Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

18 2,353 77
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2012, 10:40

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. A. LỜI NÓI ĐẦUQuy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuấtquy luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nước của các quốc gia.Sự mâu thuẫn hay phù hợp giữa quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất đều có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.Xã hội loài người tồn tại phát triển được là nhờ có lao động sản xuất.Trong quá trình sản xuất,một mặt con người tác động vào tự nhiên để tìm ra những đặc tính của nó nhằm phục vụ cho lợi ích của con người,mặt khác trong môi trường xã hội hình thành mối quan hệ phức tạp đặc biệt từ khi xã hội có phân chia giai cấp mà lợi ích căn bản của họ đối kháng nhau hình thành nên mâu thuẫn xã hội.Mâu thuẫn xã hội dẫn đến đấu tranh giai cấp,chính các cuộc đấu tranh là động lực thúc đẩy xã hội phát triển từ chế độ này sang chế độ khác tiến bộ hơn,con người cũng có nhu cầu tìm hiểu sự hoạt động các quy luật vận dụng nó trong mọi mặt của đời sống xã hội.Trong sự phát triển kinh tế có rất nhiều vấn đề phải giải quyết, ‘‘Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất’’ đóng vai trò quan trọng,nó phản ánh sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội từ trước tới nay.Trong đó lực lượng sản xuất là nội dung của quan hệ sản xuất nó luôn vận động phát triển,đòi hỏi quan hệ sản xuất phải phù hợp với nó.Nhưng quan hệ sản xuất cũng tác động trở lại đối với lực lượng sản xuất,nếu quan hệ sản xuất cũng phù hợp với nó thì thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển,ngược lại nếu không phù hợp thì nó sẽ trở thành lực lượng kìm hãm sự phát triển.Nói cách khác,quy luật QHSX phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là điều kiện tất yếu để phát triển nền kinh tế.Do vậy ngihên cứu về quy luật này sẽ giúp cho sinh viên đặc biệt là sinh viên khối kinh tế chúng em có thêm những hiểu biết ban đầu 1sâu sắc hơn về sự phát triển của nước ta cũng như trên thế giới,hiểu được những quy luật vận động của nền kinh tế từ đó có thể góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng nước nhà sau này. Trong quá trình xây dựng XHCN ở nước ta,Đảng nhà nước đưa ra những chính sách,đường lối chủ trương đúng đắn,nắm bắt tốt những quy luật của này.Đảng nhà nước chủ trương thực hiện nhất quán lâu dài chính sách nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trườngcó sự quảncủa nhà nước theo định hướng XHCN đưa nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một nước nông nghiệp tiên tiến,góp phần đây nhanh nền kinh tế nước nhà đi sang một hướng khác,sánh vai cùng các nước trong khu vực trên thế giới. PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRèNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. ĐẢNG TA Đà NHẬN THỨC VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY NHƯ THẾ NÀO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAYB. NỘI DUNG2CHƯƠNG I : KHÁI NIỆM VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUAN HỆ SẢN XUẤT QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤTA/ KHÁI NIỆM VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUAN HỆ SẢN XUẤT: 1/ Lực lượng sản xuất: Để tiến hành sản xuất thì con người phải dùng các yếu tố vật chất kỹ thuật nhất định. Tổng thể các nhân tố đólực lượng sản xuất. Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Nghĩa là trong quá trình thực hiện sản xuất xã hội con người trinh phục tự nhiên bằng các sức mạnh hiện thực của mình suức mạnh đó được chủ nghĩa duy vật lịch sử khái quát trong khái niệm lực lượng sản xuất. Trình độ lực lượng sản xuất biểu hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người. Lực lượng sản xuất nói lên năng lực thực tế của con người trong quá trình sản xuất tạo nên của cải cho xã hội đảm bảo sự phát triển của con người.Lực lượng sản xuất bao gồm người lao động kỹ năng lao động tư liệu sản xuất. Trong quá trình sản xuất công cụ lao động tác động vào đối tượng lao động để tạo ra của cải vật chất thì tư liệu lao động được hoàn thiện nhằm đạt được năng suất lao động cao. Còn trong tư liệu lao động tức là tất cả các yếu tố vật chất mà con người sử dụng để tác động vào đối tượng lao động thì công cụ lao động là yếu tố quan trọng nhất linh hoạt nhất. Bởi vậy khi công cụ lao động đã đạt đến trình độ tin học hoá được tự động hoá thì vai trò của nó lại càng quan trọng. Trong mọi thời đại công cụ sản xuất luôn là yếu tố đông nhất của lực lượng sản xuất. Chính sự chuyển đổi cải tiến hoàn thiện không ngừng của nó đã gây lên những biến đổi sâu sắc trong toàn bộ tư liệu sản xuất. Trình độ phát triển công cụ lao động là thước đo trình độ chinh phục tự nhiên của con người. Tuy nhiên LêNin viết: “Lực lượng sản 3xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân, người lao động” có thể cói yếu tố quan trọng nhất trong lực lượng sản xuất chính là con người. Trong thời đại ngày nay khoa học đã phát triển tới mức trở thành nguyên nhân trực tiếp của nhiều biến đổi to lớn trong sản xuất đời sống nó đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Nó vừa là ngành sản xuất riêng vừa thâm nhập vào các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất đem lại thay đổi về chất cho lực lượng sản xuất. Khoa học công nghệ hiện đại chính là đặc điểm thời đại của sản xuất nó hoàn toàn có thể coi là đặc trưng cho lực lượng sản xuất hiện đại.2/ Khái niệm về quan hệ sản xuất: Để tiến hành quá trình sản xuất nhất định con người phải có mối quan hệ với nhau. Tổng thể những mối quan hệ này gọi là quan hệ sản xuất. Nói cách khác quan hệ sản xuấtquan hệ giữa người với người trong sản xuất. Trong sự sản xuất ra đời sống xã hội của mình con người dù muốn hay không cũng buộc phải duy trì những quan hệ nhất định với nhau để trao đổi hoạt động sản xuất cũng như kết quả lao động những quan hệ sản xuất này mang tính tất yếu. Như vậy quan hệ sản xuất do con người tạo ra song nó được hình thành một cách khách quan không phụ thuộc vào ý muốn của bất kỳ ai. Việc phải thiết lập các mối quan hệ trong sản xuất tự nó đã là vấn đề có tính quy luật tất yếu, khách quan của sự vận động xã hội. Với tính chất là những quan hệ kinh tế khách quan không phụ thuộc vào ý muốn của con người, quan hệ sản xuất là những quan hệ mang tính vật chất của đời sống xã hội. Quan hệ sản xuất là hình thức xã hội của lực lượng sản xuất là cơ sở của đời sống xã hội. Quan hệ sản xuất gồm 3 mặt: 4- Quan hệ sở hữu về tư liêu sản xuất tức là quan hệ giữa người với tư liệu sản xuất. Tính chất của quan hệ sản xuất trước hết được quy định bởi quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất – Biểu hiện thành chế độ sở hữu. trong hệ thống các quan hệ sản xuất thì quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất có vai trò quyết định đối với các quan hệ xã hội khác. Trong các hình thái kinh tế xã hội mà loài người đã từng trải qua, lịch sử đã được chứng kiến sự tồn tại của 2 loại hình sở hữu cơ bản đối với tư liệu sản xuất: sở hữu tư nhân sở hữu công cộng. Sở hữu công cộng là loại hình mà trong đó tư liệu sản xuất thuộc về mọi thành viên của cộng đồng. Do tư liệu sản xuất là tài sản chung của cả cộng đồng nên các quan hệ xã hội trong sản xuất trong đời sống xã hội nói chung trở thành quan hệ hợp tác giúp đỡ nhau. Ngược lại trong các chế độ tư hữu do tư liệu sản xuất chỉ nằm trong tay một số người nên của cải xã hội không thuộc về số đông mà thuộc về một số ít người các quan hệ xã hội do vậy bất bình đẳng. - Quan hệ tổ chức quản lý kinh doanh sản xuất: Tức là quan hệ giưuã người với người trong sản xuất trong trao đổi vật chất của cải. Trong hệ thống các quan hệ sản xuất các quan hệ về mặt tổ chức quảnsản xuất là các quan hệ có khả năng quyết định một cách quy mô tốc độ hiệu quả xu hướng mỗi nền sản xuất cụ thể đi ngược lại các quan hệ quản tổ chức có thể làm biến dạng quan hệ sở hữu ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế xã hội. Quan hệ phân phối sản xuất sản phẩm tức là quan hệ chặt trẽ với nhau cùng mục tiêu chung là sử dụng hợp có hiệu qủa tư liệu sản xuất để làm cho chúng không ngừng được tăng trưởng, thúc đẩy tái sản xuất mở rộng nâng cao phúc lợi cho người lao động. Bên cạnh các quan hệ về mặt tổ chức quản lý,trong hệ thống quan hệ sản xuất, các quan hệ về mặt phân phối 5sản phẩm lao động cũng là những nhân tố có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự vận động của toàn bộ nền kinh tế. Quan hệ phân phối có thể thúc đẩy tốc độ nhịp điệu của sản xuất nhưng ngược lại nó có khả năng kìm hãm sản xuất kìm hãn sự phát triển của xã hộiNêu xét riêng trong phạm vi một quan hệ sản xuất nhất định thì tính chất sở hữu quyết định tính chất của quản phân phối. Mặt khác trong mỗi hình thái kinh tế xã hội nhất định quan hệ sản xuất thống trị bao giờ cũng giữ vai trò chi phối các quan hệ sản xuất khác, ít nhiều cải biến chúng để chẳng những chung không đối lập mà phục vụ đắc lực cho sự tồn tại phát triển của kinh tế xã hội mới. B/ QUY LUẬT VỀ QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤTất.htm' target='_blank' alt='tính chất trình độ của lực lượng sản xuất' title='tính chất trình độ của lực lượng sản xuất'>TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT: 1/ Tính chất trình độ của lực lượng sản xuất: a/ Tính chất:Tính chất của lực lượng sản xuấttính chất của tu liệu sản xuất lao động. Khi nền sản xuất được thực hiện với những công cụ ở trình độ phổ thông, lực lượng sản xuất chủ yếu mang tính chất cá nhân. Khi trình độ sản xuất đạt tới trình độ cơ khí hoá, lực lượng sản xuất đòi hỏi phải được vận động cho sự hợp tác xã hội rộng rãi trên cơ sở chuyên môn hoá. Tính chất tự cấp tự túc cô lập của nền sản xuất nhỏ lúc đó phải được thay thế bởi tính chất xã hội hoá.b/ Trình độ của lực lượng sản xuất:Lực lượng sản xuất là yếu tố có tác dụng quyết định đối với sự phát triển của phương thức sản xuất: Trình độ của lực lượng sản xuất trong từng giai đoạn của lịch sử loài người thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của loài người trong giai đoạn đó. Khái niệm trình độ của lực lượng sản xuất nói 6lên khả năng của con người thông qua việc sử dụng công cụ lao động thực hiện quá trình cải biến tự nhiên nhằm đảm bảo cho sự sinh tồn phát triển của mình. Trình độ lực lượng sản xuất thể hiện ở: Trình độ công cụ lao động, trình độ quản lý xã hội trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh nghiệm kỹ năng của con người trình độ phân công lao động. Trên thực tế tính chất trình độ của lực lượng sản xuất không tách biệt nhau C/ Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất:Quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất là hai mặt của phương thức sản xuất, sự tác động lẫn nhau giữa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất biểu hiên mối quan hệ mang tính chất biện chứng. Chính sự thống nhất tác động giữa quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất đã hình thành nên quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất trìng độ phát triển của lực lượng sản xuất.Lực lượng sản xuất là nhân tố thường xuyên biến đổi phát triển. Ngược lại quan hệ sản xuất thường có tính ổn định trong một thời gian dài. Sự biến đội của lực lượng sản xuất có nhiều nguyên nhân: - Bản thân người lao động thì những kỹ năng kinh nghiệm không ngừng tích luỹ tăng lên. - Bản thân tri thức khoa học trí thức công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. - Sự ổn định của quan hệ sản xuất là nhu cầu khách quan để có thể sản xuất được. Chính vì vậy mà sự phát triển của lực lượng sản xuất đến một giới hạn nhất định sẽ đặt ra nhu cầu xoá bỏ quan hệ sản xuất hiện có. Việc xoá 7bỏ quan hệ sản xuất cũ thay nó bằng một quan hệ sản xuất mới cũng có nghĩa là diệt vong cả một phương thức sản xuất lỗi thời sự ra đời của một phương thức sản xuất mới. Sự xoá bỏ các hình thức quan hệ sản xuất hiện có không phải là tự thân mà phải thông qua một phương thức chính trị pháp quyền mà phương thức pháp quyền là trực tiếp. Những quan hệ sản xuất hiện có từ chỗ là hình thức kinh tế cần thiết để đảm bảo duy trì khai thác, phát triển của lực lượng sản xuất giờ đây trở thành những hình thức kìm hãm sự phát triển đó như CácMác đã nhận định “Từ một giai đoạn phát triển nào đó của chúng các lực lượng sản xuất vật chất của xã hội mâu thuẫn với những quan hệ sản xuất hiện có trong đó từ trước đến nay các lực lượng sản xuất vẫn tiếp tục phát triển. Từ chỗ là những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất những quan hệ ấy trở thàng những xiềng xích của các lực lượng sản xuất. Khi đó bắt đầu thời đại một cuộc Cách mạng xã hội”Đó cũng chính là nội dung quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển nhất định của lực lượng sản xuất.Thực tiễn cho thấy rằng lực lượng sản xuất chỉ có thể phát triển khi có một quan hệ sản xuất hợp lý đồng bộ phù hợp với nó. quan hệ sản xuất lạc hậu hơn hoặc tiên tiến hơn một cách giả tạo cũng sẽ kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Khi mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất đã bộc lộ gay gắt đòi hỏi phải giải quyết nhưng còn lực lượng sản xuất người không phát hiện được cũng như mâu thuẫn được phát hiện mà không giải quyết được hoặc giải quyết một cách sai lầm thì tác dụng kìm hãm của quan hệ sản xuất sẽ trở thành nhân tố phá hoại đối với lực lượng sản xuất.Tuy nhiên bên cạnh đó, chúng ta không nên tuyệt đối hoá vai trò của lực lượng sản xuất mà bỏ qua sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với nó khi giữa chúng có sự phù hợp. Đôi khi sự phát triển chệch hướng của 8quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuấtdo yếu tố chủ quan, chứ không phải do tính chất đặc thù của quy luật đó. Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã chứng minh vai trò quyết định của lực lượng sản xuất đối với quan hệ sản xuất song nó cũng chỉ rõ rằng quan hệ sản xuất bao giờ cũng thể hiện tính độc lập tương đối với lực lượng sản xuất. Quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất , nó là yếu tố quyết định là tiền đề cho lực lượng sản xuất phát triển khi nó phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Nó làm nhiệm vụ chỉ ra mục tiêu bước đi tạo quy mô thích hợp cho lực lượng sản xuất hoạt động, cũng như đảm bảo lợi ích chính đáng cho người lao động phát huy tính tích cực sáng tạo cho con người là nhân tố quan trọng quyết định trong lực lượng sản xuất. Sở dĩ quan hệ sản xuất có thể tác động mạnh mẽ trở lại đối với lực lượng sản xuất vì nó quyết định mục đích sản xuất, quy định hệ thống quảnsản xuất quản lý xã hội quy định phân phối phần của cải ít hay nhiều mà người lao động được hưởng. Do đó nó tạo ra những điều kiện hoặc kích thích hoặc hạn chế sự phát triển của công cụ sản xuất áp dụng thành tựu khoa học sản xuất hợp tác phân công lao động. 9ChươngII: Nhận thức vận dụng quy luật ở nước taSự nghiệp đã đổi mới của Việt Nam được bắt đầu ngay từ giữa những năm 80 được triển khai mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực từ đó đến nay. Quá trình đổi mới đã đưa lại nhiều thành tựu to lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều lý luận quan trọng mà việc áp dụng quy luật quan hệ sản xuất phụ thuộc vào tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất vào việc giải quyết chúng một cách đúng đắn sẽ là cơ sở hết sức cần thiết cho việc tiếp tục hoạch định đẩy nhanh sự nghiệp đổi mới, cũng như sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.Việt Nam đã xây dựng chủ nghĩa xã hội được hơn 30 năm ở miền Bắc hơn 10 năm trên phạm vi toàn quốc nếu tính đến thời điểm bắt đầu đổi mới. Ngôi nhà xã hội chủ nghĩa mà chúng ta muốn xây dựng có thể có nhiều đặc trưng, nhưng có hai đặc trưng chất lượng quan trọng nhất mà dứt khoát chúng ta phải đặt đến, đó là vừa giàu có hơn, vừa công bằng hơn so với trong chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội thì nền kinh tế sản xuất của nước ta lại chậm phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Sự khó khăn này có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là: không nắm vững quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực 10[...]... sự phù hợp của quan hệ sản xuất vào tính chất trình độ của lực lượng sản xuất Một quy luật có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế của mỗi quốc gia III/ KẾT LUẬN Quy luật của quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuấtquy luật hết sức phổ biến Tuy nhiên không phải bất cứ lúc nào cũng có sự phù hợp đó Do vậy, phải nắm bắt tốt quy. .. thiết lập quan hệ sản xuất mới với những hình thức bước đi phù hợp trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Những chính sách mới của đảng nhà nước đã thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển một cách mạnh mẽ.Đảng đã có sự nhận định đúng đắn hơn về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất. Đảng ta khẳng định :Quy luật quan hệ giữa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất luôn là... tiên tiến của quan hệ sản xuất mãi là tiền đề sự thúc đẩy phù hợp giữa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất Chúng chỉ tác động tích cực trong một thời gian ngắn cuối cùng, vẫn phải tuân thủ quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Thực trạng nền sản xuất nông nghiệp của nước ta trong thời gian chuẩn bị vào những năm đầu bước vào quá trình công... trong đó quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất quy luật cơ bản nhất Lực lượng sản xuất là nhân tố thường xuyên biến đổi, ngược lại quan hệ sản xuất lại thường có tính ổn định song sự ổn định đó chỉ là tạm 16 thời cũng cần có sự thay đổi cho phù hợp Nếu quan hệ sản xuất không có những sự thay đổi cho phù hợp thì nó sẽ kìm hãm sự phát triển của sản xuất Như... thực chất là theo đường lốiđẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, đưa quan hệ sản xuất đi trước mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển điều đó có nghĩa là đưa quan hệ sản xuất đi trước để tạo địa bàn rộng rãi, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Điều đó là hoàn toàn mâu thuẫn với quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất để khắc phục những mâu thuẫn có thể phát. .. Trong sản xuất nông nghiệp, sự đa dạng của các thành phần kinh tế đã tạo ra cơ chế quảnvới nhiều hình thức sản xuất nông nghiệp mới phù hợp với những quan điểm đổi mới không ngừng của Đảng nhờ đó, tạo ra sự biến đổi mới trong các Hợp tác xã nông nghiệp trên cả ba mặt của quan hệ sản xuất Điều đó càng khẳng định ý nghĩa to lớn của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển. .. áp dụng vào từng trường hợp cụ thể Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất còn là quy luật phổ biến trong toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại Sự thay thế phát triển đi lên của lịch sử loài người từ chế độ công xã nguyên thuỷ qua chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ tư bản chủ nghĩa đến xã hội cộng sản tương lai là do sự tác động của hệ thống các quy luật xã... triển của lực lượng sản xuất Nhưng dựa vào tiêu chuẩn nào để khẳng định rằng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Trước hết sự phù hợp đó thể hiện ở chỗ, hiệu quả sản xuất ngày càng cao (năm sau cao hơn năm trước), mặc dù đất bị thiên tai nhiều bề ít nhiều chịu ảnh hưởng của tình trạng suy thoái kinh tế trong khu vực trên thế giới Điều quan trọng nữa, khi nói quan. . .lượng sản xuất. Đảng ta chủ trương:Đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa,đưa quan hệ sản xuất đi trước mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển thiết lập chế độ công hữu thuần nhất dưới hai hình thức:sở hữư toàn dân với sở hữu tập thể,tập thể hơn cá thể,cá thể hơn quy mô nhỏ bỏ qua các quy luật kinh tế,trong đóquy luật quan hệgiữa quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất. Trên thực tế... định trên của đảng Tại thời điểm đó nền sản xuất nông nghiệp không ổn định, nhiều nơi, nhiều vùng nông thôn bị đói kém Khi đó có người cho rằng, nguyên nhân sản xuất chậm phát triểndo giữa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất có mâu thuẫn Mâu thuẫn đó thể hiện giữa một bên là yêu cầu phát triển hơn nữa của lực lượng sản xuất theo hướng tất yếu chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn với một bên . QUY LUẬT VỀ QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT: 1/ Tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất: a/ Tính. VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤTA/ KHÁI NIỆM VỀ LỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, II: Nhận thức và vận dụng quy luật ở nước ta

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn