Tài liệu BIỂU MÂU QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN doc

1 1,908 33
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 14:15

QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN tài liệu: NS – 14 BM07 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Tháng……/2008 Chức danh: Bộ phận Stt Họ tên Mã số Trọng số / Tiêu chuẩn đánh giá/Điểm đánh giá (1-5) Điểm cộng Điểm TB Xếp hạng 2.5 2 1.5 2 1 0.5 0.5 Chỉ tiêu 1 Chỉ tiêu 2 Chỉ tiêu 3 Thái độ Sự phối hợp Nội quy Khác Điểm trung bình = (điểm đánh giá * trọng số + … + điểm cộng ) / 10 (số lượng tiêu chí tuỳ thuộc vào từng chức danh, số liệu trọng số mang tính minh hoạ) Ngày tháng năm 2008 Người lập Quản lý nhân sự Quản lý Giám đốc . QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Mã tài liệu: NS – 14 BM07 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Tháng……/2008. Tháng……/2008 Chức danh: Bộ phận Stt Họ tên Mã số Trọng số / Tiêu chuẩn đánh giá/ Điểm đánh giá (1-5) Điểm cộng Điểm TB Xếp hạng 2.5 2 1.5 2 1 0.5 0.5 Chỉ tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu BIỂU MÂU QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN doc, Tài liệu BIỂU MÂU QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN doc, Tài liệu BIỂU MÂU QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN doc