TIẾNG NHẬT hiragana vietnamese

3 556 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2013, 23:02

Tiếng nhật cơ bản 1 1 1 1 1→ 1→ 1 → 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 3 3 4 1 1 3 4 2 3 4 3 1 2 3 1 1 1→ 1 1 1 a i u e o ka ki ku ke ko sa shi su se so ta chi tsu te to na ni nu ne no ha hi fu he ho ma mi mu me mo oyuyay ra ri ru re ro wa o n Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved. Truy cập trang web Ban tiếng Việt để tải âm thanh miễn phi Xin truy cập trang web để luyện cách phát âm www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/ Bảng chữ cái hiragana 1 1 1→ 1→ 1 → 1 1 1 1 1 1 3 4 2 3 1 2 3 4 1 1 1 2 3 1 2 3 4 1 ga gi gu ge go za ji zu ze zo da ji zu de do ba bi bu be bo pa pi pu pe po Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 kya kyu kyo sha shu sho cha chu cho nya nyu nyo hya hyu hyo mya myu myo rya ryu ryo gya gyu gyo ja ju jo bya byu byo pya pyu pyo Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾNG NHẬT hiragana vietnamese , TIẾNG NHẬT hiragana vietnamese