Xây dựng website hỗ trợ sinh viên ôn tập và tự kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ năng chương trường tĩnh điện, học phần điện và từ, chương trình đào tạo cử nhân sư phạm vật lý trường đại học đồng nai

142 654 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 13:17

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH _____________________________________ NGUYỄN VĂN TUẤN XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ SINH VIÊN ÔN TẬP TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC KỸ NĂNG CHƯƠNG "TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN", HỌC PHẦN "ĐIỆN TỪ", CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN PHẠM VẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Nghệ An, năm 2012 1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH _____________________________________ NGUYỄN VĂN TUẤN XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ SINH VIÊN ÔN TẬP TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC KỸ NĂNG CHƯƠNG "TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN", HỌC PHẦN "ĐIỆN TỪ", CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN PHẠM VẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành: luận phương pháp dạy học môn Vật Mã số: 60.14.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHẠM THỊ PHÚ Nghệ An, năm 2012 2 LỜI CẢM ƠN                                        ! "  #$     % &    '       (    )      ! * ! +     , -./0%0%.1+2.3  24(5  (     467$8  (    +  (  '(       $$  % -9/  +(  :0    ";<'&=>   ?    &@9/  +(  .  ?    0       ?    &@9/  +(  .  A5< B*?1C0$ /D@9/  +(  .DA5EF$>$:01+' CG(*?1C?HIJ1K'8=L <#C=(5% MNO)$ ! +"     P H'Q>=$<1C B+&=>:RSP* #   !  (    (T'U'3       $%V% ?HI%I$WX<X+WYRW <Z I[&7 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3 BT Bài tập CNSP Cử nhân phạm CNTT-TT Công nghệ thông tin truyền thông CNTT Công nghệ thông tin GV Giảng viên KTĐG Kiểm tra đánh giá SV Sinh viên SGK Sách giáo khoa TL Tự luận TN Trắc nghiệm TNKQ Trắc nghiệm khách quan DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH BẢNG Sơ đồ 1 - Grap nội dung chương "Trường tĩnh điện" .38 Sơ đồ 2 - Cấu trúc của website .46 Hình 1 – Trang chủ website .47 Hình 2 – Giao diện site "Sách điện tử" .48 Hình 3 – Giao diện site "Hệ thống hóa kiến thức" .49 Hình 4 – Bản đồ duy chương "Trường tĩnh điện" .49 Hình 5 – Giao diện site "Bài tập Trắc nghiệm có phản hồi" 50 Hình 6 – Giao diện site "Bài tập Tự luận có hướng dẫn đáp số" .50 Hình 7 – Giao diện site "Kiểm trađánh giá" .52 Hình 9 – Giao diện site "Thuật ngữ vật lý" .53 Hình 10 – Giao diện site "Thảo luận" .55 Hình 11 - Giao diện trang có lưu thông tin số người truy cập, khách thành viên 55 Bảng 3.1 - Liệt kê tần số, tần suất kết quả chung của hai nhóm 63 Bảng 3.2 - Liệt kê điểm của số SV hai nhóm .64 Bảng 3.3 - Liệt kê tần số kết quả điểm của hai nhóm 64 Bảng 3.4 - Liệt kê tần số của hai nhóm đối chứng thực nghiệm .64 Bảng 3.5 - Liệt kê tần suất tích lũy của hai nhóm đối chứng thực nghiệm . 65 Bảng 3.6 - Liệt kê thông số thống kê của hai lớp đối chứng thực nghiệm .65 4 MỤC LỤC Danh mục các từ viết tắt Danh mục Sơ đồ, Hình Bảng 1. Lí do chọn đề tài . 2. Mục đích nghiên cứu . 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu 3.2. Phạm vi nghiên cứu . 4. Giả thuyết khoa học 5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 6. Phương pháp nghiên cứu . 7. Đóng góp của luận văn 8. Cấu trúc của luận văn Chương 1: Cơ sở luận thực tiễn xây dựng website hỗ trợ sinh viên ôn tập tự kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ năng . 1.1. Hoạt động ôn tập . 1.1.1. Khái niệm ôn tập mục đích của ôn tập 1.1.2. Vai trò vị trí của ôn tập trong quá trình dạy học bậc đại học 1.1.3. Nội dung cần ôn tập, củng cố trong dạy học Vật lí bậc đại học . 1.1.4. Các hình thức ôn tập . 1.1.5. Các phương pháp ôn tập ngoài giờ lên lớp 1.1.6. Phương tiện hỗ trợ việc ôn tập, củng cố . 1.1.7. Mối quan hệ giữa ôn tập, củng cố kiểm tra, đánh giá . 1.2. Website hỗ trợ sinh viên ôn tập tự kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ năng trong dạy học vật bậc đại học . 1.2.1. Khái niệm website hỗ trợ dạy học 1.2.2. Website hỗ trợ ôn tập cũng cố 1.2.3. Chức năng hỗ trợ sinh viên ôn tập, tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập . 1.2.4. Công cụ kỹ thuật xây dựng website hỗ trợ dạy học 1 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 8 9 10 12 18 19 20 20 21 24 5 1.2.5. Yêu cầu của website hỗ trợ sinh viên ôn tập tự kiểm tra đánh giá 1.2.6. Cấu trúc nội dung của website hỗ trợ sinh viên ôn tập tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật 1.3. Cơ sở thực tiễn xây dựng website hỗ trợ sinh viên ôn tập tự kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ năng 1.3.1. Đánh giá vai trò của ôn tập, củng cố từ phía giảng viên từ phía sinh viên . 1.3.2. Thực trạng việc áp dụng các biện pháp rèn luyện kỹ năng ôn tập kiến thức cho sinh viên . 1.3.3. Các nội dung mà hiện nay giảng viên sinh viên thường ôn tập, củng cố 1.3.4. Các phương tiện hỗ trợ cho hoạt động ôn tập, củng cố đang được sử dụng . Kết luận chương 1 Chương 2: Xây dựng website hỗ trợ sinh viên ôn tập tự kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ năng chương "Trường tĩnh điện" học phần "Điện Từ". . 2.1. Vị trí, mục tiêu dạy học chương chương "Trường tĩnh điện" học phần "Điện Từ", chương trình đào tạo cử nhân phạm vật trường Đại học Đồng Nai. 2.1.1. Vị trí, mục tiêu học phần "Điện Từ" trong chương trình đào tạo cử nhân phạm vật trường Đại học Đồng Nai. 2.1.2. Vị trí chương "Trường tĩnh điện" thuộc học phần "Điện Từ" trong chương trình đào tạo cử nhân phạm vật trường Đại học Đồng Nai. . 2.1.3. Mục tiêu dạy học chương "Trường tĩnh điện" thuộc học phần "Điện Từ" trong chương trình đào tạo cử nhân phạm vật trường Đại học Đồng Nai. 2.1.4. Cấu trúc chương "Trường tĩnh điện" thuộc học phần "Điện 25 26 27 28 28 30 32 33 33 36 36 36 36 37 6 Từ" trong chương trình đào tạo cử nhân phạm vật trường Đại học Đồng Nai. 2.2. Xây dựng chuẩn kiến thức kỹ năng chương "Trường tĩnh điện" thuộc học phần "Điện Từ" trong chương trình đào tạo cử nhân phạm vật trường Đại học Đồng Nai. 2.2.1. Kiến thức 2.2.2. Các kỹ năng cơ bản sinh viên cần đạt được sau khi học xong chương "Trường tĩnh điện" 2.2.3. Các sai lầm phổ biến của sinh viên trong khi học phần "Trường tĩnh điện" 2.3. Xây dựng website hỗ trợ sinh viên ôn tập tự kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ năng chương "Trường tĩnh điện" . 2.3.1. Lựa chọn công cụ để xây dựng trang web 2.3.2. Xác định đối tượng mục tiêu sử dụng website . 2.3.3. Cấu trúc website hỗ trợ sinh viên ôn tập tự kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ năng chương "Trường tĩnh điện" . 2.3.4. Giới thiệu nội dung các site chính . 2.4. Đề xuất các biện pháp sử dụng website đã xây dựng 2.4.1 Đối với giảng viên . 2.4.2 Đối với sinh viên . Kết luận chương 2 Chương 3: Thực nghiệm phạm. . 3.1. Mục đích thực nghiệm . 3.2. Đối tượng phương pháp thực nghiệm phạm . 3.2.1 Đối tượng thực nghiệm phạm . 3.2.2 Phương pháp thực nghiệm phạm 3.4. Kết quả thực nghiệm . 3.4.1 Nhận xét về tiến trình dạy học 3.4.2. Kiểm tra kiến thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên sau các bài học 38 39 39 44 44 45 45 46 46 47 56 56 56 56 60 60 60 60 61 62 62 63 7 3.4.3. Những kết quả của việc sử dụng website ôn tập tự kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ năng chương "Trường tĩnh điện" Kết luận chương 3 Phần kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục 1 . Phụ lục 2 . Phụ lục 3 . Phụ lục 4 . Phụ lục 5 . Phụ lục 6 . Phụ lục 7 . Phụ lục 8 . 