Tài liệu Bộ 3 đề toán-ly-hóa thi thử đại học doc

25 298 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 17:15

B 3 Toỏn Hc, Vt Lớ, Húa Hc - Thi Th H 22 - 06 -2010 http://ebook.here.vn - Th vin trc tuyn | ng hnh cựng s t trong mựa thi 2010 1 B GIO DC V O TO ( thi cú 01 trang) THI TH I HC MễN TON KHI A, B Thi gian lm bi 180 phỳt (khụng k thi gian phỏt ủ) Phần chung cho tất cả các thí sinh. Câu I (2 điểm) Cho hàm số : 1 2 + = x x y (1) 1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1). 2.Chứng minh rằng mọi tiếp tuyến của đồ thị (1) đều lập với hai đờng tiệm cận một tam giác có diện tích không đổi. Câu II (2 điểm) 1.Tìm );0( x thoả mn phơng trình: Cotx 1 = xx x x 2sin 2 1 sin tan1 2cos 2 + + . 2.Tìm m để phơng trình sau có nghiệm: mxxxx =+++ 11 22 Câu III (2 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c) với a, b, c > 0. 1. Tính khoảng cách từ O đến mp (ABC) 2. Tính thể tích khối đa diện OIBC trong đó I là chân đờng cao kẻ từ C của ABC . Câu IV (2 điểm) 1. Tính tích phân: I = 2 1 10 1 dx x xx 2. Cho x, y, z là các số thực dơng thoả mn: x + y + z = xyz. Tìm GTNN của A = )1()1()1( zxy zx yzx yz xyz xy + + + + + . Phần riêng. Thí sinh chỉ đợc làm 1 trong 2 câu: V. a hoặc V.b Câu V. a. Dành cho ban Cơ Bản (2 điểm). 1. Giải phơng trình: 25lg)20.155.10lg( +=+ x xx 2.Tính thể tích lăng trụ đều ABC.A ' B ' C ' biết mp(ABC ' ) hợp với đáy góc 60 0 và diện tích tam giác ABC ' bằng 2 3a Câu V. b. Dành cho ban KHTN (2 điểm). 1.Giải bất phơng trình: 32 4 )32()32( 1212 22 ++ + xxxx 2.Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành có AB = a, góc ABC = 30 0 ; hai mặt bên SAD và SBC vuông tại A, C cùng hợp với đáy góc . CMR: (SAC) (ABCD) và tính thể tích khối chóp S.ABCD. ------------------------------ Hết ------------------------------- B 3 Toỏn Hc, Vt Lớ, Húa Hc - Thi Th H 22 - 06 -2010 http://ebook.here.vn - Th vin trc tuyn | ng hnh cựng s t trong mựa thi 2010 2 Hớng dẫn chấm môn toán Câu ý Nội dung Điểm I 2 1 Khảo sát- vẽ đồ thị (1 điểm) Ta có: 1 3 1 += x y TXĐ: D = R\ {1} Sự biến thiên: + Giới hạn Tiệm cận: += + y x 1 lim = y x 1 lim ĐTHS có tiệm cận đứng: x = 1 1lim = +x y ĐTHS có tiệm cận ngang: y = 1 0,25 + Bảng biến thiên: 'y = 0 )1( 3 2 < x , Dx x y y + 1 - - 1 + 1 HS nghịch biến trên các khoảng (- ; 1) và (1; + ) HS không có cực trị 0,5 Đồ thị: y x O -2 -2 1 1 KL: Đồ thị hàm số nhận giao hai tiệm cận làm tâm đối xứng. 0,25 B 3 Toỏn Hc, Vt Lớ, Húa Hc - Thi Th H 22 - 06 -2010 http://ebook.here.vn - Th vin trc tuyn | ng hnh cựng s t trong mựa thi 2010 3 2 CMR: Mọi tiếp tuyến diện tích không đổi (1 điểm) Giả sử M + 1 2 ; a a a thuộc đồ thị (1) Tiếp tuyến của (1) tại M: 1 2 ))(( ' + += a a axayy = 2 2 2 )1( 24 )1( 3 + + a aa x a 0,25 TCĐ: x = 1 ( 1 ) ; TCN: y = 1( 1 ) Gọi I là giao 2 tiệm cận I(1; 1) A = d 1 A(1; 1 5 + a a ) ; B = d 2 B(2a-1; 1) 0,25 = 1 6 ;0 a IA IA = 1 6 a ; ( ) 0;22 = aIB IB = 2 1a 0,25 Diện tích IAB : S IAB = IBIA. 2 1 = 6 (đvdt) ĐPCM 0,25 II 2 1 Tìm x );0( thoả mãn pt (1 điểm) ĐK: + 1tan 02sin 0cossin 02sin x x xx x Khi đó pt xxx xx xx x xx cossinsin sincos cos.2cos sin sincos 2 + + = xxxxxx x xx cossinsincossincos sin sincos 22 += 0,25 )2sin1(sinsincos xxxx = 0)1sincos)(sinsin(cos 2 = xxxxx 0,25 0)32cos2)(sinsin(cos =+ xxxx 0sincos = xx tanx = 1 )( 4 Zkkx += (tm) 0,25 ( ) 4 0;0 == xkx KL: 0,25 2 Tìm m để pt có nghiệm (1 điểm) Xét hs: 11)( 22 +++= xxxxxf Bộ 3 ðề Toán Học, Vật Lí, Hóa Học - Thi Thử ðH 22 - 06 -2010 http://ebook.here.vn - Thư viện trực tuyến | ðồng hành cùng sĩ tử trong mùa thi 2010 4 12 12 12 12 )(' 22 +− − − ++ + = xx x xx x xf    ++−=+−+ ≥−+ ⇔= )1()12()1()12( 0)12)(12( 0)(' 2222 xxxxxx xx xf 0,25      = − ≤∨≥ ⇔ )(0 2 1 2 1 lx xx Rxf ∈∀>= ,01)0(' ⇒ HS )(xf ®ång biÕn trªn R. 0,25 1)(lim;1)(lim −== −∞→+∞→ xx xfxf 0,25 PT cã nghiÖm khi: -1 < m < 1. 0,25 III 2 1 TÝnh kho¶ng c¸ch tõ O ®Õn (ABC) (1 ®iÓm) PT mp(ABC): 1=++ c z b y a x 0,5 0=−++⇔ abcabzcaybcx O,25 ( ) 222222 )(, accbba abc ABCOd ++ = 0,25 2 TÝnh thÓ tÝch khèi ®a diÖn OIBC (1 ®iÓm) → AB = ( ) 0;;ba− => PTTS cña AB:      = = −= 0z bty atax 0,25 )0;;( btataIABI −⇒∈ ⇒ → IC = ( ) cbtaat ;;−− → IC ⊥ → AB → ⇔ IC . → AB = 0 22 2 222 0)( ba a ttbaa + =⇔=+−⇔ ⇒         ++ 0;; 22 2 22 2 ba ba ba ab I 0,25 0,25 B 3 Toỏn Hc, Vt Lớ, Húa Hc - Thi Th H 22 - 06 -2010 http://ebook.here.vn - Th vin trc tuyn | ng hnh cựng s t trong mựa thi 2010 5 IV 2 1 Tính tích phân (1 điểm) Đặt tdtdxxtxt 211 2 === Đổi cận: x = 1 0 = t x = 2 1 = t 0,25 Khi đó: dt t t t dttt I ++= + = 1 0 2 2 1 0 2 22 9 90 102 9 2)1( 0,25 = 1 0 1 0 3 3 3 ln3010 3 2 + + + t t t t = 2ln30 3 62 2 1 ln30 3 62 =+ 0,5 2 Tìm GTNN (1 điểm) Cách 1: CM: Với mọi a, b > 0 thì + + baba 11 4 11 (1) Dấu = xảy ra ba = A = + + + + + ++ xyzzxyzyxyzxzyx 111111 A = ++ + ++ + ++ ++ yxzxzyzyxzyx 2 1 2 1 2 1111 áp dụng (1) ta có: A + + + + + +++++ yxxzzyzyxzyx 111 2 1 2 1 2 1 4 1111 ++= ++++ zyxzyxzyx 111 4 3111 4 1111 CM: Với mọi a, b, c thì: ( ) ( ) cabcabcba ++++ 3 2 (2) Dấu = xảy ra cba == áp dụng (2) ta có: 0,25 0,25 0,25 ( ) 0;0; 00 0 ; 0 00 ; 0 0 , bc b cc b OCOB = = 22 3 ., ba cab OIOCOB + = ( ) 22 3 6 ., 6 1 ba cab OIOCOB V OIBC + = = (đvtt) 0,25 B 3 Toỏn Hc, Vt Lớ, Húa Hc - Thi Th H 22 - 06 -2010 http://ebook.here.vn - Th vin trc tuyn | ng hnh cựng s t trong mựa thi 2010 6 3.3 111 3 111 2 = ++ = ++ ++ xyz zyx zxyzxyzyx Do x, y, z > 0 nên 3 111 ++ zyx A 4 33 KL: 4 33 min = A đạt đợc khi 3=== zyx Cách 2: A = ++ + ++ + ++ ++ yxzxzyzyxzyx 2 1 2 1 2 1111 Theo CôSi: A ++++ 444 4 1 4 1 4 1111 xyzzxyyzxxyz zyx A ++++++++++ zyxzyxzyxzyx 211121112 16 1111 A ++ zyx 111 4 3 (Cách 1) 0,25 V.a Dành cho ban Cơ Bản 2 1 Giải phơng trình (1 điểm) PT ( ) ( ) xxx 10.25lg20.155.10lg =+ 0,25 xxx 10.2520.155.10 =+ 0102.254.15 =+ xx 0,25 Đặt )0(2 >= tt x , ta đợc: 15t 2 - 25t +10 = 0 = = )( 3 2 )(1 tmt tmt 0,25 1 = t 012 == x x === 3 2 log 3 2 2 3 2 2 xt x KL: 0,25 2 Tính thể tích lăng trụ (1 điểm) Bộ 3 ðề Toán Học, Vật Lí, Hóa Học - Thi Thử ðH 22 - 06 -2010 http://ebook.here.vn - Thư viện trực tuyến | ðồng hành cùng sĩ tử trong mùa thi 2010 7 A H B C C’ B’ A’  Gäi H lµ trung ®iÓm AB    ⊥ ⊥ ⇒ ABHC ABCH ' ( ) 0 60')',()(),'( ===⇒ CHCHCCHABCABC  22 ' 32'.3 aABHCa S ABC =⇔= ∆ (1) XÐt 'HCC ∆ vu«ng t¹i C: 3 60cos ' 0 AB HC HC == (2) Tõ (1),(2) 6';2 aHCaAB ==⇒  aHCCC 2 23 60sin'.' 0 == 202 2 3 60sin 2 1 aAB S ABC == ∆  3 '''. 4 63 '. aCC SV ABCCBAABC == ∆ (®vtt) 0,25 0,25 0,25 0,25 B 3 Toỏn Hc, Vt Lớ, Húa Hc - Thi Th H 22 - 06 -2010 http://ebook.here.vn - Th vin trc tuyn | ng hnh cựng s t trong mựa thi 2010 8 V.b Dành cho ban KHTN 2 1 Giải bất phơng trình (1 điểm) Bpt ( ) ( ) 43232 22 22 ++ xxxx Đặt ( ) )0(32 2 2 >+= tt xx , ta đợc: 4 1 + t t 014 2 + tt 3232 + t (tm) 0,5 Khi đó: ( ) 323232 2 2 ++ xx 121 2 xx 2121012 2 + xxx KL: 0,5 2 CM: (SAC) (ABCD) và tính thể tích S.ABCD (1 điểm) S A B C D O CM: (SAC) (ABCD): BCSA BCAD ADSA // )()()( ABCDSACSACBC BCSC Tính thể tích: ( ) ( ) == = ACSCABCDSBC ACBC SCBC BCABCDSBC ,)(),( )()( (1) Tơng tự ( ) ( ) == ACSAABCDSAD ,)(),( (2) Từ (1), (2) == SCASAC SAC cân tại S )( ABCDSOACSO SOBC ABC vuông tại C : AC = AB.sin30 0 = 2 a 0,25 0,25 0,25 Bộ 3 ðề Toán Học, Vật Lí, Hóa Học - Thi Thử ðH 22 - 06 -2010 http://ebook.here.vn - Thư viện trực tuyến | ðồng hành cùng sĩ tử trong mùa thi 2010 9 20 4 3 60sin 2 1 .22 aACAB SS ABCABCD ===  SOA∆ vu«ng t¹i O: AO = 42 1 a AC = SO = AO.tan αα tan 4 1 4 a= α tan 48 3 . 3 1 3 . aSO SV ABCDABCDS == (®vtt). 0,25 Bộ 3 ðề Toán Học, Vật Lí, Hóa Học - Thi Thử ðH 22 - 06 -2010 http://ebook.here.vn - Thư viện trực tuyến | ðồng hành cùng sĩ tử trong mùa thi 2010 10 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO Mã ñề 008 (Đề thi có 06 trang) ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 ñến câu 40): Câu 1: Một CLLX gồm quả cầu nhỏ và LX có độ cứng k = 80N/m. Con lắc thực hiện 100 dao động hết 31,4s. Chọn gốc thời gian là lúc quả cầu có li độ 2cm và đang chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ với vận tốc có độ lớn 40 3cm/ s thì phương trình dao động của quả cầu là A. x 4cos(20t- /3)cm= π B. x 6cos(20t+ /6)cm= π C. x 4cos(20t+ /6)cm= π D. x 6cos(20t- /3)cm= π Câu 2: Một dây AB dài 1,8m căng thẳng nằm ngang, đầu B cố định, đầu A gắn vào một bản rung tần số 100Hz. Khi bản rung hoạt động, người ta thấy trên dây có sóng dừng gồm 6 sóng, với A xem như một nút. Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây AB. A. λ = 0,3m; v = 60m/s B. λ = 0,6m; v = 60m/s C. λ = 0,3m; v = 30m/s D. λ = 0,6m; v = 120m/s Câu 3: Chọn câu phát biểu không ñúng A. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững B. Khi lực hạt nhân liên kết các nuclon để tạo thành hạt nhân thì luôn có sự hụt khối C. Chỉ những hạt nhân nặng mới có tính phóng xạ D. Trong một hạt nhân có số nơtron không nhỏ hơn số protôn thì hạt nhân đó có cả hai loại hạt này Câu 4: Cho mạch dao động gồm một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện C 1 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng λ 1 , thay tụ trên bằng tụ C 2 thì mạch thu được sóng điện từ có λ 2 . Nếu mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có bước sóng λ xác định bằng công thức A. 2 2 2 1 2 −−− λ+λ=λ B. 2 2 2 1 λ+λ=λ C. 21 λλ=λ D. ( ) 21 2 1 λ+λ=λ Câu 5: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có 4 cặp cực rôto quay với tốc độ 900vòng/phút, máy phát điện thứ hai có 6 cặp cực. Hỏi máy phát điện thứ hai phải có tốc độ là bao nhiêu thì hai dòng điện do các máy phát ra hòa vào cùng một mạng điện A. 600vòng/phút B. 750vòng/phút C. 1200vòng/phút D. 300vòng/phút Câu 6: Người ta cần truyền một công suất điện một pha 10000kW dưới một hiệu điện thế hiệu dụng 50kV đi xa. Mạch điện có hệ số công suất cosϕ = 0,8. Muốn cho tỷ lệ năng lượng mất trên đường dây không quá 10% thì điện trở của đường dây phải có giá trị A. R < 20Ω B. R < 25Ω C. R < 4Ω D. R < 16Ω Câu 7: Trong phòng thí nghiệm có một lượng chất phóng xạ, ban đầu trong 1 phút người ta đếm được có 360 nguyên tử của chất bị phân rã, sau đó 2 giờ trong 1 phút có 90 phân tử bị phân rã. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là A. 30 phút B. 60 phút C. 90 phút D. 45 phút Câu 8: Phương trình dao động điều hòa có dạng x = Asinωt. Gốc thời gian đ ược chọn là: A. lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. B. lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm C. lúc vật có li độ x = +A D. lúc vật có li độ x = - A [...]... Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 15 B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 ðÁP ÁN ð THI MÔN V T LÍ - Mà 008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B C A A D B A D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A D B C D D C A B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C A B C D A B B A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B D D C D C B A D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A C D B B C B A C http://ebook.here.vn... 5,2 g C 3, 2 g D 4,0 g http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 22 B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 ðÁP ÁN ð THI MÔN HÓA H C - Mà 007 1 2 3 B B A 21 22 23 D D B 41 42 43 D D C 4 B 24 A 44 D 5 6 A A 25 26 C A 45 46 B A 7 8 C A 27 28 A C 47 48 A A 9 D 29 A 49 A 10 11 B D 30 31 C D 50 C 12 13 D B 32 33 A D 14 A 34 A 15 16 D A 35 36 D B... 36 D B 51 52 B B 17 18 C B 37 38 A B 53 54 D A 19 20 B D 39 40 D A 55 56 D C HƯ NG D N GI I ð HÓA Ph n chung cho t t c các thí sinh n FeO = n nên h n h p FeO + Fe2O3 ñư c coi là Fe3O4 4 B Fe2O3 2 ,32 ⇒ n Fe3O4 = = 0, 01(mol) ⇒ n O = 0, 04 mol 232 n HCl = n + = 2.n O = 0, 08 mol ⇒ V = 0, 08 L H 5 A 14 A 15 D Al + 3Fe3+ → Al3+ + 3Fe2+ 0,02 0,06 0,02 0,06 2Al + 3Cu2+ → 2Al3+ + 3Cu 0,06 0,09 0,06 0,09 V... C2H4(OH)2 30 A sai vì natri axetat là mu i ; B và D sai vì etyl phenolat là ete ⇒ C ñúng 31 A H2SO4 + Ba(HCO3)2 → BaSO4 ↓ + 2CO2 ↑ + 2H2O B Na2CO3 + AlCl3 + H2O → NaCl + Al(OH )3 ↓ + CO2 ↑ C Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑ Ba(OH)2 + 2NaHSO3 → BaSO3↓ + Na2SO3 + 2H2O D.Mg + 2NaHSO4 → MgSO4 + Na2SO4 + H2 ↑ 32 A Sơ ñ chuy n hóa: o HNO3 t Al + Ag  Al(NO ) + AgNO  Al2O3 + Ag → → 3 3 3 0, 02 0, 03 0, 01 0, 03 →... c a 2 ancol là: A CH3OH và C2H5OH * B C2H5OH và CH3CH2OH C CH3OH và CH3CH2CH2OH D C2H5OH và CH3CHOHCH3 27 S ñ ng phân c u t o c a các anñehit no, m ch h , ña ch c ng v i công th c ñơn gi n nh t C2H3O là A 2 B 3 C 4 D 5 28 ð m nh tính axit ñư c x p tăng d n theo dãy sau : A CH3COOH < HCOOH < H2CO3 < HClO B HCOOH < CH3COOH < H2CO3 < HClO C HClO < H2CO3 < CH3COOH < HCOOH D H2CO3 < CH3COOH < HCOOH < HClO... NH2–CH2–COONa, ClNH3–CH2–COOH , NH2–CH2–COOH B NH2–CH2–COOH, NH2–CH2–COONH4 , CH3–COONH4 C CH3–COOCH3 , NH2–CH2–COOCH3 , ClNH3CH2 –CH2NH3Cl D ClNH3–CH2–COOH, NH2–CH2–COOCH3, NH2–CH2–CH2ONa http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 18 B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 20 Ch t h u cơ X ph n ng ñư c v i : dung d ch AgNO3/NH3, dung d ch NaOH,... ph n ng v i dung d ch Ba(HCO3)2 B Cho dung d ch Na2CO3 vào dung d ch AlCl3 C Cho Ba vào dung d ch NaHSO3 D Cho Mg vào dung d ch NaHSO4 32 Hòa tan h t 0,02 mol Al và 0, 03 mol Ag vào dung d ch HNO3 r i cô c n và ñun ñ n kh i lư ng không ñ i thì thu ñư c ch t r n n ng : A 4,26 g B 4,50 g C 3, 78 g D 7 ,38 g 33 Cho ph n ng : 3H2(khí) + Fe2O3 (r n) ⇄ 2Fe + 3H2O (hơi) Nh n ñ nh nào sau ñây là ñúng? A Tăng áp... vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 17 B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 A Al, Fe, Fe3O4, Al2O3 B Al, Fe, Al2O3 C Al, Fe, Fe2O3, Al2O3 D Al, Fe, FeO, Al2O3 11 Kim lo i M thu c nhóm A có 1 electron ñ c thân tr ng thái cơ b n Công th c oxit c a M có th là : A M2O hay MO B MO hay M2O3 C M2O3 hay MO2 D M2O hay M2O3 12 ð phát hi n các khí sau trong h n h p khí,... nh n ra O3 B Dùng dung d ch CuSO4 ñ nh n ra H2S C Dùng dung d ch phenolphtalein ñ nh n ra NH3 D Dùng dung d ch BaCl2 ñ nh n ra CO2 13 Ph n ng nào sau ñây không ph i là ph n ng oxi hóa - kh ? A CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + Cl2 B (NH4)2CO3 → 2NH3 + CO2 + H2O C 4KClO3 → KCl + 3KClO4 D CO + Cl2 → COCl2 14 N u ch xét s n ph m chính thì ph n ng ñúng là : CH2CH3 + Br2 CH2CH3 CHBrCH3 as + Br2 + HBr A CHCH3 as Br... d ch NaOH dư Th tích khí hiñro bay ra ñi u ki n tiêu chu n là : A 1,12 lít B 5,60 lít C 0,56 lít D 3, 92 lít 35 Kim lo i có c u hình electron nào sau ñây có tính kh m nh nh t ? X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 ; Y : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ; T : 1s2 2s2 2p6 3s1 Z : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ; A X B Y C Z D T 36 ði n phân dung d ch CuSO4 v i ñi n c c trơ, cư ng ñ dòng là 5A Khi anot có 4 g khí oxi bay ra thì . 16 ðÁP ÁN ðỀ THI MÔN VẬT LÍ - Mà 008 1 C 11 A 21 B 31 A 41 D 51 D 2 B 12 A 22 C 32 B 42 A 52 A 3 C 13 D 23 A 33 D 43 C 53 B 4 A 14 B 24 B 34 D 44 D 54. mựa thi 2010 6 3. 3 111 3 111 2 = ++ = ++ ++ xyz zyx zxyzxyzyx Do x, y, z > 0 nên 3 111 ++ zyx A 4 33 KL: 4 33 min = A đạt đợc khi 3= ==
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bộ 3 đề toán-ly-hóa thi thử đại học doc, Tài liệu Bộ 3 đề toán-ly-hóa thi thử đại học doc, Tài liệu Bộ 3 đề toán-ly-hóa thi thử đại học doc