12 ebook VCU hoàn thiện công tác thanh toán và quản lý công nợ trong hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ bằng hữu hoang thi phuong thao k41d4

68 464 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 13:44

tư vấn đầu tư, tư vấn bán hàng, luận văn marketing online, phát triển sản phẩm, quản trị chất lượng sản phẩm, luận văn phân phối sản phẩm Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Luận văn tốt nghiệp Khoa: Kế toán - Kiểm toán Tóm lược Công nợ là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động quản tài chính doanh nghiệp. Công nợ trong bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức kinh tế nào bao giờ cũng tồn tại những khoản tiền phải thu, xét doanh nghiệp với tư cách là nhà cấp tín dụng những khoản phải trả nếu xét doanh nghiệp với tư cách là người được cấp tín dụng, công nợ không bao giờ tách khỏi quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dù doanh nghiệp ở bất kỳ một vị trí nào trong chu kỳ sống của mình. Lời cảm ơn Danh mục bảng biểu Danh mục sơ đồ, hình vẽ Danh mục từ viết tắt Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài: 1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài. •Về thuyết: Trong nghiên cứu, việc tìm kiếm các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh toán nâng cao hiệu quả quản công nợ ý nghĩa to lớn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là mối quan tâm chung của các đối tương bên trong bên ngoài doanh nghiệp. Đây là hai mảng rất quan trọng chi phối tác động trực tiếp, thường xuyên đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bởi công tác thanh toán quản công nợ trong doanh nghiệp được thực hiện tốt sẽ đảm bảo tình trạng tài chính lành mạnh cho doanh nghiệp, đảm bảo tăng tốc độ chu chuyển vốn để tăng hiệu quả kinh doanh đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ kịp thời đúng thời hạn. Do vậy, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn biến động, việc nghiên cứu để đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề nổi cộm trong đề tài trên luôn trở thành vấn đề cấp thiết góp phần đảm bảo sự tồn tại phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Hoàng Thị Phương Thảo Lớp: K41D4 1 Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Luận văn tốt nghiệp Khoa: Kế toán - Kiểm toán •Về thực tế: Qua việc khảo sát thực tế tại công ty Cổ phần Công nghệ Bằng Hữu (Amigo-Tech) cho thấy đây là một công ty đa lĩnh vực kinh doanh với quy mô lớn, là một công ty đặc thù chuyên cung cấp các thiết bị công nghệ thông tin , thiết bị chuyên dụng cho ngân hàng , các dịch vụ, giải pháp phát triển phần mềm do vậy mà khối lượng mua bán tổng giá trị thanh toán với các đối tác là rất lớn. Phương thức thanh toán chủ yếu là qua ngân hàng chủ yếu là thanh toán bằng ngoại tệ. Công ty đã các giải pháp trong việc giảm thiểu rủi ro trong công tác thanh toán quản công nợ song vẫn chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Việc thu hồi nợ thúc đẩy quá trình thanh toán đúng hạn của công ty vẫn còn nhiều hạn chế như chưa chính sách tín dụng đúng đắn với từng khách hàng, linh hoạt trong việc áp dụng các thời hạn thanh toán khác nhau, công tác quản công nợ phải thu chưa hiệu quả, chưa chú trọng đến lượng tiền mặt tại quỹ, ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu giao dịch hàng ngày đáp ứng những nhu cầu chi trả theo định kỳ dẫn đến việc thiếu tiền mặt, phải mua thêm ngoại tệ, Từ vai trò ý nghĩa to lớn của công tác thanh toán quản công nợ trong điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay, công ty đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các giải pháp cụ thể. Do đó việc nghiên cứu để sớm đưa ra các giải pháp tính thực tiễn đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp nhằm hoàn thiện công tác thanh toán nâng cao hiệu quả quản công nợ là một vấn đề cấp bách đặt ra cho công ty. 2. Xác lập tuyên bố vấn đề trong đề tài ( đối tượng nghiên cứu) Trong các doanh nghiệp kinh doanh thường xảy ra tình trạng chiếm dụng vốn của nhau dẫn tới ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp, tới các đối tượng lợi ích trực tiếp, gián tiếp. Tình hình công nợ khả năng thanh toán quyết định đến việc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán, sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp, tới việc phân chia lợi nhuận do vậy tất cả các đối tượng bên trong bên ngoài doanh nghiệp đều phải quan tâm. Nhân thức được tầm ảnh hưởng Hoàng Thị Phương Thảo Lớp: K41D4 2 Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Luận văn tốt nghiệp Khoa: Kế toán - Kiểm toán của thanh toán quản công nợ trong công tác quản tài chính của công ty, luận văn tập trung nghiên cứu về việc hoàn thiện công tác thanh toán quản công nợ trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Bằng hữu. 3. Các mục tiêu nghiên cứu • Hệ thống hóa về mặt luận về hoạt động thanh toán quản côngnợ của các Doanh nghiệp. • Đánh giá thực trạng công tác thanh toán quản công nợ tại Công ty trong thời gian nghiên cứu. • Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác thanh toán quản công nợ của công ty trong thời gian nghiên cứu. • Đề xuất các giải pháp cụ thể tính khả thi nhằm hoàn thiện công tác tổ chức thanh toán quản công nợ của công ty Cổ phần Công nghệ Bằng Hữu. 4. Phạm vi nghiên cứu •Về không gian: Đề tài nghiên cứu về công tác thanh toán quản công nợ trong hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Công nghệ Bằng Hữu. •Về thời gian: Các số liệu tình hình về công tác thanh toán quản công nợ của công ty được thu thập trong khoảng thời gian từ 2006 – 2008 5. Kết cấu luận văn: Ngoài phần “Tóm lược, lời cảm ơn, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ hình vẽ, danh mục từ viết tắt”, luận văn được bố cục làm 4 chương: • Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài • Chương II: Tóm lược một số vấn đề luận bản về công tác thanh toán quản công nợ trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Hoàng Thị Phương Thảo Lớp: K41D4 3 Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Luận văn tốt nghiệp Khoa: Kế toán - Kiểm toán • Chương III: Phương pháp nghiên cứu các kết quả phân tích thực trạng về công tác thanh toán quản công nợ trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Bằng Hữu (Amigo – Tech). • Chương IV: Kết luận đề xuất về việc hoàn thiện công tác thanh toán nâng cao hiệu quả quản công nợ của Công ty Cổ phần Công nghệ Bằng Hữu (Amigo–Tech). Chương 2: Một số vấn đề luận bản về công tác thanh toán quản công nợ trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. 1- Một số khái niệm bản liên quan: Đề cập đến các khái niệm bản liên quan phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài:  Khả năng thanh toán ngắn hạn: là năng lực đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán trong thời gian ngắn của doanh nghiệp.  Công nợ: Công nợ là nghĩa vụ thanh toán phát sinh sau khi việc giao lưu buôn bán được kết thúc nhưng người thụ hưởng chưa nhận được tiền. Hoàng Thị Phương Thảo Lớp: K41D4 4 Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Luận văn tốt nghiệp Khoa: Kế toán - Kiểm toánCông nợ phải thu: Công nợ phải thu là toàn bộ tài sản của doanh nghiệp đang bị các đơn vị khác hoặc cá nhân chiếm dụng một cách hợp pháp hay bất hợp pháp mà doanh nghiệp trách nhiệm phải thu hồi.  Công nợ phải trả: Là số tiền vốn mà doanh nghiệp đi vay, đi chiếm dụng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân do vậy doanh nghiệp trách nhiệm phải trả.  Nợ ngắn hạn Nợ ngắn hạn là các khoản nợdoanh nghiệp phải thanh toán trong thời hạn dưới một năm kể từ ngày ghi nhận gần nhất trên Bảng cân đối kế toán.  Nợ dài hạn Nợ dài hạn là các khoản nợ các nghĩa vụ về mặt tài chính khác mà doanh nghiệp phải trả sau một khoảng thời gian từ một năm trở lên. Tài sản Là toàn bộ các của cải vật chất biểu hiện dưới các hình thức khác nhau như hiện vật ,tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền các quyền tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp. Nguồn vốn Là những nguồn lực tài chính trong nền kinh tế, được doanh nghiệp huy động, khai thác bằng nhiều hình thức, phương pháp, chế khác nhau từ đó đảm bảo hoạt động kinh doanh trước mắt lâu dài. 2- Một số nội dung thuyết bản về công tác thanh toán, quản công nợ nâng cao hiệu quả của công tác thanh toán quản công nợ. 2.1- Một số sở thuyết bản về công tác thanh toán quản công nợ Hoàng Thị Phương Thảo Lớp: K41D4 5 Ebook.VCU www.ebookvcu.com Lun vn tt nghip Khoa: K toỏn - Kim toỏn 2.1.1- C s hỡnh thnh cỏc quan h thanh toỏn trong hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip. 2.1.1.1- C s hỡnh thnh mi quan h thanh toỏn Hot ng kinh doanh ca mi doanh nghip thng mi u gn lin vi cỏc mi quan h trong giao dch thng mi v phn ln cỏc mi quan h kinh t ca cỏc i tỏc kinh doanh, t cỏc mi quan h ny ny sinh ra cỏc quan h thanh toỏn m doanh nghip cn thng xuyờn phi quan tõm. Quan h thanh toỏn c hiu l cỏc mi quan h kinh t phỏt sinh gia doanh nghip vi cỏc i tỏc liờn quan trong quỏ trỡnh hot ng kinh doanh m khi phỏt sinh cỏc quan h ny thỡ ng thi phỏt sinh cỏc dũng tin i vo v i ra khi doanh nghip. Thi im phỏt sinh quan h thanh toỏn l lỳc doanh nghip thc hin ngha v chi tr hay khi doanh nghip to c cỏc khon thu cho mỡnh. Núi cỏch khỏc, quan h thanh toỏn hỡnh thnh trờn c s cỏc quan h kinh t phỏt sinh nh trong cỏc quan h mua bỏn hng húa, khi doanh nghip thc hin cỏc ngha v vi ngõn sỏch nh nc hay khi doanh nghip c hng nhng dch v do doanh nghip khỏc to ra. 2.1.1.2- Phõn loi quan h thanh toỏn a- Cn c vo cỏc i tng tham gia trong quan h thanh toỏn Theo cách phân loại thanh toán đợc chia thành: Thanh toán giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp, với khách hàng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Thanh toán giữa doanh nghiệp với ngời lao động trong doanh nghiệp về tiền công, tiền thởng, tiền trợ cấp các khoản thu nhập khác phân phối cho họ. Thanh toán giữa doanh nghiệp với ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác về các khoản nợ tiền vay. Thanh toỏn gia doanh nghip vi nh nc (np thu,) Hong Th Phng Tho Lp: K41D4 6 Ebook.VCU www.ebookvcu.com Lun vn tt nghip Khoa: K toỏn - Kim toỏn Thanh toỏn gia doanh nghip vi cỏc i tỏc kinh doanh trong quan h liờn doanh, liờn kt. Thanh toán giữa doanh nghiệp với các thành viên nội bộ trong việc điều hoà, cấp phát, hoàn trả vốn kinh doanh, các nghiệp vụ thu hộ, chi hộ. Các nghiệp vụ mua hộ, bán hộ trong các tổ chức thành viên. b- Cn c vo thi hn thanh toỏn Thanh toỏn trc Thanh toán trớc là việc trả tiền đợc thực hiện trớc khi giao hàng một khoảng thời gian nhất định (khoảng thời gian tuỳ thuộc vào sự thoả thuận của các bên tham gia). Ngời mua thể trả trớc toàn bộ hoc không toàn bộ giá trị hợp đồng gọi là thanh toỏn trc ton phn v thanh toỏn trc mt phn. Thanh toỏn ngay Thanh toán ngay là việc trả tiền đợc tiến hành song song với việc giao hàng hoặc ngay khi hàng hoá đợc xuất chuyển. Thanh toỏn sau Thanh toán tr sau là việc chi trả sau một thời gian nhất định so với ngày nhận hàng hoá, dịch vụ. c- Cn c vo hỡnh thc thanh toỏn Thanh toỏn dựng tin mt - Khỏi nim: Thanh toỏn bng tin mt l vic s dng tin mt trc tip trong quan h thanh toỏn. Thanh toỏn khụng dựng tin mt - Khỏi nim: Hong Th Phng Tho Lp: K41D4 7 Ebook.VCU www.ebookvcu.com Lun vn tt nghip Khoa: K toỏn - Kim toỏn Thanh toỏn khụng dựng tin mt l quan h thanh toỏn c thc hin thụng qua cỏc chng t phỏt hnh v nghip v trớch chuyn tin ca ngõn hng t ti khon tin gi ca n v phi tr sang ti khon tin gi ca n v hng th. - Cỏc hỡnh thc thanh toỏn khụng dựng tin mt ỏp dng ph bin Vit Nam hin nay. Sộc chuyn khon Phng thc thanh toỏn bng sộc: Sộc bo chi Phng thc thanh toỏn y nhim chi Phng thc thanh toỏn y nhim thu Phng thc tớn dng chng t Phng thc thanh toỏn bng th thanh toỏn 2.1.1.3- Vai trũ ca cụng tỏc thanh toỏn ca doanh nghip Thanh toán ảnh hởng rất quan trọng đến các khoản thu chi bằng tiền mặt của doanh nghiệp, nếu tổ chức tốt các công tác thanh toán, doanh ngiệp đó sẽ đảm bảo tự chủ đợc về mặt tài chính, thực hiện tốt khâu thanh toán, doanh nghiệp sẽ tạo dựng uy tín đối với bạn hàng, với các tổ chức tài chính tín dụng liên quan Phát huy chức năng chi trả của tiền tệ, thanh toán làm cho tiền tệ luôn lu chuyển, thúc đẩy giảm tốc việc luân chuyển vật t, hàng hoá lao vụ trong nền kinh tế. Công tác thanh toán đợc tổ chức tốt cũng giúp tăng vòng quay vốn làm cho chu trình hoạt động của doanh nghiệp đợc thông suốt liên tục. Khụng cú quan h thanh toỏn tin t thỡ quỏ trỡnh mua bỏn v phõn phi khụng th thc hin c v tỏi sn xut m rng cng khụng c thc hin mt cỏch liờn tc, u n. Thụng qua thanh toỏn v kim tra hch toỏn kinh t, kim tra vic tip ni khụng ngng gia cõn i vt cht vi cõn i giỏ tr Hong Th Phng Tho Lp: K41D4 8 Ebook.VCU www.ebookvcu.com Lun vn tt nghip Khoa: K toỏn - Kim toỏn trong cỏc khõu ca nn kinh t quc dõn, cng tc l kim tra s gn bú gia k hoach ti chớnh, tớn dng vi k hoch ca s phỏt trin nn kinh t. 2.1.2- C s hỡnh thnh cụng n v kt cu cụng n ca doanh nghip 2.1.2.1- C s hỡnh thnh cụng n Một doanh nghiệp, với đặc điểm hoạt động kinh doanh dù là doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thơng mại hay chỉ đơn thuần kinh doanh dịch vụ, tình hình tài chính luôn biến động một cách linh hoạt, tức là khi thì doanh nghiệp ở trạng thái thiếu vốn, lúc lại thừa vốn. Thiếu vốn, doanh nghip phi tỡm mi cỏch huy ng vn t nhiu ngun khỏc nhau (cán bộ công nhân viên , ngân hàng các tổ chức tín dụng, ), t ú hỡnh thnh nờn cỏc khon cụng n phi tr. Tình trạng thừa vốn làm cho doanh nghiệp không thể ứ đọng vốn trong két mà phải kích thích vận động tiền bằng nhiều cách nh cho vay, góp vốn liên doanh, liên kết. Ngoài ra, doanh nghiệp thng xuyờn cú các chính sách tín dụng khách hàng (cũng nh doanh nghiệp đợc hởng các chính sách đó từ phía chủ nợ) đó là việc trả chậm, trả góp Đôi khi doanh nghiệp lại ứng trớc để cấp tín dụng hoặc làm điều kiện bảo đảm thanh toán cho nhà cung cấp. Từ đây hình thành nên các khoản nợ phải thu hồi mà ta gọi là công nợ phải thu. Vậy việc cần thiết để ổn định tình hình tài chính doanh nghiệp là sự quan tâm đến các khoản công nợ phải thu, phải trả này. 2.1.2 2- Kt cu cụng n ca doanh nghip a- i vi cụng n phi tr Nu xột di gúc doanh nghip l ngi i huy ng vn thỡ hỡnh thnh nờn cụng n phi tr ca doanh nghip. Cỏc cụng n phi tr ca doanh nghip bao gm: N vay Hong Th Phng Tho Lp: K41D4 9 Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Luận văn tốt nghiệp Khoa: Kế toán - Kiểm toán Là các khoản tiền vay từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng, các tổ chức kinh tế các cá nhân nhằm bổ sung cho nhu cầu vốn kinh doanhdoanh nghiệp trách nhiệm phải hoàn trả. Nợ vay phải trả bao gồm cả nợ gốc nợ lãi. - Vay ngắn hạn: Vay ngắn hạn là những khoản vay nhằm mục đích chủ yếu để đáp ứng nhu cầu về vốn lưu động : mua hàng hóa, vật tư, trang trải các khoản chi phí, . Vay ngắn hạn là khoản vay thời hạn trả trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh bình thường hoặc trong vòng một năm kể từ ngày nhận tiền vay. - Nợ đến hạn trả: Nợ đến hạn trả là những khoản vay dài hạn, nợ dài hạn đến hạn trả trong năm tài chính. - Vay dài hạn: Vay dài hạn là những khoản vay dùng cho mục đích đầu tư xây dựng bản, mua sắm TSCĐ, đầu tư, cải tiến kỹ thuật, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đầu tư dài hạn khác. Đây là khoản tiền vay thời hạn trả trên một năm. - Chi phí đi vay: Chi phí đi vay là khoản phải trả bao gồm các khoản lãi vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh khi làm thủ tục vay.  Nợ khác - Nợ phải trả người bán Nợ phải trả người bán là toàn bộ giá trị nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đã nhận nhưng chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp. - Các khoản phải trả công nhân viên: Hoàng Thị Phương Thảo Lớp: K41D4 10 [...]... Phi thu khỏc 2.1.3- Qun cụng n trong hot ng kinh doanh ca doanh nghip 2.1.3.1- Khỏi nim qun cụng n: Qun cụng n l qun cỏc khon phi thu v cỏc khon phi tr phỏt sinh trong quỏ trỡnh hot ng kinh doanh ca mt doanh nghip 2.1.3.2- Mc ớch, ý ngha ca cụng tỏc qun cụng n - Vic qun cụng n trong cỏc doanh nghip cú hiu qu nhm to nn tng vng chc v ngun lc cng nh c s phỏp n nh, to uy tớn lũng tin... Cụng ty ti chớnh chng khoỏn du khớbo him dt may v cỏc ban ngnh chớnh ph Hong Th Phng Tho Lp: K41D4 Ebook. VCU www.ebookvcu.com 25 Lun vn tt nghip Khoa: K toỏn - Kim toỏn 2.2.3- c im t chc cụng tỏc thanh toỏn v qun cụng n ca Cụng ty C phn Cụng ngh Bng Hu Trong cụng ty do c cu b mỏy qun v c im hot ng kinh doanh ca doanh nghip nờn B phn k toỏn kiờm luụn cụng tỏc ti chớnh ca doanh nghip, trong. .. cụng tỏc thanh toỏn v qun cụng n ti Cụng ty C phn Cụng ngh Bng Hu Qua vic tng hp cỏc ý kin ỏnh giỏ ca cỏc chuyờn gia v cụng tỏc thanh toỏn v qun cụng n ca cụng ty cú mt s ý kin ỏnh giỏ chung nh sau: - Cụng tỏc thanh toỏn v qun cụng n ti cụng ty luụn l trng hng u trong cụng tỏc qun ti chớnh ca doanh nghip - Cụng ty luụn m bo kh nng thanh toỏn chung v thanh toỏn cỏc khon n ngn hn - Cụng ty cú... dng phự hp, chớnh sỏch thanh toỏn hp cho khỏch hng nhm thu hỳt khỏch hng v tng doanh thu cho doanh nghip Ngoi ra, trong quỏ trỡnh kinh doanh, doanh nghip luụn cn phi khai thỏc v huy ng vn t ngõn hng, cỏc t chc tớn dng, nhm tng hiu qu u t cng nh Hong Th Phng Tho Lp: K41D4 Ebook. VCU www.ebookvcu.com 23 Lun vn tt nghip Khoa: K toỏn - Kim toỏn quy mụ phỏt trin ca cụng ty Do vy, doanh nghip cn lu ý n... ca doanh nghip c nõng cao - Việc quản tt cụng n giúp doanh nghiệp theo dõi đợc hiu qu ca vic s dng vn cng nh tỡnh hỡnh tr n v kh nng tr n ca doanh nghip hin ti cng nh tng lai, tỡm ra c nhng nguyờn nhõn tng gim, bin ng ca cụng n, s phõn b ca cụng n trong mt thi k hot ng sn xut kinh doanh, t ú tỡm ra oc s hp hay bt hp trong cụng tỏc t chc v thanh toỏn ca doanh nghip Hong Th Phng Tho Lp: K41D4. .. phỏp thớch hp trong vic thu hi cụng n, trỏnh gõy tn tht v ti chớnh cho doanh nghip hay cú k hoch thanh toỏn cụng n phi tr thớch hp, m bo uy tớn cho doanh nghip 2.4- í ngha ca vic hon thin cụng tỏc thanh toỏn v nõng cao hiu qu qun cụng n: Vic hon thin cụng tỏc thanh toỏn v nõng cao hiu qu qun cụng n cú ý ngha vụ cựng to ln i vi doanh nghip Cụng tỏc thanh toỏn v qun cụng n trong doanh nghip c... doanh P TCNH Dch v P HTKD Khi dch v Hong Th Phng Tho P TT Khi kinh doanh Khi ti chớnh- k toỏn TT phỏt trin phn mm Khi hnh chớnh- nhõn s Lp: K41D4 Ebook. VCU www.ebookvcu.com 28 Lun vn tt nghip Khoa: K toỏn - Kim toỏn 2.2.5- Tỡnh hỡnh kinh doanh ca cụng ty C phn Cụng ngh Bng Hu trong 3 nm t 2006-2008 Bng 1: kt qu hot ng kinh doanh ca cụng ty Amigo-tech nm 2006-2008 V T :ng Chỉ tiêu Năm 2006 NM 2007 Nm... qu kinh doanh ca doanh nghip do phi huy ng mt ngun vn ln tr n H s thanh toỏn N phi tr ó tr trong k n = N phi tr trong k Trong ú: N phi tr trong k = N phi tr u k + N phỏt sinh trong k í ngha: õy l ch tiờu phn ỏnh s n m doanh nghip ó tr c trong tng s n phi tr Nu h s thanh toỏn n ln hn 0,5 v cú xu hng tng, chng t doanh nghip thc hin tt vic tr n Nu ngc li h s ny nh hn 0,5 v cú xu hng gim i thỡ chng t doanh. .. Th Phng Tho Lp: K41D4 Ebook. VCU www.ebookvcu.com 32 Lun vn tt nghip Khoa: K toỏn - Kim toỏn - í kin ca ụng Nguyn Trng Hi Hong Tng Giỏm c cụng ty Amigo-tech: Cụng tỏc thanh toỏn v qun cụng n luụn c chỳng tụi u tiờn hng u trong cụng tỏc qun ti chớnh ca doanh nghip Sp ti cụng ty s tp trung nõng cao nng lc qun ti chớnh, c cu thờm nhõn lc ph trỏch mng cụng n v nõng cp phn mm qun ti chớnh k toỏn... xin chn ti lun vn nghiờn cu v: Hon thin cụng tỏc thanh toỏn v qun cụng n trong hot ng kinh doanh ca Cụng ty c phn Cụng ngh Bng Hu Hong Th Phng Tho Lp: K41D4 Ebook. VCU www.ebookvcu.com Lun vn tt nghip 21 Khoa: K toỏn - Kim toỏn Chng 3: Phng phỏp nghiờn cu v cỏc kt qu phõn tớch thc trng v cụng tỏc thanh toỏn v qun cụng n ti Cụng ty C phn Cụng ngh Bng Hu 1- Phng phỏp nghiờn cu Lun vn c nghiờn cu . ề Hoàn thi n công tác thanh toán và quản lý công nợ trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Công nghệ Bằng Hữu Hoàng Thị Phương Thảo Lớp: K41D4. công nợ trong hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Công nghệ Bằng Hữu. •Về thời gian: Các số liệu và tình hình về công tác thanh toán và quản lý công nợ
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 ebook VCU hoàn thiện công tác thanh toán và quản lý công nợ trong hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ bằng hữu hoang thi phuong thao k41d4 , 12 ebook VCU hoàn thiện công tác thanh toán và quản lý công nợ trong hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ bằng hữu hoang thi phuong thao k41d4 , 12 ebook VCU hoàn thiện công tác thanh toán và quản lý công nợ trong hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ bằng hữu hoang thi phuong thao k41d4

Từ khóa liên quan