Tài liệu Bài hát hai mươi năm sau - Trầm Tư Thiêng (lời bài hát có nốt) doc

1 724 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 19:16

=======================& C Hai mươi năm sau. ˆ « « « « Con Con Con ˆ « « « « ơi ơi ơi « « « « « « « « « ˆ à à à ˆ ˙ « « « « . ơi ơi ơi Mẹ Đây Đây ˆ « « « « ˆ « « « « . nhìn là là thân giấc giấc ˆ « « « « j « « « « « « « « « « ˆ thể ngủ ngủ ˆ « « « « « « « « « #ˆ ban ban ngọc ˆ Trầm Tử Thiêng ˙ « « « « đầu đầu ngà ˙ « « « « Mẹ Mẹ Mẹ « « « « « « « « ˆ _ _ ˆ_ xa ru trông ˆ « « « « ˆ« « « « « « « « « ˆ ll ll ll ll ll =========================& ˙ « « « « . con Cha con Bên Bên trong #ˆ « « « « ˆ « « « « . ngoài ngoài niềm gió gió hy ˆ « « « « j #ˆ_ « « « « j thổi vọng nổi ˆ « « « « Nam bao thương « « « « « « « « « ˆ ˆ w non ca la Œ Đêm Hai Mây œ » » » » œ » » » » mươi soi đen » » » » » » » » œ trăng giăng tuổi œ ˙ « « « « trời vàng đời ˆ « « « « à Mẹ Mẹ ˆ « « « « à ru sinh ll ll ll ll ll =========================& ˆ « « « « . ơi con con đã œ » » » » J ngân yêu œ » » » » ngóng dấu tiếng ˆ « « « « à chờ tình w con tang ơi Œ Gói Giấc Mong ˆ « « « « « « « « « « « « « « ˆ mộng vào mộng ˆ « « « « « « « « « #ˆ giấc trong tuyệt ˆ ˙ « « « « . ngủ đời vời Giấc Giấc Giấc ˆ « « « « ˆ _ _ « « « « « j ˆ_ « « « « . mộng ngủ mộng lộng là ngày ˆ_ « « « « j ˆ « « « « ngàn mộng còn kiêu hai ˆ « « « « hai ll ll ll ll ll =========================& w sa mươi mươi Œ œ » » » » Bao Hai Hai œ » » » » nhiêu mươi mươi œ » » » » hưng năm năm » » » » » » » œ vong sau sau œ ˙ » » » » . Đón Đón Đón œ » » » » ˆ « « « « . đợi đợi đợi ˆ « « « « j thu thu ˆ « « « « thu vào vào vào ˆ « « « « tầm tầm tầm ˆ « « « « . tay tay tay ˆ « « « « j Rồi Rồi Rồi ˆ « « « « con con con œ » » » » lớn lớn lớn ll ll ll ll ll =========================& ˆ « « « « khôn khôn khôn ˆ « « « « hai hai hai ˆ « « « « mươi mươi mươi « « « « « « « « « « ˆ tuổi tuổi tuổi ˆ ˆ « « « « . đời đời đời ˆ « « « « j như như như ˆ _ _ « « « « « mẹ mẹ mẹ ˆ « « « « ngày ngày ngày w nay nay nay Œ Con Con Con œ » » » » ra vui vui œ » » » » sa sa lên » » » » » » » » œ œ ˙ « « « « trường trường đường ˆ « « « « à à à à à à ˆ_ « « « « ll ll ll ll ll =========================& ˙ « « « « . ơi ơi ơi Con Con Con ˆ « « « « ˆ « « « « . say say say œ » » » » J tiếng tiếng tiếng ˆ « « « « gọi gọi gọi ˆ « « « « thì thì dò ˙ « « « « . thầm thầm thường Len Len như ˆ « « « « ˆ « « « « . trong trong say giấc giấc giấc ˆ « « « « j ˆ_ « « « « ngủ ngut mộng ˆ « « « « đêm đêm đêm ll ll ll ll =========================& ˙ _ _ « « « « « nay trường trường ˆ _ _ « « « « « À À À ˆ « « « « à à à ˆ « « « « . ơi ơi ơi ˆ « « « « j tiếng tiếng giấc ˆ « « « « ngủ gọi gọi ˆ « « « « quê trên quê . w hương tay Œ ˆ « « « « Con Con ˆ « « « « ơi ơi « « « « « « « « « ˆ ˆ à . à . w .hương. ˆ « « « « Œ Ĩ ll ll ll 1.,2. ””{ ”” 3. ”” . kiêu hai ˆ « « « « hai ll ll ll ll ll =========================& w sa mươi mươi Œ œ » » » » Bao Hai Hai œ » » » » nhiêu mươi mươi œ » » » » hưng năm năm. =========================& ˆ « « « « khôn khôn khôn ˆ « « « « hai hai hai ˆ « « « « mươi mươi mươi « « « « « « « « « « ˆ tuổi tuổi tuổi ˆ ˆ « « « « . đời
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài hát hai mươi năm sau - Trầm Tư Thiêng (lời bài hát có nốt) doc, Tài liệu Bài hát hai mươi năm sau - Trầm Tư Thiêng (lời bài hát có nốt) doc, Tài liệu Bài hát hai mươi năm sau - Trầm Tư Thiêng (lời bài hát có nốt) doc

Từ khóa liên quan