nghiên cứu ảnh hưởng của lân (p2o5), MOLYPDEN (MO) và a NAA đến sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng của giống đậu tương đt22 vụ xuân hè tại gia lâm hà nội

188 3,346 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 16:04

luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, luận văn BỘ GIÁO DỤC ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP NỘI ----------      ---------- BÙI VĂN DŨNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LÂN (P 2 O 5 ), MOLYPDEN (M O ) α αα α - NAA ðẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG ðẬU TƯƠNG ðT22 VỤ XUÂN TẠI GIA LÂM - NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Mã số: 60.62.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. QUANG SÁNG NỘI – 2009 Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan số liệu kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực chưa hề ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn các thông tin trích dẫn ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Bùi Văn Dũng Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: PGS.TS Quang Sáng, người hướng dẫn khoa học ñã tận tình giúp ñỡ với tinh thần trách nhiệm cao ñóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành luận án này. Tập thể Thầy, Cô giáo khoa Nông học, ñặc biệt các Thầy, Cô giáo trong Bộ môn Sinh lý thực vật trường ðại học Nông nghiệp Nội ñã trực tiếp giảng dạy ñóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành luận văn này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các bạn bè, ñồng nghiệp, gia ñình người thân ñã nhiệt tình giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình tiến hành ñề tài. Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2009 Tác giả luận văn Bùi Văn Dũng Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Danh mục các chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình xi 1. MỞ ðẦU 1 1.1. ðặt vấn ñề 1 1.2. Mục ñích, yêu cầu 3 1.3. Ý nghĩa khoa học thực tiễn 3 1.4. Giới hạn của ñề tài 4 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5 2.1. Tình hình sản xuất ñậu tương trên thế giới Việt Nam 5 2.2. Phân bón với cây ñậu tương. 15 3. VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1. Vật liệu, ñịa ñiểm thời gian nghiên cứu 36 3.2. Nội dung nghiên cứu 37 3.3. Phương pháp nghiên cứu 37 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 44 4.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng molypden (Mo) ñến sinh trưởng phát triển, năng suất chất lượng của giống ñậu tương ðT 22 trồng vụ xuân 2009 tại Gia Lâm - Nội. 44 4.1.1. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến ñộng thái tăng trưởng chiều cao thân chính giống ñậu tương ðT22. 44 4.1.2. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến ñộng thái ra lá trên thân chính giống ñậu tương ðT22. 46 4.1.3. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến khả năng phân cành giống ñậu tương ðT22. 47 Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv 4.1.4. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến sự hình thành nốt sần giống ñậu tương ðT22. 48 4.1.5. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến chỉ số diện tích lá ñậu tương ðT22. 50 4.1.6. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến hàm lượng diệp lục trong lá giống ñậu tương ðT22. 52 4.1.7. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến khả năng tích luỹ chất khô giống ñậu tương ðT22. 53 4.1.8. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến cường ñộ quang hợp giống ñậu tương ðT22. 55 4.1.9. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến các yếu tố cấu thành năng suất giống ñậu tương ðT22. 57 4.1.10. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến năng suất giống ñậu tương ðT22. 59 4.1.11. Hiệu quả kinh tế khi sử dụng Mo cho giống ñậu tương ðT22. 61 4.2. Ảnh hưởng liều lượng lân kết hợp với molypden (Mo) ñến sinh trưởng phát triển, năng suất chất lượng của giống ñậu tương ðT22 trồng vụ xuân 2009 tại Gia Lâm - Nội. 61 4.2.1. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến ñộng thái tăng trưởng chiều cao thân chính giống ñậu tương ðT22. 61 4.2.2. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến ñộng thái ra lá trên thân chính giống ñậu tương ðT22. 63 4.2.3. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến khả năng phân cành giống ñậu tương ðT22. 64 4.2.4. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến sự hình thành nốt sần giống ñậu tương ðT22. 65 4.2.5. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến chỉ số diện tích lá giống ñậu tương ðT22. 66 Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v 4.2.6. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến hàm lượng diệp lục giống ñậu tương ðT22. 68 4.2.7. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến khả năng tích luỹ chất khô giống ñậu tương ðT22. 69 4.2.8. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến cường ñộ quang hợp giống ñậu tương ðT22. 71 4.2.9. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến các yếu tố cấu thành năng suất giống ñậu tương ðT22. 72 4.2.10. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến năng suất giống ñậu tương ðT22. 74 4.2.11. Hiệu quả kinh tế khi sử dụng lân Mo cho giống ñậu tương ðT22 trồng vụ xuân 2009 trên ñất Gia Lâm - Nội. 75 4.3. Ảnh hưởng thời kỳ xử lý molypden (Mo) α - NAA ñến sinh trưởng phát triển, năng suất chất lượng của giống ñậu tương ðT22 vụ xuân 2009 tại Gia Lâm - Nội. 76 4.3.1. Ảnh hưởng của thời kỳ xử lý Mo α - NAA ñến ñộng thái tăng trưởng chiều cao thân chính giống ñậu tương ðT22. 