Đánh giá tác động của các yếu tố chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng mua sắm tại siêu thị big c huế

37 3,176 10

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,601 tài liệu

  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 01:10

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ----- ----- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ÐÁNH GIÁ TÁC ÐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ÐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG MUA SẮM TẠI SIÊU THỊ BIG C HUẾ NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Khóa học: 2009 – 2013 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ----- ----- KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP ÐÁNH GIÁ TÁC ÐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ÐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG MUA SẮM TẠI SIÊU THỊ BIG C HUẾ Sinh viên thực hiện  Giáo viên hướng dẫn    ! " Huế, tháng 05 năm 2013 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập tốt nghiệp và nghiên cứu đề tài, bên cạnh sự cố gắng nổ lực của bản thân còn có sự giúp đỡ, tạo điều kiện rất lớn từ phía nhà trường và công ty. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học kinh tế - Đại học Huế đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên chúng tôi có cơ hội vừa học tập tại trường vừa tiếp xúc và nghiên cứu thực tế, đúc rút, tích lũy kinh nghiệm bản thân. Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn trân trọng đến ban lãnh đạo cùng các anh chị trong siêu thị Big C Huế đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thực tập vừa qua, bố trí kế hoạch thực tập, cung cấp những kinh nghiệm, kiến thức thực tế cũng như những tài liệu cần thiết để tôi có thể hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình. Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thủy đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực tập để tôi có thể hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Trong quá trình thực tập và nghiên cứu đề tài chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, vì vậy rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và bạn đọc giúp tôi có thể hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn! #$%&'() " *+*,   MỤC LỤC Nguyễn Thị Huyền Trang – K43B QTKDTH i LỜI CẢM ƠN………………………………………………………………………….i MỤC LỤC…………………………………………………………….……………….ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT…………………………………………….….vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ……………………………………….…… vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU………………………………………………… viii ""--&%%*./%%012&34%5*6*7%)"8 "9/%5:5%;</%%012&34%5*#"! Nguyễn Thị Huyền Trang – K43B QTKDTH ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT  &/= >>6>  >&2</?@+*,/A/ BC  ?2&$01*3:;< CB>CB>> C5*D/$>:;E$/F/,*7 B6  D/G*B*+*, CH  C5*D/IJ/* K =J K>>> KL/&//& KM  K23*/N3%*:O7/?/PQ R>  :D/+=/?7 *  **S*//NOTA/UVQ WM6XY N+*/NI3*%O>F%30Z[/+\Q T] *GNBTNNB]3^* W_Y W`3:%:_/%:Y3G*GOK@%a/@%JQ Nguyễn Thị Huyền Trang – K43B QTKDTH iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ b;c"T?-'#%J/F%30Z[/+\G*,%d0e;#3L%%= /^&/= b;cT?-+%=*Gd%0b*7! b;cb;c2<)&%f/A//G*,%*>#g BIỂU ĐỒ *.;c""Th;*%@%N:**%a *.;c"Th;*%@%N:;<%f* *.;c"Th;*%@%N:*7 *.;c"Th;*%@%N:%ij *.;c"'Th;*%@%N:%-;<D/+Fg *.;c"jJ3k^&/=;*G*,%%2- l % m 8 *.;c"gc%?%**P^&/=2*#%;#*># *.;c"8G*,%^&/=%01`,)Gn)" *.;c"C&*&/^&/=+#%J=%5*G*,%j *.;cC&*&/^&/=+#%J/F%30Z\/+\/@+*,j *.;cC&*&/^&/=+#%J%02=G*,%jj *.;cC&*&/^&/=+#%J)o%2pG*,%jg *.;c'C&*&/^&/=+#%J%:=G*,%j! *.;cjC&*&3L%%=/^&/=G*,%*>#g DANH MỤC BẢNG BIỂU Nguyễn Thị Huyền Trang – K43B QTKDTH iv Bảng 1.1: Một số thông tin về Big C Huế .23 d"--/b/F3:;</G*,%*>#() "  "8 d"--^#%Id^*[:/G*,%*>#I/&/() !  "  d"Th;*%@%N:**%a" dTh;*%@%N:;<%f* dTh;*%@%N:*7 dTh;*%@%N:%i' d'Th;*%@%N:%-;<D/+Fg djJ3k^&/=;*G*,%%2- l % m 8 dgc%?%**P^&/=2*#%;#*>#! d8G*,%^&/=%01`,)Gn)" d*.);q[NN[N%)3NGBNG%*)+=+GJ3k;*G*,%  d"7GJT][%3N%%rGNG%B" d7GJ>:))3*%*NG d7GJT][%3N%%rGNG%B' dT%i@%JG^*`:3kj d'">F%30Z\/+\/@+*,g d's#%J%:=%:G*,%8 d's#%J)o%2pG*,%8 d's#%J%02=G*,%8 d''s#%J=%5*G*,%8 d'j9%i%*7%:)Gn)! dj"7GJT][%3N%%rGNG%! dj7GJ>:)*%*NG/2*#L%%=' dg"7GJ>:2/tGY3%f^#%'" dg7GJ>:2/tG3/@%J=2=2&%5*G*,%'" Nguyễn Thị Huyền Trang – K43B QTKDTH v dg7GJ>:2/uG3/@%J=2=2&%5*G*,%G^*3:5* 2v2*#' d8"T%i7GJ%0bI*/&/2*#OKNG:>:N3%*:GQ' d8*.);G9wZ/)?-c*I2p0b&W%N' d8#%Id)?-c*I2p0b&W%N'' d8C&*&;<wZ/)?-c*I2p0b&/D%x20/ %Ny*GN'j d8'*.);G9wZ/)?-c*I2p0b&/D%x 20/%Ny*GN'j d8j#%Id)?-c*I2p0b&/D%x20/%Ny*GN'j d8g*#3:5*%x'g d!"C&*&/^&/=+#%J=%5*G*,%j" d!C&*&/^&/=+#%J/F%30Z\/+\/@+*,j d!C&*&/^&/=+#%J%02=G*,%j' d!C&*&/^&/=+#%J)o%2pG*,%jg d!'C&*&/^&/=+#%J%:=G*,%j8 d!jC&*&3L%%=/^&/=G*,%*>#g i Nguyễn Thị Huyền Trang – K43B QTKDTH vi Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1Lý do chọn đề tài :^*%#%%01*7$/&/%=k^*%#$/&/-%A/^* [:$/&/)o%=%e,;[5+=:P*;1*GJ/01*[@= /=/d*%*7%-/k%*,[w==/=%(:;/&/:5%;<$/&/ -%A/%f/A/%0b)5*[*G?*;<b+==/=)e< *,%3=3:5*-^*[:2&34+()**7;5*$-%=+=&%%*.%: )J*I7)i%%*#%+*I&%->?*7BC?%)5)z$+*/F;< I)?%#** {6*7%)$G*,%/a%A/`F%*7+=:()"!!+=;#;|&%%*.* 7%J/&/G*,%e*%}%=%,/d0/:5*-^*[:G*,% ;1*;|3=)%;f*[*7)5:=%0b)5*2&34/^+9/$)e)<%3:5*/~ =+()*$*7;5*+=%*7*/:01*%*,[w6*7%)$b3=)% ;f*/d%*IN)Gn)%%J+=kI%D%P/;•G9&%%*. ^*%#B`|<*/;F%0/*/. 7%JG*,%e6*7%);|+=;% ;f*/+=/*2p/A/:;@3=)<%%%01%*)(92&: %:%1**%*%%012&34G*,%Gz/=G?*;<b[:=/=/* /?%0/:=*;k%0+=:$/w+*;3=)A/;</5%=/=%e, n%b :)?*%01/5%^J/3*7%;$/&/3:5*=;0Z/2?2&<|*%, %*%k€%?*/•/‚$€%?*/•%#‚0+iGz/F%a%+D%e%=[: *7/+%a[h;k>a+-+i/*#30Z/2&34/b2d3=d*`@[9/F% 30Z[/+\/[:*7e)A//:b;J*%/5%%-)**=;0Z/ 3Z*%#. :3V+9/2&34$`@[93L%%=/^&/=/+*%LF% I%D%:+*7/`@[9/*#30Z//5%/[:*7N:]) O"!!!Q$3L%%=;J*+*G*,%3=#%JI%DF%I#%;;#G9 %=/?+=%c%5*/G*,%#^?/3L%%=/^&/=$^d Nguyễn Thị Huyền Trang – K43B QTKDTH 1 Khóa luận tốt nghiệp (/5%Gz^?%c%5*N:N+RƒN*%„O Q3L%%=/ ^&/=3=)<%%:2d/b<*I%D;.&%%*.2+3Z*%#/5 %. T<%GJ*,/A;:301/F%30Z[/+\G*,%+=3L%%=/ ^&/=;|;0Z/%9/*7e/&/%=J3$0e%}x*,#+h /0/*,/A=:;0Z/%9/*7)<%/&//7%J *7$%,;2=%=J#;|/*G*,%;0Z/`@[9+=;*+=::5% ;<0G*,%>:B:T%$G*,%i=$G*,%…*,%*>3= G*,%`F%*7)<F%%,%%01%=J#C./%./5%+*/&/ G*,%;|/)o%%,;2=$/•0;&A%J%b/k/^&/== /=^%a$/&/=Id3UG*,%/kd*`&/;;0Z//&/@%J/F%30Z [/+\=:3=)^&/=%v)|F%$)J*I7*/&/#%J/F%30Z[/ +\+=3L%%=/^&/=$%x;;`F%/&/*d*&@/:3L% %=/^&/=;J*+*G*,% …F%&%%x/k%9/%*/G*,%$%:I&%-%9/%i%5*G*,%*> #%?*I#%;*,/A;%=* “Đánh giá tác động của các yếu tố chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng mua sắm tại siêu thị Big C Huế”. 1.2Mục tiêu nghiên cứu †T\/%*,%fI&%C&*&%&/;<//&/#%J/F%30Z[/+\ ;#3L%%=/^&/=;J*+*G*,%*>#$%x;;`F%/&/ *d*&p)@/:3L%%=/^&/=$;c%1*@/:( 39//5%/G*,%*>+*/&/G*,%^&/%,;2=K# †T\/%*,/\%. B C&*&%9/%5/F%30Z[/+\%5*G*,%*># B C&*&/+3L%%=/^&/=;J*+*G*,%*> # B K@%a/$;&*&%&/;<//&/#%J/F%30Z[/+\;#3L% %=/^&/=;J*+*G*,%*># Nguyễn Thị Huyền Trang – K43B QTKDTH 2 . #%?*I#%;*,/A;%=* Đánh giá t c động c a c c yếu tố chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành c a khách hàng mua sắm tại siêu thị Big C Huế . 1.2M c tiêu nghiên c u †T/%*,%fI&% C& amp;*&%&/;<//&/#%J/F%30Z[/+. LUẬN TỐT NGHIỆP ÐÁNH GIÁ T C ÐỘNG C A C C YẾU TỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ÐẾN LÒNG TRUNG THÀNH C A KHÁCH HÀNG MUA SẮM TẠI SIÊU THỊ BIG C HUẾ Sinh viên th c hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động của các yếu tố chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng mua sắm tại siêu thị big c huế , Đánh giá tác động của các yếu tố chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng mua sắm tại siêu thị big c huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn