Tài liệu Thoả thuận để Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp phép đối với một số hoạt động có liên quan đến đê điều ppt

3 1,260 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 15:15

Thoả thuận để Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp phép đối với một số hoạt động liên quan đến đê điều Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy lợi quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Nông nghiệp và PTNT quan hoặc người thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục QuảnĐê điều và phòng chống lụt bão quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân tỉnh quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết:18 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức nộp hồ tại văn thư Cục QuảnĐê điều và PCLB - Văn thư trình lãnh đạo Cục xử lý và chuyển phòng chức năng thẩm định (thời gian từ 1-2 ngày); - Phòng chức năng thẩm định : lập báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định trình lãnh đạo Cục (thời gian từ 5-7 ngày); - Xin ý kiến của các phòng liên quan (nếu có) và tổng hợp ý kiến (thời gian từ 1-2 ngày); - Trình lãnh đạo Cục và chỉnh sửa theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo (thời gian từ 1-2 ngày); - Trình lãnh đạo Cục dự thảo văn bản thẩm định (đã chỉnh sửa) để trình Bộ; chuyển văn thư Cục làm thủ tục trình lãnh đạo Bộ ký (thời gian từ 1-2 ngày); - Chỉnh sửa theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ (nếu có); Trình lãnh đạo Cục dự thảo văn bản thẩm định (đã chỉnh sửa) để trình Bộ; chuyển văn thư Cục làm thủ tục trình lãnh đạo Bộ ký (thời gian từ 1-3 ngày); 2. Tổ chức nhận lại kết quả tại Văn thư Cục. Hồ Thành phần hồ 1. Công văn của UBND cấp tỉnh đề nghị thỏa thuận 2. Hồ kèm theo: - Tờ trình của Chủ đầu tư trình Sở (bản copy) - Tờ trình của Sở trình UBND cấp tỉnh (bản copy); - Hồ dự án (01 bộ), bao gồm: Thuyết minh, bố trí tổng thể, mặt cắt đại diện, bản vẽ liên quan đến đê điều (bản chính); - Văn bản liên quan đến việc xây dựng, thực hiện dự án (bản copy). Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Thoả thuận để Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp phép đối với một số hoạt động có liên quan đến đê điều Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông. bản vẽ liên quan đến đê điều (bản chính); - Văn bản liên quan đến việc xây dựng, thực hiện dự án (bản copy). Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thoả thuận để Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp phép đối với một số hoạt động có liên quan đến đê điều ppt, Tài liệu Thoả thuận để Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp phép đối với một số hoạt động có liên quan đến đê điều ppt, Tài liệu Thoả thuận để Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp phép đối với một số hoạt động có liên quan đến đê điều ppt

Từ khóa liên quan