Chương 11 Kiểm tra & Đánh giá chiến lược

21 3,757 13
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 14:57

Kiểm tra & Đánh giá chiến lược11.1) Khái niệm, bản chất, quy trình đánh giá chiến lược11.1.1) Khái niệm, bản chất của đánh giá chiến lược11.1.2) Quy trình đánh giá chiến lược11.2) Khung đánh giá chiến lược11.2.1) Nội dung khung đánh giá chiến lược11.2.2) Đo lường kết quả thực thi chiến lược11.3) Các hệ thống thông tin và kiểm soát chiến lược11.4) Thiết lập kiểm tra chiến lược & các quy tắc chỉ đạo kiểm tra chiến lược. BM Quản trị c hiến lược Đại học Thương Mại 1 Quản Trị Chiến Lược Chương 11 Kiểm tra & Đánh giá chiến lược BM Quản trị c hiến lược Đại học Thương Mại 2 Chương 11 Kiểm tra & Đánh giá chiến lược 11.1) Khái niệm, bản chất, quy trình đánh giá chiến lược 11.1.1) Khái niệm, bản chất của đánh giá chiến lược 11.1.2) Quy trình đánh giá chiến lược 11.2) Khung đánh giá chiến lược 11.2.1) Nội dung khung đánh giá chiến lược 11.2.2) Đo lường kết quả thực thi chiến lược 11.3) Các hệ thống thông tin và kiểm soát chiến lược 11.4) Thiết lập kiểm tra chiến lược & các quy tắc chỉ đạo kiểm tra chiến lược. BM Quản trị c hiến lược Đại học Thương Mại 3 11.1) Khái niệm, bản chất, quy trình đánh giá chiến lược 11.1.1) Khái niệm, bản chất của đánh giá chiến lượcĐánh giá chiến lược là quá trình đo lường và lượng giá các kết quả CL, thực thi những hành động điều chỉnh để đảm bảo thực hiện các mục tiêu CL và đáp ứng với những điều kiện thay đổi của môi trường.  Mục đích của Đánh giá CL bao gồm:  Phát hiện những cơ hội mới và né tránh các đe dọa.  Duy trì kết quả phù hợp với mong muốn của nhà QT.  Giải quyết các vấn đề tồn tại. BM Qun tr c hin lc i hc Thng Mi 4 Xác định NVKD & chiến lược hiện tại Phân tích bên ngoài để xác định các cơ hội & nguy cơ éiều chỉnh NVKD của doanh nghiệp Phân tích bên trong để xác định các thế mạnh & điểm yếu Xây dựng các mục tiêu dài hạn Lựa chọn các chiến lược để theo đuổi Xây dựng các mục tiêu hàng năm Xây dựng các chính sách Phân bổ nguồn lực éo lường và đánh giá kết quả Thông tin phản hồi Hoch nh chin lc Thc thi chin lc éánh giá chiến lược Mụ hỡnh qun tr chin lc tng quỏt BM Quản trị c hiến lược Đại học Thương Mại 5 11.1.2) Quy trình đánh giá CL 1. Xác định những yếu tố cần đo lường 2. Xây dựng các tiểu chuẩn định trước 3. Đo lường kết quả hiện tại 4. So sánh kết quả hiện tại với tiêu chuẩn. (Nếu kết quả hiện tại nằm trong phạm vi mong muốn thì quá trình đo lường kết thúc ở đây.) 5. Nếu kết quả nằm ngoài phạm vi mong muốn, phải tiến hành điều chỉnh bằng cách chỉ ra:  Sai lệch chỉ là sự dao động tình cờ?  Các quá trình đang thực hiện có sai không?  Các quá trình có đáp ứng các tiêu chuẩn mong muốn?  Hành động không chỉ điều chỉnh sai lệch, mà có thể ngăn ngừa sự lặp lại những sai lệch không? BM Quản trị c hiến lược Đại học Thương Mại 6 Hình 11.1: Quá trình kiểm tra & đánh giá CL Xác định vấn đề để đo lường Xây dựng các tiêu chuẩn Đo lường các kết quả Kết quả có phù hợp với tiêu chuẩn? Hành động điều chỉnh Dừng lại BM Quản trị c hiến lược Đại học Thương Mại 7 11.2) Khung đánh giá chiến lược 11.2.1) Mô hình khung đánh giá chiến lược Chương 11 8 Hành động 1: Xét lại những bấn đề cơ bản của chiến lược - Chuẩn bị ma trận đánh giá các nhân tố bên trong đã được điều chỉnh - So sánh IFE đã điều chỉnh với hiện tại - Chuẩn bị ma trận đánh giá các nhân tố bên ngoài đã được điều chỉnh - So sánh EFE đa điều chỉnh với hiện tại Những khác biệt quan trọng có xảy ra không? Hành động 2: Đo lường kết quả của tổ chức, so sánh tiến trình kế hoạch với hiện tại theo hướng đáp ứng những mục tiêu đã định Những khác biệt quan trọng có xảy ra không? Có Không Có Không Hành động 3: Thực hiện các hành động điều chỉnh Tiếp tục quá trình hiện tại Hình 11.2: Khung đánh giá chiến lược BM Quản trị c hiến lược Đại học Thương Mại 9 11.2.2) Đo lường kết quả thực thi CL Hoạt động này bao gồm:  So sánh kết quả mong muốn với kết quả hiện thực  Điều tra những sai lệch so với kết quả  Đánh giá riêng từng kết quả và kiểm tra diễn biến quá trình theo hướng đáp ứng mục tiêu chiến lược. Các mục tiêu dài hạn & mục tiêu hàng năm  Đánh giá chiến lược dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn số lượng và chất lượng. Việc lựa chọn một tập hợp các tiêu chuẩn chính để đánh giá chiến lược căn cứ vào quy mô của công ty, ngành kinh doanh, chiến lược và triết lý KD. Chương 11 BM Quản trị c hiến lược Đại học Thương Mại 10 11.2.2) Đo lường kết quả thực thi CL Một số vấn đề phát sinh do sử dụng những tiêu chuẩn định lượng để đánh giá chiến lược:  Đa số các tiêu chuẩn định lượng nhằm đáp ứng cho các mục tiêu dài hạn.  Các phương pháp tính toán khác nhau có thể đem lại những kết quả khác nhau đối với nhiều tiêu chuẩn định lượng.  Những xét đoán trực giác hầu như luôn luôn dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn định lượng. tiêu chuẩn chất lượng cũng quan trọng trong đánh giá CL [...]... đánh giá CL phải biến thành hành động và phải được chuyển đến cho những nơi và những cá nhân cần đến  Quá trình đánh giá CL không được quá thiên về các quyết định mà phải khuyến khích sự hiểu biết lẫn nhau, lòng tin và ý thức cộng đồng BM Quản trị c Đại học Thương Mại 15 11. 4) Thiết lập kiểm tra CL & các quy tắc chỉ đạo kiểm tra CL 11. 4.1 Nội dung kiểm tra chiến lược  Theo hiệp hội kế toán Mỹ: "Kiểm. .. thi  Tài chính và ngân sách triển khai chương trình  Quá trình hoạt động đối với tiêu chuẩn mới IX Đánh giá kiểm tra  Hệ thống thông tin hiện tại  Sự phù hợp của thông số( số đo) kiểm soát với kế hoạch CL BM Quản trị c Đại học Thương Mại 18 11. 4.2) Các nhóm kiểm tra chiến lược Các nhóm kiểm tra chiến lược bao gồm:  Nhóm độc lập chủ yếu là những tổ chức kiểm toán xã hội hợp pháp Họ cung cấp các... có tốt không? 5 Về mặt xã hội, các chiến lược lựa chọn của công ty đáp ứng những nội dung nào? 6 Các mối quan hệ giữa các nhân tố CL bên trong và ngoài chủ yếu của Cty là gì? 7 Các đối thủ cạnh tranh chủ yếu phản ứng với CL ra sao? BM Quản trị c Đại học Thương Mại 11 11.3) Các hệ thống thông tin chiến lược 11. 3.1) Các nguồn thông tin đánh giá  Để đánh giá chiến lược cần phải có thông tin và phải kế... tin để đánh giá chiến lược Thông tin cần để đánh giá CL BM Quản trị c Loại thông tin Thu thập thông tin Đại học Thương Mại Phân tích thông tin 13 Hình 11. 4: Mối quan hệ giữa các nguồn thông tin chiến lược DÞch vô th«ng tin néi bé Nghiªn cøu chuyªn biÖt BM Quản trị c Đại học Thương Mại 14 T×nh b¸o chiÕn l­îc HÖ thèng tin tiªu chuÈn 11. 3.3) Các đặc trưng của hệ thống đánh giá hữu hiệu  Đánh giá CL phải... hành động đánh giá CL phải kinh tế, quá nhiều hoặc quá ít thông tin đều không tốt Các hành động đánh giá CL phải có ý nghĩa Chúng phải có mối quan hệ chặt chẽ với các mục tiêu của công ty Các hành động đánh giá CL phải cung cấp cho các nhà QT những thông tin chuẩn xác về các nhiệm vụ mà họ phải kiểm soát và tác động đến Các hoạt động đánh giá CL phải cung cấp thông tin kịp thời  Đánh giá chiến lược phải... 17 V Phân tích các nhân tố chiến lược  Nhân tố cơ bản bên ngoài và bên trong ảnh hưởng lớn đến kết quả hiện tại và tương lai  Sự phù hợp của nhiệm vụ và mục tiêu với các nhân tố và vấn đề chiến lược VI Phương án chiến lược  Khả năng đáp ứng các mục tiêu của quá trình thực thi chiến lược  Các chiến lược khả thi: Đặc điểm và khả năng triển khai VII Đề xuất VIII Thực tại  Chương trình thực thi  Tài... Mỹ: "Kiểm tra là quá trình tập hợp và đánh giá khách quan các quyết định về các hành động và sự kiện kinh tế nhằm xác định mức độ phù hợp giữa các quyết định này và các tiêu chuẩn thiết lập và truyền những kết quả cho những người cần sử dụng"  Kiểm tra CL là loại hình kiểm tra quản trị bao trùm toàn bộ Cty và cung cấp sự đánh giá rõ ràng tình thế CL của Cty BM Quản trị c Đại học Thương Mại 16 11. 4.1... tình thế CL của Cty BM Quản trị c Đại học Thương Mại 16 11. 4.1 Nội dung kiểm tra chiến lược I.Tình thế hiện tại  Kết quả thực hiện  Tình hình chiến lược II Các nhà QTCL  Hội đồng quản trị  Giới quản trị cao cấp III Môi trường bên ngoài (cơ hội và nguy cơ)  Môi trường xã hội  Môi trường ngành IV Môi trường bên trong (điểm mạnh & điểm yếu)  Cấu trúc tổ chức  Văn hóa DN  Các nguồn lực chức năng:... tiêu chuẩn kiểm toán chung  Nhóm chính phủ sử dụng các nhân viên kiểm toán của chính phủ, có trách nhiệm đảm bảo cho các tổ chức hoạt động đúng pháp luật & chế độ chính sách của Nhà nước  Nhóm nội bộ là những nhân viên trong công ty có trách nhiệm bảo vệ tài sản của công ty, đảm bảo cho các quy trình kinh doanh phù hợp với thực tiễn BM Quản trị c Đại học Thương Mại 19 11. 4.3 Quản trị chiến lược hiệu.. .11. 2.2 ) Đo lường kết quả thực thi CL 6 câu hỏi định tính dùng để đánh giá chiến lược: 1 CL có phù hợp với bên trong không? 2 CL có thích ứng với môi trường không? 3 CL có tương ứng với khả năng các nguồn lực không? 4 CL có chấp nhận mức độ . trình đánh giá chiến lược 11. 2) Khung đánh giá chiến lược 11. 2.1) Nội dung khung đánh giá chiến lược 11. 2.2) Đo lường kết quả thực thi chiến lược 11. 3). 11 Kiểm tra & Đánh giá chiến lược 11. 1) Khái niệm, bản chất, quy trình đánh giá chiến lược 11. 1.1) Khái niệm, bản chất của đánh giá chiến lược 11. 1.2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 11 Kiểm tra & Đánh giá chiến lược, Chương 11 Kiểm tra & Đánh giá chiến lược, Chương 11 Kiểm tra & Đánh giá chiến lược

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn