Hiệu quả kinh tế sản xuất một số cây dược liệu trên địa bàn huyện văn lâm – tỉnh hưng yên

114 2,058 14
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 15:58

luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, luận văn B GIO DC V O TO TR NG I HC NễNG NGHIP H NI Nguyễn Văn Nam Hiệu quả kinh tế sản xuất một số cây dợc liệu trên địa bàn huyện văn lâm tỉnh hng yên LUN VN THC S NễNG NGHIP Chuyờn ngnh: Kinh T H NI - 2009 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp……………… i LỜI CAM ðOAN 1. Tôi xin cam ñoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào 2. Tôi xin cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Nguyễn Văn Nam Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp……………… ii LỜI CẢM ƠN Sau hai năm học tập, nghiên cứu tại Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội ñến nay khoá học 2007 2009 sắp kết thúc. ðể vận dụng kiến thức ñã học vào thực tiễn và làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, ñược sự chấp thuận của nhà trường, Viện ñào tạo sau ñại học, tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: “ðánh giá hiệu quả kinh tế trồng và chế biến một số cây dược liệu chủ yếu trên ñịa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế nông nghiệp của mình. Nhân dịp này cho tôi ñược bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu nhà trường, Viện ðào tạo sau ñại học, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, các thầy cô giáo trong Bộ môn Phân tích ñịnh lượng ñã tạo mọi ñiều kiện giúp ñỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin ñược gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo, PGS. TS. Nguyễn Hữu Ngoan, người ñã trực tiếp hướng dẫn, giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình học, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn tới các cán bộ Phòng nông nghiệp, các phòng ban, các cán bộ ñịa phương và bà con nông dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên ñã nhiệt tình giúp ñỡ tôi trong quá trình nghiên cứu, thực hiện ñề tài. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới toàn thể họ hàng, những người thân trong gia ñình và bạn bè ñã luôn sát cánh bên tôi, ñộng viên, giúp ñỡ và tạo ñiều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần ñể tôi học tập và hoàn thành tốt luận văn. Tác giả luận văn Nguyễn Văn Nam Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp……………… iii MỤC LỤC Phần I. ðẶT VẤN ðỀ 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.1 Mục tiêu chung 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3 1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu .3 1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 3 Phần II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 2.1 Cơ sở lý luận 4 2.1.1 Cây dược liệu và ý nghĩa của phát triển cây dược liệu .4 2.1.2 Những ñặc ñiểm kinh tế kỹ thuật của sản xuất và chế biến cây dược liệu .5 2.1.3 Hiệu quả kinh tế và các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế sản xuất cây dược liệu .25 2.2 Cơ sở thực tiễn của ñề tài 34 2.2.1 Vài nét về nguồn tài nguyên cây thuốc Việt Nam 34 2.2.2 Nhu cầu, tiềm năng và khả năng phát triển ngành sản xuất dược liệu của Việt Nam 39 2.3 Các công trình nghiên cứu có liên quan 41 Phần III. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 43 3.1.1 ðiều kiện tự nhiên .43 3.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội của huyện Văn Lâm 48 3.2 Phương pháp nghiên cứu 52 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .52 3.2.2 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu .53 3.2.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu áp dụng trong ñề tài .54 Phần IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 56 4.1 Tình hình sản xuất cây dược liệu của huyện Văn Lâm 56 4.1.1 Khái quát một số nét về tình hình sản xuất cây dược liệu của huyện 56 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp……………… iv 4.1.2 Cơ cấu diện tích gieo trồng, năng suất, sản lượng cây dược liệu của huyện 57 4.1.3 Tình hình cơ bản về hộ ñiều tra 60 4.1.4 Sản lượng cây dược liệu tại các hộ ñiều tra 61 4.1.5 Tình hình ñầu tư chi phí sản xuất cây dược liệu .62 4.2 ðánh giá kết quảhiệu quả sản xuất cây dược liệu 68 4.2.1 Kết quả sản xuất cây dược liệu 68 4.2.2 Hiệu quả kinh tế ñạt ñược của một số cây dược liệu 70 4.2.3 ðánh giá chung hiệu quả kinh tế sản xuất một số cây dược liệu chủ yếu trên ñịa bàn huyện Văn Lâm .77 4.3 Nguyên nhân ảnh hưởng ñến hiệu quả kinh tế cây dược liệu của huyện Văn Lâm .81 4.3.1 Về sản xuất 81 4.3.2 Về tiêu thụ .84 4.3.3 Nguyên nhân về thể chế chính sách .86 4.4 ðịnh hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cây dược liệu huyện Văn Lâm 87 4.4.1 ðịnh hướng 87 4.4.2 Giải pháp chủ yếu 93 Phần V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .98 5.1 Kết luận 98 5.2 Kiến nghị 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp……………… v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thời vụ gieo trồng cây Kim Cúc .6 Bảng 3.1 Tình hình ñất ñai của huyện Văn Lâm qua 3 năm 2006 2008 .46 Bảng 3.2 Tình hình dân số và lao ñộng của huyện Văn Lâm 49 Bảng 3.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của huyện Văn Lâm qua 3 năm (2006 2008) 51 Bảng 4.1 Diện tích gieo trồng cây dược liệu của huyện Văn Lâm qua 3 năm 2006 2008 59 Bảng 4.2 Năng suất và sản lượng Cây dược liệu của huyện qua 3 năm (2006-2008) .60 Bảng 4.3 Tình hình cơ bản của các hộ ñiều tra năm 2008 .61 Bảng 4.4 Tình hình ñầu tư chi phí trung gian cho 1 ha gieo trồng cây Cốt Khí .62 Bảng 4.5 Tình hình ñầu tư chi phí trung gian cho 1 ha gieo trồng cây Cúc năm 2008 64 Bảng 4.6 Tình hình ñầu tư chi phí trung gian cho 1 ha gieo trồng ðịa liền năm 2008 .65 Bảng 4.7 Tình hình ñầu tư chi phí trung gian cho 1 ha gieo trồng Mã ðề năm 2008 66 Bảng 4.8 Năng suất một số cây dược liệu chủ yếu tính trên 1 ha gieo trồng .68 Bảng 4.9 Giá trị sản xuất trên 1 ha gieo trồng của một số CDL trong năm 2008 69 Bảng 4.10 Hiệu quả kinh tế sản xuất tính trên 1 ha gieo trồng cây Cốt Khí trong năm 2008 70 Bảng 4.11 Hiệu quả kinh tế sản xuất tính trên 1 ha Cúc trong năm 2008 73 Bảng 4.12 Hiệu quả kinh tế sản xuất tính trên 1 ha ðịa liền năm 2008 .76 Bảng 4.13 Hiệu quả kinh tế sản xuất tính trên 1 ha Mã ñề năm 2008 77 Bảng 4.14 So sánh hiệu quả kinh tế 1 ha sản xuất CDL so với một số cây mầu trên ñịa bàn huyện Văn Lâm .78 Bảng 4.15 Diện tích ñất nông nghiệp tính trên 1 hộ trồng cây dược liệu .82 Bảng 4.16 Ý kiến ñánh giá của người trồng cây dược liệu về khuyến nông và kỹ thuật 83 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp……………… vi DANH MỤC ðỒ THỊ ðồ thị 1: Chi phí trung gian cho 1 ha gieo trồng một số CDL trên ñịa bàn huyện Văn Lâm . 67 ðồ thị 2: Thu nhập hỗn hợp tính trên một công lao ñộng của một số loại cây trồng trên ñịa bàn huyện Văn Lâm năm 2008 80 ðồ thị 3: Cơ cấu giá trị sản xuất một số cây dược liệu . 81 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp……………… vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CDL Cây dược liệu CPSX Chi phí sản xuất DL Dược liệu DT Diện tích GO Giá trị sản xuất IC Chi phí trung gian VA Giá trị gia tăng MI Thu nhập hỗn hợp CC Cơ cấu SL Số lượng NN Nông nghiệp C Chi phí sản xuất H (HQKT) Hiệu quả kinh tế Q Kết quả Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp……………… 1 Phần I ðẶT VẤN ðỀ 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài Là một quốc gia nằm trong vùng khí hậu nhiệt ñới gió mùa nóng và ẩm, Việt Nam có nguồn tài nguyên ñộng, thực vật ña dạng và phong phú, trong ñó có rất nhiều loại cây cỏ ñã ñược tổ tiên chúng ta sử dụng làm thức ăn và sử dụng làm thuốc cho tới ngày nay [5]. Theo số liệu ñiều tra của Viện Dược liệu (2003) ở nước ta có khoảng 3.850 loài cây làm thuốc trên tổng số 10.650 loài thực vật. Dược liệu ở nước ta chẳng những là cơ sở của nền y học cổ truyền mà còn có vị trí rất quan trọng trong nền y học hiện ñại, có rất nhiều loài cây thuốc ñã tham gia vào cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp góp phần tạo nguyên liệu cho công nghiệp dược liệu. Với xu thế chung của thế giới quay trở lại với thiên nhiên dùng các loại thuốc có nguồn gốc từ cây cỏ. Nhiều nhà khoa học ñã quan tâm nghiên cứu, tìm tòi, sàng lọc ra các hợp chất hoá học tự nhiên từ cây cỏ làm thuốc và từ ñó tổng hợp lên nhiều loại thuốc mới có hiệu quả chữa bệnh rất cao. Các loại thuốc có nguồn gốc từ dược liệu như: thuốc chữa bệnh sốt rét có thành phần chính là Artemisin ñược chiết suất từ cây Thanh cao hoa vàng (Artemissia annua L.) hoạt chất Curcumin ñược chiết suất từ củ Nghệ (Curcuma longa L.) có tác dụng chống viêm hỗ trợ ñiều trị bệnh ung thư Aloe-emodin và dịch chiết cồn từ cây Lô hội (Aloe vera L.) có tác dụng chống ung thư dùng ñể ñiều trị vết thương, ñiều trị bỏng, sử dụng cho công nghiệp dược phẩm và thực phẩm. Vỏ hạt của cây Mã ñề Isabgol (Plantago ovât) ñã ñược người Ấn ðộ dùng ñể chữa bệnh ñại tràng và làm giảm cholesterol máu, ức chế khối u ñại trực tràng [9]. Trong chiến lược phát triển ngành Dược giai ñoạn 2002 2010 Thủ tướng Chính phủ ñã phê duyệt “ðầu tư trọng ñiểm các cơ sở sản xuất hoá chất và nguyên liệu làm thuốc. Ưu tiên sản xuất thuốc thiết yếu, thuốc có thế mạnh xuất khẩu, thuốc từ dược liệu và thuốc mang tên gốc thay thế thuốc nhập khẩu… chú trọng ñầu tư phát triển dược liệu”, “Ưu tiên cho sản xuất nguyên liệu làm thuốc”. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp……………… 2 Theo T.S. Nguyễn Duy Thuần (Viện Dược liệu) công bố trong Hội nghị dược liệu toàn quốc tổ chức vào tháng 3 năm 2003, nhu cầu sử dụng dược liệu ở nước ta khoảng 50.000 tấn/năm phục vụ cho 145 bệnh viện y học cổ truyền, 242 khoa y học cổ truyền và xuất khẩu. Văn Lâmmột huyện thuộc tỉnh Hưng Yên, có truyền thống lâu ñời với nghề trồng cây dược liệu. Văn Lâm là nơi sản xuất, cung ứng nguồn dược liệu quý cho người dân thành phố Hà Nội, các ñịa bàn huyện lân cận, các tỉnh như Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang, Sài Gòn, Huế, ðà Nẵng và các bệnh viện lớn trên phạm vi cả nước. Nghề trồng cây dược liệu ñã ñem lại nguồn thu lớn cho người dân trong huyện, góp phần cải thiện cuộc sống từng bước ñưa nền kinh tế của huyện lên tầm cao mới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn ñối với người trồng cây dược liệu như các yếu tố ñầu vào, trình ñộ khoa học kỹ thuật, thị trường ñầu ra của sản phẩm… ðặc biệt là khó khăn trong ñịnh hướng lựa chọn những loại cây dược liệu và bố trí sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thực tiễn ñó ñặt ra những câu hỏi nghiên cứu như sau: Một là, cây dược liệu có vai trò gì trong phát triển kinh tế - xã hội của hộ nông dân huyện Văn Lâm? Hai là, hiệu quả kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu quả kinh tế sản xuất, chế biến và tiêu thụ cây dược liệuhuyện Văn Lâm như thế nào? Ba là, giải pháp nào ñể nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, chế biến cây dược liệu trên ñịa bàn huyện Văn Lâm? Bốn là, cần tập trung sản xuất cây dược liệu nào ñạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững? Nghiên cứu ñề tài “Hiệu quả kinh tế sản xuất một số cây dược liệu trên ñịa bàn huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên” là nhằm ñể trả lời cho các câu hỏi ấy. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung ðánh giá một cách khoa học hiệu quả kinh tế sản xuất một số cây dược liệu chủ yếu, làm căn cứ ñề xuất ñịnh hướng và giải pháp ñể phát triển cây dược liệu trên ñịa bàn nghiên cứu. . sản xuất cây dược liệu nào ñạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững? Nghiên cứu ñề tài Hiệu quả kinh tế sản xuất một số cây dược liệu trên ñịa bàn huyện Văn. giá hiệu quả kinh tế trồng và chế biến một số cây dược liệu chủ yếu trên ñịa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh tế sản xuất một số cây dược liệu trên địa bàn huyện văn lâm – tỉnh hưng yên , Hiệu quả kinh tế sản xuất một số cây dược liệu trên địa bàn huyện văn lâm – tỉnh hưng yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn