Tài liệu Bài hát ánh trăng của em - Nhật Ngân (lời bài hát có nốt) docx

1 979 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 16:16

=======================& # 2 4 Ánh trăng của em. œ » » » » J Ba œ » » » » J em ˆ « « « « j thường ˆ « « « « j hay œ » » » » nói mai ˆ « « « « j mốt œ » » » » J ˆ « « « « j khi Nhật Ngân ˆ « « « « j yên ˆ « « « « bình ll ll ll =========================& # ˆ « « « « j ba ˆ « « « « j sẽ ˆ « « « « j đưa ˆ « « « « j em ˆ_ « « « « . về vui ˆ « « « « j ˆ _ _ « « « « « cùng ánh ˆ « « « « j trăng ˆ « « « « jll ll ll =========================& # ˆ « « « « . quê dấu ˆ « « « « j ˙ « « « « yêu œ » » » » J Trăng œ » » » » J nơi ˆ « « « « j vùng ˆ « « « « j quê ll ll ll =========================& # œ » » » » đó trong ˆ « « « « j sáng œ » » » » J ˆ « « « « j hơn ˆ « « « « j nơi ˆ « « « « này ˆ « « « « j em ˆ « « « « j thấy ˆ « « « « j cây ˆ « « « « j đa ll ll ll =========================& # ˆ_ « « « « . già chú ˆ « « « « j ˆ _ _ « « « « « Cuội cùng ˆ « « « « j Hằng ˆ « « « « j ˆ « « « « . Nga múa ˆ « « « « j ˙ « « « « ca ll ll ll ll =========================& # œ » » » » Trăng Trăng œ » » » » ơi ơi œ » » » » . trăng trăng xin em œ » » » » J œ » » » » J sáng ước œ » » » » J soi mơ œ » » » » J quê mau ˆ « « « « j hương yên ˙ « « « « mình bình ““{ ll ll ll ll ==========================& # ˆ « « « « Đêm Đêm ˆ « « « « Trung Trung ˆ « « « « . Thu Thu em em . ˆ « « « « j œ » » » » J múa ˆ « « « « j ca ˆ « « « « j cùng œ » » » » J trăng ll ll ll 1. ==========================& # ˙ » » » » sáng œ » » » » J .múa ˆ « « « « j ca ˆ « « « « j bên ˆ « « « « j chò ˙ « « « « Hằng. ””{ ll 2. ”” . Ánh trăng của em. œ » » » » J Ba œ » » » » J em ˆ « « « « j thường ˆ « « « « j hay œ » » » » nói mai ˆ « « « « j mốt œ » » » » J ˆ « « « « j khi Nhật Ngân. ll ll =========================& # œ » » » » Trăng Trăng œ » » » » ơi ơi œ » » » » . trăng trăng xin em œ » » » » J œ » » » » J sáng ước œ » » » » J
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài hát ánh trăng của em - Nhật Ngân (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát ánh trăng của em - Nhật Ngân (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát ánh trăng của em - Nhật Ngân (lời bài hát có nốt) docx

Từ khóa liên quan