Tài liệu Tuyển chọn 100 bài phương trình, hệ pt hay & khó lớp 10-NTP-Hoa Lư A docx

14 603 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 14:15

Tuy n ch n 100 bài ph ng trình, h pt hay & khó l p 10-ể ọ ươ ệ ớ NTP-Hoa L Aư 1 Tuy n ch n 100 bài ph ng trình, h pt hay & khó l p 10-ể ọ ươ ệ ớ NTP-Hoa L Aư TUY N CH N 100 BÀI PH NG TRÌNH Ể Ọ ƯƠ & H PH NG TRÌNHỆ ƯƠ 2 Tuy n ch n 100 bài ph ng trình, h pt hay & khó l p 10-ể ọ ươ ệ ớ NTP-Hoa L Aư 3 Tuy n ch n 100 bài ph ng trình, h pt hay & khó l p 10-ể ọ ươ ệ ớ NTP-Hoa L Aư GI I PH NG TRÌNH & H PH NG TRÌNHƯƠ Ệ ƯƠ 1) 1x.520xx9x14x5 22 +=−−−−+ 2) 027x45x15x 35 =−+− 3) ( ) 1 5x 25 x 11 22 = + − 4) ( )( ) 30xx3x6x42xx42x 3 44 4 +=+−+−+−− 5)      =−− =+− 0x500yxy 0y2000xyx 23 23 6) 0864x5x27 5 610 5 =+− 7) 2xx1xx1xx 222 +−=++−+−+ 8)        =+− =+− =+− 32 32 32 x64z48z12 z64y48y12 y64x48x12 9)        +=+ +=+ +=+ 2001519 2001519 2001519 yy1890xz xx1890zy zz1890yx 10)        ++=+ +[...]... + ( 4 − x ) ) 11 ) 2 ≤2 =1 Tuyển chọn 100 bài phương trình, hệ pt hay & khó lớp 10-NTP-Hoa A Nếu x ≠ 0.Rút x 2 − y 2 từ (1) thế vào (2) ta có: y ≠ 0  −2000y  −y  = 500y ⇒  2  2  x   x = 4y 6) 5 27 x 10 − 5x 6 + 5 864 = 0 Vì x = 0 không là nghiệm c a pt nên chia cả 2 vế cho x6 ta được pt: 5 32.27 =5 x6 2 1 x 4 + 6 = 5.5 27 x 5 27 x 4 + 2 x4 x4 x4 1 1 1 Áp dụng CauChy: x + 6 = + + + 6 + 6.. .Tuyển chọn 100 bài phương trình, hệ pt hay & khó lớp 10-NTP-Hoa A HƯỚNG DẪN GIẢI 100 BÀI PT & HPT 1) ĐK: x ≥ 5 Chuyển vế rồi bình phương: (x 5x 2 + 14x + 9 = x 2 + 24x + 5 + 10 (x 2 ) (x − 4x − 5 ( x + 4 ) ⇔ 2(x 2 − 4x − 5) + 3 ( x + 4 ) = 5 ( ) − x − 20 ( x + 1)... có:  x + 17 −  x + 83 −  = 2001 x  x   630 =t Đặt: x − x Bài 12: t/d: pt: ( x + a ) + ( x + b ) = c 4 Đặt: y = x + 4 a+ b 2 13 ) Tuyển chọn 100 bài phương trình, hệ pt hay & khó lớp 10-NTP-Hoa A Bài 13: Đk: 0 < x ≤ 1 1− x 2x − 1 PT ⇔ = 1+ (*) x 1+ x2 1 + x = là nghiệm pt (*) 2  VP > 1 1 + < x ≤1 :  2  VT < 1 1  VT>1 + 0 0; y > 0;z > 0 Gọi ( x; y;z ) là nghiệm c a hệ phương trình, không mất tính tổng quát ta...  Áp dụng Cauchy: x2 + x −1+1 x2 + x x + x −1 ≤ = 2 2 2 − x + x + 1 + 1 − x2 + x + 2 2 − x + x +1 ≤ = 2 2 2 2 x + x −1 + − x + x +1 ≤ x +1 2 Từ PT ⇒ x 2 − x + 2 ≤ x + 1 ⇔ ( x − 1) ≤ 0 12 x 2 − 48x + 64 = y 3 (1)   2 3 8) 12 y − 48 y + 64 = z ( 2 )  2 3 12z − 48z + 64 = x ( 3)  2 G/s (x; y; z) là nghiệm c a hệ phương trình trên thì dễ thấy ( y; z; x); (z; y; x) cũng là nghiệm c a hệ do đó có... − 6x 2 + 18x − 9 = 0 ( ) 2) GPT : x 4 − 3x 3 − 6x 2 + 18x − 9 = 0 x 4 − 3x 2 ( x − 1) − 9 ( x − 1) = 0 2 Đặt: x- 1 = y 3) ⇒ x 4 − 3x 2 y − 9y 2 = 0 ⇒ 2x 2 = 3y ± 3y 5 ĐK: x ≠ 0; x ≠ −5 Đặt x+5 = y ≠ 0 → x = ( y − 5 ) 2 PT ⇔ y 4 − 10y3 + 39y 2 − 250y + 625 = 0   625  25  ⇔  y 2 + 2  − 10  y +  + 39 = 0 y  y    4) ĐK: 2 ≤ x ≤ 4 4 Áp dụng Cauchy: Áp dụng Bunhia: ( ) ( (x − 2) ( 4 − x ) ≤ 2 . n 100 bài ph ng trình, h pt hay & khó l p 10-ể ọ ươ ệ ớ NTP-Hoa L A 1 Tuy n ch n 100 bài ph ng trình, h pt hay & khó l p 10-ể ọ ươ ệ ớ NTP-Hoa. L A TUY N CH N 100 BÀI PH NG TRÌNH Ể Ọ ƯƠ & H PH NG TRÌNHỆ ƯƠ 2 Tuy n ch n 100 bài ph ng trình, h pt hay & khó l p 10-ể ọ ươ ệ ớ NTP-Hoa L A
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tuyển chọn 100 bài phương trình, hệ pt hay & khó lớp 10-NTP-Hoa Lư A docx, Tài liệu Tuyển chọn 100 bài phương trình, hệ pt hay & khó lớp 10-NTP-Hoa Lư A docx, Tài liệu Tuyển chọn 100 bài phương trình, hệ pt hay & khó lớp 10-NTP-Hoa Lư A docx

Từ khóa liên quan