Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn rhizobium cộng sinh với đậu xanh và hiệu lực của chế phẩm vi khuẩn này đối với đậu xanh trên một số loại đất ở miền bắc việt nam

156 3,457 14
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan