Tài liệu Bài hát chờ nhìn quê hương sáng chói - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt) docx

1 749 6
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 17:16

=======================& b 4 4 Chờ nhìn quê hương sáng chói. ˆ « « « « j Nơi ˆ « « « « k ˆ « « « « k đây tôi ˆ_ « « « « chờ Nơi ˆ « « « « j kia « « « « « « « « ˆ ˆ anh ˆ « « « « chờ Trong œ » » » » J căn » » » » » » » » œ œ nhà ˆ « « « « nhỏ Trònh công Sơn ˆ « « « « j Mẹ « « « « « « « « « ˆ ˆ cũng ˙ « « « « ngồi chờ llll ll ll =========================& b ˆ « « « « Anh lính œ » » » » J ngồi œ» » » » » » » » œ chờ œ » » » » trên đồi ˆ « « « « j ˆ « « « « « « « « « « « hoang ˆ œ » » » » vu Người ˆ « « « « j tù « « « « « « « « ˆ ˆ ngồi ˆ « « « « chờ bóng ˆ « « « « j « « « « « « « « « « ˆ tối ˆ mòt ˆ « « « « mù Chờ ˆ_ « « « « j đã ˆ« « « « « « « « « ˆ bao ˆ « « « « năm chờ œ » » » » J đã œ» » » » » » » œ bao ll ll ll =========================& b œ » » » » năm ˆ « « « « j chờ ˆ« « « « « « « « « « đã ˆ ˆ « « « « bao năm Œ 2 4 ˆ « « « « Chờ Chờ œ » » » » tiếng mai œ » » » » kèn này œ » » » » đưa ta œ » » » » J về dậy œ » » » » J đây trong » » » » » » » » œ tiếng những œ œ » » » » J đàn ho ““{ ll ll ll =========================& b ˙ » » » » con reo ˆ « « « « Chờ Chờ œ » » » » tim cho œ » » » » người lòng œ » » » » không căm ˆ « « « « j còn thù œ » » » » J nuôi đến « « « « « « « « « ˆ lúc những ˆ ˆ « « « « j chìm hờn ˙ « « « « căm sâu ll ll ll ll ll =========================& b ˆ_ « « « « Chơ Chờ ˆ « « « « j. đêm hòa không bình ˆ « « « « k ˙ « « « « cấm đến ˆ « « « « Chờ chờ œ » » » » J . sáng tiếng thênh bom œ » » » » K ˙ » » » » thang im œ » » » » Chờ Chờ œ » » » » lúa bước ll ll ll ll ll =========================& b œ » » » » thơm đi trên lên œ » » » » J dưới œ » » » » J những ˆ« « « « « « « « « con ˆ những ˆ « « « « j đường bàn ˆ « « « « j không tay ˆ « « « « j chông dân ˙_ « « « « mình mìn ˆ_ « « « « Chờ Chờ ˆ « « « « j. lòng đường giao yêu ˆ « « « « k ˆ « « « « j thông thương œ » » » » J œ » » » » chắp đất nối nước ll ll ll ll ll =========================& b œ » » » » J quyết chuyến œ » » » » J đi xe œ » » » » J xây qua ˆ « « « « j thanh bao ˙ « « « « bình miền ˆ « « « « Chờ Chờ œ » » » » trống tin œ » » » » dồn mừng œ » » » » tin sông œ » » » » J mừng chờ œ » » » » J núi khắp » » » » » » » » œ cũng phố œ œ » » » » J chờ làng ll ll ll ll ll =========================& b ˙ » » » » ta mong ˆ « « « « Chờ Chờ œ » » » » nghe trên œ » » » » từ vừng œ » » » » đất trán ˆ « « « « j dậy Mẹ œ » » » » J thắp tiếng « « « « « « « « « ˆ lên ca ˆ ˆ « « « « j tự bình ˙ « « « « do minh ˆ_ « « « « Chờ Chờ ˆ « « « « j. cây khô ˆ « « « « k thay nước ll ll ll ll ll ll =========================& b ˙ « « « « lá mắt ˆ « « « « Chờ Chờ œ » » » » J . kết đá bông reo œ » » » » K ˙ » » » » ca hoa œ » » » » Chờ Chờ œ » » » » thấy áo œ » » » » ta cơm đi nuôi œ » » » » J trong cho œ » » » » J « « « « « « « « « ˆ phố những ˆ ˆ « « « « j phường trẻ ˆ « « « « j con không ˆ « « « « j không xa ll ll ll ll ll ll =========================& b ˙_ « « « « lạ nhà ˆ_ « « « « Chờ Chờ ˆ « « « « j. nhìn ngày quê Việt ˆ « « « « k ˆ « « « « j Nam hương œ » » » » J thống sáng œ » » » » J nhất chói œ » » » » J cho mắt « « « « « « « « « ˆ ˆ Mẹ những ˆ « « « « j ngày tình ˆ « « « « j nay thương ˆ « « « « j chưa vỡ ˙ « « « « mờ. bờ ll ll ll ll ””{ . 4 Chờ nhìn quê hương sáng chói. ˆ « « « « j Nơi ˆ « « « « k ˆ « « « « k đây tôi ˆ_ « « « « chờ Nơi ˆ « « « « j kia « « « « « « « « ˆ ˆ anh ˆ « « « « chờ. lạ nhà ˆ_ « « « « Chờ Chờ ˆ « « « « j. nhìn ngày quê Việt ˆ « « « « k ˆ « « « « j Nam hương œ » » » » J thống sáng œ » » » » J nhất chói œ » » » » J cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài hát chờ nhìn quê hương sáng chói - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát chờ nhìn quê hương sáng chói - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát chờ nhìn quê hương sáng chói - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt) docx

Từ khóa liên quan