76 4.3.2. Ảnh hưởng thời kỳ xử lý Mo α - NAA ñến ñộng thái ra lá trên thân chính giống ñậu tương ðT22. 78 4.3.3. Ảnh hưởng của thời kỳ xử lý Mo α - NAA ñến khả năng phân cành giống ñậu tương ðT22. 79 4.3.4. Ảnh hưởng của thời kỳ xử lý Mo α - NAA ñến sự hình thành nốt sần giống ñậu tương ðT22. 80 4.3.5. Ảnh hưởng của thời kỳ xử lý Mo α - NAA ñến chỉ số diện tích lá giống ñậu tương ðT22. 81 4.3.6. Ảnh hưởng của thời kỳ xử lý Mo α - NAA ñến hàm lượng diệp lục trong lá giống ñậu tương ðT22. 82 Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi 4.3.7. Ảnh hưởng của thời kỳ xử lý Mo α - NAA ñến khả năng tích luỹ chất khô giống ñậu tương ðT22. 84 4.3.8. Ảnh hưởng của thời kỳ xử lý Mo α - NAA ñến cường ñộ quang hợp của giống ñậu tương ðT22. 85 4.3.9. Ảnh hưởng của thời kỳ xử lý Mo α - NAA ñến các yếu tố cấu thành năng suất giống ñậu tương ðT22. 87 4.3.10. Ảnh hưởng của thời kỳ xử lý Mo α - NAA ñến năng suất giống ñậu tương ðT22. 88 4.3.11. Hiệu quả kinh tế khi sử dụng Mo α - NAA cho giống ñậu tương ðT22 trồng vụ xuân 2009 trên ñất Gia Lâm - Nội. 90 4.4. Ảnh hưởng của Mo; lân kết hợp với Mo; Mo kết hợp với α - NAA ñến chất lượng hạt giống ñậu tương ðT22 trồng vụ xuân 2009. 91 5. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 94 5.1. Kết luận 94 5.2. ðề nghị 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CT : Công thức CSDTL : Chỉ số diện tích lá CðQH : Cường ñộ quang hợp NSTS : Nốt sần tổng số NSHH : Nốt sần hữu hiệu TS : Tổng số HLDL : Hàm lượng diệp lục Mo : Molypden P 1000 hạt : Khối lượng 1000 hạt NSCT : Năng suất cá thể NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… viii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1. Tình hình sản xuất ñậu tương thế giới từ 1997 - 2007 5 2.2. Diện tích, năng suất sản lượng ñậu tương của một số nước trên thế giới. 6 2.3. Tình hình sản xuất ñậu tương ở Việt Nam từ 1997 - 2007 10 4.1. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến ñộng thái tăng trưởng chiều cao thân chính giống ñậu tương ðT22. 45 4.2. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến ñộng thái ra lá trên thân chính giống ñậu tương ðT22. 46 4.3. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến khả năng phân cành giống ñậu tương ðT22. 48 4.4. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến sự hình thành nốt sần giống ñậu tương ðT22. 49 4.5. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến chỉ số diện tích lá ñậu tương ðT22. 51 4.6. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến hàm lượng diệp lục trong lá giống ñậu tương ðT22. 53 4.7. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến khả năng tích luỹ chất khô giống ñậu tương ðT22. 54 4.8. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến cường ñộ quang hợp giống ñậu tương ðT22. 56 4.9. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến các yếu tố cấu thành năng suất giống ñậu tương ðT22. 57 4.10. Ảnh hưởng của liều lượng Mo ñến năng suất giống ñậu tương ðT22. 59 4.11. Hiệu quả kinh tế khi sử dụng Mo cho giống ñậu tương ðT22. 61 Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ix 4.12. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến ñộng thái tăng trưởng chiều cao thân chính giống ñậu tương ðT22. 62 4.13. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến ñộng thái ra lá trên thân chính giống ñậu tương ðT22. 63 4.14. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến khả năng phân cành giống ñậu tương ðT22. 64 4.15. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến sự hình thành nốt sần giống ñậu tương ðT22. 66 4.16. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến chỉ số diện tích lá giống ñậu tương ðT22. 67 4.17. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến hàm lượng diệp lục giống ñậu tương ðT22. 68 4.18. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến khả năng tích luỹ chất khô giống ñậu tương ðT22. 69 4.19. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến cường ñộ quang hợp giống ñậu tương ðT22. 71 4.20. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến các yếu tố cấu thành năng suất giống ñậu tương ðT22. 72 4.21. Ảnh hưởng của liều lượng lân kết hợp với Mo ñến năng suất giống ñậu tương ðT22. 74 4.22. Hiệu quả kinh tế khi sử dụng lân Mo cho giống ñậu tương ðT22 trồng vụ xuân 2009 trên ñất Gia Lâm - Nội. 76 4.23. Ảnh hưởng của thời kỳ xử lý Mo α - NAA ñến ñộng thái tăng trưởng chiều cao thân chính giống ñậu tương ðT22. 77 4.24. Ảnh hưởng của thời kỳ xử lý Mo α - NAA ñến ñộng thái ra lá trên thân chính giống ñậu tương ðT22. 78 . hành nghiên cứu ñề tài: “ Nghiên cứu ảnh hưởng c a lân (P 2 O 5 ), molypden (Mo) và α αα α - NAA ñến sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng c a giống. MOLYPDEN (M O ) VÀ α αα α - NAA ðẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG C A GIỐNG ðẬU TƯƠNG ðT22 VỤ XUÂN HÈ TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu ảnh hưởng của lân (p2o5), MOLYPDEN (MO) và a NAA đến sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng của giống đậu tương đt22 vụ xuân hè tại gia lâm hà nội , nghiên cứu ảnh hưởng của lân (p2o5), MOLYPDEN (MO) và a NAA đến sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng của giống đậu tương đt22 vụ xuân hè tại gia lâm hà nội

Từ khóa liên quan