66 67 70 73 PL1 PL6 PL17 PL21 PL27 PL34 PL38 PL66 8 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Trong những năm gần đây, vấn đề đổi mới giáo dục đại học ở nước ta đã đang được cả xã hội rất quan tâm. Song, đổi mới bắt đầu từ khâu nào những khâu nào cần đổi mới ở các trường đại học nói chung trường Đại học Đồng Nai nói riêng, đang là những câu hỏi lớn đặt ra cho những người làm công tác giáo dục đại học. Thực tế cho thấy, trong những năm qua, ở trường Đại học Đồng Nai đã đang có những biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên cho các trường trung học phổ thông. Nhưng xã hội hiện đại đòi hỏi những người giáo viên tương lai ấy phải thích ứng một cách nhanh, nhạy với nền kinh tế thị trường, nền kinh tế tri thức công nghệ thông tin. Điều đó có nghĩa là họ cần phải năng động, thông minh, sáng tạo, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin tốt, có tưởng nhân văn phải có khả năng tự nghiên cứu, kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ năng chuyên môn để không ngừng nâng cao trình độ. Chính vì lẽ đó, trong quá trình đổi mới giáo dục nói chung nâng cao chất lượng đào tạo đại học nói riêng, việc ôn tập, tự kiểm tra đánh giá phải được coi là một trong những khâu quan trọng nhất. Ôn tập được tổ chức tốt chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong quá trình dạy học ở bất cứ môn học nào trong nhà trường. Nó là biện pháp cần thiết mà GV phải sử dụng trong việc dạy học của mình nó giúp người học trong quá trình hoàn thiện tri thức rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo. Websitetập hợp của các loại siêu văn bản (tập tin dạng HTML hoặc XHTML) trình bày thông tin trên mạng Internet - tại một địa chỉ nhất định để người xem có thể truy cập vào xem. Website bao gồm toàn bộ thông tin, dữ liệu, hình ảnh cung cấp cho người truy cập Internet. Như vậy, có thể coi website chính là bộ mặt của trường học, cơ quan, là nơi để đón tiếp hỗ trợ với các bạn sinh viên (SV) trên mạng. Website hỗ trợ dạy học là một phương tiện hỗ trợ dạy học (dưới dạng phần mềm trên máy vi tính 9 trình diễn các thông tin Mutimedia: văn bản, âm thanh, hình ảnh, để hỗ trợ việc dạy học cung cấp cho người sử dụng khác trên mạng các máy tính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông (CNTT-TT) vào giáo dục đã trở thành mối ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT-TT trong Giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học theo hướng sử dụng CNTT-TT như một công cụ hỗ trợ đắc lực cho đổi mới phương pháp học tập ở tất cả các môn học. Các chuyên gia giáo dục đều cho rằng, khi đưa CNTT-TT vào nhà trường sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong giáo dục dẫn đến những thay đổi trong cả nội dung phương pháp dạy học. Vật đại cương bao gồm các học phầnhọc I, II, Nhiệt học, Điện Từ, Quang học là một bộ phận quan trọng trong chương trình đào tạo nhằm trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về vật lý; góp phần rèn luyện phương pháp suy luận khoa học, duy logic, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, tác phong khoa học đối với người nghiên cứu khoa học; góp phần xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng. Trong chương trình môn học vật đại cương, phần "Điện Từ" là một nội dung quan trọng không thể thiếu. "Điện Từ" nghiên cứu một dạng vận động khác của vật chất là vận động điện từ. “Trường tĩnh điện” là một chương cơ bản của "Điện Từ" giúp người học xây dựng những khái niệm cơ bản làm nền tảng cho việc xây dựng kiến thức về "Điện Từ" của chương trình vật đại cương. Các trường đại học trong cả nước nói chung trường Đại học Đồng Nai nói riêng với những thay đổi không ngừng trong việc dạy học, đặc biệt là các ứng dụng của CNTT-TT trong đó Internet – Website học tập góp phần rèn luyện khả năng tự học. Đây thực sự đã trở thành cầu nối giữa GV nhà trường, giữa GV SV, giữa gia đình nhà trường, giữa GV GV, giữa SV SV. Công tác quản giáo dục cũng thay đổi, các tài liệu tham khảo, các giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, các bài tập tham khảo, các đề thi, các hình thức luyện thi đại học liên tục được đưa lên mạng 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website hỗ trợ sinh viên ôn tập và tự kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ năng chương trường tĩnh điện, học phần điện và từ, chương trình đào tạo cử nhân sư phạm vật lý trường đại học đồng nai , Xây dựng website hỗ trợ sinh viên ôn tập và tự kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ năng chương trường tĩnh điện, học phần điện và từ, chương trình đào tạo cử nhân sư phạm vật lý trường đại học đồng nai

Từ khóa liên quan