Tài liệu Bài hát bến cảng quê hương tôi - Hồ Bắc (lời bài hát có nốt) docx

2 1,005 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 17:15

=======================& # C Bến cảng quê hương tôi. Ĩ Khi œ » » » » xuân œ » » » » ˙ » » » » sang trên ˆ « « « « bến œ » » » » ˙ « « « « cảng đàn ˆ « « « « hải ˆ « « « « âu ˆ « « « « tung ˆ « « « « j Hồ Bắc œ » » » » cánh ˆ « « « « j bay ˆ « « « « j ngập ˆ « « « « j ll ll ll ll ==========================& # w trời ˙ « « « « Cảng ˆ « « « « của ˆ « « « « ˆ « « « « ta vui ˆ « « « « j ˆ « « « « đón bao ˆ « « « « j ˆ « « « « j chuyến ˆ « « « « j ˙ « « « « hàng những ˆ « « « « chuyến ˆ « « « « j ˆ « « « « j ll ll ll ll ==========================& # ˆ « « « « hàng ˆ « « « « j bè ˆ « « « « bạn từ ˆ « « « « j xa ˆ « « « « j ˆ « « « « j ˙ « « « « xôi những œ » » » » chuyến œ » » » » ˆ « « « « hàng ˆ « « « « j Việt ˆ « « « « Nam gửi ˆ « « « « j đi ˆ « « « « j muôn ˆ « « « « j ll ll ll ==========================& # w nơi ˙ » » » » Tuổi œ » » » » thanh œ » » » » œ » » » » xuân œ » » » » J thiết œ » » » » tha với œ » » » » J œ » » » » J bến œ » » » » J ˙ « « « « cảng ta œ » » » » chiến œ » » » » ll ll ll ll ==========================& # œ » » » » đấu œ » » » » J nơi #œ » » » » đây œ » » » » J bao ˆ « « « « ngày ˙ » » » » đêm nghe ˆ « « « « sóng œ » » » » œ » » » » vỗ mênh ˆ « « « « j ˆ « « « « mông ˆ « « « « j khi ˆ « « « « j chiều ˆ « « « « j ll ll ll ==========================& # ˙ « « « « lên ta ˆ « « « « bám ˆ « « « « j ˆ « « « « j ˙ « « « « biển ta ˆ « « « « bám ˆ « « « « j ˆ « « « « j ˆ « « « « . tàu Cho ˆ « « « « j những œ » » » » ˆ « « « « j con ˆ « « « « j ˆ « « « « tàu ˆ « « « « j mau ˆ « « « « j rời ˆ « « « « sang œ » » » » bến ll ll ll ll ==========================& # œ » » » » . mới cho œ » » » » J œ » » » » những œ » » » » chuyến ˆ « « « « j hàng œ » » » » đi ˆ « « « « j dựng œ » » » » xây œ » » » » đất w nước ˙ » » » » ơi œ » » » » œ » » » » ll ll ll ll ==========================& # w gái œ » » » » œ » » » » lái œ » » » » xe œ » » » » trên w cảng ˙ » » » » Xe œ » » » » em œ » » » » ll ll ll ll ==========================& # bon œ » » » » J œ » » » » nhanh ˆ « « « « j và œ » » » » tóc œ » » » » em œ » » » » J bay œ » » » » trên œ » » » » J sóng ˆ « « « « biển ˆ « « « « j quê ˆ « « « « j w hương œ » » » » ‰ Anh ˆ « « « « j ˆ « « « « công ˆ « « « « nhân ll ll ll ll ==========================& # œ » » » » J bốc œ » » » » xếp œ » » » » J đã ˆ « « « « mang ˆ « « « « bao ˆ « « « « j tấn ˆ « « « « thép ˆ « « « « j như ˆ « « « « dũng ˆ « « « « só ˆ « « « « j biển ˆ « « « « Đông ˆ « « « « j vai œ » » » » sắt ˆ « « « « j chân ˆ « « « « j ll ll ll ==========================& # w đồng # # # # ˆ « « « « Cảng ˆ _ « « « « ˆ « « « « thân ˆ « « « « yêu w ơi ˆ « « « « ˆ « « « « Biển ˆ « « « « quê ˆ « « « « hương llll ll ll ll ==========================& # # # # ˙ » » » » ta ˙ » » » » ơi œ » » » » ˆ « « « « Tổ œ » » » » quốc œ » » » » đã œ » » » » J cho œ » » » » tôi ˆ « « « « j một ˆ « « « « ngày ˆ « « « « hôm œ » » » » . nay ˆ « « « « j và œ » » » » sức œ » » » » sống ll ll ll ll ==========================& # # # # œ » » » » J tin œ » » » » yêu ˆ « « « « j vì ˆ « « « « một ˆ « « « « ngày w mai ˙ » » » » ˙ « « « « Mùa w xuân œ » » » » vang œ » » » » muôn œ » » » » œ » » » » J tiếng œ » » » » J ll ll ll ll ll ==========================& # # # # w hát œ » » » » ‰ œ » » » » J Trên œ » » » » bến œ » » » » cảng œ » » » » J quê œ » » » » ta œ » » » » J trung œ » » » » dũng œ » » » » J œ » » » » J kiên ll ll ll ==========================& # # # # ˆ « « « « . cường œ » » » » J œ » » » » những ˆ « « « « người œ » » » » J công œ » » » » nhân œ » » » » J bất œ » » » » khuất ˆ « « « « j anh ˆ « « « « j w hùng ll ll ll ==========================& # # # # ˆ « « « « Biển ˆ « « « « œ » » » » ơi œ » » » » ta w hát ˙ » » » » Œ hát œ » » » » ˙ » » » » lên ‰ vì œ » » » » J œ » » » » ngày w mai. w 1970 w ll ll ll ll ll ll ”” . =======================& # C Bến cảng quê hương tôi. Ĩ Khi œ » » » » xuân œ » » » » ˙ » » » » sang trên ˆ « « « « bến œ » » » » ˙ « « « « cảng đàn ˆ « « « « hải. ==========================& # # # # w hát œ » » » » ‰ œ » » » » J Trên œ » » » » bến œ » » » » cảng œ » » » » J quê œ » » » » ta œ » » » » J trung œ »
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài hát bến cảng quê hương tôi - Hồ Bắc (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát bến cảng quê hương tôi - Hồ Bắc (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát bến cảng quê hương tôi - Hồ Bắc (lời bài hát có nốt) docx