Tài liệu Dân số và Lao động Việt Nam năm 2005 - 2008 docx

34 654 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 12:15

Dân số Lao động Population and Employment Biểu Table Trang Page 10 Dân số mật độ dân số năm 2008 phân theo địa phơng Population and population density in 2008 by province 37 11 Dân số trung bình phân theo giới tính phân theo thành thị, nông thôn Average population by sex and residence 39 12 Dân số trung bình phân theo địa phơng - Average population by province 41 13 Dân số nam trung bình phân theo địa phơng Average male population by province 43 14 Dân số nữ trung bình phân theo địa phơng Average female population by province 45 15 Dân số thành thị trung bình phân theo địa phơng Average urban population by province 47 16 Dân số nông thôn trung bình phân theo địa phơng Average rural population by province 49 17 Lao động đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo ngành thành phần kinh tế Employed population as of annual 1July by types of ownership and kinds of economic activity 51 18 Cơ cấu lao động đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo ngành thành phần kinh tế Structure of employed population as of annual 1July by types of ownership and kinds of economic activity 53 19 Lao động bình quân trong khu vực Nhà nớc phân theo ngành kinh tế Average employed population in state sector by kinds of economic activity 55 20 Lao động bình quân trong khu vực Nhà nớc do trung ơng quản lý phân theo ngành kinh tế Average employed population in state sector under central government management by kinds of economic activity 56 Dân số Lao động - Population and Employment 29 21 Lao động bình quân trong khu vực Nhà nớc do địa phơng quản lý phân theo ngành kinh tế Average employed population in state sector under local government management by kinds of economic activity 57 22 Lao động bình quân trong khu vực Nhà nớc do địa phơng quản lý phân theo địa phơng Average employed population in state sector under local government management by province 58 23 Năng suất lao động xã hội phân theo ngành kinh tế Productivity of employed population by kinds of economic activity 60 24 Tỷ lệ thất nghiệp của lực lợng lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị phân theo vùng Unemployment rate of labour force of working age in urban area by region 61 25 Tỷ lệ thất nghiệp tỷ lệ thiếu việc làm của lực lợng lao động trong độ tuổi năm 2008 phân theo vùng Unemployment rate and underemployment rate of labour force of working age in 2008 by region 62 30 Dân số Lao động - Population and Employment GiảI thích thuật ngữ, nội dung v phơng pháp tính một số chỉ tiêu thống kê dân số v lao động dân số Dân số trung bình l số lợng dân số thờng trú của một đơn vị lãnh thổ đợc tính bình quân cho một thời kỳ nghiên cứu nhất định, thờng l một năm. Có nhiều phơng pháp tính dân số bình quân v việc áp dụng phơng pháp no l phụ thuộc vo nguồn số liệu, mô hình gia tăng dân số v yêu cầu về độ chính xác của ớc lợng. Có một số phơng pháp tính dân số bình quân thông dụng sau đây: Nếu có số liệu dân số tại hai thời điểm của một thời kỳ, với giả thiết dân số biến đổi đều trong thời kỳ quan sát, khi đó dân số bình quân trong thời kỳ đó đợc tính theo công thức: 2 SS S 21 + = Trong đó: S - dân số bình quân của thời kỳ; S 1 - dân số đầu kỳ; S 2 - dân số cuối kỳ. Nếu có số liệu dân số tại nhiều thời điểm cách đều nhau trong kỳ, khi đó dân số bình quân đợc tính theo công thức: 1n 2 S S .SS 2 S S n 1n32 1 +++++ = Trong đó: n - số thời điểm; S 1 ; S 2 ; .; S n: - dân số có đến từng thời điểm trong kỳ. Nếu có số liệu dân số tại nhiều thời điểm nhng không cách đều nhau, khi đó dân số bình quân đợc tính theo công thức tính số bình quân gia quyền: = = = ++++ ++++ = m 1i i m 1i ii m321 mm332211 a Sa a .aaa Sa .SaSaSa S Dân số Lao động - Population and Employment 31 Trong đó: i - số thứ tự của khoảng thời gian; a i - khoảng cách thời gian có dân số bình quân i S; i S - dân số bình quân của thời kỳ thứ i. Dân số thnh thị l dân số của các đơn vị lãnh thổ đợc Nh nớc quy định l khu vực thnh thị. Dân số nông thôn l dân số của các đơn vị lãnh thổ đợc Nh nớc quy định l khu vực nông thôn. Tỷ lệ tăng dân số l số phần trăm giữa dân số tăng hoặc giảm trong một năm do tăng tự nhiên v di c thuần tuý so với dân số bình quân trong năm. Lao động Lực lợng lao động hay còn gọi l dân số hoạt động kinh tế, bao gồm tất cả những ngời từ 15 tuổi trở lên có việc lm v những ngời thất nghiệp trong thời gian quan sát. Ngời có việc lm l những ngời đang lm việc trong thời gian quan sát v những ngời trớc đó có việc lm nhng hiện đang nghỉ tạm thời vì các lý do nh ốm đau, đình công, nghỉ hè, nghỉ lễ, trong thời gian sắp xếp lại sản xuất, do thời tiết xấu, máy móc bị h hỏng, v.v . Thất nghiệp l những ngời trong thời gian quan sát tuy không lm việc nhng đang tìm kiếm việc lm v sẵn sng lm việc để tạo ra thu nhập bằng tiền hay hiện vật, gồm cả những ngời cha bao giờ lm việc. Thất nghiệp còn bao gồm cả những ngời trong thời gian quan sát không có hoạt động tìm kiếm việc lm vì họ đã đợc bố trí một việc lm mới sau thời gian quan sát, những ngời đã bị buộc thôi việc không lơng có hoặc không có thời hạn hoặc những ngời không tích cực tìm kiếm việc lm vì họ quan niệm rằng không thể tìm đợc việc lm. Tỷ lệ thất nghiệp l tỷ lệ phần trăm của số ngời thất nghiệp so với dân số hoạt động kinh tế (lực lợng lao động). Trong thực tế thờng dùng hai loại tỷ lệ thất nghiệp: tỷ lệ thất nghiệp chung v tỷ lệ thất nghiệp theo độ tuổi hay nhóm tuổi. Tỷ lệ thất nghiệp chung đợc xác định bằng cách chia số ngời thất nghiệp cho dân số hoạt động kinh tế; 32 Dân số Lao động - Population and Employment Tỷ lệ thất nghiệp theo độ tuổi hoặc nhóm tuổi đợc xác định bằng cách chia số ngời thất nghiệp của một độ tuổi hoặc nhóm tuổi nhất định cho ton bộ dân số hoạt động kinh tế của độ tuổi hoặc nhóm tuổi đó. Tỷ lệ tham gia lực lợng lao động l tỷ lệ phần trăm giữa tổng số ngời lm việc v thất nghiệp trong độ tuổi lao động so với tổng số dân trong độ tuổi lao động. Lao động trong độ tuổi l những ngời trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật Lao động hiện hnh có nghĩa vụ v quyền lợi đem sức lao động của mình ra lm việc. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động l tỷ lệ phần trăm số ngời trong tuổi lao động so với tổng dân số. Lao động ngoi độ tuổi l những ngời cha đến hoặc đã quá tuổi lao động theo quy định của Luật Lao động hiện hnh nhng thực tế vẫn tham gia lao động. Lao động lm việc trong các ngnh kinh tế l những ngời, trong thời gian quan sát, đang có việc lm trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đợc nhận tiền lơng, tiền công hoặc lợi nhuận bằng tiền hay hiện vật hoặc lm các công việc sản xuất, kinh doanh cá thể, hộ gia đình, hoặc đã có công việc lm nhng đang trong thời gian tạm nghỉ việc v sẽ tiếp tục trở lại lm việc sau thời gian tạm nghỉ (tạm nghỉ vì ốm đau, sinh đẻ, nghỉ hè, nghỉ lễ, đi du lịch, .). Lao động thiếu việc lm l những ngời m trong tuần nghiên cứu đợc xác định l có việc lm nhng có thời gian lm việc thực tế dới 35 giờ, có nhu cầu v sẵn sng lm thêm giờ. Tỷ lệ thiếu việc lm l tỷ lệ phần trăm lao động thiếu việc lm trong tổng số lao động có việc lm. Tỷ lệ thiếu việc lm trong độ tuổi lao động l tỷ lệ phần trăm lao động trong độ tuổi thiếu việc lm trong tổng số lao động có việc lm trong độ tuổi. Dân số Lao động - Population and Employment 33 Explanation of terminology, content and Methodology of some statistical indicators on population and labour Population Average population: is the average number of population of a certain area in a certain period of time, usually a year. There are numerous methods to calculate average population. Utilization of each method depends on collected data and their accuracy. The following formulate are used: - If the population data are collected for a period of time, usually a year, with assumption that the population changes regularly, average population