Tài liệu Các phương pháp nghiên cứu cảnh quan thiên nhiên pdf

21 937 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 12:15

Chương 7: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Cảnh quan (tổng thể tự nhiên) là một đối tượng địa lý tổng hợp, cho nên cần áp dụng nhiều phương pháp để nghiên cứu chúng. Cần áp dụng đồng bộ các phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại để nghiên cứu với sự tham gia đầy đủ của các chuyên gia chuyên ngành (liên ngành). 7.1 Tổng hợp tài liệu Đây là một nhiệm vụ bắt buộc thực hiện trước khi triển khai các đề tài nghiên cứu cảnh quan ở một khu vực nào đó. Các nhà địa cảnh học cần tổng hợp tất cả các dạng tài liệu về tự nhiên và kinh tế xã hội của các tổ chức và cá nhân đã thực hiện ở khu vực nghiên cứu. Các tài liệu tham khảo tổng hợp gồm: • Các công trình điều tra lãnh thổ: địa chất - khoáng sản, địa mạo, thổ nhưỡng, sinh vật, khí hậu., điều kiện kinh tế xã hội. • Các bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề, các tài liệu quan trắc điều kiện tự nhiên lãnh thổ: khí hậu thời tiết, thủy văn… • Các loại ảnh vệ tinh, ảnh máy bay có trong vùng nghiên cứu. • Các báo cáo về qui hoạch lãnh thổ. Cần tiến hành phân loại, phân tích các tài liệu thu thập được, đánh giá những kết quả khoa học đã đạt được cũng như những tồn tại của từng công trình để làm cơ sở cho việc thiết kế các nhiệm vụ nghiên cứu đề tài cho hiệu quả nhất. 2 Kết quả của giai đoạn này là xây dựng bản đồ các cảnh quan giả thuyết ở tỷ lệ nghiên cứu trong phòng, gọi tắt là bản đồ Cảnh quan văn phòng. Trong quá trình thu thập và tổng hợp tài liệu, lưu ý tiếp cận và thu thập tất cả các dạng tài liệu số hiện có trong khu vực nghiên cứu như các bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề số, ảnh số các loại (ảnh hàng không, ảnh vệ tinh, ảnh chụp…) các file văn bản, các bảng biểu thống kê…Các bản đồ số cần được biên tập trên nền bản đồ địa hình chuẩn để thuận tiện cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu đề tài trong môi trường GIS sau này. 7.2 Phương pháp thực địa Khảo sát thực địa là khởi điểm và cơ sở của quá trình nhận thức cảnh quan, bởi vậy phương pháp thực địa là phương pháp quan trọng trong điều tra cảnh quan lãnh thổ. Khảo sát thực địa gồm 2 giai đoạn: khảo sát sơ bộ và khảo sát chi tiết. 7.2.1 Giai đoạn 1 - khảo sát sơ bộ Khảo sát sơ bộ nhằm phát hiện các cảnh và chuyển chúng vào bản đồ mô tả. Tùy thuộc vào mức độ nghiên cứu chi tiết đối tượng được đo vẽ, tỉ lệ mà áp dụng các phương pháp cụ thể khác nhau. Thông thường các diện cảnh quan, dạng cảnh quancảnh quancác đối tượng nghiên cứu trực tiếp. Giai đoạn này làm quen với khu vực khảo sát bằng một số tuyến lộ trình đại diện cắt ngang các cảnh. Phát hiện các dạng địa lý chủ yếu quyết định cấu trúc chung của cảnh địa lý, xây dựng bản chú giải cho các lộ trình. Chỉ tiểu quan trọng để vạch ranh giới các cảnh là tính chất lớp phủ thực vật và đặc điểm địa chất – địa mạo. Các kết quả thu thập được của giai đoạn này được dùng để xây dựng bản 3 đồ Cảnh quan thực địa sơ bộ trên cơ sở chỉnh lý bản đồ Cảnh quan văn phòng. 7.2.2 Giai đoạn 2 - khảo sát chi tiết 1) Khảo sát theo tuyến Phát hiện và thể hiện tất cả các dạng địa lý, hoàn thiện ranh giới các cảnh địa lý, sử dụng các bản đồ tỷ lệ lớn (1/50.000 – 1/25.000). Khoảng cách giữa các lộ trình và mật độ khảo sát tùy thuộc vào tỷ lệ thực hiện các loại bản đồ: • 1/500.000 yêu cầu lộ trình cách nhau 4-6 km, các điểm khảo sát cách nhau 5km. • 1/200.000 – 1/100.000 yêu cầu lộ trình cách nhau 1-2 km, các điểm khảo sát cách nhau 1km. • 1/50.000 – 1/25.000 yêu cầu lộ trình cách nhau 0.5 km, các điểm khảo sát cách nhau 300 – 500m. Các thông tin quan sát thực địa được ghi đầy đủ trong sổ nhật ký cá nhân. Các vị trí quan sát, khảo sát được đánh dấu bằng hệ thống ký hiệu trên bản đồ và tại các đoạn quan trọng cần tiến hành lập lát cắt tổng hợp. Các thành phần của địa tổng thể cần điều tra gồm: địa chất, địa mạo, thổ nhưỡng, thực vật và chế độ nhiệt ẩm. 2) Xây dựng lát cắt tổng hợp Lát cắt tổng hợp phải vạch ra sao cho đi qua các phần tương phản nhất của cảnh quan (các đường phân thủy, sườn dốc có độ dốc và hướng khác nhau, các kiểu lớp phủ thực vật). Trên lát cắt phải đánh dấu các địa điểm quan trắc của các chuyên gia như thổ nhưỡng, địa thực vật, côn trùng học, thủy văn, khí hậu…Các lỗ khoan nghiên cứu độ ẩm thường tiến hành đến độ sâu 1-3m, lấy mẫu phân tích đầy đủ. 4 Hình 7.1 Lát cắt cảnh quan tổng hợp ngang đảo Xakhakin Trên các dạng địa hình khác nhau cần tiến hành lắp đặt thiết bị thủy văn để đo độ thấm, dòng chảy, độ bốc hơi, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí và đất. Các lỗ khoan địa chất phải được khoan tới đá mẹ, mô tả đất đá và các vỏ phong hóa theo địa tầng. Các quan trắc động vật để tính sâu bọ trên mặt đất và các ngành phụ có xương sống được tiến hành 5 nghiên cứu chi tiết. Từng chuyên gia tiến hành khoanh vùng công tác của mình trên lát cắt, sau đó tất cả tài liệu được chuyển đến nhà cảnh quan để rút ra kết luận tổng hợp và phân chia một cách khái quát lát cắt thành các khu vực ít nhiều đồng nhất. Nếu có điều kiện nên lặp lại các quan trắc lát cắt vài lần theo thời gian khác nhau. Kết quả cuối cùng của giai đoạn này là xây dựng bản đồ Cảnh quan thực địa. Giai đoạn này chưa cho phép nghiên cứu nhịp điệu mùa và động lực của các cảnh địa lý vì vậy phải bổ sung tài liệu điều tra trong nhân dân (chế độ nước, thời tiết, cách sử dụng tự nhiên về mặt kinh tế. 3) Điểm chìa khóa Điểm chìa khóa phải phản ánh đầy đủ các nét đặc trưng của cảnh địa lý. Số lượng và diện tích các điểm chìa khóa tùy thuộc vào cấu trúc ngang cụ thể của cảnh, mỗi cảnh có thể được đại diện bởi một vài địa điểm có diện tích một vài km 2 . Phương pháp điểm chìa khóa trở thành phương pháp bán trạm (có thể nghiên cứu trong một số mùa hay một số năm). 4) Mẫu mô tả các yếu tố cảnh quan tại các vị trí khảo sát Mô tả đặc điểm cảnh quan tại điểm khảo sát trong nhật ký kèm theo việc xác định các vị trí trên bản đồ là việc làm có tính nguyên tắc đối với các nhà địa cảnh học cũng như các nhà nghiên cứu điều kiện tự nhiên nói chung. Mẫu mô tả cảnh quan tại từng điểm khảo sát trong nhật ký như sau: Đơn vị khảo sát (tên cơ quan) 1. Số hiệu điểm khảo sát 2. Ngày 3. Tọa độ, tên tờ bản đồ 6 4. Địa điểm 5. Thời tiết 6. Đặc điểm địa hình 7. Địa thế điểm mô tả 8. Quá trình địa mạo hiện tại 9. Đá nền 10. Điều kiện nhiệt - ẩm 11. Đất, thường phẫu diện đất được mô tả theo các bảng lập sẵn có nội nội dung sau: • Số hiệu phẫu diện đất • Độ sâu các tầng • Bề dày các tầng • Độ sâu lấy mẫu • Mô tả các tầng (Màu sắc, độ ẩm, độ chặt, thành phần cơ giới, độ đân rễ, độ pH, tính chất chuyển lớp • Ghi chú (Đánh giá về mặt kinh tế) 12. Thực vật: tên quần thể thực vật được mô tả theo bảng có nội dung sau: • Số thứ tự quần thể thực vật • Tên khoa học • Tên địa phương • Sức sống • Vật hậu 7 • Chiều cao • Đường kính • Số lượng • Độ che phủ. • Ghi chú (Đánh giá về mặt kinh tế) 13. Phức hệ động vật được mô tả theo bảng có nội dụng: • Số thứ tự phức hệ động vật • Tên khoa học • Tên địa phương • Dạng sống • Nơi cư trú • Số lượng • Ghi chú (Đánh giá về mặt kinh tế). 14. Tác động nhân sinh 15. Tên và ký hiệu của địa tổng thể 5) Nội dung của nhật ký khảo sát Tại mỗi điểm khảo sát, sau khi xác định và đánh dấu tọa độ điểm trên bản đồ lộ trình, cần tiến hành ghi nhật ký theo các nội dung sau đây: 1. Số hiệu điểm khảo sát: ghi theo qui định của đề án, ví dụ: HCM01, BP100… 2. Ngày khảo sát: ghi ngày giờ cụ thể (theo dương lịch), ví dụ: 8g30 ngày 25/12/2001. 8 3. Tọa độ, tên tờ bản đồ. Ghi tọa độ ô vuông (x =1268 -1270; y = 682 – 684), tờ bản đồ Bình Long C - 48-22. 4. Địa điểm khảo sát: ghi tên địa danh cụ thể, ví dụ: điểm khảo sát các cầu Nha Bích khoảng 5km về phía tây nam, thuộc ấp 2, xã Nha Bích, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. 5. Thời tiết khảo sát: ghi thời tiết trong quá trình khảo sát bằng quan sát như:lượng mây, hướng gió, mưa, nắng…Nếu có dụng cụ thì quan trắc nhiệt độ mặt đất, nhiệt độ tầng cỏ, các tầng cây (ở độ cao 1-2m) 6. Dạng tiểu và trung địa hình: ghi tên theo phiếu phát sinh các dạng, trắc lượng hình thái (độ cao tuyệt đối, độ cao tương đối, độ chia cắt ngang) và mô tả hình thái (hình dáng đỉnh, sườn). Mục này có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định dạng địa lý trên thực địa. 7. Địa thế của điểm khảo sát: ghi địa thế nghĩa là xác định diện địa lý, trên lát cắt của dạng tiểu và trung địa hình (yếu tố của dạng: đỉnh, sườn, đáy…, độ cao tuyệt đối và tương đối, hướng sườn, độ dốc. Địa thế được ghi chính xác trên bản đồ và được xác định so với một đối tượng gần đó theo khoảng các và góc phương vị. 8. Quá trình địa mạo hiện tại: ghi các quá trình đang diễn ra như bồi tụ, xâm thực, xói mòn, trượt đất, lở đất, cacxtơ… 9. Đá nền: ghi tên và đặc điểm thạch học của đá trên mặt và dưới sâu. Xác định các yếu tố cấu tạo của đá (phương vị đường phương, phương vị hướng dốc, góc dốc…) 10. Điều kiện ẩm: ghi kiểu độ ẩm (do mưa, do nước ngầm, do nước lũ, do thủy triều…), mức độ ẩm (số tháng ẩm, số ngày ngập nước, thời gian ngập triều…), độ sâu mực nước ngầm. 9 11. Thổ bì: sau khi mô tả đất cần xác định tên đất theo phát sinh đến bậc thấp nhất (cấp diện địa lý), thường mô tả đến độ sâu 30 cm, cũng có thể tính theo đa số các lớp đất. 12. Thực vật: sau khi mô tả, đo đếm các loài thực vật theo từng tầng thì xác định tên quần thể thực vật (quần hợp, ưu hợp, phức hợp). 13. Phức hệ động vật: ghi côn trùng bắt được trong phẫu diện đất. 14. Tác động nhân sinh: ghi cả tác động tiêu cực lẫn tích cực: (chế độ khai thác, luân canh, chăn dắt gia súc, các biện pháp khoa học kỹ thuật. 15. Tên và ký hiệu của địa tổng thể: gồm các tên của địa thế (nếu là diện) hay của dạng tiểu-trung địa hình (nếu là dạng địa lý), của đá mẹ, đất và quần thể thực vật. 6) Giải thích một số thuật ngữ khoa học Các yếu tố và dạng địa hình • Vi địa hình (nanorelief) kích thước khoảng 1m theo các chiều. Diện tích nhỏ hơn 100 m 2 . • Tiểu địa hình (microrelief) kích thước khoảng 100m theo chiều dài, độ cao tương đối 1-10 m. Diện tích nhỏ hơn 10.000m 2 . • Trung địa hình (mesorelief) kích thước khoảng 100-1000m theo chiều dài, độ cao tương đối 1-100m. Diện tích nhỏ hơn 100 km 2 . • Đại địa hình (macrorelief) khoảng 10-100 km theo chiều dài, độ cao tương đối 1-1000m. Diện tích dưới 10.000 km 2 . • Cực đại địa hình (megarelief) khoảng hàng ngàn km theo chiều dài. Độ cao 10-1000m. Diện tích trên 10.000 km 2 . 10 Thực vật Quần hợp: tập hợp có qui luật của một số loài cây, trong đó có 5 loài cây chính chiếm >80% sinh khối, còn cây gọi là lập quần hợp phải chiếm >50%. Bán quần hợp: tập hợp thực vật chỉ đạt một trong hai tiêu chuẩn của quần hợp: • Loài lập quần đạt >50% sinh khối, nhưng cả bộ 5 loài chỉ chiếm < 80%. • Cả bộ 5 loài chiếm >80% sinh khối, nhưng cây lập quần mới đạt >30% Ưu hợp: tập hợp có qui luật của một số loài cây, trong đó 5 loài cây chính chiếm >50%, còn cây gọi là lập ưu hợp phải chiếm >30%. Bán ưu hợp: tập hợp thực vật chỉ đạt một trong hai tiêu chuẩn của ưu hợp: • Loài lập ưu hợp đạt>30% sinh khối, nhưng cả bộ năm loài chỉ chiếm <50% • Cả bộ 5 loài chiếm >50% sinh khối, nhưng cây lập ưu hợp mới đạt > 20%. Khi đạt những chỉ tiêu trên, các quần ưu hợp mới có thể tìm thấy trên thực địa, nếu không chỉ là những tập hợp phức tạp (gọi là phức hợp), không rõ cây ưu thế cây lập quần, và cũng không rõ qui luật tập hợp của cả bộ. Tất nhiên ngoài bộ 5 loài cây chính, trong một quần ưu hợp còn có thể gặp tới 20-30 loài cây khác, nhưng các loài cây này thường chỉ có một vài cá thể mọc rải rác, không ảnh hưởng gì đến bộ mặt của quần hợp hoặc ưu hợp, khi mà năm loài cây chính đã chiếm quá nửa sinh khối trở lên. Mức tác động nhân sinh 11 [...]... địa Tài liệu khảo sát thực địa thu thập theo các lộ trình, các điểm chìa khoá, bao gồm các mẫu vật, các bản tả, các sổ nhật ký, ảnh chụp, các bản đồ và lát cắt cần được chỉnh lý cẩn thận, phân tích, tính toán trong phòng với sự trợ giúp của các cố vấn khoa học chuyên ngành 7.3 Trạm nghiên cứu cảnh quan Phương pháp nghiên cứu cảnh quan tại trạm cố định là nghiên cứu lâu dài năm này qua năm khác các. .. nhiên • Nông nghiệp • Cảnh quan đô thị 16 Hình 7.2 Bản đồ cảnh quan theo thời gian, năm 1950: cảnh quan tự nhiên, năm 1975: cảnh quan biến đổi do con người 17 Hình 7.3 Bản đồ cảnh quan đối sánh theo thời gian, năm 1950: cảnh quan tự nhiên, năm 1975: cảnh quan biến đổi do con người Đặc trưng chuyển dịch cảnh quan do con người sau 25 năm Các chữ số chỉ số hiệu các contua chuyển dạng cảnh quan Vai trò của... mô hình hóa các hợp phần cảnh quan 7.5.2 Kết hợp với tư liệu viễn thám để nghiên cứu cảnh quan Trong nghiên cứu cảnh quan, việc kết hợp phân tích cácliệu viễn thám với hệ thống thông tin địa lý có thể xây dựng các bản đồ cảnh quan ứng dụng khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của công tác quy hoạch phát triển lãnh thổ Các loại bản đồ sau đây thường được xây dựng: • Bản đồ cảnh quan sinh thái nông nghiệp... 1/12.000-1/33000 cho phép nghiên cứu chi tiết các dạng cảnh quan, diện cảnh quan, điểm địa lý về các phương diện hình thái (độ cao, độc dốc, hướng phơi sườn…), chi tiết về thực vật (loại, độ cao của cây…) 7.6.2 Phân tích các hợp phần cảnh quanliệu viễn thám là những tư liệu khách quan về môi trường tự nhiên, cácliệu này cho phép giám sát và đánh giá môi trường theo không gian và thời gian một cách hữu hiệu... Cosmos Các ảnh hàng không và vũ trụ là loại mô hình trung gian giữa mô hình tự nhiên và mô hình bản đồ Việc nghiên cứu các ảnh hàng không và vũ trụ cũng có một ý nghĩa lớn, bởi vì chúng là những mẫu độc đáo về các tổng thể tự nhiên và cho phép thay thế đến một chừng mực nào đấy công tác nghiên cứu ngoài trời bằng việc nghiên cứu hệ địa lý ở trong phòng 7.6.1 Nghiên cứu các cấp phân vị cảnh quan theo tư liệu. .. SEASAT…cho phép nghiên cứu các xứ, đới, á đới, miền cảnh quan Có thể phân định trên ảnh này các kiến trúc-hình thái lớn (vùng núi, cao nguyên, đồi, đồng 20 bằng, các tầng mây, các tập hợp quần xã thực vật, các hệ thống sông lớn • Ảnh JERS, LANDSAT, SPOT…cho phép phân biệt các khu, cảnh quan, dạng cảnh quan dựa vào sự phân biệt các nhóm kiểu địa hình, các kiểu thảm phủ và quần xã thực vật, các nhóm đất,... khối sinh vật, các chỉ số riêng biệt (trữ lượng nước ngầm, sự di động của các nguyên tố, khối sinh vật) trong những cảnh quan khác nhau Phương pháp thể hiện Tùy thuộc vào tỷ lệ bản đồ mà các cấp cảnh quan được khái quát hóa khác nhau Các bản đồ tỷ lệ nhỏ thông thường thể hiện các cấp phân vị cảnh quan lớn hơn, mức độ khái quát cao hơn, chứa đựng các thông tin sơ lược hơn Các phương pháp thường áp dụng... tích các hợp phần cảnh quan cần tiến hành kết hợp các phương pháp viễn thám như giải đoán ảnh hàng không lập thể, xử lý ảnh số Nghiên cứu các hợp phần cảnh quan bằng viễn thám cần được các nhà chuyên môn thực hiện với các dữ liệu thích hợp Ví dụ; lớp phủ thực vật sử dụng kênh 3 và kênh 4, địa chất sử dụng kênhơp5 và 7 của Landsat TM Tùy theo yêu cầu của hệ thống phân loại mà các hợp phần của cảnh quan. .. hợp là sự phát triển tiếp tục của phương pháp cổ truyền xây dựng mặt cắt cảnh quan tổng hợp mà đã đề cập ở trên Cũng như nghiên cứu theo tuyến, việc nghiên cứu tại trạm yêu cầu ghi chép số liệu phải theo biểu mẫu thống nhất, điều này cho phép làm giảm đến mức tối thiểu ảnh hưởng của nhân tố chủ quan 7.4 Phương pháp bản đồ 7.4.1 Ý nghĩa của bản đồ trong nghiên cứu cảnh quan Trong công tác điều tra tổng... chính xác hơn, đặc biệt là việc sử dụng các thiết bị đo đạc đa dạng; thu nhận các kết quả bằng chỉ số định lượng Việc nghiên cứu được tiến hành trên các lắt cắt ngang bao gồm các cảnh diện điển hình bằng phương pháp chỉnh lý tổng hợp, nghĩa là nghiên cứu liên hợp các chế độ tự nhiên của các cảnh diện (bao gồm cả cân bằng bức xạ và nước, động lực của nước, sự di cư của các nguyên tố hóa học, sản lượng của . trợ giúp của các cố vấn khoa học chuyên ngành. 7.3 Trạm nghiên cứu cảnh quan Phương pháp nghiên cứu cảnh quan tại trạm cố định là nghiên cứu lâu dài năm. Chương 7: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Cảnh quan (tổng thể tự nhiên) là một đối tượng địa lý tổng hợp, cho nên cần áp dụng nhiều phương pháp để nghiên cứu chúng.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Các phương pháp nghiên cứu cảnh quan thiên nhiên pdf, Tài liệu Các phương pháp nghiên cứu cảnh quan thiên nhiên pdf, Tài liệu Các phương pháp nghiên cứu cảnh quan thiên nhiên pdf

Từ khóa liên quan