Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc docx

5 473 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 22:15

Thủ tục đăng đầu đối với dự án vốn đầu nước ngoài (không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê: Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, Ngành liên quan đến lĩnh vực đầu của dự án Cách thức thực hiện:Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nhà đầu nộp Hồ sơ đăng đầu và Hồ sơ đăng kinh doanh tại Phòng Hỗ trợ đầu - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 2. Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu (được phân công theo dõi dự án) tiếp nhận hồ sơ; viết 02 Giấy biên nhận (01 bản trao cho cho nhà đầu tư; 01 bản lưu cùng hồ sơ). 3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu (được phân công theo dõi dự án) thực hiện các công việc sau: - Kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ đăng đầu tư. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thông báo cho nhà đầu biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự án đầu ; - Trình Lãnh đạo Ban xem xét dự án, quyết định; - Gửi hồ sơ dự án lấy ý kiến các Phòng chức năng; Tổng hợp, lập Tờ trìnhLãnh đạo Ban; - Dự thảo nội dung Giấy chứng nhận đầu trình Lãnh đạo Ban chính thức; - Tổ chức trao Giấy chứng nhận đầu cho nhà đầu tư. Tên bước Mô tả bước 4. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sao gửi Giấy chứng nhận đầu đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ quản lý ngành liên quan. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đăng đầu 2. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 55-Nghị định 108/2006/NĐ-CP). 3. Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu (do Nhà đầu tự lập và chịu trách nhiệm). Số bộ hồ sơ: 04 (bộ) trong đó 01 (bộ) gốc Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phụ lục I-1: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh) Quyết định số 1088/2006/QĐ-BK . Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Đạt tiêu chí dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao Quyết định số 27/2006/QĐ-BKHC . 2. Dự án thuộc danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên, khuyến khích phát triển theo Quyết định của TTg Chính phủ (đang soạn thảo) Nội dung Văn bản qui định 4. Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả theo Thông báo 86/TB-VPCP 23/4/2007 thông báo kết luận của TTCP tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Khu CNC Hòa Lạc Thông báo số 86/TB- VPCP ngày . . Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc Thông. nhận đầu tư, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc docx, Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc docx, Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc docx