is calculated as follows: 2 SS S 21 + = Where: S : Average population S 1 : Population at the beginning of the period S 2 : Population at the end of the period. - If the population data of equal periods of time are available, the average population is calculated as follows: 1n S 2 1 S .SS 2 1 S n1n21 − ++++ = − Where: n : Number of time points S i : Population at point "i" in the duration of time. - If the population data are given at the different point of time, average population is calculated as follows: ∑ ∑ = = = +++ +++ = m 1i i m 1i ii m21 mm2211 a Sa a .aa Sa .SaSa S 34 D©n sè vµ Lao ®éng - Population and Employment Where: i: Order of the duration of time a i : Length of time to which the average population i S is calculated; i S : Average population in period "i". • Urban Population refers to the population living in urban areas under the jurisdiction. • Rural Population refers to the population living in rural areas under the jurisdiction. Population growth rate is a basic indicator reflecting the level of population increased or decreased during a year as the result of the natural increase or migration in comparison with average population in the year. labour Labor force or economically active population refers to persons aged 15 and over including employed and unemployed persons during the preference period. • Employed persons refer to those who, during the preference period, go to work and those had a job or business but are temporarily absent because of illness, strike, holiday, mechanical breakdown, bad weather or other reasons. • Unemployed persons refer to those who, during the preference period, do not work but are available for work and looking for job with payment, including those who never have a job. Unemployed persons also embrace those who in the process of taking up a new job after the preference period, those who are dismissed without payment for unlimited time, and those who are inactive in looking for a job during preference period. Unemployment rate refers to unemployed persons as a percentage of the total economically active population (labor force). In practice, two types of unemployment rate are used, namely, general unemployment rate and age-specific unemployment rate. • General unemployment rate is a percentage of unemployed persons in total economically active population. • Age specific unemployment rate is a percentage of unemployed persons of specific age or age group in total economically active population in the same age or age group. D©n sè vµ Lao ®éng - Population and Employment 35 Labor force participation rate refers to percentage of total employed persons and unemployed persons of working age over total population of their working age. Employed workers in working age refers to population of working age, whose duties and interests are to work under the jurisdiction, according to the current Labor Law. Proportion of population of working age is percentage of total persons of working age over total population. Number of employed workers out of working age refers to those who are under or over working age under the jurisdiction, according to the current Labor Law but work actually. Number of employed workers in economic units refers to those who, during reference period, work in businesses, manufacture and service establishments for salary, wage and profit in cash or in kind or work in individual and household businesses, or those who had a job or business but are temporarily absent because of illness, parturition, holiday, traveling, etc and continue their work after that. Underemployed persons refer to those who, during the reference week, were defined as employed but actually worked less than 35 hours and were willing and available to work more time. • Underemployment rat e is defined as the percentage of underemployed perons to the employed population. • In working age underemployment rate is defined as the percentage of underemployed perons in working age to the employed population in working age. 36 D©n sè vµ Lao ®éng - Population and Employment Dân số mật độ dân số năm 2008 phân theo địa phơng P 10 opulation and population density in 2008 by province Dân số trung bình (Nghìn ngời) Average population (Thous. pers.) Diện tích (*) (Km 2 ) A rea (*) (Km 2 ) Mật độ dân số (Ngời/km 2 ) Population density (Person/km 2 ) Cả nớc - Whole country 86210,8 331150,4 260 Đồng bằng sông Hồng - Red River Delta 19654,8 21061,5 933 Hà Nội 6116,2 3348,5 (**) 1827 Vĩnh Phúc 1014,5 1231,8 (**) 824 Bắc Ninh 1022,5 822,7 1243 Quảng Ninh 1109,6 6099,0 182 Hải Dơng 1745,3 1654,2 1055 Hải Phòng 1845,9 1522,1 1213 Hng Yên 1167,1 923,4 1264 Thái Bình 1872,9 1559,2 1201 Hà Nam 834,1 859,6 970 Nam Định 1990,4 1652,3 1205 Ninh Bình 936,3 1388,7 674 Trung du v miền núi phía Bắc Northern midlands and mountain areas 11207,8 95346,0 118 Hà Giang 705,1 7945,8 89 Cao Bằng 528,1 6724,6 79 Bắc Kạn 308,9 4859,4 64 Tuyên Quang 746,9 5870,4 127 Lào Cai 602,3 6383,9 94 Yên Bái 750,2 6899,5 109 Thái Nguyên 1149,1 3534,4 325 Lạng Sơn 759,0 8327,6 91 Bắc Giang 1628,4 3827,4 425 Phú Thọ 1364,7 3528,1 387 Điện Biên 475,6 9562,9 50 Lai Châu 335,3 9112,3 37 Sơn La 1036,5 14174,4 73 Hòa Bình 817,7 4595,3 (**) 178 Bắc Trung Bộ v duyên hải miền Trung North Central area and central coastal area 19820,2 95894,9 207 Thanh Hóa 3712,5 11134,7 333 Nghệ An 3131,0 16499,0 190 Hà Tĩnh 1307,3 6025,6 217 Quảng Bình 857,8 8065,3 106 Quảng Trị 635,7 4744,3 134 Thừa Thiên - Huế 1150,8 5065,3 227 Dân số Lao động - Population and Employment 37 (Tiếp theo) Dân số mật độ dân số năm 2008 phân theo địa phơng (C 10 ont.) Population and population density in 2008 by province Dân số trung bình (Nghìn ngời) Average population (Thous. pers.) Diện tích (*) (Km 2 ) a rea (*) (Km 2 ) Mật độ dân số (Ngời/km 2 ) Population density (Person/km 2 ) Đà Nẵng 818,3 1283,4 638 Quảng Nam 1492,1 10438,4 143 Quảng Ngãi 1302,6 5152,7 253 Bình Định 1592,6 6039,6 264 Phú Yên 885,5 5060,6 175 Khánh Hòa 1162,1 5217,6 223 Ninh Thuận 583,4 3358,0 174 Bình Thuận 1188,5 7810,4 152 Tây Nguyên - Central Highlands 5004,2 54640,3 92 Kon Tum 401,5 9690,5 41 Gia Lai 1188,5 15536,9 76 Đắk Lắk 1777,0 13125,4 135 Đắk Nông 431,0 6515,3 66 Lâm Đồng 1206,2 9772,2 123 Đông Nam Bộ - South East 12828,8 23605,5 543 Bình Phớc 835,3 6874,6 122 Tây Ninh 1058,5 4049,3 261 Bình Dơng 1072,0 2695,2 398 Đồng Nai 2290,2 5903,4 388 Bà Rịa - Vũng Tàu 961,2 1987,4 484 TP. Hồ Chí Minh 6611,6 2095,6 3155 Đồng bằng sông Cửu Long - Mekong River Delta 17695,0 40602,3 436 Long An 1438,8 4493,8 320 Tiền Giang 1742,1 2484,2 701 Bến Tre 1360,3 2360,2 576 Trà Vinh 1062,0 2295,1 463 Vĩnh Long 1069,1 1479,1 723 Đồng Tháp 1682,7 3375,4 499 An Giang 2250,6 3536,8 636 Kiên Giang 1727,6 6346,3 272 Cần Thơ 1171,1 1401,6 836 Hậu Giang 808,5 1601,1 505 Sóc Trăng 1301,7 3311,8 393 Bạc Liêu 829,3 2585,3 321 Cà Mau 1251,2 5331,6 235 (*) Diện tích tính đến 01/01/2008 theo Quyết định số 1682/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Bộ trởng Bộ Tài nguyên Môi trờng - Data as of 01 January 2008 according to Decision No. 1682/QD-BTNMT dated August 26 th 2008 of Minister of Natural Resources and Environment. (**) Tính theo địa giới hành chính mới - According to new administrative border. 38 Dân số Lao động - Population and Employment [...]... 1139,3 Dân số Lao động - Population and Employment 13 Dân số nam trung bình phân theo địa phơng Average male population by province Nghìn ngời - Thous pers 2000 Cả nớc - Whole country 2004 2005 2006 2007 bộ Prel 2008 38166,4 40310,5 40846,2 41354,9 41868,0 42384,5 Đồng bằng sông Hồng - Red River Delta Hà Nội Hà Tây Vĩnh Phúc Bắc Ninh Quảng Ninh Hải Dơng Hải Phòng Hng Yên Thái Bình Hà Nam Nam Định... 100,00 49,14 50,86 26,50 73,50 2005 100,00 49,15 50,85 26,88 73,12 2006 100,00 49,15 50,85 27,09 72,91 2007 100,00 49,16 50,84 27,47 72,53 100,00 49,16 50,84 28,11 71,89 bộ - Prel 2008 40 Dân số Lao động - Population and Employment 12 Dân số trung bình phân theo địa phơng Average population by province Nghìn ngời - Thous pers 2000 2004 2005 2006 2007 bộ Prel 2008 Cả nớc - Whole country 77635,4 82031,7... 625,0 44 Dân số Lao động - Population and Employment 14 Dân số nữ trung bình phân theo địa phơng Average female population by province Nghìn ngời - Thous pers 2000 Cả nớc - Whole country 2004 2005 2006 2007 bộ Prel 2008 39469,0 41721,2 42260,1 42781,9 43303,7 43826,3 Đồng bằng sông Hồng - Red River Delta Hà Nội Hà Tây Vĩnh Phúc Bắc Ninh Quảng Ninh Hải Dơng Hải Phòng Hng Yên Thái Bình Hà Nam Nam Định... 46 Dân số Lao động - Population and Employment 15 Dân số thành thị trung bình phân theo địa phơng Average urban population by province Nghìn ngời - Thous pers 2000 Cả nớc - Whole country 2004 2005 2006 2007 bộ Prel 2008 18771,9 21737,2 22336,8 22792,6 23398,9 24233,3 Đồng bằng sông Hồng - Red River Delta Hà Nội Hà Tây Vĩnh Phúc Bắc Ninh Quảng Ninh Hải Dơng Hải Phòng Hng Yên Thái Bình Hà Nam Nam... 48 Dân số Lao động - Population and Employment 16 Dân số nông thôn trung bình phân theo địa phơng Average rural population by province Nghìn ngời - Thous pers 2000 2004 2005 2006 2007 bộ Prel 2008 Cả nớc - Whole country 58863,5 60294,5 60769,5 61344,2 61772,8 61977,5 Đồng bằng sông Hồng - Red River Delta Hà Nội Hà Tây Vĩnh Phúc Bắc Ninh Quảng Ninh Hải Dơng Hải Phòng Hng Yên Thái Bình Hà Nam Nam... Mau 922,8 962,3 974,7 983,4 990,4 998,0 50 Dân số Lao động - Population and Employment 17 Lao động đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo ngành thành phần kinh tế (*) Employed population as of annual 1 July by types of ownership and kinds of economic activity (*) Nghìn ngời - Thous pers 2000 Tổng số - Total 2004 2005 2006 2007 bộ Prel 2008 37609,6 41586,3 42526,9 43338,9 44173,8... khí đốt nớc Electricity, gas and water supply Xây dựng - Construction Dân số Lao động - Population and Employment 51 17 (Tiếp theo) Lao động đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo ngành thành phần kinh tế (*) (Cont.) Employed population as of annual 1 July by types of ownership and kinds of economic activity (*) Nghìn ngời - Thous pers 2000 2004 2005 2006 2007 bộ Prel 2008 3896,8... Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên - Huế Dân số Lao động - Population and Employment 43 13 (Tiếp theo) Dân số nam trung bình phân theo địa phơng (Cont.) Average male population by province Nghìn ngời - Thous pers 2000 Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận 2004 2005 2006 2007 bộ Prel 2008 345,4 672,1 584,9 718,8 396,5 519,7 253,9 531,8... of ownership Kinh tế ngoài Nhà nớc - Non-state Cá thể - Households Khu vực có vốn đầu t nớc ngoài Foreign investment sector Phân theo ngnh kinh tế By kinds of economic activity Nông nghiệp lâm nghiệp Agriculture and forestry Dân số Lao động - Population and Employment 53 18 (Tiếp theo) Cơ cấu lao động đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo ngành thành phần kinh tế (Cont.) Structure... công cộng dịch vụ làm thuê - Community, social and personal service activities and private household with employed persons 1,31 1,48 1,74 1,88 2,03 2,18 54 Dân số Lao động - Population and Employment 19 Lao động bình quân trong khu vực Nhà nớc phân theo ngành kinh tế Average employed population in state sector by kinds of economic activity Nghìn ngời - Thous pers 2000 Tổng số - Total 2004 2005 2006 . 4744,3 134 Thừa Thiên - Huế 1150,8 5065,3 227 Dân số và Lao động - Population and Employment 37 (Tiếp theo) Dân số và mật độ dân số năm 2008 phân theo địa. dân số l số phần trăm giữa dân số tăng hoặc giảm trong một năm do tăng tự nhiên v di c thuần tuý so với dân số bình quân trong năm. Lao động Lực lợng lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Dân số và Lao động Việt Nam năm 2005 - 2008 docx, Tài liệu Dân số và Lao động Việt Nam năm 2005 - 2008 docx, Tài liệu Dân số và Lao động Việt Nam năm 2005 - 2008 docx

Từ khóa liên quan