Tài liệu BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU (Chương 1) doc

50 1,770 15
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 00:15

PGS. TS. ĐỖ KIẾN QUỐC KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG BÀI GIẢNG HỌC KẾT CẤU CHƯƠNG 2 1. Hệ đơn giản  Hệ dầm: thanh thẳng, chịu uốn là chủ yếu (thường N = 0). 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 2 1. Hệ đơn giản  Hệ dầm: 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 3 1. Hệ đơn giản  Hệ dầm: 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 4 1. Hệ đơn giản (tt) 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 5  Hệ khung: thanh gãy khúc, nội lực gồm M, Q, N. 1. Hệ đơn giản (tt) 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 6  Hệ khung: 1. Hệ đơn giản (tt) 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 7  Hệ khung: 1. Hệ đơn giản (tt) 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ TĨNH ĐỊNH Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 8  Hệ khung: 1. Hệ đơn giản (tt)  Hệ dàn: 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 9 Đốt Mắt Biên trên Biên dưới Thanh xiên Thanh đứng Nhịp Hình 2.3 Trong thực tế, mắt dàn là nút cứng → hệ siêu tĩnh phức tạp. Để đơn giản hoá, dùng các giả thiết sau:  Mắt dàn là khớp lý tưởng.  Tải trọng chỉ tác dụng ở mắt dàn.  Trọng lượng không đáng kể ( bỏ qua uốn thanh). Ưu điểm: tiết kiệm vật liệukết cấu nhẹ, vượt nhịp lớn. Nội lực chỉ lực dọc N ≠ 0 1. Hệ đơn giản (tt)  Hệ dàn: 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ TĨNH ĐỊNH (TT) Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 10 [...]... CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) 1 Hệ đơn giản (tt)  Hệ dàn: Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) 1 Hệ đơn giản (tt)  Hệ dàn: Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) 1 Hệ đơn giản (tt)  Hệ 3 khớp   Nội lực: M, Q, N; Lực dọc nén: dùng vật liệu dòn Phản lực: lực xô nên kết cấu móng... dạng kết cấu khác nhau như dầm – vòm, dầm – dây xích, dàn – vòm … Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) 3 Hệ liên hợp Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) 3 Hệ liên hợp Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT)... LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) 4 Hệ mắt truyền lực Mắt truyền lực tác dụng cố định vị trí tải trọng tác dụng vào kết cấu chính Hệ thống dầm truyền lực Mắt truyền lực Nhịp Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) 4 Hệ mắt truyền lực Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) 4 Hệ... LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) 2 Hệ ghép Được nối bở các hệ đơn giản Thường 2 loại trong thực tế: Dầm tĩnh định nhiều nhịp Khung tĩnh định nhiều nhịp Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) 2 Hệ ghép (tt)  Về cấu tạo: gồm hệ chính và phụ  Chính : BBH hoặc khả năng chịu lực khi bỏ kết cấu bên cạnh  Phụ : BH hoặc không... qua kết cấu bên cạnh Dầm tĩnh định nhiều nhịp Khung tĩnh định nhiều nhịp Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) 2 Hệ ghép (tt) Cách tính: từ phụ → chính; truyền lực từ phụ → sang chính Dầm tĩnh định nhiều nhịp Khung tĩnh định nhiều nhịp Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT)... nội lực do tải trọng bất động 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) 4 Hệ mắt truyền lực Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) 4 Hệ mắt truyền lực Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 2.2 NỘI LỰC TRONG HỆ DẦM & KHUNG ĐƠN GIẢN 1 Nội lực: M, Q, N  M : vẽ theo thớ căng  Q & N : ghi dấu ( qui ước như SBVL)... đoạn  Nhận xét dạng biểu đồ & điểm đặc biệt  Tính điểm đặc biệt và vẽ biểu đồ Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 2.2 NỘI LỰC TRONG HỆ DẦM & KHUNG ĐƠN GIẢN (TT) 3 Thí dụ: Cho hệ liên kết và chịu lực như hình vẽ Hãy vẽ biểu đồ M, Q, N q P= qa qa 2 2 a a Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 2.2 NỘI LỰC TRONG HỆ DẦM & KHUNG ĐƠN GIẢN (TT) 3 q Thí dụ (tt): qa 2 2 Phản lực:... trình vuông góc với nó P y 3 x N2 h 1 A α 1 α N1 2 d N2 B d d d Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động A N1 2.3 TÍNH TOÁN HỆ DÀN (TT) 1 Phương pháp tách mắt (tt):  Thí dụ: Cho hệ dàn liên kết và chịu tải trọng như hình vẽ Hãy xác định nội lực thanh N1, N2 P 3 N2 h 1 α N1 2 d d d Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động d 2.3 TÍNH TOÁN HỆ DÀN (TT) 1 Phương pháp tách mắt (tt):  Thí . PGS. TS. ĐỖ KIẾN QUỐC KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU CHƯƠNG 2 1. Hệ đơn giản  Hệ dầm: thanh thẳng, chịu uốn là chủ. HỆ KẾT CẤU(TT) Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động 13  Nội lực: M, Q, N; Lực dọc nén: dùng vật liệu dòn.  Phản lực: có lực xô nên kết cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU (Chương 1) doc, Tài liệu BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU (Chương 1) doc, Tài liệu BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU (Chương 1) doc

Từ khóa liên quan