Hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ Trung Dũng

86 494 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2012, 10:27

Hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ Trung Dũng Chuyên đề thực tập Khoa kế toán K13Lời mở đầuXã hội tồn tạiphát triển luôn gắn liền với các hoạt động của sản xuất, đó là những quá trình sử dụng t liệu lao động tác động đến đối tợng lao động, biến đối tợng đó thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con ngời. Trong t liệu lao động tài sản cố định (TSCĐ) đóng vai trò hết sức quan trọng. Với doanh nghiệp, TSCĐ là điều kiện cần thiết không thể thiếu đợc để tiết kiệm sức lao động. Nó thể hiện cơ sở vật chất, trình độ công nghệ, năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp trong sản xuất.Trong điều kiện kinh tế thị trờng nh hiện nay, giữa các doanh nghiệp luôn có sự cạnh tranh gay gắt nhằm tồn tại, phát triển cũng nh nâng cao uy tín và vị thế của doanh nghiệp trên thị trờng. Để sản phẩm sản xuất ra đến đợc với ngời tiêu dùng, một trong những biện pháp có ý nghĩa quan trọng đó là cải tiến kỹ thuật và nâng cao chất lợng sản phẩm. Để làm đợc điều đó, mỗi doanh nghiệp cần phải biết khai thác, tận dụngphát huy những tiềm năng TSCĐ sẵn có, mặt khác không ngừng đổi mới, hoàn thiện cơ cấu TSCĐ cũng nh hạch toán chính xác, đầy đủ kịp thời những hao phí TSCĐ của đơn vị mình.Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần đầu t phát triển công nghệ Trung Dũng, Em nhận thấy việc tổ chức công tác kế toán TSCĐ là mối quan tâm của tất cả các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần đầu t phát triển công nghệ Trung Dũng nói riêng và để đáp ứng yêu cầu quản lý, thích nghi với nền kinh tế thị trờng, với những lý do trên, em đã lựa chọn đề tài:"hoàn thệin kế toán tscđ tại công ty cổhoàn thệin kế toán tscđ tại công ty cổ phần đầu tphần đầu t phát triển công nghệ trung phát triển công nghệ trung DũngDũngNội dung của chuyên đề thực tập tốt nghiệp bao gồm 3 chơng:Chơng 1: Lý luận chung về kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp.Chơng 2: Thực trang kế toán TSCĐCông ty cổ phần đầu t phát triển công nghệ Trung Dũng.Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh A Trang 1Chuyên đề thực tập Khoa kế toán K13Chơng 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần đầu t phát triển công nghệ Trung Dũng.Trong quá trình thực tập tìm hiểu và nghiên cứu chuyên đề đợc sự chỉ bảo tận tình của TS Trần Quý Liên và các anh chị ở phòng kế toán Công ty cổ phần đầu t phát triển công nghệ Trung Dũng, nhng do hiểu biết của em có hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong đợc sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến để chuyên đề này đợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn !Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh A Trang 2Chuyên đề thực tập Khoa kế toán K13Chơng 1: Lý luận chung về kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp.1. ý nghĩa của việc hạch toán kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp.1.1. Khái niệm TSCĐ:TSCĐ là những t liệu lao động đợc biểu hiện dới hình thái vật chất hoặc phi vật chất, có đủ tiêu chuẩn TSCĐ theo quy định trong chuẩn mực kế toán. Theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ban hành chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ đã qui định về tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ nh sau: Mọi t liệu lao động là từng tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không thể hoạt động đợc, nếu thoả mãn đồng thời cả bốn tiêu chuẩn dới đây thì đợc coi là tài sản cố định:- Chắc chắn thu đợc lợi ích kinh tế trong tơng lai từ việc sử dụng tài sản đó.- Nguyên giá tài sản phải đợc xác định một cách tin cậy.- Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên.- Có giá trị từ 10.000.000 đồng (mời triệu đồng) trở lên.Trờng hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện đợc chức năng hoạt động chính của nó nhng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định đợc coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập.TSCĐ hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nẵm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐTSCĐ vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất nhng xác định đợc giá trị và do doanh nghiệp nẵm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh A Trang 3Chuyên đề thực tập Khoa kế toán K13doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tợng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ TSCĐ thuê tài chính: là tài sản cố định mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.1.2. Bản chất TSCĐ: Tài sản là nguồn lực mà: Doanh nghiệp kiểm soát đợc tài sản đó; Dự tính đem lại lợi ích kinh tế trong tơng lai cho doanh nghiệp. Tài sản cố định của doanh nghiệp là các tài sản có giá trị lớn và đem lại lợi ích kinh tế lâu dài cho doanh nghiệp Nguyên tắc quản lý TSCĐ Xác lập đối tợng ghi TSCĐ Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng. Mỗi TSCĐ phải đợc quản lý theo 3 chỉ tiêu giá trị là: nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại Xây dựng quy chế quản lý TSCĐ Thực hiện việc quản lý đối với những TSCĐ đã khấu hao hết nh TSCĐ bình thờng Định kỳ phải tiến hành kiểm TSCĐ1.3. ý nghĩa của việc hạch toán kế toán TSCĐ Việc hạch toán kế toán TSCĐ mang một ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp, nó cung cấp các thông tin nh: giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm của các loại tài sản cố định hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính theo chỉ tiêu nguyên giá và giá trị hao mòn. Các nhà quản lý, các nhà đầu t căn cứ vào các giá trị trên để đa ra các quyết định đầu t Qua đó mỗi doanh nghiệp cần phải biết khai thác, tận dụngphát huy những tiềm năng TSCĐ sẵn có, mặt Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh A Trang 4Chuyên đề thực tập Khoa kế toán K13khác không ngừng đổi mới, hoàn thiện cơ cấu TSCĐ cũng nh hạch toán chính xác, đầy đủ kịp thời những hao phí TSCĐ của đơn vị mình.1.4. Nhiệm vụ hạch toán trong doanh nghiệpKế toáncông cụ đắc lực để quản lý kinh doanh một cách có hiệu quả. Vì vậy, kế toán TSCĐ phải cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin cần thiết phục vụ cho việc quản lý,giám sát chặt chẽ tình hình biến động của TSCĐ nhằm sử dụng TSCĐ một cách có hiệu quả. Để thực hiện đợc điều này, kế toán TSCĐ phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời về số lợng,hiện trạng về giá trị còn lại của TSCĐ, tình hình tăng giảm, di chuyển TSCĐ trong nội bộ doanh nghiệp. Việc hình thành và thu hồi các khoản đầu t, bảo quản và sử dụng TSCĐ ở doanh nghiệp. Phản ánh kịp thời và đầy đủ giá trị hao mòn của TSCĐ trong quá trình sử dụng, tính toán phân bổ hoặc kết chuyển chính xác số khấu hao và các khoản dự phòng vào chi phí SXKD. Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, phản ánh chính xác chi phí thực tế về sửa chữa TSCĐ, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Tham gia kiểm kê, kiểm tra định kỳ hay bất kỳ TSCĐ, tham gia đánh giá lại TSCĐ khi cần thiết tổ chức phân tích tình hình sử dụng và bảo quản TSCĐ trong doanh nghiệp.2. Hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp2.1. Phân loại TSCĐ:2.1.1 - Theo hình thái biểu hiện:* TSCĐ hữu hình là những TSCĐ có hình thái vật chất và đợc chia thành các nhóm sau: Nhà cửa, vật kiến trúcSinh viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh A Trang 5Chuyên đề thực tập Khoa kế toán K13 Máy móc, thiết bị Phơng tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn Thiết bị, dụng cụ quản lý: Vờn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm Các loại tài sản cố định khác * TSCĐ vô hình là những TSCĐ không có hình thái vật chất. - TSCĐ của doanh nghiệp: là những TSCĐ đợc xây dựng, mua sắm hoặc chế tạo bằng nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp (do Ngân sách cấp, tự bổ sung, do đơn vị khác góp liên doanh .) hoặc bằng nguồn vốn vay. - TSCĐ thuê ngoài là những TSCĐ mà doanh nghiệp đợc chủ tài sản Nhợng quyền sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định ghi trên hợp đồng thuê. * TSCĐ thuê tài chính: là tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê. 2.1.2 Phân loại theo mục đích và tình hình sử dụng- TSCĐ dùng cho kinh doanh- TSCĐ hành chính sự nghiệp- TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi- TSCĐ chờ xử lý2.2. Tính giá TSCĐ:2.2.1- Nguyên giá của TSCĐ: Nguyên giá của TSCĐ là giá thực tế của TSCĐ khi đa vào sử dụng tại doanh nghiệp.Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh A Trang 6Chuyên đề thực tập Khoa kế toán K13Xác định nguyên giá TSCĐ trong một số trờng hợp: Trờng hợp mua sắm:NG=Gt+Tp+Pt+Lv-Tk-Cm-ThTrong đó:NG: Nguyên giá TSCĐ.Gt: Giá thanh toán cho ngời bán tài sản (tính theo giá thu tiền 1 lần).Tp: Thuế, phí, lệ phí phải nộp cho Nhà nớc ngoài giá mua.Pt: Phí tổn trớc khi dùng, nh: vận chuyển, lắp đặt, chạy thử .Lv: Lãi tiền vay phải trả trớc khi đa TSCĐ vào sử dụng.Tk: Thuế trong giá mua hoặc phí tổn đợc hoàn lại.Cm: Chiết khấu thơng mại hoặc giảm giá đợc hởng.Th: Giá trị sản phẩm, dịch vụ thu đợc khi chạy thử.Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh A Trang 7Chuyên đề thực tập Khoa kế toán K13Trờng hợp XDCB: Nguyên giá tài sản cố định do đầu t xây dựng cơ bản hình thành theo Phơng thức giao thầu là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu t và xây dựng hiện hành cộng (+) lệ phí trớc bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.Tự xây dựng, tự chế, tự triển khai: Là giá thành thực tế của tài sản cố định cộng (+) các chi phí lắp đặt chạy thử, các chi phí khác trực tiếp liên quan phải chi ra tính đến thời điểm đa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (trừ các khoản lãi nội bộ, các chi phí không hợp lý nh vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác vợt quá mức quy định trong xây dựng hoặc tự sản xuất).TSCĐ đợc cấp, đợc Điều chuyển: Nguyên giá bao gồm giá trị còn lại ghi trên sổ của đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển, hoặc giá trị theo đánh giá thực tế của hội đồng giao nhận và các phí tổn trực tiếp mà bên nhận tài sản phải chi ra trớc khi đa TSCĐ vào sử dụng.Riêng TSCĐ điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp thì nguyên giá đợc tính bằng nguyên giá ghi trên sổ của đơn vị giao. Các chi phí có liên quan đến việc điều chuyển này đợc tính vào chi phí sản xuất trong kỳ. TSCĐ loại đợc biếu tặng, nhận vốn góp liên doanh, nhận lại vốn góp liên doanh, hoặc phát hiện thừa thì nguyên giá đợc xác định bằng giá trị thực tế theo giá của Hội đồng đánh giá và các chi phí bên nhận phải chi ra trớc khi đa TSCĐ vào sử dụng.* Nguyên giá TSCĐ mua dới hình thức trao đổi với một TSCĐ không t-ơng tự là giá trị hợp lý của TSCĐ nhận về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả thêm hoặc trừ đi các khoản phải thu về) cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế đợc hoàn lại), các chi phí liên quan phải chi ra tính đến thời điểm đa tài sản vào sử dụng.*Nguyên giá TSCĐ mua dới hình thức trao đổi với một tài sản cố định t-ơng tự là giá trị còn lại của TSCĐ đem trao đổi. Nguyên giá TSCĐ có tính ổn định cao, nó chỉ thay đổi trong các trờng hợp sau:Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh A Trang 8Chuyên đề thực tập Khoa kế toán K13 Đánh giá lại TSCĐ khi có quyết định của cấp có đủ thẩm quyền. Khi nâng cấp TSCĐ, chi phí chi ra để nâng cấp TSCĐ đợc bổ sung vào nguyên giá cũ để xác định lại nguyên giá mới của nó. Tháo dỡ một hoặc một số bộ phận của TSCĐ, khi đó giá trị của bộ phận tháo ra sẽ đợc trừ vào nguyên giá của TSCĐ.2.2.2 - Giá trị hao mòn và khấu hao TSCĐ* Bản chất hao mòn và khấu hao TSCĐ Hao mòn của TSCĐ là sự giảm dần giá trị của TSCĐ trong quá trình sử dụng do tham gia vào quá trình kinh doanh bị cọ xát, bị ăn mòn hoặc do tiến bộ kỹ thuật . Khấu hao TSCĐ là sự tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của TSCĐ vào chi phí kinh doanh trong từng kỳ hạch toán Mục đích của việc trích khấu hao TSCĐ là giúp cho các doanh nghiệp tính đúng, tính đủ chi phí sử dụng TSCĐ và thu hồi vốn đầu t để tái tạo TSCĐ khi chúng bị h hỏng hoặc thời gian kiểm soát hết hiệu lực * Phơng pháp tính khấu hao TSCĐ Theo Phơng pháp khấu hao đờng thẳngMức khấu hao hằng năm của 1 TSCĐ (Mkhn) đợc tính theo công thức sau:Mkhn = Nguyên giá của TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao nămTrong đó: Tỷ lệ khấu hao năm = Căn cứ để xác định thời gian khấu haoĐối với những tài cố định đợc mua sắm hoặc đầu t mới thì số năm sử dụng dự kiến phải nằm trong khoảng thời gian sử dụng tối đa và tối thiểu do Nhà nớc quy định. Với 1 TSCĐ cụ thể, doanh nghiệp phải căn cứ vào: Tuổi thọ kỹ thuật của tài sản cố định theo thiết kế; Hiện trạng tài sản cố định (thời gian tài sản cố định đã qua sử dụng, thế hệ tài sản cố định, tình trạng thực tế của tài sản .).Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh A Trang 9Chuyên đề thực tập Khoa kế toán K13 Tuổi thọ kinh tế của tài sản cố định: đợc quyết định bởi thời gian kiểm soát TSCĐ hoặc yếu tố hao mòn vô hình do sự tiến bộ kỹ thuật.Thời gian sử dụng TSCĐ (năm)=Giá mua của TSCĐ cũGiá của TSCĐ mới cùng loại hoặc tơng đơngxThời gian sử dụng của TSCĐ mới theo quy định hiện hành (năm)Phơng pháp khấu hao theo số d giảm dần có điều chỉnh:Điều kiện cần có: Là tài sản cố định đầu t mới (cha qua sử dụng); Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lờng, thí nghiệm.Công thức tính: Mkhn=Giá trị còn lại của TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao nhanhNhững năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo Phơng pháp số d giảm dần nói trên bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định, thì kể từ năm đó mức khấu hao đợc tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định chia (:) cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định.Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh A Trang 10Tỷ lệ khấu khao nhanh = Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng x Hệ số điều chỉnh Thời gian sử dụng của tài sản cố định Hệ số điều chỉnh (lần) Đến 4 năm ( t 4 năm) 1,5 Trên 4 đến 6 năm (4 năm < t 6 năm) 2,0 Trên 6 năm (t > 6 năm) 2,5 [...]... đợc mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn đầu t XDCB, quỹ đầu t phát triển, quỹ phúc lợi, thì khi hoàn thành thủ tục đa TSCĐ vào sử dụng, kế toán ghi bút toán chuyển nguồn: Nợ TK 414: TSCĐ đợc đầu t bằng quỹ đầu t phát triển Nợ TK 441: TSCĐ đợc đầu t bằng nguồn vốn đầu t XDCB Nợ TK 431(4312): TSCĐ đầu t bằng quỹ phúc lợi Có TK 411: Ghi tăng nguồn vốn kinh doanh Trờng hợp TSCĐ đợc mua sắm bằng nguồn vốn khấu... 12 Chuyên đề thực tập Khoa kế toán K13 Về phơng diện kế toán, giá trị còn lại của TSCĐ đợc xác định bằng hiệu số giữa nguyên giá TSCĐ và số khấu hao luỹ kế tính đến thời điểm xác định Mối quan hệ giữa ba chỉ tiêu giá của TSCĐ đợc thể hiện của công thức sau: NG TSCĐ = GTCL TSCĐ + GTHM TSCĐ 2.3 Hạch toán tính hình biến động TSCĐ 2.3.1- Thủ tục và hạch toán chi tiết TSCĐ TSCĐ tăng Biên bản giao nhận... doanh bằng TSCĐ 342 Nhận TSCĐ thuê tài chính 138 Thuế GTGT nằm trong nợ gốc 2.3.4- Hạch toán tình hình giảm TSCĐ * Giảm giá trị còn lại của TSCĐ do khấu hao TSCĐ Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh A Trang 17 Chuyên đề thực tập Khoa kế toán K13 Trong quá trình sử dụng TSCĐ, kế toán phải xác định tổng mức khấu hao TSCĐ; phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ vào chi phí kinh doanh theo đối tợng sử dụng TSCĐ và ghi... biên bản giao nhận TSCĐ, biên bản thanh lý TSCĐ, các phiếu xuất công cụ, dụng cụ, giấy báo hỏng công cụ dụng cụ 2.5.3 Sổ chi tiết hạch toán TSCĐ, hao mòn TSCĐ (Mẫu số S21-SKT/DNN) a, Mục đích: Theo dõi chi tiết số khấu hao TSCĐ (hao mòn TSCĐ) trong kỳ cho từng loại TSCĐ Từ đó lập bảng tổng hợp chi tiết và đối chiếu với Sổ Cái để kiểm tra tính số hiệu giữa sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết dùng... A Trang 26 Chuyên đề thực tập Khoa kế toán K13 b, Căn cứ ghi sổ: là các chứng từ gốc hay bảng tổng hợp chứng từ gốc Các biên bản giao nhận TSCĐ (mẫu số 01-TSCĐ), thẻ TSCĐ (mẫu số 02-TSCĐ), biên bản thanh lý TSCĐ (mẫu số 03-TSCĐ), biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành (mẫu số 04-TSCĐ), biên bản đánh giá lại TSCĐ (mẫu số 05-TSCĐ), bảng phân bổ khấu hao TSCĐ ( mẫu số S24-SKT/DN) Sinh viên:... * Trình tự hạch toán: - Tập hợp chi phí nâng cấp TSCĐ, kế toán ghi: Nợ TK 241 Nợ TK 133: Thuế GTGT theo Phơng pháp khấu trừ Có TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338 - Khi công việc sửa chữa hoàn thành, căn cứ vào giá thành thực tế của công việc sửa chữa và nguyên giá của TSCĐ đợc nâng cấp để kế toán xác định nguyên giá mới, kế toán ghi: Nợ TK 211 Có TK 241 - Nếu chi phí để nâng cấp TSCĐ đợc bù đắp... giá hợp lý của TSCĐ nhận về thì doanh nghiệp đợc nhận lại bằng tiền, khi nhận đợc, kế toán ghi: Nợ TK 111, 112 Có TK 131 - Nếu giá hợp lý của TSCĐ nhận về lớn hơn giá hợp lý của TSCĐ đem trao đổi thì kế toán xử lý ngợc lại * Trao đổi TSCĐ tơng tự: Trong trờng hợp doanh nghiệp sử dụng TSCĐ của mình để đổi TSCĐ tơng tự của đơn vị khác (có cùng công dụng và tơng đơng về giá cả) thì kế toán ghi: Nợ TK... chữa TSCĐ ở bộ phận QLDN.v.v Có TK 335 Chi phí phải trả - Khi công việc sửa chữa lớn TSCĐ diễn ra, tập hợp chi phí sửa chữa TSCĐ, kế toán ghi: Nợ TK 241 (2413): Chi phí sửa chữa TSCĐ Nợ TK 133: Thuế GTGT theo Phơng pháp khấu trừ (nếu có) Có TK 111; 112; 152; 214; 331; 334; 338 yếu tố chi phí - Khi công việc sửa chữa hoàn thành kế toán tính giá thành thực tế của công việc sửa chữa và tiến hành kết chuyển... thì kế toán chỉ ghi đơn vào bên Có TK 009 "Nguồn vốn khấu hao" TSCĐ tăng do mua sắm, xây dựng, triển khai bằng nguồn vốn vay dài hạn: Trờng hợp doanh nghiệp nhận tiền vay dài hạn để thanh toán tiền mua TSCĐ khi hoàn thành thủ tục đa TSCĐ vào sử dụng, kế toán ghi: Nợ TK 211, 213: Phần tính vào nguyên giá TSCĐ Nợ TK 133: Thuế GTGT theo Phơng pháp khấu trừ Có TK 341: Nhận nợ với ngời cho vay dài hạn TSCĐ... kỳ D: Giá trị hao mòn của TSCĐ hiện có TK 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình TK 2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính TK 2143 Hao mòn TSCĐ vô hình 2.3.3- Hạch toán tình hình tăng TSCĐ TSCĐ đợc mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn chuyên dùng: Đối với những TSCĐ hình thành qua quá trình xây dựng, lắp đặt, chỉnh lý, chạy thử, nghiên cứu, triển khai thì kế toán phải tập hợp các khoản chi tiêu phát sinh trong quá trình . tài:" ;hoàn thệin kế toán tscđ tại công ty c hoàn thệin kế toán tscđ tại công ty cổ phần đầu tphần đầu t phát triển công nghệ trung phát triển công nghệ trung. Khoa kế toán K13Chơng 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần đầu t phát triển công nghệ Trung Dũng. Trong quá
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ Trung Dũng, Hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ Trung Dũng, Hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ Trung Dũng, Bản chất TSCĐ: Tài sản là nguồn lực mà: ý nghĩa của việc hạch toán kế toán TSCĐ Nhiệm vụ hạch toán trong doanh nghiệp, Hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp 1. Phân loại TSCĐ:, Quá trình hình thành và phát triển công ty., Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động SXKD của công ty, Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. Hình thức sổ và tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán, Tình hình trang bị TSCĐ ở công ty., Đánh giá chung và biện pháp xử lý:, Chi phí trực tiếp 1. Chi phí vật liệu Chi phí chung CPC Thu nhập chịu thuế tính trớc TL Thuế GTGT đầu ra VAT, Về công tác kế toán TSCĐ, ý kiến thứ ba: Huy động thêm nguồn vốn thông qua hình thức thuê TSCĐ. ý kiến thứ bốn: Về việc tính khấu hao ở Công ty