn - Rau mi thấi nhuỵn - Vûâng trùỉng - Bưåt nùng, dêìu ùn, tûúng úát, mëi, tiïu Thûåc hiïån: Thấi bấnh mò thânh tûâng miïëng hònh chûä nhêåt 2x5 cm, hóåc thấi miïëng vûâa ùn theo bẩn. Trưån tưm vúái tỗi, rau mi, mëi, tiïu vâ đt bưåt nùng Trết tưm lïn bấnh mò Lùn phêìn tưm vûâa trết qua vûâng Cho dê ìu vâo chẫo. Dêìu nống, àïí lûãa trung bònh, cho bấnh mò àậ trết tưm vâo chiïn vâng Chín bõ khùn giêëy thêëm dêìu. Vúát bấnh ra, àïí rấo dêìu. Thûúãng thûác: Mốn bấnh mò chiïn giôn dổn kêm vúái tûúng úát. Dng nống hay ngåi àïìu ngon. 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ 5 http://www.ebooks.vdcmedia.com BẤNH TRƯI NÛÚÁC Mốn bấnh truìn thưëng ca ngân xûa àêët Viïåt khưng chó xët hiïån vâo nhûäng ngây rùçm thấng 8 hay Tïët Àoan ngổ. Thûúãng thûác miïëng bấnh trưi ngổt ngâo, àêåm võ gûâng, thúm mi vûâng trong cấi lẩnh àêìu ma cng lâ mưåt àiïìu "cố l". Chín bõ: - 500 g bưåt nïëp, nhưìi vúái nûúác êëm cho dễo mõn. - 800 g àûúâng cất trùỉng. - 1 c gûâng nhỗ, àêåp dêåp, hóåc thấi lất mỗng. - 500 g àêåu xanh, ngêm mïìm, àậi vỗ. - 500 g dûâa nẩo, vùỉt lêëy nûúác cưët. - Vûâng rang vâng thúm. - Múä nûúác. - Hânh lấ giậ nất. Thûåc hiïån: Nê ëu àêåu xanh vúái nûúác giẫo dûâa cho mïìm, tấn nhuỵn, xâo vúái đt múä, cho hânh lấ, nïm cht mëi, àûúâng. Chia nhên thânh tûâng viïn bùçng quẫ chanh (khoẫng 50 viïn). Chia bưåt nïëp thânh 50 viïn. Bổc bưåt nïëp bïn ngoâi nhên àêåu, thẫ bấnh vâo nûúác lậ àun sưi, låc àïën khi bấnh nưíi lïn lâ chđn. Nêëu nûúác àûúâng cho tan, rưìi thẫ bấnh trưi vâo, cho gûâng. Thûúãng thûác Mc ra chến, chan nûúác cưët dûâa vâ rùỉc cht vûâng. 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ 6 http://www.ebooks.vdcmedia.com BẤNH ÀÊÅU XANH NÛÚÁNG Bấnh thúm mi àêåu xanh ngêåy võ sûäa vâ bếo ca dûâa nẩo. Vúái chiïëc bấnh nây bẩn sệ cố mưåt mốn ùn trấng miïång hêëp dêỵn vâ th võ. Ngun liïåu: - 500 g àêåu xanh, àậi vỗ. - 400 g àûúâng trùỉng. - 500 g dûâa nẩo, nhưìi vúái nûúác êëm, lêëy 300 ml nûúác cưët. - 3 trûáng gâ. - 3 thòa xp sûäa àùåc. - 100 g bưåt mò. - 1 ưëng vani. Thûåc hiïån: Cho àêåu xanh vâo nưìi hêëp chđn, xay nhuỵn. Trưån àïìu àêåu xanh vúái nûúác cưët dûâa, àûúâng, trûáng gâ, sûäa, vani sao cho tan àûúâng. Thoa dêìu vâo khn, lốt giêëy mỗng dûúái àấy nưìi. Àưí hưỵn húå p trïn vâo khn, cho vâo lô nûúáng khoẫng 30 pht, bấnh vâng àïìu. Thûúãng thûác: Bấnh chđn àïí ngåi. Cố thïí cho vâo t lẩnh. Nïëu mën ngon hún: khi bấnh chđn, àang côn nống, thoa đt bú thúm lïn mùåt bấnh. 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ 7 http://www.ebooks.vdcmedia.com BẤNH DA LÚÅN Mốn nây tuy àún giẫn, nhûng khấ hêëp dêỵn. Vâ àiïìu quan trổng lâ cố nố, thûåc àún trấng miïång ca gia àònh bẩn sệ phong ph hún. Ngun liïåu: Bưåt bấnh - 300g bưåt nùng. - 300 g àûúâng trùỉng. - 100 g lấ dûáa, lêëy nûúác cưët. - 500 g dûâa nẩo, lêëy 300 ml nûúác cưët. - 1 ưëng vani. - Phêím mâu xanh. Nhên bấnh - 300 g àêåu xanh. - 250 g àûúâng trùỉng. - 50 g bưåt gẩo. Thûåc hiïån: Cho bưåt nùng vâo thau sẩch, cho nûúác cưët dûâa, nûúác cưët lấ dûáa vâ àûúâng vâo khëy àïìu, hoâ tan. Àêåu xanh nêëu chđn, xay nhuỵn. Sïn àêåu xanh vúái àûúâng, nûúá c cưët dûâa, bưåt gẩo pha loậng, àẫo àïìu, àêåu xanh sệ àùåc sấnh lẩi. Àùåt chộ lïn bïëp, àúåi nûúác sưi, àïí khn nhưm trôn cố thoa dêìu vâo. Cho mưåt mi bưåt vâo khn hêëp gêìn chđn (mùåt bưåt côn ûúát), cho lúáp àêåu xanh lïn trïn. Àêåu chđn, cho tiïëp lúáp bưåt lïn trïn. Thûúãng thûác: Àïí ngåi, lêëy ra khỗi khn. 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ 8 http://www.ebooks.vdcmedia.com BẤNH QUY LẨC Bấnh cng dïỵ lâm vâ cố mưåt võ khấ àùåc biïåt. Bẩn cố thïí dng nhûäng chiïëc bấnh nây lâm mốn trấng miïång. Ngun liïåu: - 200 g lẩc. - 200 g àêåu tûúng. - 200 g àûúâng. - Dêìu thûåc vêåt. - Bưåt lâm bấnh (bưåt àao). Thûåc hiïån: Lẩc rang chđn, bỗ vỗ, giậ dêåp, àêåu tûúng xay nhuỵn. Trưån àïìu lẩc, àêåu tûúng àûúâng cng 2 thòa nhỗ bưåt vâ 1 thòa dêìu. Àấnh thêåt nhuỵn hưỵn húåp rưìi nùån thânh tûâng viïn trôn vâ cho vâo khn bấnh thânh hònh bấnh. Àưí bấnh ra khỗi khn, xïëp vâo lô nûúáng, nûúáng trong lô 10 pht úã nhiïåt àưå thêëp. 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ 9 http://www.ebooks.vdcmedia.com BẤNH DỄO Trong tiïët thu mất mễ nây, bẩn cố thïí trưí tâi lâm bấnh vâo nhûäng ngây nghó. Chiïëc bấnh nây bẩn cố thïí lâ mốn quâ thên thiïët cho bẩn bê vâ gia àònh bẩn. Ngun liïåu: Vỗ bấnh: - Bưåt gẩo nïëp rang (1 kg), àûúâng (1,5 kg), lông trùỉng trûáng võt (1 quẫ), nûúác hoa bûúãi. Nhên bấnh: + Nhên thêåp cêím: mûát bđ (250 g), mûát sen (150 g), lẩp xûúâng (50 g), vûâng (50 g), xấ xđu (200 g), múä thõt (200 g). + Nhên àêåu, trûáng: àêåu xanh (400 g), àûúâng cất (400 g), hẩt sen (100 g), trûáng võt mëi (14 cấi), rûúåu trùỉng (1 thòa), nûúác gûâng (1 thòa), múä nûúác. Thûåc hiïån: Nûúác àûúâng: lông trùỉng àấnh tan cho vâ o nûúác qåy àïìu, lûúåc sẩch, cho vâo xoong cng àûúâng vâ nûúác lậ, nêëu sưi, vúát bổt thûúâng. Khoẫng 20 pht àưí nûúác cưët chanh vâo nêëu thïm 30-40 pht nhùỉc xëng, vúát bổt nhûng khưng qåy àa, nïëu qåy sệ bõ lẩi àûúâng, àûúâng nêëu xong côn lẩi khoẫng 1,5 kg. Nhên: 2 loẩi + Thêåp cêím: múä låc chđn, xùỉt hẩt lûåu ûúáp àûúâng, mûát bđ xùỉt hẩt lûåu, vûâng rang, thõt xấ xđu, lẩp xûúâng (xùỉt hẩt lûåu), trưån têët cẫ vúái mưåt đt àûúâng vâ bưåt nïëp rang (50 g), xong vùỉt thânh tûâng nùỉm àïìu nhau. + Nhên trûá ng: àêåu xanh àậi vỗ, nûúác cưët, qụët nhuỵn, hẩt dûa, vûâng, hẩt àiïìu, hẩt sen (xùỉt hẩt lûåu), trûáng võt mëi lêëy lông àỗ rûãa sẩch cho nûúác rûúåu, gûâng vâo ngêm khoẫng 10 pht, vúát ra cho mưåt thòa àûúâng, thòa múä àem hêëp àưå 15 pht lêëy ra àïí ngåi. 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ 10 http://www.ebooks.vdcmedia.com Cho àêåu, àûúâng, múä bùỉc lïn bïëp sưi gêìn àùåc cho hẩt sen, àiïìu, vûâng, dûâa trưån àïìu nhùỉc xëng rêy bưåt bấnh dễo, nûúác hoa bûúãi hóåc vani vâo. Vỗ bấnh: hoâ àûúâng nûúác vúái bưåt, dng àa qåy nhanh, àïìu, mõn, cho ra mêm lùn sú qua bưåt ấo, cùỉt bưåt ra thânh tûâng phêìn nhỗ. Cho vâo khn, ngoâi bưåt trong nhên ếm chùåt, lêëy bấnh ra. [...]... http://www.ebooks.vdcmedia.com 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ 12 Tấch bấnh ra khỗi khn Lêëy kem tûúi phïët àïìu lïn mùåt bấnh Dng thòa câ phï mc mûát cam (nïëu àùåc quấ, cố thïí nêëu chẫy) trẫi àïìu lïn mùåt bấnh Gùỉn tûâng miïëng mêån lïn (mưỵi miïëng cấch nhau 2 cm) Cho kem thûâa vâo ưëng nùån àûúâng xóỉn ưëc xung quanh Àïí lẩnh http://www.ebooks.vdcmedia.com 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ 13 BẤNH DÊU TÊY Mâu àỗ mổng... lẩnh http://www.ebooks.vdcmedia.com 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ 14 SANDWICH KỂP THÕT NGÅI Àïí àưíi khêíu võ cho bûäa ùn gia àònh bẩn cố thïí chín bõ mưåt bûäa ùn toân àưì ngåi Nhanh gổn mâ vêỵn àẫm bẫo ngon miïång cho mổi thânh viïn Ngun liïåu: - 5 lất thõt ngåi: 50 g - 5 miïëng pho mất gouda: 50 g - 3 lấ xâ lấch: 30 g - 4 lất dûa chåt: 40 g - 4 lất câ chua: 40 g - 3 lất úát xanh Àâ Lẩt: 20 g -... http://www.ebooks.vdcmedia.com 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ 19 BẤNH DÂY KỂP CHẪ Bấnh dây cố thïí lâ bûäa àiïím têm ca bẩn cng cố thïí lâ mốn quâ àưåc àấo khi bẩn múâi khấch Mốn ùn nây vûâa mang àêåm nết truìn thưëng dên tưåc cng lâ cấch àïí bẩn bây tỗ tâi khếo lếo ca bẩn Ngun liïåu: (chín bõ 4 phêìn ùn) - 200 gr gẩo tễ - 400 gr gẩo nïëp - 30 gr múä nûúác - 1 bưå ốc lúån - 400 gr chẫ àïí ùn kêm (cố thïí... khi bấnh ngẫ mâu nêu vâng Vúát bấnh, àïí lïn khùn giêëy cho rấo dêìu http://www.ebooks.vdcmedia.com 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ 30 BẤNH CÂ RƯËT HOA QUẪ Mốn nây àûúåc nêëu bùçng lô vi sống rêët tiïån lúåi vâ tiïët kiïåm thúâi gian Bấnh nûúáng bùçng cấch nây vûâa giûä àûúåc võ thúm ngon ngun chêët lẩi rêët sẩch sệ Ngun liïåu: - 150 g bưåt mò trưån lêỵn ½ thòa bưåt núã, 1 thòa nhỗ mëi - 140 g bú, 120... mâu trùỉng tinh khiïët ca kem vâ bú àậ tẩo cho chiïëc bấnh mưåt sûác hêëp dêỵn tuåt vúâi Vúái chiïëc bấnh nây bẩn sệ cố mưåt mốn ùn trấng miïång th võ Ngun liïåu: - 500 g àûúâng cất trùỉng - 500 g trûáng gâ - 500 g bưåt mò - 500 g dêu tûúi, rûãa sẩch, cùỉt àưi - 1 lđt kem tûúi - 50 g mûát dêu nêëu lỗng Thûåc hiïån: Trưån àïìu àûúâng, trûáng, bưåt vâo thưë Àấnh hưỵn húåp àïën khi thêåt nưíi vâ cố mâu... lúán, àïí riïng http://www.ebooks.vdcmedia.com 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ Àun sưi nûúác àûúâng vúái bưåt agar qåy àïìu sau àố àùåt mưåt khn bấnh lïn trïn bấnh ngư àậ phïët bú, trt miïëng dûa àậ xùỉt vâo trong khn, tiïëp àïën àưí nûúác thẩch vâo Àúåi àưng, xïëp bấnh ngư cùỉt miïëng lïn trïn rưìi hậy cho vâo t lẩnh http://www.ebooks.vdcmedia.com 21 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ 22 BẤNH ÛÚÁT THÕT... Ấ 22 BẤNH ÛÚÁT THÕT NÛÚÁNG Mốn ùn nây àem àïën cho thûåc khấch sûå ngon miïång àïën lẩ lng Àêy lâ mốn ùn ca ngûúâi dên Nam bưå Ngun liïåu: (Chín bõ cho 4 phêìn ùn) - 2 ưí bấnh cën trấng sùén - 400 gr thõt bô - 400 gr thõt ba chó - 50 gr mê - 2 cêy xẫ - Hânh khư, gia võ, rau sưëng, nûúác chêëm chua ngổt, chanh, úát, than àïí nûúáng Thûåc hiïån: - Thõt bô vâ thõt ba chó rûãa sẩch, xùỉt miïëng vûâa ùn... mõn nhû kem Thïm trûáng tûâng quẫ mưåt, àấnh àïìu Trưån têët cẫ cấc thûá ngun liïåu côn lẩi vâo hưỵn húåp trïn Àưí hưỵn húåp àậ trưån vâo khn bấnh Nûúáng trong lô khoẫng 40 pht úã nhiïåt àưå 170 àưå C http://www.ebooks.vdcmedia.com 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ 29 BẤNH GƯËI THẤI Mốn nây ùn nống vúái tûúng úát Vỗ bấnh vâng giôn, xôe ra nhû nhûäng cấnh hoa trưng rêët àểp mùỉt Thđch húåp vúái nhûäng bíi... http://www.ebooks.vdcmedia.com 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ 17 Àúåi bấnh ngåi gùỉp ra mưåt cấi àơa àïí trang trđ Hoâ bưåt cacao vúái sûäa àùåc, àûúâng, nêëu sưi àúåi nûúác sấnh àùåc lẩi thò nhùỉc xëng Cng lâm tûúng tûå nhû vêåy vúái chocolate Àúåi hai thûá êëy ngåi thò lêëy mưåt cấi thòa lêìn lûúåt mc chocolate phïët khùỉp mùåt bấnh rưìi tûúái cacao lïn sau http://www.ebooks.vdcmedia.com 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG... êën Start - Khi bấnh àậ chđn, chuín êu ra ngoâi àïí ngåi rưìi bây lïn àơa http://www.ebooks.vdcmedia.com 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ 31 BẤNH MỊ TIÏÌU Àêy sệ lâ mốn quâ bêët ngúâ trong bûäa ùn ngây cëi tìn ca gia àònh bẩn Hậy cng ngûúâi thên thûúãng thûác nhûäng lất bấnh vâng giôn thúm mi tưm, sau 40 pht chïë biïën Chín bõ: 20 pht Rấn: 20 pht Ngun liïåu: - 1 thòa to tưm khư, 150 g tưm tûúi loẩi to, . Àïí lẩnh. 40 MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ 13 http://www.ebooks.vdcmedia.com BẤNH DÊU TÊY Mâu àỗ mổng ca nhûäng quẫ dêu têy chđn kïët húåp cng mâu trùỉng. xấ xđu (200 g), múä thõt (200 g). + Nhên àêåu, trûáng: àêåu xanh (400 g), àûúâng cất (400 g), hẩt sen (100 g), trûáng võt mëi (14 cấi), rûúåu trùỉng (1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu 40 Món bánh nổi tiếng Á- Âu doc, Tài liệu 40 Món bánh nổi tiếng Á- Âu doc, Tài liệu 40 Món bánh nổi tiếng Á- Âu doc