Tài liệu Bài hát áo tím huế - Đồng Xuân (lời bài hát có nốt) docx

1 588 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 16:16

=======================& b 3 4 Áo tím Huế. ˆ « « « « Áo ˆ « « « « tím ˆ « « « « . Huế một ˆ_ « « « « j ˙ « « « « lần Bay ˆ « « « « ˆ « « « « bay nhạc : Đồng Xuân thơ : Phạm văn Vui ˆ « « « « . trong gió œ » » » » J ˙ « « « « xuân Áo ˆ « « « « ll ll ll ll ll =========================& b ˆ « « « « tím ˆ « « « « . ngày xưa ˆ « « « « j ˙ « « « « đó Anh ˆ « « « « ˆ « « « « tưởng ˆ « « « « . đã mù ˆ_ « « « « j ˙ « « « « . tăm ˙ « « « « Yêu ˆ « « « « ˆ « « « « em ˆ _ « « « « . tình dang ˆ _ « « « « j ll ll ll ll ll ll =========================& b ˆ _ _ « « « « « j dở ˆ _ « « « « . Hương ˆ « « « « ˆ « « « « Giang ˆ « « « « . buồn không ˆ « « « « j ˙ « « « « nói Trang ˆ « « « « ˆ « « « « Tiên ˆ « « « « . bao nhòp ˆ « « « « j ˙ « « « « lỡ Mà ˆ « « « « ll ll ll ll ll =========================& b ˆ « « « « sao ˆ « « « « . tình xa ˆ « « « « j ˙ « « « « . khơi ˙ « « « « Tình ˆ « « « « œ » » » » . đi còn ˆ « « « « j « « « « « « « « « ˆ bỏ ˆ ˙ « « « « lại Bài ˆ « « « « ll ll ll ll ll =========================& b ˆ « « « « thơ ˆ « « « « . buồn trên ˆ « « « « j ˙ « « « « nón Em ˆ « « « « ˆ « « « « . buông tóc ˆ « « « « j ˆ « « « « thề ˙ _ « « « « đội Câu ˆ « « « « ˆ « « « « Nam ˆ « « « « . Bằng ai ˆ « « « « j ll ll ll ll ll =========================& b ˙ « « « « . oán ˙ « « « « Hôm ˆ « « « « ˆ « « « « nay ˆ « « « « . trên phố œ » » » » J ˙ « « « « xuân Áo ˆ « « « « ˆ « « « « tím ˆ « « « « . ai lộng ˆ « « « « j ll ll ll ll ll =========================& b ˙ « « « « gió Như œ » » » » œ » » » » . xưa chiều ˆ « « « « Linh œ » » » » J ˙ « « « « Mụ Em ˆ « « « « ˆ_ « « « « về ˆ « « « « . anh đón œ » » » » J ˙ « « « « . đưa ll ll ll ll ll =========================& b ˙ « « « « Mùa ˆ « « « « ˆ « « « « xuân ˆ « « « « . ở ˆ « « « « j ˙ « « « « lại Trong ˆ « « « « #ˆ_ « « « « lòng ˆ « « « « . người viễn ˆ « « « « j ˙ « « « « xứ Như ˆ « « « « ll ll ll ll ll =========================& b œ » » » » áo œ » » » » . tím một ˆ « « « « j ˙ « « « « thời Trong ˆ « « « « ˆ « « « « lòng ˆ « « « « . Huế mộng ˆ_ « « « « j ˙ « « « « . mơ. ˙ « « « « Œ ll ll ll ll ”” . =======================& b 3 4 Áo tím Huế. ˆ « « « « Áo ˆ « « « « tím ˆ « « « « . Huế một ˆ_ « « « « j ˙ « « « « lần Bay ˆ « « « « ˆ « « « « bay nhạc : Đồng Xuân thơ : Phạm. « « . trong gió œ » » » » J ˙ « « « « xuân Áo ˆ « « « « ll ll ll ll ll =========================& b ˆ « « « « tím ˆ « « « « . ngày xưa ˆ « « « « j ˙
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài hát áo tím huế - Đồng Xuân (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát áo tím huế - Đồng Xuân (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát áo tím huế - Đồng Xuân (lời bài hát có nốt) docx

Từ khóa liên quan