Tài liệu Bài hát bể dâu - Nguyễn Tuấn (lời bài hát có nốt) docx

1 503 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 17:15

=======================& # # 3 4 Bể dâu. ˆ « « « « Khi ˙ « « « « .nay yêu khi khi ˆ « « « « ˆ « « « « cuộc cuộc ˆ _ « « « « . đời đời đổi là ˆ « « « « j ˙ « « « « . thay thơ Nguyễn Tuấn ˆ « « « « ‰ Tình Lòng ˆ « « « « j xưa œ » » » » J em œ » » » » J nghóa náo ““{ ll ll ll ll =========================& # # ˙ » » » » cũ nức theo ao œ » » » » œ » » » » . ước gió mơ mây œ » » » » J cũng giấc œ » » » » J œ » » » » J bay mơ ˙ « « « « . đi hoa ˆ « « « « ‰ Anh Bao ˆ « « « « j nhiêu đưa ˆ « « « « j em ˆ « « « « j êm ˙ » » » » ái đến đậm vườn ˆ « « « « ll ll ll ll ll =========================& # # ˆ « « « « . đà tình Bao Cho ˆ « « « « j nhiêu em ˆ « « « « j say ˆ « « « « j ngây ˙ « « « « ngất với lòm mặn ˆ « « « « ˆ « « « « . hồn nồng Anh Em ˆ_ « « « « j nay như ˆ_ « « « « j anh mê ˆ_ « « « « j ˙ « « « « đã đắm trong ˆ_ « « « « quên . ˙ _ _ « « « « « vòng ˆ« « « « « « « « « tay ˆll ll ll ll ll 1. =========================& # # ˙ « « « « . ấm ˆ « « « « Œ ˆ « « « « Nhưng . ˙ _ _ « « « « « .rồi « « « « « « « « « ˆ_ sao ˆ ˙ « « « « . anh? ˆ « « « « Œ ˆ « « « « Đời œ » » » » . hoa đang œ » » » » J tươi œ » » » » J ˆ « « « « j bỗng ll ””{ ll 2. ll llll ll =========================& # # ˆ « « « « . tàn là ˆ « « « « j cuộc ˆ « « « « j ˆ « « « « j đời œ » » » » . em với œ » » » » J bao « « « « « « « « « ˆ ˆ sầu ˆ « « « « j ˙ « « « « đau ‰ Yêu ˆ « « « « j ˙ « « « « anh yêu ˆ « « « « j đắm œ » » » » J ˙ » » » » đuối ‰ Rồi ˆ « « « « jll ll ll ll ll =========================& # # ˙ « « « « đành nhìn ˆ_ « « « « j anh ˆ « « « « j ˙ « « « « đi ‰ Anh œ » » » » J ˙ » » » » đi thôi œ » » » » J là ˆ « « « « j ˙ » » » » vỡ tan « « « « « « « « « ˆ ˆ ˙ « « « « rồi « « « « « « « « « ˆ còn ˆ ll ll ll ll ll =========================& # # ˙ « « « « chi ‰ Em ˆ « « « « j ˙ « « « « như chim ˆ « « « « j gãy ˆ « « « « j ˙ « « « « cánh trong « « « « « « « « « ˆ ˆ ˙_ « « « « một chiều ˆ _ _ « « « « « j cuối ˆ « « « « j ˆ « « « « đông Œ ˆ « « « « Đêm ll ll ll ll llll =========================& # # ˙ « « « « nay em ˆ « « « « ˆ « « « « một ˆ _ « « « « . mình chờ ˆ « « « « j ˙ « « « « . trăng ˆ « « « « ‰ Trời ˆ « « « « j cao œ » » » » J bốn œ » » » » J ˙ » » » » phía u œ » » » » ll ll ll ll ll =========================& # # œ » » » » . tối em œ » » » » J quá œ » » » » J œ » » » » J ˙ « « « « . đơn ˆ « « « « ‰ Em ˆ « « « « j nay ˆ « « « « j ˆ « « « « j không ˙ » » » » ước mộng ˆ « « « « ˆ « « « « . ngày đôi ˆ « « « « j ta ˆ « « « « j đi ˆ « « « « j ll ll ll ll ll =========================& # # ˙ « « « « nốt đường ˆ « « « « ˆ « « « « . tình Em ˆ_ « « « « j mơ ˆ_ « « « « j em ˆ_ « « « « j ˙ « « « « chết trong ˆ_ « « « « ˙ _ _ « « « « « vòng « « « « « « « « « ˆ_ tay ˆ ˙ « « « « . anh. ˙ « « « « Œ ll ll ll ll ll ”” . Bể dâu. ˆ « « « « Khi ˙ « « « « .nay yêu khi khi ˆ « « « « ˆ « « « « cuộc cuộc ˆ _ « « « « . đời đời đổi là ˆ « « « « j ˙ « « « « . thay thơ Nguyễn Tuấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài hát bể dâu - Nguyễn Tuấn (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát bể dâu - Nguyễn Tuấn (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát bể dâu - Nguyễn Tuấn (lời bài hát có nốt) docx

Từ khóa liên quan